105/1967 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.1967 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

105
VYHLÁŠKA
Ministerstva kultúry a informácií
z 1. novembra 1967,
ktorou sa mení vyhláška č. 73/1962 Zb. o inzercii v tlači
Ministerstvo kultúry a informácií ustanovuje po dohode s ministerstvami financií, zahraničného obchodu a so Štátnou plánovacou komisiou podľa § 1 zákona č. 272/1949 Zb. o riadení výroby a distribúcie v odbore pôsobnosti ministra informácií a osvety:
Čl. I
Vyhláška č. 73/1962 Zb. o inzercii v tlači sa mení takto:
1.
Ustanovenie § 3 znie:
㤠3
Rozsah inzercie
(1)
V dennej ústrednej, krajskej a okresnej periodickej tlači môže inzercia dosiahnuť 1/6 celkového týždenného rozsahu; v jednotlivom čísle nesmie presahovať 1/4 rozsahu čísla.
(2)
V ostatnej periodickej tlači môže inzercia dosahovať až 1/5 celkového rozsahu jednotlivého čísla.
(3)
Vyšší rozsah inzercie, než sa uvádza v odsekoch 1 a 2, je prípustný len vtedy, ak sa zväčší príslušné číslo periodickej tlače o tento väčší rozsah inzercie; zväčšenie rozsahu čísla musí byť v súlade s tlačovými predpismi.
(4)
Obmedzenie rozsahu inzercie podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahuje na tlač štátnej a obchodnej propagácie určenú pre zahraničie a na tlačoviny určené výlučne pre inzerciu zahraničných inzerentov v tuzemsku.
(5)
Do celkového rozsahu tlačoviny sa započítavajú aj prílohy, obálka a prebal tvoriace s tlačovinou jednotný organický celok.
(6)
Vkladané informačné alebo propagačné tlačoviny a vlastné oznámenia vydavateľa sa do rozsahu inzercie nezapočítavajú.“.
2.
Ustanovenia § 2, § 4 až 12 a § 14 sa zrušujú.
Čl. II
Za časopis podľa § 1 sa považuje všetka periodická tlač v zmysle zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1967.
Minister:

v z. Ing. Chňoupek v. r.