2/1967 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 19.11.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

2
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov
zo 6. januára 1967
o pobádacích fondoch a financovaní niektorých výdavkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách
Ministerstvo financií podľa § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, a v oblasti rozvoja iniciatívy a starostlivosti o pracujúcich Ústredná rada odborov podľa článku 25 uznesenia IV. všeodborového sjazdu, príloha zákona č. 37/1959 Zb. o postavení závodných výborov základných organizácií Revolučného odborového hnutia v znení prílohy Revolučného odborového hnutia v znení prílohy Zákonníka práce č. 65/1965 Zb., ustanovujú:
§ 7
Činnosť základnej organizácie ROH
(1)
Organizácia poskytuje pre politicko-výchovnú a organizačnú činnosť základnej organizácii ROH bezodplatne nevyhnutné miestnosti, ich potrebné vybavenie, vykurovanie, osvetlenie a upratovanie.
Výdavky na vykurovanie, osvetlenie, upratovanie a úhradu za užívanie miestnosti organizácia uhrádza v rámci svojho rozpočtu.
(2)
Ak organizácia nemá vhodné miestnosti pre schôdze, konferencie, školenia alebo aktívy základnej organizácie ROH a jej orgánov a zariadení vo vlastnom objekte, organizácia po dohode so závodným výborom ROH zabezpečí náhradné miestnosti.
§ 8
Úhrada nákladov na prevádzku kultúrnych zariadení
(1)
Kultúrnym zariadením sa rozumejú závodné kluby, červené kútiky, odborové knižnice, výrobno-technické kabinety, kultúrne strediská v internátoch.
(2)
Organizácia uhrádza v rámci svojho rozpočtu výdavky spojené s opravami a udržiavaním nehnuteľností a hnuteľností a výdavky na technickú prevádzku kultúrneho zariadenia (napr. vykurovanie, elektrický prúd, vodu, paru, plyn, náklady na upratovanie a osobné náklady na pracovníkov organizácie, ktorí tieto práce obstarávajú: domovníkov, údržbárov, kuričov, upratovačky a pod.); pritom nerozhoduje, či ide o majetok organizácie alebo o majetok ROH.
§ 9
Rekreačné zariadenia
(1)
Rekreačným zariadením sa rozumejú rekreačné strediská, chaty, stanové tábory a pionierske tábory.
(2)
Organizácia uhrádza výdavky spojené s opravami rekreačných zariadení a osobné výdavky na stálych pracovníkov organizácie, zamestnávanie ktorých je potrebné a účelné na ochranu rekreačných zariadení. Uvedené výdavky uhrádza v rámci svojho rozpočtu.
§ 11
(1)
Zrušuje sa vyhláška č. 114/1961 Zb. o pobádacích fondoch pracujúcich.
(2)
Pre organizácie, v ktorých sa zavedie pobádací fond, neplatí vyhláška č. 10/1960 Zb. o poskytovaní príspevku vedením závodu na úhradu nákladov činnosti základnej organizácie ROH a vyhláška č. 122/1960 Zb. o poskytovaní prostriedkov a o uhradzovaní nákladov na činnosť základných organizácií ROH v organizáciách štátneho socialistického sektora.
(3)
Touto vyhláškou nie sú dotknuté:
a)
vyhláška č. 39/1966 Zb. o vedľajšej hospodárskej činnosti na niektorých školách poskytujúcich stredné a vyššie vzdelanie a v niektorých iných školských zariadeniach,
b)
smernice Ministerstva školstva a kultúry pre činnosť vysokých škôl a ich účelových zariadení podľa § 5 ods. 2 zákona o vysokých školách (Vestník Ministerstva školstva a kultúry, ročník 1966, strana 137).
§ 12
Ministerstvo financií môže zo závažných dôvodov povoliť výnimky z ustanovení tejto vyhlášky.
§ 13
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Predseda Ústrednej rady odborov:

v z. Hlavička v. r.

Minister financií:

Dvořák v. r.
*)
Pozri však ustanovenie § 10 ods. 2.
**)
Zdrojom fondu nie sú príjmy z vedľajšej hospodárskej činnosti na niektorých školách, ktorá je upravená vyhláškou č. 39/1966 Zb.
***)
Podiel do pobádacieho fondu z usporených neinvestičných prostriedkov, ako aj podiel z nadplánovaných príjmov sa poskytuje ako výdavok ako výdavok z prevádzkových prostriedkov (finančné výdavky, podiely pobádacím fondom).
+)
Pri zisťovaní úspor a príjmov nad schválený rozpočet treba vychádzať z príslušných ustanovení smerníc Ministerstva financií č. 117/59950/1960 o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (Vestník Ministerstva financií č. 17-18/1960).
++)
O použití úspor v mzdovom fonde na odmeny pracovníkom platí vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o poskytovaní odmien pracovníkom rozpočtových organizácií č. 78/1966 Zb.
*)
Podiel do pobádacieho fondu z usporených neinvestičných prostriedkov, ako aj podiel z nadplánovaných príjmov sa poskytuje ako výdavok z prevádzkových prostriedkov (finančné výdavky, podiely pobádacím fondom).
**)
Pri zisťovaní úspor a príjmov nad schválený rozpočet treba vychádzať z príslušných ustanovení smerníc Ministerstva financií č. 17/59950/1960 o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (Vestník Ministerstva financií č. 17-18/1960).
***)
Vymedzenie náhodných príjmov je uvedené v rozpočtovej skladbe za príslušný rok.
+)
Napr. vyhláška č. 103/1966 Zb. o financovaní neinvestičných potrieb rozvoja vedy a techniky a obdobných činností.
++)
Peňažné odmeny z pobádacieho fondu nemôžu sa priznať pracovníkom, ktorým sa priznala odmena z tohto istého titulu podľa iných predpisov.
+++)
Zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov.
*)
Na osobitnom odvetví určenom rozpočtovou skladbou pre príslušný rok.