Chronologický register predpisov ročníka 1968

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1968 Zb. Vyhláška ministerstva zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach
2/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti ľudského života na mori a o Pravidlách pre zabránenie zrážkam na mori dojednaných v Londýne 17. júna 1960
3/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zmene Dohody o úprave pohraničného prechodu železníc
4/1968 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v českom znení Zbierky zákonov v oznámení v čiastke 47 Zb. z roku 1967, str. 473
5/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckých službách medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckeho kráľovstva
6/1968 Zb. Uznesenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o vyhlásení dňa volieb do národných výborov
7/1968 Zb. Uznesenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o voľbe Ústrednej volebnej komisie Národného frontu pre voľby do národných výborov
8/1968 Zb. Zákon o štátnom rozpočte na rok 1968 a o niektorých ďalších finančných opatreniach
9/1968 Zb. Vládne nariadenie o zriaďovaní odborov národných výborov
10/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o predĺžení platnosti Dohody o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Mongolskou ľudovou republikou z 8. apríla 1957
11/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 111/1965 Zb. o záverečných učňovských skúškach
12/1968 Zb. Vládne nariadenie o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslancov národných výborov a členov komisií a aktívov národných výborov
13/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu, ktorou sa vyhlasujú pravidlá obchodného podnikania
14/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o úľavách na domovej dani
15/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín pred škodcami, chorobami a burinami
16/1968 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva v znení vládneho nariadenia č. 83/1967 Zb.
17/1968 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 118/1966 Zb. o stabilizačnom odvode spotrebných a výrobných družstevných organizácií
18/1968 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o úprave majetkových sankcií v investičnej výstavbe
19/1968 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v slovenskom vydaní zbierky zákonov v zákone č. 114/1967 Zb. o voľbách do národných výborov
20/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sudánskej republiky
21/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborových organizácií
22/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o právnom postavení a úľavách medzinárodných odvetvových organizácií pre hospodársku spoluprácu
23/1968 Zb. Vyhláška Ústrednej správy energetiky, ktorou sa zrušujú predpisy o jednotných všeobecných sadzbách pre predaj elektriny v drobnom
24/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o štátnom príspevku na družstevnú bytovú výstavbu začínanú po 1. januári 1968
25/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uľahčení medzinárodnej námornej dopravy
26/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v spojoch
27/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zjednotení niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej preprave vykonávanej inou osobou ako zmluvným dopravcom, doplňujúcom Varšavský dohovor
28/1968 Zb. Ústavný zákon o doplnení článku 91 ústavy
29/1968 Zb. Zákon o zmenách niektorých zákonov v súvislosti s úpravou postavenia Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy
30/1968 Zb. Zákon o štátnom skúšobníctve
31/1968 Zb. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 122/1962 Zb. o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii
32/1968 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa vykonáva zákon o štátnom skúšobníctve
33/1968 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o overovaní zbraní a schvaľovaní streliva pre civilnú potrebu
34/1968 Zb. Vyhláška ministra ťažkého priemyslu, ktorou sa dopĺňa vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní č. 93/1962 Zb. o štátnej službe pre drahé kovy
35/1968 Zb. Vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie, ktorou sa mení vyhláška č. 156/1957 Ú. l. (Ú. v.) o ohlasovaní geodetických a topografických prác, predkladaní elaborátov týchto prác, vydávaní a rozmnožovaní kartografických diel
36/1968 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vytvárajú okresy Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa
37/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 1 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 84/1965 Zb. o učebných odboroch a o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov
38/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o zmene vyhlášky č. 34/1965 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o regresných náhradách
39/1968 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o strate funkcie poslanca Národného zhromaždenia
40/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru vrátane Mesiaca a iných nebeských telies
41/1968 Zb. Vyhláška Rady Západočeského krajského národného výboru v Plzni, ktorou sa odoberá Mestskému národnému výboru v Bore, okres Tachov, pôsobnosť stavebného úradu
42/1968 Zb. Opatrenie Štátnej plánovacej komisie, ktorým sa vyhlasuje zrušenie rámcových podmienok hospodárenia podnikov
43/1968 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenska Bratislave
44/1968 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rokovacom a pracovnom poriadku Národného zhromaždenia
45/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 27/1966 Zb. o priznávaní titulov absolventom, ktorí ukončili štúdium pred účinnosťou zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách.
46/1968 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
47/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy o spoločných družstevných podnikoch a o vykonávaní pridruženej výroby jednotnými roľníckymi družstvami
48/1968 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o presune pracovného času v súvislosti s 9. májom 1968
49/1968 Zb. Vyhláška Rady Stredočeského krajského národného výboru v Prahe, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor ako stavebný úrad
50/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnom dojednaní medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
51/1968 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní pamätných strieborných mincí
52/1968 Zb. Uznesenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zrušení uznesení Predsedníctva Národného zhromaždenia o vyhlásení dňa volieb do národných výborov a o voľbe Ústrednej volebnej komisie Národného frontu pre voľby do národných výborov
53/1968 Zb. Zákon o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov
54/1968 Zb. Vládne nariadenie o zmene názvov niektorých fakúlt
55/1968 Zb. Rozhodnutie prezidenta o amnestii
56/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku veterinárnom
57/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej spolkovej republiky o výmene obchodných zastúpení
58/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 17/1961 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k lesnému zákonu
59/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky
60/1968 Zb. Vyhláška Ministra zahraničných vecí o Veterinárnom dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky
61/1968 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa menia smernice ÚRO pre uzavieranie, registráciu a kontrolu kolektívnych zmlúv uverejnené vyhláškou č. 3/1967 Zb.
62/1968 Zb. Vyhláška ministerstiev národnej obrany, vnútra a zdravotníctva o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti v ozbrojených silách a v Zbore národnej bezpečnosti a o súčinnosti orgánov štátnej zdravotníckej správy pri poskytovaní tejto starostlivosti (liečebný poriadok)
63/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdenným pracovným týždňom
64/1968 Zb. Vládne nariadenie o dodatkovom odvode zo stavebnej činnosti
65/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Karaexportu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
66/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 126/1967 Zb. o určení Exica, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
67/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o zrušení návratných víz pri služobných alebo súkromných cestách a precestovacích víz
68/1968 Zb. Vyhláška Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach, ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
69/1968 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa zrušuje štatút Ústrednej publikačnej správy
70/1968 Zb. Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení gréckokatolíckej cirkvi štátom
71/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky
72/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Jednotných ustanoveniach týkajúcich sa homologácie svetlometu typu SB (Sealed Beam) pre automobily dávajúce európske asymetrické tlmené svetlo alebo diaľkové svetlo alebo obe tieto svetlá
73/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
74/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Ženevskom protokole z roku 1967 k Všeobecnej dohode o clách a obchode
75/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave
76/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o filmovej spolupráci
77/1968 Zb. Ústavný zákon o príprave federatívneho usporiadania Československej socialistickej republiky
78/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1964 Zb. o pôsobnosti národných výborov vo veciach sociálneho zabezpečenia
79/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 110/1966 Zb. o označovaní zahraničných absolventov československých vysokých škôl
80/1968 Zb. Opatrenie Ministerstva školstva, ktorým sa vyhlasuje zrušenie zásad pe rozmiestňovanie mládeže a pre prijímanie na ďalšie štúdium
81/1968 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa prechodne upravujú niektoré otázky volieb sudcov
82/1968 Zb. Zákon o súdnej rehabilitácii
83/1968 Zb. Ústavný zákon o skončení volebného obdobia národných výborov, Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady
84/1968 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch
85/1968 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon o komisiách ľudovej kontroly a zákon o národných výboroch
86/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o združovaní prostriedkov socialistických organizácií
87/1968 Zb. Zákon o zmenách v nemocenskom poistení a v nemocenskej starostlivosti
88/1968 Zb. Zákon o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia
89/1968 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov a zákon o sociálnom zabezpečení
90/1968 Zb. Zákon o niektorých opatreniach na úseku daní platených obyvateľstvom
91/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
92/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb. a č. 117/1967 Zb.
93/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín
94/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, Ústrednej rady odborov a Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, Ústrednej rady odborov a Ministerstva zdravotníctva č. 21/1965 Zb. o dôchodkovom zabezpečení, nemocenskom poistení a preventívnej a liečebnej starostlivosti niektorých občanov činných pri poskytovaní služieb
95/1968 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o poskytovaní prídavkov na deti v nemocenskom poistení
96/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o niektorých opatreniach na úseku daní platených obyvateľstvom
97/1968 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Matici slovenskej
98/1968 Zb. Nariadenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriaďovaní odborov národných výborov v hlavnom meste Slovenska Bratislave
99/1968 Zb. Vládne nariadenie o udeľovaní čestného titulu „Zaslúžilý vojenský letec ČSSR"
100/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 16/1954 Ú. l. (č. 27/1954 Ú. v.) o výrobe a predaji bohoslužobných predmetov a devocionálií
101/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 78/1962 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc
102/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy o križovaní pozemných komunikácií s dráhami na úrovni koľají
103/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o mzdových podmienkach členov závodných stráží, strážnikov, vrátnikov a pracovníkov závodnej požiarnej ochrany
104/1968 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o vytvorení okresných národných výborov v novozriadených okresoch Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa
105/1968 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o niektorých opatreniach v odbore súdnictva a štátnych notárstiev
106/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o zriadení riečnej administrácie v úseku Dunaja Rajka-Gönyü
107/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti aplikovanej vedy a techniky
108/1968 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o určení počtu členov Českej národnej rady
109/1968 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o voľbe členov Českej národnej rady
110/1968 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o úprave náhrad a niektorých ďalších pomerov členov Českej národnej rady
111/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave výšky príplatku za prácu v nočných smenách
112/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie
113/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a Sudánskou republikou
114/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a cisárskou vládou Iránu
115/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vykonávaní článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode
116/1968 Zb. Vládne nariadenie o ďalšej zmene názvov niektorých fakúlt
117/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o zmene vyhlášky č. 181/1964 Zb. o základných skutočnostiach tvoriacich štátne tajomstvo
118/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška ministra dopravy a spojov č. 42/1962 Zb. zo 17. apríla 1962 o úprave mzdových podmienok pre vodičov cestných motorových vozidiel, závozníkov a sprievodcov autobusov
119/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
120/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín
121/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o oprávnení na zahraničnoobchodnú činnosť
122/1968 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
123/1968 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o náhradách a niektorých ďalších pomeroch členov-neposlancov Slovenskej národnej rady
124/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o súhlase pre manželstvo, najnižšom veku pre uzavretie manželstva a registrácii manželstva
125/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o zdaňovaní podielov na hospodárskych výsledkoch a odmien a darov poskytovaných pri významných pracovných a životných výročiach pracovníkov
126/1968 Zb. Zákon o niektorých prechodných opatreniach na upevnenie verejného poriadku
127/1968 Zb. Zákon o niektorých prechodných opatreniach v oblasti tlače a ostatných hromadných informačných prostriedkov
128/1968 Zb. Zákon o Národnom fronte
129/1968 Zb. Zákon o úprave premlčacích lehôt pri majetkových a mimoriadnych dávkach
130/1968 Zb. Zákon o prechodnej úprave niektorých lehôt
131/1968 Zb. Zákon o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd
132/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o zmene a doplnení vyhlášky č. 86/1967 Zb., ktorou sa upravuje uvoľňovanie pracovníkov a ich umiestňovanie a hmotné zabezpečenie v súvislosti s likvidáciou neefektívnych prevádzok a s inými racionalizačnými opatreniami.
133/1968 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o kolektívnych zmluvách
134/1968 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o uvoľňovaní pracovníkov zo zamestnania na výkon funkcie v Revolučnom odborovom hnutí
135/1968 Zb. Opatrenie povereníka SNR pre spravodlivosť, ktorým sa zriaďujú okresné súdy a štátne notárstva v okresoch Veľký Krtíš, Košice-mesto, Košice-vidiek, Vranov a Stará Ľubovňa
136/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zastúpení zahraničných podnikov v Československej socialistickej republike pri vykonávaní zahraničného obchodu
137/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe
138/1968 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunáčok k 50. výročiu vyhlásenia Československej republiky a 20. výročiu víťazstva čs. pracujúceho ľudu
139/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy o povinnom vybavení niektorých motorových vozidiel bezpečnostnými pásmi, prerušovaným žltým svetlom a výstražným trojuholníkom
140/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich popri zamestnaní.
141/1968 Zb. Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne, ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
142/1968 Zb. Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí n. L., ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
143/1968 Zb. Ústavný zákon o československej federácii
144/1968 Zb. Ústavný zákon o postavení národností v Československej socialistickej republike
145/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb a o pobádacom fonde
146/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 160/1952 Ú. l.(č. 202/1952 Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o úprave podnikania v cestnej doprave
147/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra a Ministerstva zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra a Ministerstva zahraničných vecí č. 64/1965 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o cestovných dokladoch
148/1968 Zb. Vládne nariadenie o vykonávaní odvodov zo zisku a z prírastku miezd a o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva
149/1968 Zb. Vyhláška Úradu pre patenty a vynálezy, ktorou sa mení vyhláška o zastupovaní cudzincov v konaní pred Úradom pre patenty a vynálezy
150/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa predlžuje platnosť vyhlášky č. 55/1967 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb
151/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o posunoch pracovného času v súvislosti so sviatkami v podmienkach päťdenného pracovného týždňa v rokoch 1968 až 1970
152/1968 Zb. Vyhláška Rady Západočeského krajského národného výboru v Plzni, ktorou sa vyhlasuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
153/1968 Zb. Vládne nariadenie o udeľovaní čestných titulov „zaslúžilý vysokoškolský profesor"
154/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa zrušujú niektoré ustanovenia vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 89/1965 Zb. o výkupe surového dreva, ochrane stromov rastúcich mimo lesa a o mimoriadnom zásobovaní drevom.
155/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o predĺžení účinnosti vyhlášky o hospodárskych záväzkoch v železničnej preprave vozňových zásielok
156/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat
157/1968 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb: 1. v slovenskom vydaní Zbierky zákonov v zákone č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii, 2. v českom vydaní Zbierky zákonov vo vyhláške Ministerstva financií č. 86/1968 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií
158/1968 Zb. Zákon o štátnom rozpočte na rok 1969 a o niektorých ďalších finančných opatreniach
159/1968 Zb. Zákon o dôchodkovej dani
160/1968 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti
161/1968 Zb. Zákon o osobitnom prídavku k dávkam, o zmenách v dôchodkovom zabezpečení účastníkov odboja a o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení
162/1968 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 82/1966 Zb. o poisťovníctve
163/1968 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 72/1967 Zb. o Štátnej sporiteľni
164/1968 Zb. Zákon, ktorým sa menia predpisy o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov
165/1968 Zb. Zákon o zásadách nadobúdania a straty štátneho občianstva
166/1968 Zb. Zákon o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti
167/1968 Zb. Zákon o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov
168/1968 Zb. Zákon o gymnáziách
169/1968 Zb. Zákon o zriadení Vysokej školy veterinárskej v Brne a Vysokej školy veterinárskej v Košiciach
170/1968 Zb. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s federatívnym usporiadaním štátu
171/1968 Zb. Ústavný zákon o zriadení federálnych ministerstiev a federálnych výborov
172/1968 Zb. Zákon o federálnych výboroch
173/1968 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody
174/1968 Zb. Zákon o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce
175/1968 Zb. Zákon o meste Brne
176/1968 Zb. Zákon o Kancelárii prezidenta republiky
177/1968 Zb. Zákon o vernostnom prídavku baníkov
178/1968 Zb. Vyhláška predsedu vlády, ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o zmenách v organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov
179/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o niektorých ďalších zmenách vyhlášky Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky č. 91/1968 Zb.
180/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb., č. 117/1967 Zb. a č. 92/1968 Zb.
181/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín v znení vyhlášky č. 93/1968 Zb.
182/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti uchádzačom o zamestnanie
183/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry a informácií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 196/1954 Ú. l. (č. 220/1954 Ú. v.) o sadzbách prevádzkových honorárov za verejné nedivadelné predvádzanie hudobných diel
184/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva financií na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti
185/1968 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v českom i slovenskom vydaní Zbierky zákonov v zákone č. 160/1968 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti
186/1968 Zb. Vyhláška Štátneho štatistického úradu o zavedení Jednotnej evidencie pracujúcich
187/1968 Zb. Vyhláška ministerstiev chemického priemyslu, stavebníctva, spotrebného priemyslu, ťažkého priemyslu a zahraničného obchodu, ktorou sa ustanovujú záručné doby pri dodávkach na výstavbu budov na bývanie
188/1968 Zb. Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
189/1968 Zb. Vyhláška Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici, ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
190/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách, Montreux 1965
191/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Dohode o priemyslovej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Hospodárskou úniou belgicko-luxemburskou
192/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Dohode o výsadách a imunitách Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu
193/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Investy, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
194/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Strojimportu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
195/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Koospolu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
196/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Technoexportu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
197/1968 Zb. Vyhláška Rady Stredočeského krajského národného výboru v Prahe, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory v kraji ako stavebné úrady
198/1968 Zb. Vyhláška Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
199/1968 Zb. Vyhláška Rady Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
200/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o mzdovom zvýhodnení práce cez soboty a nedele
201/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o poskytovaní odmien pracovníkom rozpočtových organizácií
202/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Tuzexu, účastinnej spoločnosti, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
203/1968 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v českom vydaní Zbierky zákonov v ústavnom zákone č. 143/1968 Zb. o československej federácii
204/1968 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady
205/1968 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov Slovenskej socialistickej republiky
206/1968 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky
207/1968 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky