101/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 11.07.1968 do 31.07.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

101
VYHLÁŠKA
Ministerstva poľnohospodárstva a výživy
z 24. júna 1968,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 78/1962 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi ustanovuje podľa § 1 ods. 3 a § 9 zákona č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc v znení zákonného opatrenia č. 77/1962 Zb. a § 3 zákonného opatrenia č. 13/1967 Zb.:
Článok I
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 78/1962 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc, sa mení a dopĺňa takto:
Ustanovenie § 4 znie:
„Do chmeliarskej výrobnej oblasti „Piešťany-Topoľčany“ patria tieto obce:
Západoslovenský kraj:
okres Topoľčany:
Bojná, Borčany, Hajná Nová Ves, Horné Obdokovce, Horné Štitáre, Chrabrany, Jacovce, Janova Ves, Klátová Nová Ves, Krtovce, Kuzmice, Livinské Opatovce, Ludanice, Lužany, Malé Ripňany, Obsolovce, Podlužany, Radošiná, Továrniky, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany;
okres Trenčín:
Adamovské Kochanovce, Beckov, Čachtice, Častkovce, Dolné Srnie, Hámry, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Kálnica, Malé Stankovce, Moravské Lieskové, Nové Mesto nad Váhom, Podolie, Soblahov, Trenčianska Turná, Trenčín, Veľké Stankovce, Zemianske Lieskové;
okres Trnava:
Borovce, Dolný Lopašov, Dubovany, Chtelnica, Kocúrice, Kočín, Krakovany, Lančár, Nižná, Ostrov, Pečeňady, Rakovice, Šterusy, Trebatice, Veľké Kostolany, Veľké Orvište, Veselé, Vrbové.“.
Článok II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Borůvka v. r.