128/1967 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

128
VLÁDNE NARIADENIE
zo 6. decembra 1967,
ktorým sa zrušujú ďalšie právne predpisy v súvislosti so zdokonaľovaním sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva
Vláda Československej socialistickej republiky podľa § 2 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 36/1966 Zb., ktorým sa zrušujú niektoré právne predpisy, ustanovuje:
§ 1
Zrušujú sa
1.
smernice Ministerstva priemyslu č. 294/1945 Ú. l. o prideľovaní nákupných listov na ihličnaté - listnaté rezivo, preglejky, stolárske dosky (laťovky), ihličnaté - listnaté kmeňové drevo, ihličnatú žrďovinu a ihličnaté podvaly tvaru III a slabšie;
2.
vyhláška č. 371/1945 Ú. l. o uvoľnení nákupu, opracovaní a spracovaní košikárskej vŕby a trstiny;
3.
vyhláška č. 335/1947 Ú. l. o cenách dreva premiestneného zo Slovenska;
4.
vyhláška č. 1123/1947 Ú. l. o príspevkovom poriadku Trhového združenia lesného a drevárskeho hospodárstva;
5.
vyhláška č. 369/1948 Ú. l. o odplatách za živnostenské rezanie a štiepanie palivového dreva;
6.
vyhláška č. 848/1949 Ú. l. (č. 776/1949 Ú. v.), ktorou sa menia bezúročné pôžičky, poskytnuté Ministerstvom pôdohospodárstva obciam na vykonanie projektových a prípravných prác vodovodných a kanalizačných, na príspevky;
7.
vyhláška č. 1005/1949 Ú.l. (č. 910/1949 Ú. v.) o povinnom prichovaní prasníc, o výkupe a scudzovaní prasiec na ďalší chov a o hlásení a evidencii prasníc a prasiec v znení vyhlášky č. 1093/1949 Ú. l. (č. 1006/1949 Ú. v.);
8.
vyhláška č. 23/1950 Ú. l. o úprave odbytu niektorých výrobkov lesného a drevárskeho hospodárstva;
9.
vládne nariadenie č. 68/1950 Zb., ktorým sa vydáva platový poriadok pre správnych zamestnancov;
10.
vyhláška č. 470/1950 Ú. l. (č. 450/1950 Ú. v.), ktorou sa vydávajú smernice o spoločnom používaní zamestnancov miestnymi národnými výbormi;
11.
vyhláška č. 660/1950 Ú. l. (č. 640/1950 Ú. v.), ktorou sa vydávajú predpisy o výrobe surového dreva v lese;
12.
vyhláška č. 84/1951 Ú. l. (č. 111/1951 Ú. v.) o normalizácii množstva paliva potrebného na vykurovanie úradných miestností miestnych národných výborov I. a II. kategórie s použitím pecí (výhrevný regulatív A);
13.
vyhláška č. 42/1952 Ú. l. (č. 76/1952 Ú. v.) o opatreniach na zabezpečovanie plánovaného stavu hovädzieho dobytka;
14.
vyhláška č. 79/1952 Ú. l. (č. 106/1952 Ú. v.) o kontrole zveľaďovania chovu hovädzieho dobytka a ošípaných;
15.
vyhláška č. 123/1952 Ú. l. (č. 157/1952 Ú. v.) o opatreniach na zabezpečenie výmlatu a plynulého zásobovania elektrinou v dobe výmlatu;
16.
vyhláška č. 138/1952 Ú. l. (č. 174/1952 Ú. v.) o opatreniach na zabezpečenie odchovu teliat a o regulácii ich zabíjania;
17.
vyhláška č. 191/1952 Ú. l. (č. 234/1952 Ú. v.) o zriadení Vodohospodárskeho rozvojového strediska;
18.
vyhláška č. 190/1953 Ú. l. (č. 234/1953 Ú. v.) o povinnom vedení záznamov o výkonoch nákladnej automobilovej dopravy v znení vyhlášky č. 255/1957 Ú. l. (Ú. v.);
19.
vyhláška č. 357/1953 Ú. l. (č. 403/1953 Ú. v.) o mzdových podmienkach robotníkov zamestnaných v lesnom priemysle, drevospracujúcom priemysle a priemysle papiera a celulózy;
20.
vyhláška č. 5/1954 Ú. l. (č. 16/1954 Ú. v.) o mzdových podmienkach robotníkov zamestnaných u Správy štátnych lesov;
21.
smernice Ministerstva dopravy o technickej evidencii automobilového parku v národnom hospodárstve - čiastka 107/1954 Ú. l. (Ú. v.);
22.
vyhláška č. 143/1955 Ú. l. (Ú. v.) o prihlasovaní pohľadávok a práv voči zrušeným vodným družstvám;
23.
vyhláška č. 151/1955 Ú. l. (Ú. v.) o odhade zberu trstiny a orobincov a o jeho ponúknutí na odkúpenie, opravená oznámením č. 188/1955 Ú. l. (Ú. v.);
24.
vyhláška č. 163/1955 Ú. l. (Ú. v.) o cenách rybích ikier, rybieho plôdika a rybích násad;
25.
vládne nariadenie č. 2/1956 Zb. o organizácii lesného hospodárstva;
26.
zmena výkupných cien kožušníckych divočín, koží z diviakov a doplnenie výkupných cien vlnatých ovčích koží - čiastka 89/1956 Ú. l. (Ú. v.);
27.
vyhláška č. 18/1957 Ú. l. (Ú. v.) o zvýšení právomoci národných výborov na úseku vodného hospodárstva;
28.
vyhláška č. 85/1957 Ú. l. (Ú. v.) o náhradách za opotrebenie, zdržnom a nájomnom železničných vozňov prepravcov pre dopravu chemických výrobkov;
29.
vyhláška č. 186/1957 Ú. l. (Ú. v.) o stavbe, opravách a umiestnení parných generátorov vrátane zmien a doplnkov Predpisov a technických pravidiel - reg. v čiastke 54/1960 Zb.;
30.
vyhláška č. 187/1957 Ú. l. (Ú. v.) o stavbe a opravách stabilných tlakových nádob vrátane zmien a doplnkov Predpisov a technických pravidiel - reg. v čiastke 54/1960 Zb. a III. doplnku - reg. v čiastke 61/1964 Zb.;
31.
vyhláška č. 188/1957 Ú. l. (Ú. v.) o kovových tlakových nádobách na prepravu plynov v znení čl. II vyhlášky č. 55/1960 Zb., zmien a doplnkov - reg. v čiastke 54/1960 Zb. a III. doplnku - reg. v čiastke 58/1961 Zb.;
32.
vyhláška č. 189/1957 Ú. l. (Ú. v.) o oceľových nádobách na kvapalný chlór;
33.
vyhláška č. 11/1958 Ú. l. (Ú. v.) o príspevkoch súkromných vlastníkov stavieb a zariadení na úhradu nákladov spojených s vybudovaním zariadení pre verejný rozvod elektriny a elektrických prípojok;
34.
smernice ministerstiev dopravy, potravinárskeho priemyslu a výkupu poľnohospodárskych výrobkov, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vnútorného obchodu pre plynulé a hospodárne zabezpečenie každoročnej kampaňovej prepravy - čiastka 60/1958 Ú. l. (Ú. v.);
35.
vyhláška č. 90/1958 Ú .l. (Ú. v.), ktorou sa určujú obchodné zrážky z maloobchodných cien potravín a priemyslového tovaru v znení vyhlášky č. 161/1958 Ú. l. (Ú. v.);
36.
vyhláška č. 105/1958 Ú. l. (Ú. v.) o pevnostnom výpočte tlakových častí parných generátorov;
37.
vyhláška č. 68/1959 Ú. l. (Ú. v.) o zásobovaní spotrebiteľov tuhými palivami;
38.
úprava Ústredného geologického úradu o vyžadovaní geologicko-prieskumných prác - čiastka 38/1959 Ú. l. (Ú. v.) a čiastka 42/1959 Ú. l. (Ú. v.);
39.
opatrenie Štátneho výboru pre výstavbu o navrhovaní ústredného vykurovania v niektorých stavbách - čiastka 78/1959 Ú. l. (Ú. v.);
40.
vyhláška č. 175/1959 Ú. l. (Ú. v.) o výkupných cenách pôdohospodárskych výrobkov v znení vyhlášky č. 195/1960 Zb.;
41.
smernice Ministerstva potravinárskeho priemyslu o vykonávaní odpredaja zľavneného cukru za dodávky cukrovej repy a čakanky - čiastka 83/1959 Ú. l. (Ú. v.);
42.
článok III vyhlášky č. 55/1960 Zb., ktorou sa upravujú niektoré povinnosti výrobcov a prevádzateľov parných kotlov (parných generátorov) a iných tlakových nádob a menia niektoré predpisy o bezpečnosti a hospodárnosti týchto technických zariadení;
43.
smernice Ministerstva palív a energetiky pre zriaďovanie a prevádzanie zariadení pre výrobu a rozvod tepla - čiastka 2/1961 Ú. l.;
44.
vyhláška č. 14/1961 Zb. o licenčných a im podobných zmluvách uzavieraných s devízovými cudzozemcami na využívanie vynálezov, patentov a výrobných alebo technologických postupov;
45.
smernice Štátneho úradu štatistického pre školenie a zvyšovanie kvalifikácie technikov-údržbárov strojových počtovníckych staníc zo 16. januára 1961 č. 11-108/1961 - reg. v čiastke 12/1961 Zb.;
46.
vyhláška č. 74/1961 Zb. o prenájme a používaní cestných vozidiel pre motorovú dopravu v znení vyhlášky č. 128/1964 Zb.;
47.
§ 33 až 35 vyhlášky č. 154/1961 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti, a príloha tejto vyhlášky;
48.
úprava Ústrednej správy geodézie a kartografie, ktorou sa vydáva cenník geodetických, topografických a kartografických prác - reg. v čiastke 1/1962 Zb. v znení doplnkov a vysvetliviek - reg. v čiastke 53/1963 Zb.;
49.
vyhláška č. 3/1962 Zb. o riadení nákladnej automobilovej dopravy národnými výbormi v znení vyhlášky č. 12/1966 Zb.;
50.
vyhláška č. 92/1962 Zb. o úhradách za zbližovanie, vyvážanie a odvoz dreva a kôry z lesa;
51.
vyhláška č. 127/1962 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prác a výkonov pre vykonávanie poľnohospodárskej stavebnej investičnej výstavby jednotných roľníckych družstiev a spoločných družstevných podnikov;
52.
úprava Ústredného geologického úradu o prémiovaní a poskytovaní odmien inžiniersko-technickým a administratívnym pracovníkom z 30. októbra 1962 SZ: 223/3/-Ba/We-1962-reg. v čiastke 22/1963 Zb.;
53.
úprava Ústredného geologického úradu o prémiovaní a poskytovaní odmien robotníkom zamestnaným v národných podnikoch geologického prieskumu z 31. októbra 1962 SZ: 223/2-Ba/We-1962-reg. v čiastke 22/1963 Zb.;
54.
úprava Ústredného geologického úradu o poskytovaní prémií a odmien za splnenie úloh rozvoja vedy a techniky z 15. novembra 1962 SZ: 223/5-Rg/We-reg. v čiastke 22/1963 Zb.;
55.
smernice Ministerstva dopravy pre normy odpisov električiek a trolejbusov, trolejových vedení a koľajového zvršku - reg. v čiastke 70/1964 Zb.;
56.
§ 5 a § 6 ods. 2 druhá veta vyhlášky č. 148/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geodetických a kartografických prác;
57.
vyhláška č. 149/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geologických prác;
58.
smernice Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva, Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva financií por. č. 59/1959 Zb. NV - „Plánovanie a financovanie obnovy a výstavby vodohospodárskych zariadení miestneho významu“ - ponechané v platnosti podľa vyhlášky č. 75/1966 Zb. oznámením v čiastke 9/1966 Zb. NV bod M, č. 1;
59.
úprava Ministerstva chemického priemyslu č. 20/1962, ktorou sa vydáva Zoznam druhov prác, pri ktorých sa bude v pôsobnosti Ministerstva chemického priemyslu poskytovať dodatková dovolenka - č. 33/287/62 z 21.11.1962 - ponechaná v platnosti podľa vyhlášky č. 75/1966 Zb. oznámením v čiastke 31/1966 Zb., bod VI/5.
§ 2
Toto vládne nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1968.
Lenárt v. r.