Predpis bol zrušený predpisom 138/1971 Zb.

26/1967 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1967 do 31.12.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

26
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií
z 22. marca 1967,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o správnych poplatkoch
Ministerstvo financií ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 17 ods. 1 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákonného opatrenia č. 138/1960 Zb. (ďalej len „zákon“):
Čl. 1
Vyhláška Ministerstva financií č. 146/1965 Zb. o správnych poplatkoch sa mení a dopĺňa takto:
1.
Z § 6 sa vypúšťa ustanovenie pod číslom 1.
2.
V sadzobníkoch I a II sa vykonávajú zmeny a doplnky uvedené v prílohe, ktorá je súčasťou tejto vyhlášky.
Čl. 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1967.
Prvý námestník ministra:

Ing. Lér, CSc. v. r.
Sadzobník I
správnych poplatkov vyberaných národnými výbormi a inými orgánmi štátnej správy
1.
Poznámka k celému sadzobníku znie:
Poplatky podľa položiek 5, 6, 6b, 13b, 13c, 13d, 13e, 19, 19a, 25a, 28, 28a, 29, 31, 38, 38a, 38b, pokiaľ úkony vykonávajú národné výbory, sú príjmom národného výboru, ktorý úkon vykonal. V týchto prípadoch sa poplatky neplatia kolkovými známkami.
Oddiel A
Spoločný pre všetky odbory správy
Predmet poplatku Poplatok Kčs
2. Položka 1 znie:
Vydanie úradného potvrdenia, druhého, tretieho atď. rovnopisu vybavenia, odpisu alebo výpisu z kníh, úradných záznamov, registrov, listiny a spisov alebo zo súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou potvrdení uvedených v pol. 7 a 38a tohto sadzobníka za každú i len začatú stranu 5,-
3. Za položku 1 sa vkladá položka 1a, ktorá znie:
Položka 1a:
Vyhľadávanie archívneho materiálu na žiadosť poplatníka za účelom urobenia reprodukcie mikrofilmom, prípadne inými reprografickými postupmi, za každú začatú hodinu pracovného času potrebného na vyhľadanie archívneho materiálu 2,- až 20,-
Poznámka:
Správny poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa úkony vykonávajú v rámci vedeckého styku so zahraničím za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
4. V poznámke č. 1 k položke 2 sa zrušuje druhá veta.
5. Položka 5 sa dopĺňa poznámkami takto:
1. Za odborný posudok k žiadosti o vývoz kultúrnych pamiatok zvyšuje sa poplatok o jednu pätinu.
2. Za znalecký alebo odborný posudok pri posudzovaní projektov technických zariadení, parných kotlov, tlakových nádob, zdvíhadiel a silnoprúdových elektrických zariadení vyberá sa základný poplatok 300,- Kčs, za každú druhú i ďalšiu začatú hodinu 25,- Kčs, najviac však 3000,- Kčs.
6. Za položku 6 sa vkladajú nové položky 6a a 6b, ktoré znejú:
Položka 6a:
Podanie žiadosti na orgánoch štátnej správy 5,-
Poznámky:
1. Poplatok sa nevyberie za žiadosti o vykonanie úkonov, ak sa za žiadaný úkon vyberie poplatok podľa ostatných položiek tohto sadzobníka, s výnimkou žiadosti o povolenie na vycestovanie do cudziny, kde sa vyberie aj poplatok podľa tejto položky vo výške dvojnásobku.
2. Poplatok sa taktiež nevyberie, ak ide o žiadosti o priznanie štipendia.
3. Za žiadosti sa považujú i podania - s výnimkou sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich*) - ak sa podľa ich obsahu má vydať rozhodnutie, ktoré sleduje majetkový prospech účastníka konania.
4. Za žiadosť o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa vyberá poplatok vo výške štvornásobku.
5. Za žiadosť o zrušenie práva užívať byt alebo časť bytu (v zmysle § 37 zák. č. 41/1964) v prospech vlastníka rodinného domčeka alebo užívateľa bytu
vyberá sa poplatok vo výške dvanásťnásobku.
Položka 6b:
Privolenie k výmene bytu alebo k dohode o výmene bytu. 20,-
Oddiel B
Všeobecná vnútorná správa
Predmet poplatku Poplatok Kčs
7. Položka 8 s poznámkami znie:
Vydanie povolenia na vycestovanie do cudzin 20,- až 400,-
Poznámky:
1. Ak je vydané povolenie na vycestovanie s platnosťou na dobu niekoľkých rokov alebo na dve alebo viac ciest, vyberie sa poplatok pri každom vycestovaní.
2. Poplatok sa vyberie pri každej ceste pred prekročením štátnych hraníc vylepením kolkovej známky do colného a devízového vyhlásenia, ktoré je nedeliteľnou súčasťou cestovného dokladu.
3. Výška poplatku sa spravuje podľa územnej platnosti cestovného dokladu a dĺžky pobytu v cudzine.
4. Správny orgán môže znížiť poplatok až na polovicu osobám, ktoré nie sú zárobkovo činné (študenti, učni, dôchodcovia atď.), alebo ak ide o krátkodobú cestu podľa turistickej konvencie.
5. Poplatok sa nevyberá za povolenie cesty do cudziny detí vo veku do 15 rokov.
6. Poplatok sa nevyberá, ak ide o služobné cesty.
7. Ak poplatník prekročí dĺžku pobytu v cudzine, podľa ktorej bola pred vycestovaním určená výška poplatku, je povinný doplatiť sumu zodpovedajúcu skutočnej dĺžke pobytu. Správny orgán môže v tomto prípade zvýšiť poplatok až na dvojnásobok.
8. Za povolenie na vycestovanie pri vysťahovaní možno zvýšiť poplatok až na dvadsaťpäťnásobok.
9. Za vydanie cestovného pasu sa vyberie okrem poplatku podľa tejto položky ešte suma vo výške 10,- Kčs ako čiastočná náhrada hotových výdavkov.
8. Položka 12 s poznámkami znie:
Povolenie zmeny priezviska
a) hanlivého, výstredného, smiešneho, cudzojazyčného alebo priezviska rozvedenej ženy (alebo rozlúčenej pred 1. 1. 1950) na jej predchádzajúce priezvisko 20,-
b) v iných prípadoch alebo povolenie zmeny mena 100,-
Poznámky:
1. Poplatok sa nevyberie, ak ide o zmenu mena osvojených detí alebo zmeny, ktoré treba urobiť v dôsledku nesprávnych (neúplných) zápisov v matrikách.
2. Vybratie poplatku neprichádza do úvahy, ak ide o vyhlásenie rozvedeného manžela, že opäť prijíma predchádzajúce priezvisko, ak táto skutočnosť bola oznámená do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zrušení manželstva rozvodom (§ 29 zák. č. 94/1963 Zb.).
9. Položka 13 sa dopĺňa poznámkami:
Poznámky:
1. Za vydanie osvedčenia o prepustení zo štátneho zväzku môže sa poplatok zvýšiť až na dvadsaťpäťnásobok sadzby.
2. Ak sa doručuje osvedčenie o prepustení zo štátneho zväzku do cudziny, poplatok určí zastupiteľský úrad.
10. Za položku 13 sa vkladajú položky 13a, 13b, 13c, 13d a 13e, ktoré znejú:
Položka 13a:
Vydanie osvedčenia o československom štátnom občianstve 10,-
Položka 13b:
Povolenie uzavrieť manželstvo na inom miestnom národnom výbore poverenom viesť matriky, než je miestny národný výbor uvedený v ods. 1 § 4 Zákona o rodine č. 94/1963 Zb. 50,- až 150,-
Položka 13c:
Uskutočnenie uzavretia manželstva iným miestnym národným výborom povereným viesť matriky, než je miestny národný výbor uvedený v ods. 1 § 4 Zákona o rodine č. 94/1963 Zb. 100,- až 500,-
Poznámky k položkám 13b a 13c:
1. Podľa okolností prípadu správny orgán poplatok odpustí alebo ustanovenú výšku poplatku zníži.
2. Vyberanie poplatku neprichádza do úvahy, ak je život toho, kto chce uzavrieť manželstvo priamo ohrozený (§ 4 ods. 3 zák. č. 94/1963 Zb.).
Položka 13d:
Uzavretie manželstva medzi cudzími štátnymi príslušníkmi alebo osobami bez štátnej príslušnosti a povolenie uzavrieť manželstvo zástupcom 100,- až 1000,-
Poznámky:
1. Podľa okolností prípadu správny orgán poplatok odpustí alebo ustanovenú výšku poplatku zníži.
2. Poplatok sa nevyberie, ak bol už vybratý poplatok za delegáciu národného výboru podľa pol. 13b.
3. Správny orgán môže poplatok určiť na základe vzájomnosti vo výške, v akej vyberá poplatok štát, ktorého jeden zo snúbencov je štátnym príslušníkom, prípadne od vybratia poplatku upustiť.
Položka 13e:
Povolenie na uzavretie manželstva mimo ustanoveného času alebo mimo určenej svadobnej siene 100,- až 500,-
Poznámka:
Podľa okolností prípadu správny orgán poplatok odpustí alebo ustanovenú výšku poplatku zníži.
11. Položka 15 znie:
Nazretie do matrík narodených, sobášených a zomretých, ktoré sú uložené v archívoch, za jednu knihu a jeden i začatý deň 5,-
Poznámka:
Správny orgán môže poplatok primerane znížiť, prípadne od vybratia poplatku upustiť z dôvodov všeobecného záujmu.
12. Poznámka č. 3 k položke 16 znie:
Za povolenie držať poľovnú zbraň - ak držiteľ nemá poľovný lístok (položka 29) - vyberie sa jednorazový poplatok vo výške dvojnásobku za každú zbraň.
Oddiel C
Výstavba
Predmet poplatku Poplatok Kčs
13. Poznámky k položke 19 sa dopĺňajú takto:
Poznámka 6:
Pri výstavbe súvislých garáží vyberie sa poplatok 100,- Kčs za každú garáž bez ohľadu na počet stavebníkov.
Poznámka 7:
Pri výstavbe budovy pre hromadné garážovanie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na dvadsaťnásobok.
14. Za položku 19 sa vkladajú položky 19a a 19b, ktoré znejú:
Položka 19a:
Vydanie povolenia na zborenie stavby 20,- až 200,-
Poznámka:
Poplatok sa nevyberie v prípadoch, v ktorých zborenie stavby nariadil príslušný národný výbor.
Položka 19b:
Vydanie osvedčenia na vykonávanie prác na projektovej dokumentácii stavby (vždy len pre určitú stavbu) 1 % z ceny za práce na projektovej dokumentácii
Oddiel D
Cestná prevádzka a doprava
Predmet poplatku Poplatok Kčs
15. Poznámka č. 1 spoločná pre celý oddiel sa zrušuje.
16. Položka 20 znie:
Schválenie technickej spôsobilosti motorového vozidla zostaveného (i amatérsky) zo súčiastok, a to ak ide o:
a) jednostopové vozidlá s obsahom do 50 ccm
b) ostatné jednostopové vozidlá (vrátane motocyklov s postranným vozíkom a motorových trojkoliek - ríkš)
c) osobné automobily (vrátane tzv. autíčok)
d) ostatné dvojstopové vozidlá

500,-
2000,-
12 000,-
15 000,-
17. Poznámky k položke 20 sa dopĺňajú o poznámku č. 5, ktorá znie:
Poplatok podľa pol. 20 písm. d) za schválenie technickej spôsobilosti špeciálneho automobilu (sériove nevyrábaného) a traktora zostaveného zo súčiastok sa znižuje na jednu tretinu.
18. Poznámka č. 2 k položke 21 znie:
Za schválenie technickej spôsobilosti motorového vozidla, ak sa pripojí
a) k motocyklu postranný vozík,
b) za osobný alebo dodávkový automobil alebo za motocykel prívesný vozík,
vyberie sa poplatok vo výške 100 Kčs.
Pri prívesných a postranných vozíkoch k motocyklu, technickú spôsobilosť ktorých schválilo Ministerstvo dopravy pre určitý typ motocykla, a pri schválených typoch prívesov za osobné a dodávkové automobily sa vyberie poplatok podľa položky 23b.
19. Položka 22 písm. b) sa dopĺňa v písm. bb) takto:
bb) po 1. januári 1955, ktoré prevodca získal na potvrdenku.
20. Položka 23b znie:
Vydanie štátnej poznávacej značky v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje pol. 23 písm. a), vydanie zvláštnej poznávacej značky, zápis zmeny stanovišťa motorového vozidla, zmeny mena alebo priezviska alebo adresy držiteľa motorového vozidla a iné podobné zmeny i s vydaním príslušných dokladov alebo vykonanie zmeny v nich 10,-
21. Položka 25 znie:
Povolenie na vykonávanie dopravy osôb alebo nákladov udelené podľa zákona č. 57/1950 Zb. o úprave podnikania v cestnej doprave tuzemskej alebo zahraničnej organizácii (podniku, podnikateľovi) 200,- až 1000,-
Poznámky:
1. Poplatok sa nevyberie, ak ide o nepravidelnú prepravu osôb pri zabezpečovaní brigádnických prác a pri nepravidelnej preprave osôb a telovýchovného inventára, ak sa tým zabezpečuje plnenie plánu rozvoja telovýchovy a športu.
2. Ak sa vodič motorového vozidla pri vstupe na územie ČSSR a pri výstupe z územia ČSSR nepreukáže riadnym povolením, vyberie sa poplatok vo výške dvojnásobku sadzby.
3. Správny orgán so súhlasom Ministerstva financií určí poplatok na základe vzájomnosti vo výške, v akej vyberá poplatok štát, ktorého je podnik (podnikateľ) príslušníkom, prípadne môže od vybratia poplatku upustiť.
22. Za položku 25 sa vkladajú položky 25a a 25b s poznámkami, ktoré znejú:
Položka 25a:
Povolenie na zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií I., II. a III. triedy pri preprave zvlášť ťažkých, rozmerných predmetov a na užívanie vozidiel, ktorých rozmer alebo váha presahuje mieru ustanovenú osobitnými predpismi
a) pri doprave po cestách presahujúcich územie obvodu jedného okresu 200,-
b) pri doprave po cestách v obvode jedného okresu 100,-
Poznámka:
V prípadoch uvedených pod písm. a) vyberá poplatok KNV (NVP), aj keď doprava presahuje jeho územie, v prípadoch uvedených pod písm. b) ONV.
23. Položka 25b:
Povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa písm. b) až g) § 13 vyhlášky č. 136/1961 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o cestných komunikáciách (cestný zákon) 100,- až 500,-
Poznámky:
1. Poplatok sa nevyberie, ak ide o povolenie na zloženie materiálu potrebného na opravu alebo údržbu pozemnej komunikácie, pokiaľ doba skládky nepresiahla dobu potrebnú na vykonanie prác.
2. Poplatok sa taktiež nevyberie za povolenie za užívanie pozemnej komunikácie, ak ide o usporiadanie kultúrneho, zábavného, športového alebo iného podniku celoštátneho významu.
Oddiel F
Pôdohospodárstvo
Predmet poplatku Poplatok Kčs
24. Za položku 28 sa vkladá položka 28a, ktorá znie:
Položka 28a:
Vydanie sprievodného dobytčieho listu pre všetkých držiteľov 5,-
25. Poznámka 4 k položke 29 znie:
Poľovný lístok tiež oprávňuje držať najviac tri poľovné zbrane; za každú ďalšiu poľovnú zbraň sa vyberie pri vydaní poľovného lístku 10,- Kčs za každý rok. Tento poplatok sa nevyberá od osôb oslobodených podľa poznámky 2a/b tejto položky a od cudzincov.
26. Položka 29 sa dopĺňa poznámkou č. 5, ktorá znie:
Rovnako ako poľovné zbrane sa posudzujú náhradné hlavne pri kozliciach.
27. Pri položke 31 sa mení poznámka č. 1 a táto položka sa dopĺňa poznámkou č. 3:
Poznámka 1:
Mládeži do 15 rokov môže sa vydať ročný rybársky lístok za znížený poplatok 10,- Kčs na základe:
a) odporúčania školy,
b) záväzného vyhlásenia Československého rybárskeho sväzu miestnej organizácie, že maloletému sa vydá povolenie na rybolov za odplatu neprevyšujúcu sumu poplatku 10,- Kčs,
c) vyhlásenie zákonného zástupcu žiadateľa, že súhlasí s vydaním rybárskeho lístku a že žiadateľ (maloletý) bude vykonávať rybolov pod osobným dozorom zákonného zástupcu alebo plnoletej osoby, ktorá je oprávnená na výkon rybárskeho práva.
Nárok na vydanie rybárskeho lístku za znížený poplatok maloletý má ešte v roku, v ktorom už dovŕšil 15 rokov.
Poznámka 3:
Rybárske lístky vydané bezodplatne pre rybárskych hospodárov a pre rybársku stráž majú platnosť pre celé územie ČSSR.
Oddiel G
Školstvo, kultúra a zdravotníctvo
Predmet poplatku Poplatok Kčs
28. Poznámka č. 1 k položke 33 sa zrušuje.
29. Položka 34 znie:
Za vydanie lekárskeho vysvedčenia, potvrdenia alebo posudku 10,-
Poznámky:
1. Za lekárske vysvedčenia, potvrdenia alebo posudky sa nepovažujú také zdravotné preukazy, vydanie ktorých zdravotníckym zariadeniam ukladajú všeobecne záväzné predpisy.
2. Poplatok sa nevyberá za vydanie lekárskeho vysvedčenia, potvrdenia alebo posudku osobám mladším ako 18 rokov a študujúcim, ktorí okrem štipendia nemajú vlastný príjem.
Oddiel H
Finančná správa
Predmet poplatku Poplatok Kčs
30. Položka 37 znie:
Povolenie podľa zákona o devízovom hospodárstve s výnimkou povolenia podľa položky 35, z ceny 1 % až 500 %
31. Poznámka k položke 38 sa zrušuje.
32. Za položku 38 sa vkladajú položky 38a a 38b, ktoré znejú:
Položka 38a:
Vydanie potvrdenia o nedoplatkoch na daniach a poplatkoch, prípadne o tom, že žiadateľ nedlhuje dane a poplatky 10,-
Poznámka:
Ak sa potvrdenie vydáva k žiadosti o vysťahovanie, zvyšuje sa poplatok na dvojnásobok.
Položka 38b:
Povolenie remeselníckej činnosti alebo drobnej živnosti 20,- až 500,-
Poznámka:
Poplatok sa nevyberie, ak ide o povolenie činnosti alebo vykonávanie služieb podľa Zásad č. 20/1965 Zb. pre poskytovanie niektorých služieb a opráv občanmi na základe povolenia národného výboru.
Oddiel K
Konzulárne poplatky
Predmet poplatku Poplatok Kčs
33. Poznámka spoločná pre celý oddiel sa mení na poznámky spoločné pre celý oddiel.
Doterajšia poznámka pre celý oddiel K označuje sa č. 1 a vkladá sa poznámka č. 2, ktorá znie:
Poznámka 2:
Pri vyrubovaní a platení konzulárnych poplatkov na československú menu zastupiteľské úrady spravidla používajú prepočítavací kurz (pevný) ustanovený po dohode s Ministerstvom financií.
34. Položka 46 písm. b) znie:
b) Overenie úradnej pečate a úradných podpisov (superlegalizácia) 20,- až 100,-
35. Poznámka č. 2 k položke č. 48 znie:
Za preklad archívneho materiálu z latinčiny alebo zo starej nemčiny (pred rokom 1850) do češtiny alebo slovenčiny sa vyberá poplatok sadzbou podľa písm. b), cc). Poplatok vyberajú archívne orgány.
Sadzobník II
správnych poplatkov vyberaných orgánmi štátnej mierovej služby
Oddiel A
Overovanie vybratých prevádzkových meradiel
Predmet poplatku Poplatok Kčs
36. Poznámky k celému sadzobníku II sa dopĺňajú poznámkami č. 6 a 7, ktoré znejú:
Poznámka č. 6:
Orgány štátnej mierovej služby môžu v jednotlivých odôvodnených prípadoch poskytovať výnimočne zľavy poplatkov až do výšky 50% sadzby poplatku, ak organizácia uhrádza náklady za vykonané úradné skúšky.
Poznámka 7:
Pri meradlách, pri ktorých doba platnosti úradného overenia uplynula alebo pri ktorých sa žiadalo o úradné overenie oneskorene (vyhl. č. 61/1965 Zb.), môže orgán štátnej mierovej služby zvýšiť poplatky až na dvojnásobok.
37. Položka 2 znie:
Meračské pásma oceľové pre veľmi presné meranie pre meraciu dĺžku do 30 m 120,-
pre meraciu dĺžku nad 30 m, za každých ďalších i začatých 10 m 25,-
38. Položka 14 znie:
Bežné a presné obchodné závažia
do 2 kg 1,-
od 5 kg do 20 kg 2,-
50 kg 5,-
Poznámka:
Za požičanie 100 kg zaťažovacích závaží vyberie sa poplatok 3 Kčs za každý i začatý kalendárny deň.
39. Položka 15 znie:
Váhy:
a) Váhy stolné rovnoramenné (obchodné bežné a presné) do 30 kg 5,-
b) Váhy stolné sklonné do 30 kg 15,-
c) Váhy poloautomatické a automatické pre váženie obilnín a iných sypkých hmôt
do 50 kg 70,-
nad 50 kg do 200 kg 100,-
nad 200 kg 200,-
d) Váhy pre zisťovanie vlhkosti látok, váhy na zisťovanie škrobnatosti zemiakov a váhy na počítanie kusov 20,-
e) Váhy ostatné s váživosťou
do 500 kg 20,-
nad 500 kg do 1000 kg 30,-
nad 1000 kg do 3000 kg 60,-
nad 3000 kg do 5000 kg 100,-
nad 5000 kg do 15 000 kg 150,-
nad 15 000 kg do 30 000 kg 200,-
nad 30 000 kg do 50 000 kg 300,-
nad 50 000 kg do 80 000 kg 400,-
nad 80 000 kg 600,-
40. Položka 21 znie:
a) Taxametre alebo počítadlá kilometrov 40,-
b) Ak sa skúšanie taxametrov a počítadiel kilometrov vykonáva na jednom vozidle spoločne, za obe meradlá 60,-
Oddiel B
Overovanie hlavných podnikových etalónov
Predmet poplatku Poplatok Kčs
41. Položka 36 znie:
a) Etalónové závažia do 50 kg pre overovanie a kontrolu váh, prípadne pre overovanie závaží vrátane justovania 10,-
b) Zaťažovacie závažia
aa) nad 50 kg do 500 kg 20,-
bb) nad 500 kg do 1000 kg 50,-
cc) nad 1000 kg 100,-
dd) závažový vozeň (železničný) 250,-
ee) rohový vozík 50,-
Oddiel C
Iné skúšky
Predmet poplatku Poplatok Kčs
42. K poznámke pri položke 68 sa zaraďuje poznámka č. 2, ktorá znie:
Poznámka 2:
Ak ide o vykonávanie bežného úradného overovania alebo skúšania jednotlivých meradiel, ktoré sú uvedené v oddiele C pol. 68 tohto sadzobníka, môže orgán štátnej mierovej služby vyrúbiť poplatok pomernou sumou hodinovej sadzby, ak úradný úkon netrvá celú hodinu.
*)
Vládna vyhláška č. 150/1958 Ú. l. (Ú. v.) o vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich.