Predpis bol zrušený predpisom 22/1974 Zb.

10/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.01.1968 do 06.06.1973

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

10
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 19. decembra 1967
o predĺžení platnosti Dohody o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Mongolskou ľudovou republikou z 8. apríla 1957
Platnosť Dohody o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Mongolskou ľudovou republikou, ktorá bola podpísaná v Ulánbátare 8. apríla 1957, bola výmenou nót, ktorá sa uskutočnila 5. mája 1967, predĺžená do 8. apríla 1972.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
David v. r.
DOHODA o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Mongolskou ľudovou republikou
Vláda Československej republiky a Rada ministrov Mongolskej ľudovej republiky v snahe upevniť priateľské vzťahy medzi národmi oboch krajín a prehlbovať medzi nimi spoluprácu vzájomným poznaním kultúry, umenia, vedy, školstva, osvety, telovýchovy a športu rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu o kultúrnej spolupráci a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:
vláda Československej republiky - ministra zahraničných vecí Československej republiky Václava Davida,
Rada ministrov Mongolskej ľudovej republiky - ministra kultúry Mongolskej ľudovej republiky Sandagijn Sosorbarama,
ktorí po výmene plnomocenstiev, ktoré boli zistené v dobrej a náležitej forme, sa dohodli na týchto ustanoveniach:
Článok 1
Obe zmluvné strany budú napomáhať rozvoj a upevňovanie priamej spolupráce medzi kultúrnymi, vedeckými a osvetovými inštitúciami, školami, telovýchovnými a športovými organizáciami oboch krajín.
Článok 2
Obe zmluvné strany budú oboznamovať najširšie vrstvy obyvateľstva svojej krajiny s kultúrnym bohatstvom a dosiahnutými výsledkami v najrôznejších odvetviach života a práce národov druhej krajiny. Za tým účelom budú podporovať:
a)
úzku spoluprácu vedeckých pracovníkov, profesorov, učiteľov, školských a telovýchovných pracovníkov,
b)
výmenu študentov na štúdium na vysokých školách a odborných školách a na výrobnú alebo inú odbornú prax,
c)
štúdium mongolského jazyka v Československej republike a českého a slovenského jazyka v Mongolskej ľudovej republike vzájomnou výmenou lektorov,
d)
usporadúvanie prednášok o jazyku, literatúre a iných otázkach kultúry a vedy druhej krajiny,
e)
výmenu a prekladanie vedeckej a študijnej literatúry, metodických materiálov a výmenu odborných filmov pre študijné účely.
Článok 3
Pre vzájomné poznanie kultúrneho bohatstva národov oboch krajín prispejú obe zmluvné strany podporou:
a)
vzájomných návštev spisovateľov, hudobných skladateľov, výtvarníkov, divadelných pracovníkov a umelcov,
b)
vzájomných zájazdov sólistov, dirigentov, umeleckých skupín, súborov divadiel,
c)
vydávania prekladov literárnych diel, reprodukcií diel výtvarného umenia, publikácií o živote a kultúre národov druhej krajiny,
d)
usporadúvania umeleckých a vedecko-populárnych výstav,
e)
spolupráce medzi telovýchovnými organizáciami a vysielania športovcov na medzinárodné podniky oboch krajín.
Článok 4
Za účelom čo najbližšieho oboznámenia so životom a prácou ľudu oboch krajín budú obe zmluvné strany podporovať spoluprácu tlačových agentúr, novinárskych organizácií, kinematografií, rozhlasov a vzájomnú návštevu novinárov a tlačových pracovníkov.
Článok 5
Na plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Dohody určia obe zmluvné strany diplomatickou cestou zástupcov, ktorí spoločne vypracujú plán kultúrnej spolupráce vždy na dobu jedného roku. Plán podlieha schváleniu oboch zmluvných strán. Náklady spojené s rokovaním o vypracovaní ročného plánu kultúrnej spolupráce uhrádza tá strana, na území ktorej sa rokovanie uskutoční.
Článok 6
Finančné otázky spojené s vykonávaním akcií kultúrnej spolupráce podľa tejto Dohody budú sa riešiť na základe vzájomnosti súčasne s vypracovaním ročného pracovného plánu kultúrnej spolupráce.
Článok 7
Predtým uzavreté dohody medzi jednotlivými rezortmi, inštitúciami alebo organizáciami oboch krajín zostávajú v platnosti, pokiaľ neodporujú ustanoveniam tejto Dohody.
Článok 8
Dohoda sa uzaviera na dobu piatich rokov s tým, že ak jedna zo zmluvných strán neoznámi šesť mesiacov pred uplynutím tejto lehoty svoje prianie ju zrušiť, zostáva Dohoda v platnosti ďalších päť rokov.
Článok 9
Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu. Na dôkaz toho splnomocnenci oboch strán túto Dohodu podpísali a pripojili k nej svoje pečate.
Spísané v Ulánbátare 8. apríla 1957 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a mongolskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu Československej republiky:

V. David v. r.

Za Radu ministrov Mongolskej ľudovej republiky:

S. Sosorbaram v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.