100/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 11.07.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

100
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútorného obchodu
z 20. júna 1968,
ktorou sa zrušuje vyhláška č. 16/1954 Ú. l. (č. 27/1954 Ú. v.) o výrobe a predaji bohoslužobných predmetov a devocionálií
Ministerstvo vnútorného obchodu ustanovuje po dohode s Ministerstvom kultúry a informácií podľa § 1 zákona č. 160/1949 Zb. o vnútornom obchode:
§ 1
Zrušuje sa vyhláška Štátneho úradu pre veci cirkevné a Ministerstva vnútorného obchodu č. 16/1954 Ú. l. (č. 27/1954 Ú. v.) o výrobe a predaji bohoslužobných predmetov a devocionálií.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Pavlovský v. r.