Predpis bol zrušený predpisom 103/1990 Zb.

46/1967 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 17.05.1967 do 30.04.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

46
VLÁDNE NARIADENIE
zo 6. apríla 1967
o vyporiadaní škôd spôsobených prevádzkovou hospodárskou činnosťou socialistických organizácií na hmotnom majetku iných socialistických organizácií a o náhradách v investičnej výstavbe
Vláda Československej socialistickej republiky podľa § 51 ods. 1 banského zákona č. 41/1957 Zb., § 9 zákona č. 83/1966 Zb. o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva ČSSR, § 391 ods. 2 a § 395 písm. a) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. nariaďuje:
Vyporiadanie škôd
§ 1
(1)
Socialistická organizácia zodpovedá za škody, ktoré spôsobí na hmotnom majetku inej socialistickej organizácie
a)
vyhľadávaním a prieskumom ložísk, výstavbou alebo likvidáciou banských diel a zariadení, dobývaním a ťažbou nerastov, ako aj ich úpravou a zušľachťovaním vykonávaným v súvislosti s dobývaním;
b)
inou prevádzkovou hospodárskou činnosťou.
(2)
Zodpovednosti za škody uvedené v odseku 1 sa organizácia zbaví len vtedy, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou, ktorá nemá pôvod v prevádzkovej hospodárskej činnosti a ktorej sa nemohlo zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno požadovať.
§ 2
(1)
Škoda sa nahrádza v peniazoch, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak alebo pokiaľ sa organizácie nedohodnú inak.
(2)
Nahrádza sa to, o čo sa majetok poškodenej organizácie škodnou udalosťou zmenšil,*) pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak.
(3)
Ak poškodená organizácia odstraňuje škodu obstaraním nového základného prostriedku, je organizácia, ktorá škodu spôsobila, povinná nahradiť aj:
a)
úrokové náklady, výška ktorých sa vypočíta na základe priemerného úverového zaťaženia za dobu čerpania a splácania úverov podľa úverovej zmluvy, a to zo sumy nepresahujúcej výšku opotrebenia pôvodného základného prostriedku. Obdobná náhrada sa poskytuje, ak poškodená organizácia použije na obstaranie nového základného prostriedku vlastné zdroje. Ak sa na nový základný prostriedok poskytuje dotácia zo štátneho rozpočtu, zníži sa základ pre výpočet úrokových nákladov o výšku dotácie;
b)
sumu zodpovedajúcu odvodu zo základných prostriedkov, ktorá sa vypočíta z rozdielu medzi obstarávacou a zostatkovou cenou pôvodného základného prostriedku, a to za dobu, po ktorú by ešte pôvodný základný prostriedok poškodenej organizácii podľa predpisov o odpisovaní základných prostriedkov slúžil.
§ 3
(1)
Ak poškodená organizácia odstraňuje škodu na smerových a líniových stavbách investičnou výstavbou, je organizácia, ktorá škôdu spôsobila, povinná nahradiť investičné náklady nevyhnutné na obnovenie pôvodnej funkcie základného prostriedku a iné náklady potrebné na odstránenie škody, ako aj sumu zodpovedajúcu zvýšeniu odvodu zo základného prostriedku, pre výpočet ktorej platí obdobne ustanovenie § 2 ods. 3 písm. b). Neuhrádzajú sa však náklady spojené s prípadným rozšírením pôvodnej funkcie alebo s modernizáciou obnovenej stavby.
(2)
Pri škodách na poľnohospodárskych a lesných porastoch a kultúrach, ako aj na rastlinnej a živočíšnej produkcii sa okrem toho, o čo sa majetok poškodenej organizácie zmenšil (§ 2 ods. 2), nahrádza i to, čo by dosiahla poškodená organizácia pri správnom hospodárení, obrábaní, ošetrovaní a zbere alebo pri inom využití poľnohospodárskej a lesnej kultúry a živočíšnej výroby.
§ 4
Za škodu podľa tohto nariadenia sa považuje aj strata vody. Organizácia, ktorá škodu spôsobila, je povinná zabezpečiť náhradné užívanie vody z iného zdroja, prípadne nahradiť náklady spojené so zabezpečením náhradného zdroja vody, pokiaľ ich poškodená organizácia sama vynaložila.
§ 5
Za poškodenie stavby, ktorá bola postavená bez stavebného povolenia, prípadne bez dodržania podmienok ustanovených v tomto povolení z hľadiska ochrany stavby proti účinkom činností uvedených v § 1 ods. 1, nie je organizácia povinná poskytnúť náhradu.
§ 6
Organizácia, ktorej činnosť uvedená v § 1 ods. 1 vyvoláva nebezpečenstvo vzniku škody, je povinná oznámiť organizácii, majetok ktorej bude touto činnosťou ohrozený, očakávané dôsledky na jej majetku s uvedením predpokladaného rozsahu škody a prerokovať s ňou lehoty začatia tejto činnosti a spôsob a lehoty odstránenia škôd. Lehoty začatia tejto činnosti sa musia určiť tak, aby organizácia, majetok ktorej je ohrozený, mala možnosť vykonať potrebné opatrenia na zmiernenie, prípadne odstránenie škôd (napr. výstavbu nového základného prostriedku).
§ 7
Pokiaľ toto nariadenie neupravuje náhradu škôd inak, platia všeobecné ustanovenia Hospodárskeho zákonníka o vyporiadaní škôd medzi socialistickými organizáciami. Osobitné ustanovenia právnych predpisov, pokiaľ upravujú náhradu škôd spôsobených prevádzkovou hospodárskou činnosťou odchylne, nie sú týmto nariadením dotknuté.**)
Náhrady v investičnej výstavbe
§ 8
Základné prostriedky v správe (vlastníctve) socialistickej organizácie, ktoré sa majú likvidovať z dôvodov investičnej výstavby vykonávanej inou socialistickou organizáciou, prevádzajú sa do správy (vlastníctva) tejto organizácie, pokiaľ sa organizácie nedohodnú inak. Pri prevode správy (vlastníctva) sa organizácii, ktorá základný prostriedok previedla, poskytuje náhrada vo výške obstarávacej ceny prevedeného základného prostriedku zníženej o zodpovedajúce opotrebenie a náhrada výdavkov spojených s vyprataním, pokiaľ sa organizácie nedohodnú o inej výške náhrady. V prípade, že sa likvidovaný základný prostriedok nahrádza novým základným prostriedkom, poskytuje sa aj náhrada obdobne podľa § 2 ods. 3. Ustanovenie § 5 platí obdobne.
Záverečné ustanovenia
§ 9
(1)
Výnimky z tohto nariadenia môže ustanoviť vláda.
(2)
Zrušujú sa
a)
vládne nariadenie č. 18/1956 Zb. o odstránení a urovnaní niektorých škôd vyvolaných prevádzkou banských podnikov;
b)
vyhláška č. 129/1965 Zb. o financovaní opatrení týkajúcich sa škôd vzniknutých štátnym organizáciám alebo spôsobených nimi na hmotnom majetku.
(3)
Podľa tohto nariadenia sa vyporiadajú škody, ktoré vznikli od roku 1967, a poskytujú náhrady za základné prostriedky prevedené podľa § 8, začínajúc rokom 1967.
§ 10
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Lenárt v. r.
*)
Ide napríklad o náklady na opravu poškodeného hmotného majetku, o cenu zničeného majetku, ktorú tvorí suma obstarávacej ceny znížená o sumu zodpovedajúcu jeho opotrebeniu, o výdavky vynaložené na ochranu poškodeného majetku a na opatrenia na zabránenie ďalším škodám, o výdavky vynaložené na demolácie, demontáž, vypratanie a premiestnenie majetku.
**)
Ide najmä o náhrady škôd spôsobených pri prevádzke dopravných prostriedkov (§ 150 Hospodárskeho zákonníka a § 427 a 431 Občianskeho zákonníka), škôd vzniknutých na prepravovanej zásielke (§ 340 a 341 Hospodárskeho zákonníka a príslušné ustanovenia vykonávacích predpisov) a škôd spôsobených exhaláciami socialistickým poľnohospodárskym a lesným organizáciám (vládna vyhláška č. 40/1963 Zb.).