84/1967 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1967 do 31.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

84
VYHLÁŠKA
ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov
zo 17. júla 1967,
ktorou sa mení vyhláška č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia
Ministerstvá zdravotníctva a spravodlivosti, Štátny úrad sociálneho zabezpečenia a Ústredná rada odborov ustanovujú po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 203 ods. 2 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. a § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.:
Článok 1
Vyhláška č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia sa mení takto:
1.
§ 2 ods. 3 znie:
„(3)
Bolesť sa neodškodňuje, ak úhrnné hodnotenie bolesti z toho istého poškodenia na zdraví nedosahuje aspoň 30 bodov; to však neplatí ak ide o odškodnenie bolesti podľa § 444 Občianskeho zákonníka.“.
2.
§ 4 ods. 3 znie:
„(3)
Sťaženie spoločenského uplatnenia sa neodškodňuje, ak úhrn následkov z toho istého poškodenia na zdraví nedosahuje aspoň 30 bodov; to však neplatí ak ide o odškodnenie sťaženia spoločenského uplatnenia podľa § 444 Občianskeho zákonníka.“.
3.
§ 8 znie:
㤠8
O lekársky posudok môže požiadať poškodený, ten, kto za poškodenie zdravia zodpovedá (organizácia alebo občan), a ak ide o odškodnenie podľa pracovnoprávnych predpisov, aj závodný výbor základnej organizácie Revolučného odborového hnutia, prípadne iný orgán vykonávajúci jeho pôsobnosť; taký posudok je bezplatný.*)“.
4.
Príloha vyhlášky sa v časti B (Sadzby pre hodnotenie) mení tak, že
a) v oddiele I (Bolestné pri úrazoch) sadzba 243 pod písm. c) III. stupňa v prvom riadku znie:
„v rozsahu do 3 cm2 10 - 15“,
b) v oddiele II (Odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia pri úrazoch) sadzby 351 a 377 znejú:
„351. Strata palca vrátane vpravo vľavo
záprstnej kosti 250 210
377. Porucha úchopovej funkcie III. - IV. prsta, do úplného zovretia do dlane chýba 1 -2 cm 10 7
3 - 4 cm 40 35
viac ako 4 cm 60 50“,
c) v oddiele III (Odškodnenie za bolesť pri chorobách z povolania a otravách) sa za sadzbu 41 vkladá sadzba 41a v tomto znení:
„41a Rakovina pľúc a dýchacích ciest **)
800 - 1000“.
Článok 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1967.
Minister spravodlivosti:

Dr. Neumann v. r.

Minister zdravotníctva:

Dr. Plojhar v. r.

Predseda Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia:

Štanceľ v. r.

Predseda Ústrednej rady odborov:

Pastyřík v. r.
*)
Pokiaľ sa o posudku vydáva písomné potvrdenie, vyberá sa zaň správny poplatok podľa vyhlášky č. 146/1965 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 26/1967 Zb. (položka č. 34 sadzobníka I).
**)
Bolestné za bolesť v dôsledku operácie, vyšetrovacích a liečebných výkonov pri rakovine pľúc a dýchacích ciest a pri dočasnom chorobnom stave, ktorý spôsobuje dôvodné podozrenie z tohto ochorenia, sa hodnotí osobitne s použitím sadzieb za iné poškodenie, s ktorými možno túto bolesť porovnávať (najmä sadzby 75 a 83 oddielu I. prílohy vyhlášky).