Predpis bol zrušený predpisom 245/2008 Z. z.

124/1967 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1988 do 31.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

124
VYHLÁŠKA
ministerstiev školstva a zdravotníctva a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia
zo 7. decembra 1967
o čiastočnej úhrade nákladov na starostlivosť poskytovanú v niektorých zariadeniach pre mládež
Ministerstvá školstva a zdravotníctva a Štátny úrad sociálneho zabezpečenia po dohode s Ministerstvom spravodlivosti, s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi a s Ústrednou radou odborov ustanovujú podľa § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa § 11 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu a podľa § 143 ods. 1 zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení:
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
Táto vyhláška jednotne upravuje čiastočnú úhradu nákladov na starostlivosť (ubytovanie a zaopatrenie vrátane ošatenia), ktorá sa poskytuje deťom, prípadne mladistvým (ďalej len „deti“)
a)
v týchto výchovných zariadeniach:
v detských domovoch pre deti predškolského a školského veku, v základných deväťročných internátnych školách, v detských triediacich domovoch, v základných deväťročných a osobitných školách s detským domovom, v domovoch mládeže s ochrannou výchovou vrátane triediacich domovov, v internátnych školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť I. a II. cyklu (vrátane materských škôl pre túto mládež) a v zariadeniach plniacich podobné úlohy;
b)
v týchto zdravotníckych zariadeniach:
v dojčenských ústavoch, ak ide o deti umiestnené v nich z iných ako zdravotných dôvodov, v detských domovoch pre deti do troch rokov*) a v detských odborných liečebniach, ak ide o deti telesne, duševne alebo zmyslove chybné umiestnené v týchto liečebniach z iných ako liečebných dôvodov;
(2)
Zariadenia uvedené v odseku 1 písm. a) až c) sa ďalej označujú ako „zariadenia“.
(3)
Čiastočnou úhradou nákladov (ďalej len „úhrada nákladov“) sa rozumie úhrada vlastnými príjmami dieťaťa a ošetrovaným rodičom, prípadne iných povinných osôb (ďalej len „rodičia“)*).
§ 2
Výška úhrady nákladov
(1)
Úhrada nákladov sa určí na základe čistých mesačných príjmov rodičov a ich vyživovacej povinnosti voči deťom podľa týchto stupníc:
a)
u detí predškolského veku podľa stupnice I (príloha č. 1),
b)
u detí školského veku do 12 rokov podľa stupnice II (príloha č. 2),
c)
u detí starších ako 12 rokov podľa stupnice III (príloha č. 3),
d)
u detí telesne, duševne alebo zmyslove chybných bez ohľadu na vek podľa stupnice IV (príloha č. 4).
(2)
Ak sa niektorý z rodičov zámerne vzdal výhodnejšej pracovnej činnosti alebo nejakého majetkového prospechu alebo ak nevyužíva svoje zárobkové schopnosti a možnosti, vychádza sa pri zisťovaní výšky jeho čistých mesačných príjmov z jeho schopností a možností.
(3)
Ak niektorý z rodičov má vyživovaciu povinnosť aj voči iným osobám než voči deťom, berie sa za základ pre určenie úhrady nákladov jeho čistý mesačný príjem po odpočítaní sumy zodpovedajúcej tejto vyživovacej povinnosti.
(4)
Ak má dieťa oboch rodičov, výšku úhrady nákladov tvorí súčet súm na nich pripadajúcich, najviac však suma zodpovedajúca najvyššej sadzbe príslušnej stupnice.
(5)
Úhrada nákladov je však najmenej:
a)
u detí predškolského veku suma vo výške ich vlastných príjmov;
c)
u ostatných detí starších ako 6 rokov 70 % ich vlastných príjmov; ak ide o deti staršie ako 15 rokov, aj 70 % ich pracovného príjmu.
(6)
Ak sa úhrada nákladov určuje podľa pracovného príjmu dieťaťa, odpočíta sa zo sumy určenej podľa odseku 5 suma 120 Kčs.
§ 3
Úprava úhrady nákladov za osobitných okolností
(2)
Ak rodičia alebo niekto iný dieťa šatí, zníži sa úhrada nákladov o dva stupne.
(3)
Ak to vyžadujú dôvody hodné osobitného zreteľa, najmä dôvody sociálne, môže sa úhrada nákladov primerane znížiť.
(4)
Ak to odôvodňujú osobitné okolnosti prípadu, môže sa úhrada nákladov ustanovená podľa stupnice IV primerane zvýšiť, najviac však do sumy zodpovedajúcej najvyššej sadzbe tejto stupnice.
§ 4
Úhrada nákladov vlastnými príjmami dieťaťa
(1)
Na úhradu nákladov prospieva predovšetkým dieťa vlastnými príjmami.
(2)
Za vlastný príjem dieťaťa sa považuje dôchodok, pracovný príjem v rozsahu uvedenom v § 2 ods. 5 a 6 a iné pravidelné príjmy. Za vlastný príjem dieťaťa sa nepovažuje časť výživného prevyšujúca ošetrovné určené súdom.
§ 5
Úhrada nákladov ošetrovným
(1)
Ak dieťa nemá vlastné príjmy alebo ak tieto príjmy na úhradu nákladov nestačia, prispievajú na úhradu nákladov rodičia ošetrovným.**)
(2)
Ošetrovné určí orgán splnomocnený na to príslušnými predpismi každému z rodičov samostatne.
(3)
Ak dieťa nemá vlastné príjmy a súčet ošetrovného oboch rodičov by prevyšoval najvyššiu sadzbu podľa príslušnej stupnice, určí sa ošetrovné každému z rodičov zo sumy zodpovedajúcej najvyššej sadzbe, a to dielom, ktorý sa určí pomerom sadzieb na nich pripadajúcich.
(4)
Ošetrovné sa zaokrúhli na desaťkoruny.
§ 6
Zabezpečenie podkladov pre určenie úhrady nákladov
Rodičia sú povinní:
a)
predložiť okresnému národnému výboru príslušnému podľa miesta bydliska pred nástupom dieťaťa do zariadenia vyhlásenie o majetkových a rodinných pomeroch a uviesť v ňom výšku všetkých príjmov a ďalej mená, údaje narodenia a príbuzenský stupeň nezaopatrených osôb, ako aj vyhlásenie, či a v akej výške im súd uložil platiť výživné a komu ho platia; výšku príjmov treba doložiť potvrdením príslušnej organizácie, pošty alebo orgánu národného výboru, prípadne čestným vyhlásením o iných príjmoch; výšku určenej vyživovacej povinnosti treba doložiť rozhodnutím súdu;
b)
oznámiť príslušnému orgánu najneskôr do 15 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre určenie výšky úhrady nákladov za účelom jej úpravy.
§ 7
Platenie úhrady nákladov
(1)
Ak dieťa poberá sirotský alebo iný dôchodok, vypláca ho Štátny úrad sociálneho zabezpečenia, prípadne iný platiteľ priamo zariadeniu na základe jeho oznámenia, že dieťa je v zaopatrení zariadenia.
(2)
Ošetrovné sa platí, ak o ňom nerozhodol súd, v deň nástupu dieťaťa do zariadenia za dobu do konca bežného kalendárneho mesiaca a za ďalšie mesiace vždy 15. dňa každého mesiaca.
(3)
Úhrada nákladov sa neplatí:
a)
za dobu, keď dieťa je so súhlasom zariadenia u rodičov alebo u iných osôb počas mesiaca aspoň 2 dni idúce po sebe;
b)
za dobu pobytu dieťaťa v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti z dôvodu liečenia.
(4)
Za obdobie kratšie ako 1 mesiac sa úhrada nákladov určí podľa dní. Denná úhrada nákladov je jedna tridsatina mesačnej úhrady nákladov. Vypočítaná celková suma sa zaokrúhli na desaťkoruny.
(5)
Vyúčtovanie preplatkov a nedoplatkov zariadenie vykoná do 15. dňa budúceho mesiaca a výsledok oznámi rodičom, prípadne deťom, pokiaľ ide o úhradu nákladov z ich vlastných príjmov.
(6)
Na úhradu nedoplatkov ošetrovného nemožno použiť vlastné príjmy dieťaťa.
(7)
Pri premiestnení dieťaťa do iného zariadenia sa nedoplatky úhrady nákladov neprevádzajú na zariadenie, do ktorého dieťa prechádza.
§ 8
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 115/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa určujú sadzby ošetrovného v detských domovoch, v domovoch pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a vo výchovniach dorastu;
2.
článok 1 a článok 2 ods. 2 smerníc Ministerstva školstva a kultúry z 11. januára 1962 č. 58 870/1961-E II/2 o príplatkoch za ubytovanie a stravovanie žiakov a o finančných normách na nákup potravín v internátnych školách*) v znení smerníc Ministerstva školstva a kultúry zo 17. februára 1964 č. 5621/1964-E II/3;**)
3.
smernice Ministerstva zdravotníctva por. č. 149/1953 Zb. NV o jednotnej úprave ošetrovného v detských domovoch pre deti od 1 do 3 rokov;
4.
§ 112 a 114 ods. 1 vyhlášky č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení;
5.
článok 24 oddiel A smerníc Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 25/1964, čiastka 19 Zb. oznámení ŠÚSZ o ústavnej sociálnej starostlivosti;
6.
smernice Ministerstva školstva a kultúry por. č. 10/1964 Zb. NV o vymeriavaní ošetrovného v detských domovoch, domovoch pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a v domovoch mládeže s ochrannou výchovou a o určení príspevku na zaopatrenie v ústavoch sociálnej starostlivosti pre defektnú mládež osobám, ktoré sú vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody.
§ 9
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1968.
Minister školstva:

Dr. Hájek v. r.

Prvý námestník

ministra zdravotníctva:

Dr. Macúch v. r.

Predseda Štátneho úradu

sociálneho zabezpečenia:

Štanceľ v. r.
Príloha č. 1 vyhlášky č. 124/1967 Zb.
Stupnica úhrady nákladov I o detí predškolského veku
Čistý mesačný príjemosoby, ktorá mávyživovaciu povinnosť(jedného z rodičov), je aspoň Kčs Stupeň Počet detí, voči ktorým je daná vyživovacia povinnosť
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a viac
Úhrada na jedno dieťa za mesiac je Kčs
600 1 80 50 30 20 20 20 20 - - -
800 2 110 90 80 70 60 50 40 40 30 30
1000 3 140 120 100 90 80 70 60 50 40 40
1200 4 170 150 130 110 100 90 80 70 60 60
1400 5 210 180 160 140 120 110 100 90 80 70
1600 6 240 200 180 160 140 120 110 100 90 80
1800 7 270 230 200 180 160 140 120 110 100 90
2000 8 300 250 220 190 170 150 130 120 110 100
2200 9 330 270 240 210 190 170 150 130 120 110
2400 10 360 290 250 220 200 180 160 140 130 120
2600 11 380 310 270 240 210 190 170 150 140 130
2800 12 410 330 290 250 220 200 180 160 150 140
3000 13 430 350 300 260 230 210 190 170 160 150
3200 14 450 360 310 270 240 220 200 180 170 160
3400 15 470 380 320 280 250 230 210 190 180 170
3600 16 490 390 330 290 260 240 220 200 190 180
3800 17 510 410 340 300 270 250 230 210 200 190
4000 18 530 420 350 310 280 260 240 220 210 200
Zvyšovacie sumy na každých200 Kčs do najvyššejsadzby 700 Kčs 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10
Príloha č.2 výhlášky č. 124/1967 Zb.
Stupnica úhrady nákladov II u detí školského veku do 12 rokov
Čistý mesačný príjemosoby, ktorá mávyživovaciu povinnosť(jedného z rodičov),je aspoň Kčs Stupeň Počet detí, voči ktorým je daná vyživovacia povinnosť
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a viac
Úhrada na jedno dieťa za mesiac je Kčs
600 1 90 50 30 20 20 20 20 - - -
800 2 130 90 80 70 60 50 40 40 30 30
1000 3 170 130 110 90 80 70 60 50 40 40
1200 4 210 170 140 120 100 90 80 70 60 60
1400 5 250 210 180 150 120 110 100 90 80 70
1600 6 290 240 210 180 150 130 110 100 90 80
1800 7 320 270 230 200 170 150 130 120 110 100
2000 8 360 300 260 230 200 170 140 130 120 110
2200 9 390 320 280 250 220 190 160 140 130 120
2400 10 430 350 300 270 240 210 180 160 140 130
2600 11 460 370 320 280 250 220 190 170 150 140
2800 12 490 400 340 300 260 230 200 180 160 150
3000 13 520 420 360 320 280 250 220 200 180 170
3200 14 550 440 370 330 290 260 230 210 190 180
3400 15 570 460 380 340 300 270 240 220 200 190
3600 16 590 480 400 360 320 290 260 230 210 200
3800 17 600 500 410 370 330 300 270 240 220 210
4000 18 620 520 430 390 350 320 290 260 240 220
Zvyšovacie sumy na každých ďalších200 Kčs do najvyššej sadzby 700 Kčs 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10
Príloha č. 3 vyhlášky č. 124/1967 Zb.
Stupnica úhrady nákladov III u detí starších ako 12 rokov
Čistý mesačný príjemosoby, ktorá mávyživovaciu povinnosť(jedného z rodičov), je aspoň Kčs Stupeň Počet detí, voči ktorým je daná vyživovacia povinnosť
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a viac
Úhrada na jedno dieťa za mesiac je Kčs
600 1 100 50 30 20 20 20 20 - - -
800 2 150 100 80 70 60 50 40 40 30 30
1000 3 200 150 120 90 80 70 60 50 40 40
1200 4 250 200 160 130 110 90 80 70 60 60
1400 5 300 250 200 160 130 110 100 90 80 70
1600 6 340 290 240 200 160 140 120 100 90 80
1800 7 380 320 270 230 190 160 140 120 110 100
2000 8 420 350 300 260 220 190 160 140 120 110
2200 9 460 380 330 290 250 210 180 150 130 120
2400 10 500 410 350 310 270 230 200 170 150 140
2600 11 540 440 380 330 290 250 220 190 170 150
2800 12 580 470 400 350 310 270 230 200 180 160
3000 13 610 500 420 370 330 290 250 220 200 180
3200 14 650 530 440 390 350 310 270 240 210 190
3400 15 680 550 450 400 360 320 280 250 220 200
3600 16 700 580 470 420 380 340 300 270 240 220
3800 17 700 600 490 430 390 350 310 280 250 230
4000 18 700 620 510 450 410 370 330 300 270 240
Zvyšovacie sumy nakaždých ďalších200 Kčs do najvyššejsadzby 700 Kčs - 20 20 20 20 20 20 20 10 10
Príloha č. 4 vyhlášky č. 124/1967 Zb.
Stupnica úhrady nákladov IV u detí telesne, duševne alebo zmyslove chybných bez ohľadu na vek
Čistý mesačný príjemosoby, ktorá mávyživovaciu povinnosť(jedného z rodičov)je aspoň Kčs Stupeň Počet detí, voči ktorým je daná vyživovacia povinnosť
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a viac
Úhrada na jedno dieťa za mesiac je Kčs
600 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
800 2 40 30 20 20 20 20 20 20 20 20
1000 3 60 40 20 20 20 20 20 20 20 20
1200 4 80 60 40 30 20 20 20 20 20 20
1400 5 120 80 60 40 30 20 20 20 20 20
1600 6 160 120 80 60 40 30 20 20 20 20
1800 7 200 160 120 80 60 40 30 20 20 20
2000 8 240 200 160 120 80 60 40 30 20 20
2200 9 280 220 180 140 100 80 60 60 30 20
2400 10 280 240 190 150 110 90 70 50 40 30
2600 11 280 260 200 160 120 100 80 60 50 40
2800 12 280 260 210 170 130 110 90 70 60 50
3000 13 350 300 240 210 190 160 140 110 80 60
3200 14 350 300 240 210 190 160 150 120 90 70
3400 15 350 300 240 210 190 170 160 130 100 80
3600 16 350 300 240 210 200 170 160 140 110 90
3800 17 350 350 250 230 210 180 170 150 120 100
4000 18 350 350 250 230 210 180 180 160 130 110
Zvyšovacie sumy nakaždých ďalších200 Kčs do najvyššej sadzby 350 Kčs - - - - - 10 10 10 10 10
*)
§ 61 vyhlášky č.42/1966 Zb. o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti.
*)
Do úhrady nákladov ustanovenej podľa tejto vyhlášky sa nezapočítavajú prídavky na deti a výchovné, ktoré pripadajú na deti umiestnené v zariadeniach a ktoré sa vyplácajú priamo zariadeniam (§ 38 ods.3 zákona č.54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov, prípadne § 35 zákona č.103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov; § 38 ods.7 zákona č.101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení, prípadne § 73 ods.6 zákona č.103/1964 Zb. a výchovné podľa predpisov o peňažných náležitostiach vojakov v činnej službe, príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a Zboru nápravnej výchovy). V sadzbách úhrady nákladov ustanovených podľa tejto vyhlášky sa na uvedené dávky prihliada.
**)
Pri dojčenských a detských domovoch pre deti od 1 do 3 rokov sa ošetrovným rozumejú príplatky podľa § 61 vyhlášky č. 42/1966 Zb. o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti.
*)
Vestník MŠK, roč.1962, strana 62. ) Vestník MŠK, roč.1964, strana 69.
**)
Vestník MŠK, roč. 1964, strana 69.