75/1967 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

75
VYHLÁŠKA
ministerstiev zdravotníctva a zahraničných vecí
z 20. júna 1967
o dodatkovej dovolenke pracovníkov, ktorí vykonávajú zdraviu škodlivé alebo zvlášť obťažné práce, a o náhrade za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti pri niektorých chorobách z povolania
Ministerstvá zdravotníctva a zahraničných vecí ustanovujú po dohode s Ministerstvom zahraničného obchodu, Ústrednou radou odborov a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 195 ods. 4 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb., podľa § 13 ods. 2 vládneho nariadenia č. 66/1965 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce, a podľa uznesenia vlády z 1. februára 1967 o ďalších opatreniach na vykonanie Zákonníka práce:
I. časť
Dodatková dovolenka zamestnancov vykonávajúcich zdraviu škodlivé alebo zvlášť obťažné práce
§ 1
Za zamestnancov vykonávajúcich zdraviu škodlivé alebo zvlášť obťažné práce sa považujú:
a)
zamestnanci, ktorí vykonávajú práce, prípadne pracujú na pracoviskách (v oblastiach) uvedených v § 2 až 5 tejto vyhlášky,
b)
potápači pracujúci za zvýšeného tlaku v skafandroch a zamestnanci (kesonári) vykonávajúci kesonovacie práce v stlačenom vzduchu v pracovných komorách.
§ 2
Práce v tuberkulóznych liečebniach, tuberkulóznych lôžkových a ambulantných oddeleniach ústavov národného zdravia, v ktorých sa ošetrujú chorí na nákazlivú formu tuberkulózy, a v Bangových izolátoch, sú:
1.
práce, pri ktorých zamestnanci prichádzajú do trvalého priameho styku s chorými na tuberkulózu alebo s infekčným materiálom od týchto chorých
a)
v liečebniach tuberkulózy a respiračných chorôb,
b)
v oddeleniach (klinikách) tuberkulózy a respiračných chorôb nemocníc s poliklinikou, polikliník a ostatných ambulantných a lôžkových zdravotníckych zariadení určených na vyšetrovanie a ošetrovanie chorých na tuberkulózu,
c)
v predajniach a prevádzkárňach služieb umiestnených priamo v tbc liečebniach a zariadeniach;
2.
práce v bangóznych maštaliach, ktoré boli vyhlásené za bangózne izoláty.
§ 3
Práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení vo významnej miere nepriaznivým vplyvom ionizujúceho žiarenia, sú:
1.
práce v prostredí otvorených žiaričov
a)
na pracoviskách II. a III. kategórie podľa ČSN 341730,
b)
pri aplikáciách otvorených žiaričov na ľuďoch a zvieratách a pri ošetrovaní ľudí a zvierat s aplikovanými otvorenými žiaričmi,
c)
pri ťažbe, triedení, úprave a spracovaní rádioaktívnych surovín a pri vyhľadávaní a prieskume ložísk rádioaktívnych surovín, vymedzené podrobnejšie Ústrednou správou uránového priemyslu,
d)
pri odstraňovaní a spracovaní rádioaktívnych odpadov, pri dekontaminácii a pri praní aktívnej bielizne,
e)
pri čerpaní rádiovej emanácie a pri príprave radónových kúpeľov a inhalácií;
2.
akékoľvek práce pri jadrových reaktoroch a ich technologických okruhoch, pokiaľ zamestnanci pracujú s rádioaktívnym médiom, a manipulácia s palivovými článkami;
3.
práce pri rtg zariadeniach (s výnimkou zamestnancov, ktorí pracujú výhradne v obsluhovniach pre stabilnú skiagrafiu a technické rtg prístroje, ktorých zatemnenie zodpovedá zatemneniu miestností pre pracujúcich, ktorí nie sú profesionálne vystavení ionizujúcemu žiareniu, napríklad pri stabilných štítových rtg skiaskopiách, pri stabilnej rtg defektoskopii a pod.), najmä
a)
pomocné práce zdravotníckych zamestnancov pri pridržiavaní chorých (napríklad detí alebo dospelých neschopných samostatného pohybu) a zamestnancov v zariadeniach veterinárnej služby pri pridržiavaní zvierat pri rtg vyšetreniach v prípadoch, keď nemožno použiť fixačné zariadenie, a také práce s rtg prístrojmi v zariadeniach veterinárnej služby, ktoré sa nemôžu vykonávať v osobitných na to vybavených miestnostiach,
b)
výskumné práce (i pomocné) na prototypoch prístrojov s elektrónovým lúčom s energiou 50 KvVa väčšou (nie však obsluha elektrónového mikroskopu),
c)
práce s mobilnými technickými rtg prístrojmi pre defektoskopiu
a ďalej práce, pokiaľ sa vykonávajú v celomesačnom priemere aspoň 3 hodiny denne, najmä
d)
práce pri lekárskych diagnostických a terapeutických rtg prístrojoch, okrem tých, ktoré možno vykonávať výhradne z obsluhovní, ktorých zatemnenie zodpovedá zatemneniu miestností pre pracujúcich, ktorí nie sú profesionálne vystavení ionizujúcemu žiareniu,
e)
práce pri rtg štrukturálnej a fázovej analýze, pokiaľ po dobu vyžarovania nie je možná diaľková obsluha z chránených priestorov,
f)
práce pri výrobe röntgenových lámp a pri montáži, skúšaní a údržbe röntgenu a röntgenových súprav, pri ktorých sú pracovníci vystavení rtg žiareniu a ktoré sa pritom nemôžu vykonávať z chránených priestorov, zatemnenie ktorých zodpovedá zatemneniu miestností pre pracujúcich, ktorí nie sú profesionálne vystavení ionizujúcemu žiareniu;
4.
práce s uzavretými žiaričmi alebo neutrónovými zdrojmi, prípadne s urýchľovačmi častíc (s výnimkou zamestnancov, ktorí pracujú výhradne v obsluhovniach pre diaľkové ovládanie, zatemnenie ktorých zodpovedá zatemneniu miestností pre pracujúcich, ktorí nie sú profesionálne vystavení ionizujúcemu žiareniu), najmä
a)
pri aplikácii uzavretých žiaričov na ľuďoch a zvieratách a pri ošetrovaní ľudí a zvierat s aplikovanými uzavretými žiaričmi (rádioformi) a pri príprave rádioforov na aplikáciu,
b)
pri mobilnej gamadefektoskopii,
c)
pri karotáži uzavretými žiaričmi (gama a neutrónová karotáž),
d)
s urýchľovačmi častíc (napríklad s kaskádnym urýchľovačom, s cyklotrónom, s Van de Graafovým urýchľovačom, s betatrónmi a urýchľovacími komorami pre betatróny);
5.
práce vykonávané
a)
zamestnancami útvarov hygieny žiarenia hygienických staníc a hygienickej služby Ministerstva dopravy a Ministerstva národnej obrany, oddelenia ionizujúceho žiarenia Výskumného ústavu hygieny práce a chorôb z povolania v Bratislave a vyčlenenými pracovníkmi Ústavu hygieny práce v uránovom priemysle a Výskumného ústavu hygieny žiarenia v Prahe,
b)
pri dozore na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia inými na to špecializovanými zamestnancami, napríklad Závodného ústavu národného zdravia uránového priemyslu a technickými zamestnancami Štátnej banskej správy pri dozore na pracoviskách závodov pre prieskum, ťažbu a úpravu rádioaktívnych surovín;
6.
práce vykonávané v Ústave jadrového výskumu a v Ústave pre výskum, výrobu a využitie rádioizotopov a ohrozením ionizujúcim žiarením porovnateľným s prácami uvedenými v bodoch 1 až 5; tieto práce podrobne vymedzuje vedenie týchto ústavov.
§ 4
Práce na pracoviskách s infekčnými materiálmi, pri ktorých sú zamestnanci vystavení priamemu nebezpečenstvu nákazy, sú práce:
1.
pri spracovaní materiálu obsahujúceho choroboplodné zárodky alebo podozrivého z obsahu týchto zárodkov a pri spracovaní iného materiálu v infekčnom prostredí
a)
v laboratóriách s vysoko virulentným materiálom,
b)
v mikrobiologických laboratóriach, kde sa spracúva materiál obsahujúci choroboplodné zárodky alebo podozrivý z prítomnosti týchto zárodkov
c)
v laboratórnych oddeleniach nemocníc, v ktorých sa ako pravidelná súčasť pracovnej náplne vykonáva biochemické a hematologické vyšetrovanie materiálov z infekčných oddelení;
2.
pri príprave antigénov a očkovacích látok v laboratóriách a zariadeniach, v ktorých sa vyrábajú mikrobiálne antigény a očkovacie látky;
3.
pri vyšetrovaní, ošetrovaní, liečení, prevoze a zabezpečovaní iných špeciálnych potrieb chorých na infekčné choroby alebo nosičov choroboplodných zárodkov pri priamom styku s nimi alebo s infekčným materiálom od nich
a)
na infekčných oddeleniach nemocníc, polikliník alebo iných zdravotníckych zariadení a vedeckých, výskumných, výučbových a kontrolných ústavov, vrátane prepravnej služby pre chorých na infekčné choroby,
b)
na infekčných častiach iných oddelení týchto zariadení, kde sú ošetrovaní chorí na pohlavné choroby alebo trachóm a kde sú sústredení nosiči choroboplodných zárodkov,
c)
na tých častiach oddelení ústavov sociálnej starostlivosti pre chronicky chorých, kde sú sústrední nosiči choroboplodných zárodkov;
4.
pri pitvách a pri spracovaní pitevného a bioptického materiálu v patologicko-anatomických oddeleniach, v súdno-lekárskych oddeleniach, v súdno-chemických laboratóriách týchto zariadení a vo veterinárnych patologicko-anatomických a súdno-lekárskych oddeleniach;
5.
pri vykonávaní epidemiologických a epizootologických vyšetrovaní zamestnancami protiepidemických a dezinfekčných oddelení hygienických staníc a obdobných útvarov veterinárnej služby a hygienickej služby Ministerstva dopravy, Ministerstva národnej obrany a Ministerstva vnútra;
6.
pri ošetrovaní infikovaných pokusných zvierat a produkčných zvierat používaných pri výrobe očkovacích látok a pri iných úkonoch s týmito zvieratami, pokiaľ sú infikované nákazami prenosnými na človeka, a pri manipulácii s materiálmi od týchto zvierat obsahujúcimi choroboplodné zárodky alebo podozrivými z prítomnosti týchto zárodkov na všetkých pracoviskách, kde sa takéto práce vykonávajú;
7.
pri vykonávaní ohniskovej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie vrátane zberu uhynutých zvierat na všetkých pracoviskách, kde sa dezinsekcia a deratizácia v ohnisku nákazy vykonáva;
8.
pri liečení, ošetrovaní a pri inej manipulácii so zvieratmi imunizovanými, nakazenými alebo podozrivými z nákazy nasledujúcimi chorobami prenosnými na človeka:
sopľavka, besnota, tularémia, ornitóza, psittakóza, toxoplazmóza, listerióza, antrax, salmonelózy, slintačka, červienka, streptokokové nákazy, tuberkulóza, brucelóza a trichofýcia
a)
v zariadeniach veterinárnej služby, kde sa ošetrujú tieto zvieratá,
b)
v izolačných a karanténnych zariadeniach pre zvieratá choré alebo podozrivé z nakazenia chorobou prenosnou na človeka, v sanitných bitúnkoch alebo v sanitných oddeleniach bitúnkov vrátane maštalí sanitných bitúnkov a vrátane bitúnkov vyhlásených na prechodný čas za sanitnú veterinárnu službu a v maštaliach zamorených tuberkulózou,
c)
na linkách hydinárskeho priemyslu, kde sa zabíja hydina chorá na ornitózu alebo podozrivá z tohto ochorenia,
d)
v zberniach uhynutých zvierat a konfiškátov, v kafilériách a pri zvoze a zbere uhynutých zvierat a konfiškátov,
e)
v nútenom výseku, pokiaľ spracúva infekčné suroviny,
f)
na bitúnkoch pri vyberaní čriev pri profesii mäsiar-črevár;
9.
pri manipulácii s rastlinným alebo živočíšnym materiálom podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s bojom proti prenosným chorobám v skladoch materiálu podliehajúceho karanténnym opatreniam;
10.
pri zneškodňovaní materiálov obsahujúcich choroboplodné zárodky, pri umývaní kontaminovaného riadu, skla, nástrojov a náradia, pri obsluhe čistiacich staníc odpadových vôd a v spaľovniach odpadkov práce pri upratovaní, údržbe a opravách na pracoviskách uvedených v bodoch 1 až 9;
11.
pri manipulácii so sprievodnými listami, chorobopismi a pitevnými zápisnicami alebo inými písomnosťami, ktoré prišli do priameho styku s infekčným materiálom alebo ktoré pochádzajú z infekčného prostredia na pracoviskách uvedených v bodoch 1 až 5;
12.
pri čistení stôk, kalových priestorov, kanálových odpadov, žúmp, výpustov, kanalizačného potrubia a prípojok, ničení škodlivých živočíchov v stokách a pri obsluhovaní čistiarní odpadových vôd na všetkých pracoviskách, kde pracovníci pri týchto prácach prichádzajú do priameho styku s biologickými odpadovými vodami a odpadmi;
13.
pri manipulácii s infekčnou bielizňou, odevmi a ochrannými pomôckami zo zariadení uvedených v bode 3 až do ich dezinfekcie.
§ 5
Tropickými alebo inak zdravotne obťažnými oblasťami sú:
Aden
Afganistan
Alžír
Angola
Argentína
Basutsko
Bečuánsko
Bolívia
Barma
Burundi
Cejlón
Čad
Čína
Dahomé
Ecuador
Etiópia
Filipíny
Gabun
Gambia
Ghana
Guatemala
Guayama
Guinea
Honduras
Hongkong
Horná Volta
Chile (do 30' južnej šírky)
India
Indonézia
Irak
Irán
Izrael
Jemen
Juhozápadná Afrika
Jordánsko
Kambodža
Kamerún
Karibská oblasť
Keňa
Kolumbia
Kongo-Kinshasa
Kongo-Brazzaville
Kórea
Kostarika
Kuba
Kuvajt
Libanón
Laos
Libéria
Líbya
Malajzia
Malgašská republika
Malawi
Mali
Maroko
Mauretánia
Mexiko
Mongolská ľudová republiky
Mozambik
Nepal
Nicaraua
Niger
Nigéria
Panama
Papua
Pakistan
Paraguay
Perzský záliv
Peru
Pobrežie Slonoviny
Portugalská Guinea
Rodézia
Rwanda
Salvador
Saudská Arábia
Senegal
Severná Nová Guinea
Sierra Leone
Singapúr
Somálsko
Stredoafrická republika
Sudan
Svazijsko
Sýrska arabská republika
Tanzánia
Thajsko
Togo
Tunisko
Turecko - ázijská časť
Uganda
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Zambia Zjednotená arabská republika
§ 6
Zamestnancom, ktorí pracujú na prácach alebo pracoviskách uvedených v tejto vyhláške, patrí, pokiaľ ide o práce uvedené v § 2 a 4, dodatková dovolenka za predpokladu, že tieto práce vykonávajú aspoň v rozsahu polovice pracovného času určeného pre tieto práce alebo na týchto pracoviskách.
III.časť Záverečné ustanovenie
§ 9
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister zahraničných vecí:

vz. Dr. Pudlák v. r.

Minister zdravotníctva:

Dr. Plojhar v. r.