99/1967 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 25.10.1967

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

99
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Národného zhromaždenia
z 11. októbra 1967
o zrušení Štátnej drevárskej inšpekcie
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa článku 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
Štátna drevárska inšpekcia sa zrušuje.
§ 2
Zrušujú sa:
1.
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 22/1955 Zb. o Štátnej drevárskej inšpekcii,
2.
vládne nariadenie č. 61/1958 Zb., ktorým sa rozširuje pôsobnosť Štátnej drevárskej inšpekcie,
3.
ustanovenie § 43 zákona č. 23/1963 Zb. o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii,
4.
vyhláška ministra lesov a drevárskeho priemyslu č. 91/1955 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydáva štatút Štátnej drevárskej inšpekcie.
§ 3
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.