109/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.07.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

109
UZNESENIE
Národného zhromaždenia
z 10. júla 1968
o voľbe členov Českej národnej rady
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky zvolilo na návrh Ústredného výboru Národného frontu podľa § 4 ods. 2 zákona č. 77/1968 Zb. o príprave federatívneho usporiadania Československej socialistickej republiky týchto členov Českej národnej rady:
1.
Adam Čestmír, JUDr.
zástupca riaditeľa Ústavu skladového hospodárstva, Praha
2.
Aubrecht Jan
vedúci ekonóm výr. družstva Libena, Vesec u Liberca
3.
Bardoňová Jana, Ing.
ekonómka závodu Výstavba a údržba Škoda, Plzeň
4.
Battěk Rudolf, Ing.
odborný pracovník Sociologického ústavu ČSAV, Praha
5.
Beneš František
krajský tajomník ČSS, Ostrava-Poruba
6.
Bláha František, MUDr., prof.
predseda českého výboru SPB, Praha
7.
Brada Stanislav, Ing.
projektant-rozpočtár, Pozemné stavby, Plzeň
8.
Buchta Alois
študujúci Elektrotechnickej fakulty VUT v Brne
9.
Burian Jiří, Ing.
poslanec NZ, tajomník Stredočeského KV KSČ, Praha
10.
Císař Čestmír, PhDr.
tajomník ÚV KSČ, Praha
11.
Coufal Alois
poslanec NZ, člen JRD Nasobůrky, okres Olomouc
12.
Černovský Václav, Ing.
predseda Ústrednej rady pracujúcej mládeže, Praha
13.
Černý Ludvík
primátor hl. m. Prahy
14.
Červenka František
predseda Stredočeského KNV, Praha
15.
Čivrný Lumír
spisovateľ, Praha
16.
Dohnal Lubomír
podpredseda NZ, Gottwaldov
17.
Dutková Eva, JUDr.
štátna notárka, Přerov
18.
Erban Evžen
predseda Správy štátnych hmotných rezerv, generálny tajomník ÚV NF, Praha
19.
Fischerová Miluše
predsedkyňa ÚV Čs. zväzu žien, Praha
20.
Fleyberk Jiří
poslanec NZ, ústredný tajomník ČSS, České Budějovice
21.
Frank Eduard
predseda priemyslovej komisie ONV, Prostějov
22.
Frank Vítězslav
robotník, predseda CZV-KSČ Štátny majetok, Razová, okres Bruntál
23.
Galuška Miroslav
minister kultúry a informácií, Praha
24.
Gärtner Rudolf
predseda JRD Dymokury, okres Nymburk
25.
Goldstucker Eduard, PhDr., prof.
prorektor Filozofickej fakulty KU, predseda Zväzu čs. spisovateľov, Praha
26.
Haas František
zamestnanec Strojtexu, Dvůr Králové
27.
Hašplová Božena
zástupkyňa riaditeľa ZDŠ, Šumperk
28.
Hechtová Marie
ústredná školská inšpektorka, Praha
29.
Hejzlar Zdeněk
riaditeľ školy v Ostrave
30.
Hlásek Miloslav
podpredseda ÚV ČSM, Praha
31.
Hlaváček Miroslav
podpredseda ÚV ČSTV, Praha
32.
Holatová Marie
poslankyňa NZ, majsterka pletiarne, n. p. LOANA, Valašské Meziříčí
33.
Hrabal Václav, JUDr.
poslanec NZ, sudca krajského súdu, Ostrava
34.
Hrdlička Jiří
redaktor Svobodného slova, České Budějovice
35.
Hübl Milan, doc.
rektor Vysokej školy politickej ÚV KSČ, Praha
36.
Hübner Jaroslav
hudobný skladateľ, Hradec Králové
37.
Charvát Josef, MUDr., DrSc., akademik, univerzitný
profesor, prednosta III. internej kliniky Fakultnej nemocnice, Praha
38.
Chlad Rudolf
vedúci odboru organizácie a techniky riadenia, Pozemné stavby, Karlove Vary
39.
Chytil Václav, JUDr.
úradník, n. p. PREFA, Veselí n. M.
40.
Icha Maxmilián
poslanec NZ, inšpekčný elektrikár, Ostrava-Poruba
41.
Indra Alois
poslanec NZ, tajomník ÚV KSČ, Praha
42.
Ircing Václav
poslanec NZ, dôstojník, Domažlice
43.
Jedlička Věroslav
poslanec NZ, finančný ekonóm odboru poľnohospodárstva Juhomoravského KNV, Brno
44.
Jelínek Jan
predseda Severočeského KNV, Ústí n. L.
45.
Jičínský Zdeněk, DrSc.
docent, prodekan Právnickej fakulty KU, Praha
46.
Kabelka Jiří, Ing.
inšpektor pre ťažbu lesných závodov, Nové Hrady
47.
Kácl Karel, MUDr., Dr. tech. vied, Ing., DrSc.
univ. profesor, riaditeľ Ústavu pre lekársku chémiu, Praha
48.
Kantor Emil
baník, predseda MsNV, Karviná
49.
Kaňková Jana
referentka organizácie a techniky riadenia, n. p. Svit, Gottwaldov
50.
Karhan Jaroslav
poslanec NZ, predseda JRD, Henčlov
51.
Kaše Vlastimil, Ing.
vedúci odboru účtovníctva, n. p. ČKD, závod Lokomotívka, Praha
52.
Kašpar Vlado, RSDr.
predseda Ústredia novinárov ČSSR, predseda Zväzu českých novinárov, šéfredaktor časopisu Signál, Praha
53.
Kempný Josef, Ing., CSc.
predseda MsNV, Ostrava
54.
Klíma Antonín
vedúci výrobno-technického útvaru Spolku pre chemickú a hutnícku výrobu, závod Chemkov, Mlýny
55.
Klokočka Vladimír, JUDr., CSc.
docent Právnickej fakulty KU, Praha
56.
Kolaříková Heda
riaditeľka podniku Drobné zboží, Jihlava
57.
Kolářová Růžena
poslankyňa NZ, perletiarska robotníčka, n. p. Knoflíkářský průmysl, Žirovnice
58.
Kouba Jindřich
predseda Juhočeského KNV, Č. Budějovice
59.
Koutný Václav
predseda finančnej komisie Stredočeského KNV, Praha
60.
Kovařík Josef
predseda MsNV, Blansko
61.
Kozák Antonín
poslanec NZ, predseda JRD Nový zítřek v Podůlší, Jinolice
62.
Krejčí Vítězslav
poslanec NZ, predseda JRD v Zboroviciach, Slížany
63.
Kříž Ivan, JUDr.
spisovateľ, predseda Brnenského literárneho strediska, Brno
64.
Kučera Bohuslav, JUDr.
minister spravodlivosti, predseda ÚV Čs. strany socialistickej, Praha
65.
Kučera Jaroslav
frézár, n. p. ESKA, Cheb
66.
Kučera Václav
poslanec NZ, predseda JRD, Šmolovy
67.
Kůrka Václav
krajský tajomník ČSS v Českých Budějoviciach, Suché Vrbné
68.
Lacina Jiří, MVDr.
poslanec NZ, okresný veterinárny lekár, Chrudim
69.
Latner Jan
poslanec NZ, predseda ONV, Chomutov
70.
Lochner Josef
baník, predseda PV ROH Důl Vítězného února, Záluží u Mostu
71.
Losseová Jarmila
robotníčka, tajomníčka OV Čs. zväzu žien, Rychnov n. Kněž.
72.
Macura Josef, JUDr.
pracovník Krajského pedagogického ústavu v Ostrave, Český Těšín
73.
Mach Miroslav
modelár, predseda ZV ROH AZKG, Praha
74.
Machač Jaromír, PhDr., generálpor.
námestník ministra národnej obrany, Praha
75.
Malíř František, PhDr., prof.
riaditeľ Pedagogického ústavu J.A. Komenského ČSAV, predseda českého ÚV SČSP, Praha
76.
Matějka Miloš, JUDr.
vedúci zásobovania, n. p. Automobilové závody Kvasiny, Rychnov n. Kněž.
77.
Matějková Anna, RNDr.
okresná lekárnička OÚNZ, Kutná Hora
78.
Matyáš Mirko, JUDr.
podpredseda Severočeského KNV, predseda komisie pre výstavbu a životné prostredie, Ústí n. L.
79.
Mazálek Antonín
strojný zámočník, TOS Kuřim
80.
Mička Emanuel
úradník OÚNZ, Moravská Třebová
81.
Michele František, Ing.
vedúci odborový inžinier Výsk. ústavu energetických zariadení, n. p. První brněnská strojírna, Brno
82.
Miková Marie
podpredsedníčka NZ, Praha
83.
Mikeska Jan
robotník, Východočeské chemické závody Synthesia Semtín, Pardubice
84.
Motlík Václav
predseda JRD Velký Říjen v Horšiciach
85.
Neuman Jan
vnútropodnikový kontrolór výr. družstva Konekta, Brno
86.
Novotný Václav
baník, n. p. Uranové doly, Příbram
87.
Onderek Zdeněk
majster, n. p. NHKG, Ostrava-Kunčice
88.
Pacovský Rudolf
tajomník ÚRO, Praha
89.
Pánek Václav, Ing.
pracovník Predsedníctva vlády, predseda Českej rady Vedeckotechnickej spoločnosti, Praha
90.
Pařízek Karel
poslanec KNV, konštruktér, n. p. České vagónky v Českej Lípe, Stvolinky
91.
Pátková Božena, JUDr.
členka advokátskej poradne, Praha
92.
Pauly Jan
ústredný tajomník Čs. strany lidovej, Praha
93.
Pecka Vlastimil
poslanec NZ, strojný zámočník, Beroun
94.
Pelnář Jan
predseda Západočeského KNV, Plzeň
95.
Petřík Jaromír, Ing.
riaditeľ Štátneho majetku Černá v Pošumaví
96.
Piverka Valter
technik na Dole 25. února vo Vintířove, Chodov
97.
Pokorná Alena, Ing.
poslankyňa NZ, vedúca strediska racionalizácie a normalizácie práce, n. p. Bytex, Vratislavice n. N.
98.
Polochová Zdeňka, Ing.
úradníčka, n. p. VŽKG, Ostrava-Vítkovice
99.
Pospíšil Antonín
poslanec NZ, predseda Čs. strany lidovej, Praha
100.
Procházka Čeněk
poslanec NZ, podnikový riaditeľ Závodu J.Fučíka v Brne
101.
Ptáček Milan, Ing.
námestník predsedu ONV, Uherské Hradiště
102.
Rubín Jiří
tajomník Sekretariátu ÚV ČSL, Praha
103.
Rudolf Josef
poslanec NZ, vedúci šľachtiteľskej stanice, Branišovice
104.
Rusek Antonín, Ing., CSc.
docent Elektrotechnickej fakulty VUT, Brno
105.
Rýdlová Regina, MUDr.
zástupkyňa riaditeľa OÚNZ Žďár n. Sáz., riaditeľstvo v Novom Měste n. M.
106.
Rychtrmoc Zdeněk
zámočník cechu mostáreň, n. p. Chepos, ZVU Hradec Králové
107.
Rybář Petr
poslucháč Vysokej školy ekonomickej, predseda Zväzu vysokoškolského študentstva Čiech a Moravy, Praha
108.
Setínský Richard, Ing.
vedúci technického oddelenia, n. p. Štátne lesy, riaditeľstvo Brno
109.
Sluka Bohumil
krajský tajomník ČSL, Plzeň
110.
Smrčka Ladislav
predseda Zväzu výrobných družstiev, Praha
111.
Snížková Liběna
učiteľka, Telč
112.
Sobotníková Olga, JUDr.
pracovníčka ONV v Břeclavi, Valtice
113.
Souček Jiří, Ing.
vedúci technologickej skupiny n. p. Synthesia, Kolín
114.
Soukup Josef
gulič skla, n. p. Lustry, Nový Bor
115.
Springer Erich, MUDr.
prednosta chirurgického oddelenia nemocnice v Rumburku
116.
Suchopárek Miroslav
majster, n. p. Spojené ocelárny Kladno, Slaný
117.
Svoboda Ludvík
poslanec NZ, frézár-nástrojár, n. p. Jawa, Týnec n. Sáz.
118.
Svoboda Miroslav, Ing.
poslanec NZ, námestník ministra poľnohospodárstva, Hlásná Třebáň
119.
Šik Oto, akademik
podpredseda vlády, Praha
120.
Šikolová Jarmila
predsedkyňa ZV ROH PZO Jablonex, v Jablonci n. N., Mšeno n. N.
121.
Šimon Bohumil, Ing., CSc.
vedúci tajomník MV KSČ, Praha
122.
Šimsa Jiří, MUDr.
lekár OÚNZ, Vsetín
123.
Škrobánek Richard
krajský tajomník ČSL, Gottwaldov
124.
Šmejkalová Blažena
poslankyňa NZ, účtovníčka-ekonómka JRD Nástup Žabovřesky n. O., Radovesice
125.
Špaček Josef, JUDr.
vedúci tajomník KV KSČ Juhomoravského kraja, Brno
126.
Špaňúr Jan, MUDr.
lekár OÚNZ Frýdek-Místek, Třinec
127.
Štrougal Lubomír, JUDr.
podpredseda vlády, predseda Hospodárskej rady, Praha
128.
Šulc Stanislav
dôchodca, Brno
129.
Tlustý Andrej, JUDr.
člen advokátskej poradne, Teplice
130.
Toman František
poslanec NZ, námestník ministra práce a sociálnych vecí, Ratíškovice, okres Hodonín
131.
Touška František
šéfredaktor Lidovej demokracie, Praha
132.
Tůma Václav, Ing.
predseda JRD, Chelčice
133.
Turečková Jiřina
poslankyňa NZ, tajomníčka OV KSČ, Opava
134.
Turek Adolf, PhDr.
vedúci II. odd. štátneho archívu, Opava
135.
Ungrád Bohuslav
zástupca prednostu stomatologického odd. OÚNZ Ústí n. O., poliklinika Žamberk
136.
Václavík Antonín, PhDr., CSc.
doc. Filozofickej fakulty Palackého univerzity v Olomouci
137.
Valášková Světla
mykárka, n. p. Jitex, Písek
138.
Válek František, JUDr.
úradník, Frýdek-Místek
139.
Veltruský Ladislav, dr., CSc.
rektor Vysokej školy ekonomickej, Praha
140.
Víšek Petr, Ing.
ekonóm Mestského výboru ČSM v Prahe
141.
Vitáček Jaroslav, RSDr.
predseda Stredočeského KV NF, tajomník KV KSČ, Praha
142.
Vlček Vladislav, RNDr., PhMr.
minister zdravotníctva, Praha
143.
Vobořilová Helena
krajčírka, Zruč-Seneč, okr. Plzeň-sever
144.
Vodička Zdeněk
člen rady Stredočeského KNV, zástupca ústr. taj. ČSS, Praha-Libuš
145.
Vondrouš Věroslav
poslanec NZ, plánovač Okresného poľnohospodárskeho združenia, Pardubice
146.
Voska Václav
zaslúžilý umelec, člen Mestských divadiel pražských, Praha
147.
Vybral Vladimír, JUDr., prof.
vedecký pracovník ČSAV, Brno
148.
Vyhnálek Oldřich
úradník, Štátny majetok, Brno
149.
Wichterle Otto, Ing., Dr. techn. vied, DrSc., akademik
riaditeľ Ústavu ČSAV makromolekulárnej chémie, predseda prípravného výboru Zväzu vedeckých pracovníkov, Praha
150.
Zahradník Jiří, Ing.
vedúci strediska, n. p. Pozemné stavby, Pardubice
Smrkovský v. r.