Predpis bol zrušený predpisom 1/1992 Zb.

111/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.07.1968 do 15.01.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

111
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálnych vecí
z 18. júla 1968
o úprave výšky príplatku za prácu v nočných smenách
Ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 117 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. a § 12 zákona č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov po dohode s Ústrednou radou odborov:
§ 1
(1)
Príplatok poskytovaný podľa mzdových predpisov pracovníkom za prácu v nočných smenách vo výške 0,80 Kčs za odpracovanú hodinu možno podľa podmienok pracoviska a finančných zdrojov organizácie zvýšiť až do 2 Kčs a u pracovníkov, ktorí vykonávajú prácu výhradne v noci, až do 3 Kčs.
(2)
V organizáciách, v ktorých sa uzaviera kolektívna zmluva, určí sa výška príplatku v tejto zmluve; v ostatných organizáciách určí jeho výšku vedúci organizácie po dohode s príslušným odborovým orgánom.
(3)
Ostatné podmienky pre poskytovanie príplatku ustanovené v mzdových predpisoch zostávajú nedotknuté.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Štanceľ v. r.