39/1967 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 26.04.1967

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

39
VYHLÁŠKA
rektora Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa
z 31. marca 1967,
ktorou sa vydávajú predpisy pre rigorózne skúšky (rigorózny poriadok) na Vysokej škole politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa
Rektor Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa po dohode s Ministerstvom školstva ustanovuje v súlade so zákonom č. 19/1966 Zb. o vysokých školách a podľa uznesenia ÚV KSČ z 5. októbra 1966 a podľa zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 92/1966 Zb. o priznávaní titulov absolventom Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa:
§ 1
(1)
Absolventom Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, ktorí vykonávajú predpísanú rigoróznu skúšku zo zvoleného vedného odboru a jeho širšieho základu, priznáva Vysoká škola politická Ústredného výboru Komunistickej strany Československa titul „doktor sociálnopolitických náuk“ (v skratke „RSDr.“).
(2)
Rigorózne skúšky podľa odseku 1 sa vykonávajú v týchto vedných odboroch: filozofia a dejiny filozofie, sociológia, politická ekonómia a dejiny ekonomických teórií, všeobecné dejiny (so zameraním na dejiny medzinárodného robotníckeho hnutia, dejiny medzinárodnej politiky a dejiny KSSS), československé dejiny (vrátane dejín KSČ), teória štátu a práva, národné hospodárstvo ČSSR (ekonomika priemyslu, ekonomika poľnohospodárstva), teória kultúry a umenia, teória straníckeho vedenia socialistickej spoločnosti, teória riadenia, dejiny politických teórií, súčasné politické systémy.
§ 2
Na rigorózne skúšky podľa § 1 sa obdobne vzťahujú ustanovenia § 3 až 11 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 26/1966 Zb., ktorou sa vydávajú predpisy pre rigorózne skúšky (rigorózny poriadok).
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rektor Vysokej školy politickej

Ústredného výboru Komunistickej strany Československa:

Nový v. r.

Minister školstva:

Hájek v. r.