112/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.07.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

112
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 28. júna 1968
o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie
Dňa 15. februára 1966 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie.
Podľa svojho článku 10 Dohoda nadobudla platnosť 18. júnom 1968.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Dr. Hájek v. r.
DOHODA medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie
Vlády Československej socialistickej republiky a Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie
majúc na zreteli doterajšie priateľské vzťahy a vzájomnú spoluprácu a usilujúc sa o ďalší rozvoj tejto spolupráce rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:
Článok 1
Vlády Československej socialistickej republiky a Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie budú rozvíjať vedecko-technickú spoluprácu v týchto oblastiach:
- výroba a využitie rádioaktívnych izotopov vo vede, lekárstve, poľnohospodárstve a v rôznych odvetviach priemyslu a techniky;
- fyzika, technika a prevádzka výskumných jadrových reaktorov;
- jadrová fyzika nízkych a vysokých energií a problémy teoretickej fyziky;
- radiačná chémia;
- rádiobiologická ochrana jadrových zariadení;
- prístroje a zariadenia pre jadrovú techniku;
- spracovanie jadrových surovín.
Článok 2
Vedecko-technickú spoluprácu uvedenú v predchádzajúcom článku tejto Dohody budú zmluvné strany vykonávať:
1.
spoločným riešením niektorých úloh z oblasti mierového využitia jadrovej energie;
2.
vzájomným vysielaním vedeckých pracovníkov a odborníkov s cieľom výmeny skúseností, zvyšovania kvalifikácie a riešenia spoločných úloh;
3.
umožňovaním účasti odborníkov jednej krajiny na konferenciách, sympóziách, seminároch a pod. organizovaných druhou krajinou;
4.
výmenou vedecko-technických publikácií, technickej dokumentácie, vzoriek prístrojov a zariadení pre jadrovú techniku a materiálov podľa možností zmluvných strán, vzájomnou pomocou pri obstarávaní prístrojov a špeciálnych zariadení v rámci obvyklých podmienok vedecko-technickej spolupráce a obchodno-platobných dohôd;
5.
výmenou učebných programov, učebníc a skúseností v oblasti prípravy a výučby odborníkov;
6.
nadväzovaním písomných a osobných stykov medzi zástupcami vedeckých a technických ústavov oboch krajín.
Článok 3
Informácie a poznatky (výsledky) získané na základe tejto Dohody od jednej zo zmluvných strán sa bez jej súhlasu neposkytnú tretej strane.
Táto Dohoda sa nevzťahuje na prípady, v ktorých jedna zo zmluvných strán má záväzok voči tretiemu štátu alebo medzinárodnej organizácii, pokiaľ ide o poskytovanie získaných informácií, dokumentácie, materiálov a zariadení.
Článok 4
Juhoslovanskí odborníci budú vysielaní do Československej socialistickej republiky a československí odborníci do Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie na odborné otázky uvedené v tejto Dohode za podmienok, v počte a na dobu, o ktorých sa obe strany dohodnú.
Článok 5
Táto Dohoda sa bude vykonávať na základe konkrétnych plánov spolupráce a protokolov dojednaných vždy na určité časové obdobie medzi zmluvnými stranami.
Plány spolupráce a protokoly uzavreté medzi zmluvnými stranami môžu sa realizovať až po schválení príslušnými orgánmi zmluvných strán a ich realizáciu budú riadiť Komisie pre atómovú energiu oboch krajín.
Článok 6
Predstavitelia zmluvných strán sa budú podľa potreby, najmenej však raz za dva roky, schádzať s cieľom uzavretia protokolov o spolupráci uvedených v článku 5 tejto Dohody a na zhodnotenie priebehu a výsledkov spolupráce v uplynulom období.
Spoločné správy o tomto hodnotení budú sa podľa potreby predkladať Juhoslovansko-československému výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu.
Článok 7
Protokoly a programy spolupráce uzavreté na základe tejto Dohody taktiež riešia otázky úhrady vyplývajúce z plnenia Dohody.
Článok 8
Zmluvné strany budú vzájomne rešpektovať patentové a iné práva a záväzky druhej zmluvnej strany.
Článok 9
Táto Dohoda sa uzaviera na neobmedzený čas a môže ju zrušiť jedna zo zmluvných strán s ročnou výpovednou lehotou.
Článok 10
Táto Dohoda podlieha schváleniu a nadobúda platnosť dňom výmeny príslušných dokumentov.
Táto Dohoda bola spísaná v dvoch pôvodných vyhotoveniach v srbochorvátskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
V Prahe 15. februára 1966
Za vládu Československej socialistickej republiky:

Ing. Jan Neumann v. r.

Za vládu Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie:

Ing. Salom Šuica v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.