72/1967 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1967 do 31.12.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

72
ZÁKON
z 30. júna 1967
o Štátnej sporiteľni
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Právne postavenie a predmet činnosti
§ 1
Štátna sporiteľňa je štátnou hospodárskou organizáciou. Jej sídlom je Praha.
§ 2
Štátna sporiteľňa prijíma vklady na vkladné knižky a na bežné účty a poskytuje občanom, prípadne aj organizáciám peňažné pôžičky, úvery a iné služby ustanovené štatútom.
§ 3
Za vklady, úroky a iné majetkové výhody z vkladov v Štátnej sporiteľni ručí štát.
Riadenie, organizácia a hospodárenie
§ 4
(1)
Na čele Štátnej sporiteľne je generálny riaditeľ, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene vo všetkých veciach. Činnosť Štátnej sporiteľne na Slovensku riadi prostredníctvom riaditeľa Oblastného riaditeľstva pre Slovensko (§ 5).
(2)
Generálneho riaditeľa Štátnej sporiteľne vymenúva a odvoláva minister financií, ktorému generálny riaditeľ za činnosť Štátnej sporiteľne zodpovedá.
(3)
Riaditeľa Oblastného riaditeľstva pre Slovensko vymenúva a odvoláva povereník Slovenskej národnej rady pre financie na návrh generálneho riaditeľa Štátnej sporiteľne. Riaditeľ Oblastného riaditeľstva pre Slovensko zodpovedá za činnosť Štátnej sporiteľne na Slovensku povereníkovi Slovenskej národnej rady pre financie a generálnemu riaditeľovi Štátnej sporiteľne.
§ 5
(1)
Štátna sporiteľňa vykonáva svoju činnosť prostredníctvom Generálneho riaditeľstva v Prahe, Oblastného riaditeľstva pre Slovensko v Bratislave a pobočiek, prípadne iných organizačných zložiek určených organizačným poriadkom.
(2)
Pobočky, prípadne iné organizačné zložky, o ktorých to ustanovuje organizačný poriadok, sa zapisujú do podnikového registra ako odštepné závody; ich vedúci sú oprávnení robiť v mene Štátnej sporiteľne všetky právne úkony týkajúce sa pobočky (organizačnej zložky).
§ 6
Podrobnosti o vnútornej organizácii Štátnej sporiteľne upravuje jej organizačný poriadok; vydáva ho generálny riaditeľ Štátnej sporiteľne. Organizačný poriadok vymedzí najmä rozsah činnosti jednotlivých organizačných zložiek a vzťahy medzi nimi.
§ 7
Štátna sporiteľňa zriaďuje štatutárny fond, iné obdobné fondy ustanovené štatútom a fondy podľa všeobecných predpisov platných pre štátne hospodárske organizácie.
§ 8
Hospodárenie Štátnej sporiteľne, najmä sústavu odvodov, hlavné zásady pre vytváranie a používanie fondov a ich výšku, ako aj podrobnosti o predmete činnosti ustanoví štatút, ktorý vydáva Ministerstvo financií po schválení vládou.
Všeobecné ustanovenia
§ 9
(1)
Anonymita vkladov je zaručená. Zprávu o vklade možno podať len orgánom činným v trestnom konaní pri trestnom stíhaní*) a súdom pri prejednávaní a rozhodovaní vecí v občianskom súdnom konaní.**) V dotaze na vklad musia byť uvedené údaje potrebné pre zistenie jeho totožnosti.
(2)
Nedotknuté zostáva oprávnenie patriace štátnym notárstvam podľa osobitných predpisov v konaní o dedičstve.***)
§ 10
(1)
Pracovníci Štátnej sporiteľne sú povinní zachovávať mlčanlivosť v služobných veciach, pokiaľ ich tejto povinnosti nezbavil generálny riaditeľ Štátnej sporiteľne. Generálneho riaditeľa môže zbaviť tejto povinnosti minister financií.
(2)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť v služobných veciach trvá aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu.
§ 11
Ustanovenia Občianskeho zákonníka o vkladoch na vkladných knižkách a vykonávacie predpisy vydané k týmto ustanoveniam platia aj pre vklady na vkladných knižkách organizácií.
§ 12
(1)
Štátna sporiteľňa si môže za peňažné služby a za úkony vykonávané v súvislosti s nimi vymieniť zaplatenie odmien a náhrad, prípadne paušálu náhrad.
(2)
Ministerstvo financií môže podľa potreby ustanoviť, ktoré odmeny, náhrady a paušály náhrad podľa odseku 1 môže Štátna sporiteľňa požadovať, prípadne môže ustanoviť ich výšku.
Záverečné ustanovenia
§ 13
(1)
Štátna sporiteľňa sa zriaďuje zlúčením doterajších štátnych sporiteľní; ich majetok a záväzky prechádzajú na Štátnu sporiteľňu.
(2)
Hlavná správa, oblastná správa a krajské správy štátnych sporiteľní sa zrušujú; ich majetok a záväzky, ako aj práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú na Štátnu sporiteľňu.
§ 14
(1)
Zrušujú sa:
1.
ustanovenia § 2 bod 3, § 3 ods. 3, § 14 až 16 a § 18 ods. 1 zákona č. 84/1952 Zb. o organizácii peňažníctva a
2.
ustanovenie § 1 ods. 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 114/1964 Zb. o podnikovom registri, pokiaľ ustanovuje, že sa štátne sporiteľne nezapisujú do podnikového registra.
(2)
Ustanovenia zákona č. 84/1952 Zb. o organizácii peňažníctva sa na Štátnu sporiteľňu nevzťahujú.
§ 15
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1967.
Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.
*)
Zákon o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) č. 141/1961 Zb. v znení zákona č. 57/1965 Zb.
**)
Podľa tretej a štvrtej časti Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb.
***)
Zákon č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok).