108/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.07.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

108
UZNESENIE
Národného zhromaždenia
z 27. júna 1968
o určení počtu členov Českej národnej rady
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky ustanovuje na návrh Ústredného výboru Národného frontu podľa § 4 ods. 1 zákona č. 77/1968 Zb. o príprave federatívneho usporiadania Československej socialistickej republiky, že
Česká národná rada má 150 členov.
Smrkovský v. r.