13/1967 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.02.1967 do 31.12.1970

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

13
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Národného zhromaždenia
z 15. februára 1967
o úprave Hospodárskeho zákonníka a niektorých ďalších právnych predpisov
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
Prevody výrobných programov možno previesť len na základe dohody organizácií, ktorá nevyžaduje schválenie nadriadeného orgánu, pokiaľ štatúty výrobných hospodárskych jednotiek neustanovujú inak. Tým sa mení ustanovenie § 53 Hospodárskeho zákonníka.
§ 2
Z ustanovenia § 3 zákona č. 32/1963 Zb. o organizácii riadenia poľnohospodárstva sa vypúšťa odsek: „potvrdzovať zmluvy o dodávke poľnohospodárskych výrobkov a potrieb uzavierané jednotnými roľníckymi družstvami a štátnymi majetkami. Bez tohto potvrdenia sú zmluvy neplatné.“
§ 3
Ustanovenie § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc v znení zákonného opatrenia č. 77/1962 Zb. sa dopĺňa vetou tohto znenia: „U chmeľu vypestovaného v chmeliarskej výrobnej oblasti „Tršicko" dodávaného do tuzemských pivovarov postačí iba označovanie chmeľu.“
§ 4
Zrušujú sa
1.
zákon č. 176/1949 Zb. o preskúšaní niektorých energetických zariadení;
2.
ustanovenia § 35, 36, 38 až 41, 51, 52, 162, 259, 262, 263, 265, 266, 268 ods. 1 a 3, 362 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.;
3.
ustanovenie § 30 zákona č. 49/1959 Zb. o jednotných roľníckych družstvách; zriaďovanie a používanie fondov jednotnými roľníckymi družstvami a používanie ekonomických nástrojov na podporu hospodárskeho rozvoja jednotných roľníckych družstiev upraví vláda.
§ 5
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.