Chronologický register predpisov ročníka 1967

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1967 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov
2/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o pobádacích fondoch a financovaní niektorých výdavkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách.
3/1967 Zb. Vyhláška, ktorou sa vydávajú smernice Ústrednej rady odborov pre uzavieranie, registráciu a kontrolu kolektívnych zmlúv
4/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva o ochrane a o dobe, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri
5/1967 Zb. Nariadenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriadení Pieninského národného parku
6/1967 Zb. Vyhláška predsedu vlády ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o zmenách v odvode poistného nemocenského poistenia
7/1967 Zb. Vyhláška Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach, ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
8/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o poskytovaní pracovného voľna a o hospodárskom zabezpečení pracovníkov pri účasti na odbornom školení organizovanom formou krátkodobého internátneho sústredenia
9/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, Štátnej plánovacej komisie a Ústredného geologického úradu o projektovaní a financovaní geologických prác
10/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o leteckej doprave
11/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky
12/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
13/1967 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o úprave Hospodárskeho zákonníka a niektorých ďalších právnych predpisov
14/1967 Zb. Pokyny Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií ktorými sa upravujú metodické pokyny Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií pre vypracovanie návrhu štátneho vykonávacieho plánu a štátneho rozpočtu na r. 1967 č. 69/1966 Zb.
15/1967 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmenách v organizácii a náplni úloh niektorých výkonných orgánov Slovenskej národnej rady
16/1967 Zb. Vládne nariadenie o ekonomických nástrojoch a o fondoch jednotných roľníckych družstiev
17/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o úprave zberateľskej výmeny poštových známok a ostatných predmetov filatelistického záujmu so zahraničím
18/1967 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
19/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou
20/1967 Zb. Vyhláška Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určuje ďalší miestny národný výbor v kraji ako stavebný úrad
21/1967 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o voľbách komisií ľudovej kontroly
22/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác
23/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška č. 42/1962 Zb. o úprave mzdových podmienok pre vodičov cestných motorových vozidiel, závozníkov a sprievodcov autobusov
24/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy
25/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry a informácií o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel
26/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o správnych poplatkoch
27/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o hospodárskych záväzkoch v železničnej preprave vozňových zásielok
28/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy a Ústredného banského úradu, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre styk dráh s banskou činnosťou
29/1967 Zb. Zákon o zriadení a pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a výživy
30/1967 Zb. Vyhláška ministra financií o stiahnutí bankoviek po 100 Kčs a 50 Kčs vzoru 1953
31/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení podniku Československý Filmexport a Československej televízie na niektoré činnosti pri vývoze a dovoze filmov a televíznych záznamov
32/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckých službách medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky
33/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovoroch a výsadách a imunitách Dunajskej komisie
34/1967 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
35/1967 Zb. Zákon o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia
36/1967 Zb. Zákon o znalcoch a tlmočníkoch
37/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch
38/1967 Zb. Vládne nariadenie o umiestňovaní absolventov vysokých škôl, konzervatórií, stredných odborných a odborných škôl
39/1967 Zb. Vyhláška rektora Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, ktorou sa vydávajú predpisy pre rigorózne skúšky (rigorózny poriadok) na Vysokej škole politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa
40/1967 Zb. Vyhláška rektora Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa o spätnom priznávaní titulov Vysokou školu politickou Ústredného výboru Komunistickej strany Československa
41/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa príloha vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 26/1966 Zb., ktorou sa vydávajú predpisy pre rigorózne skúšky (rigorózny poriadok).
42/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra a Ústrednej rady družstiev o mzdových podmienkach domovníkov
43/1967 Zb. Opatrenie predsedu Ústrednej komisie ľudovej kontroly, ktorým sa vyhlasuje uznesenie vlády o predĺžení platnosti pravidiel pre vykonávanie periodických revízií hospodárenia
44/1967 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii a náplni činnosti výkonných orgánov Slovenskej národnej rady v odbore poľnohospodárstva a výživy
45/1967 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Protialkoholickom zbore na Slovensku
46/1967 Zb. Vládne nariadenie o vyporiadaní škôd spôsobených prevádzkovou hospodárskou činnosťou socialistických organizácií na hmotnom majetku iných socialistických organizácií a o náhradách v investičnej výstavbe
47/1967 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o cenách
48/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb a financovaní niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií
49/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva o postgraduálnom štúdiu na vysokých školách
50/1967 Zb. Zákon o štátnom rozpočte na rok 1967
51/1967 Zb. Zákon, ktorým sa mení § 31 zákona č. 183/1964 Zb. o rokovacom a pracovnom poriadku Národného zhromaždenia
52/1967 Zb. Vládna vyhláška, ktorou sa zrušuje vládna vyhláška č. 120/1964 Zb. o úprave dôchodkov niektorých osôb
53/1967 Zb. Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
54/1967 Zb. Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú ďalšie obvodné národné výbory v kraji ako stavebné úrady
55/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb
56/1967 Zb. Vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu
57/1967 Zb. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu
58/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci
59/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve
60/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 1 vyhlášky č. 84/1965 Zb. o učebných odboroch a o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov
61/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa určuje výška štátneho príspevku na družstevnú bytovú výstavbu začínanú v roku 1967, upravuje výška štátneho príspevku na družstevnú výstavbu rozostavanú k 1. 1. 1967 a menia niektoré ustanovenia vyhlášky č. 191/1964 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov v znení vyhlášky č. 26/1965 Zb.
62/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o nadobudnutí účinnosti nového znenia Prílohy I Medzinárodného dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM)
63/1967 Zb. Rozhodnutie prezidenta republiky podľa článku 62 ods. 1 bod 1 ústavy o dojednávaní medzinárodných zmlúv
64/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo (Brazzaville)
65/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy o plaveckých a námorníckych knižkách
66/1967 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v českom vydaní Zbierky zákonov vo vyhláške ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu
67/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok zo 14. apríla 1891 revidovanej v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934 a v Nice 15. júna 1957
68/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o medzinárodnej automobilovej doprave.
69/1967 Zb. Zákon o národných výboroch
70/1967 Zb. Zákon o komisiách ľudovej kontroly
71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
72/1967 Zb. Zákon o Štátnej sporiteľni
73/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskych a lesných mechanizačných prostriedkov, poľných a zemných prác, chemizácie a iných poľnohospodárskych prác
74/1967 Zb. Vyhláška Rady východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové ktorou sa určuje Mestský národný výbor v Kostelci nad Orlicou ako stavebný úrad
75/1967 Zb. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a zahraničných vecí o dodatkovej dovolenke pracovníkov, ktorí vykonávajú zdraviu škodlivé alebo zvlášť obťažné práce, a o náhrade za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti pri niektorých chorobách z povolania.
76/1967 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok k 500. výročiu založenia univerzity v Bratislave
77/1967 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Komisii Slovenskej národnej rady pre národné výbory.
78/1967 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Komisii ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady.
79/1967 Zb. Vyhláška Rady Západočeského krajského národného výboru v Plzni ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
80/1967 Zb. Vyhláška Rady Západočeského krajského národného výboru v Plzni ktorou sa odoberá niektorým mestským národným výborom v kraji pôsobnosť stavebného úradu
81/1967 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia ktorým sa rozširuje pôsobnosť Ministerstva baníctva
82/1967 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa Komisia pre klasifikáciu zásob ložísk nerastných surovín podriaďuje vláde
83/1967 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva
84/1967 Zb. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov, ktorou sa mení vyhláška č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia
85/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 82/1961 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 36/1953 Zb.
86/1967 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy, Štátnej plánovacej komisie, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov, ktorou sa upravuje uvoľňovanie pracovníkov a ich umiestňovanie a hmotné zabezpečenie v súvislosti s likvidáciou neefektívnych prevádzok a s inými racionalizačnými opatreniami.
87/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov v internátnych učňovských školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a v učňovských školách navštevovaných učňami z ústavov sociálnej starostlivosti pre telesne chybnú mládež
88/1967 Zb. Vyhláška Sväzu výrobných družstiev o nemocenskom poistení členov výrobných družstiev
89/1967 Zb. Vyhláška Štátneho štatistického úradu o zavedení a využívaní Jednotnej klasifikácie stavebných objektov
90/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 44/1966 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve
91/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou
92/1967 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých, tekutých alebo plynných palív a elektrickej energie
93/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Unicoopu, družstevného podniku pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
94/1967 Zb. Vyhláška Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
95/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu
96/1967 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov
97/1967 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vykonávajú niektoré ďalšie ustanovenia Zákonníka práce a predpisov o nemocenskom poistení
98/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o úhrade za užívanie nebytových priestorov
99/1967 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zrušení Štátnej drevárskej inšpekcie
100/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene článku II ods. 1 Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o pomoci pri živelných pohromách podpísaného v Prahe 6. októbra 1956
101/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o bezvízovom styku
102/1967 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 61/1963 Zb. o zabezpečovaní správnosti meradiel a merania
103/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o výmene študentov a absolventov vysokých škôl
104/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládu Sýrskej arabskej republiky
105/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry a informácií, ktorou sa mení vyhláška č. 73/1962 Zb. o inzercii v tlači
106/1967 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene a doplnení zákona o hospodárskej arbitráži
107/1967 Zb. Vládne nariadenie ozabezpečení vzťahov organizácií k štátnemu rozpočtu
108/1967 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
109/1967 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky, ktorým sa vydáva Vzorový štatút mestských národných výborov
110/1967 Zb. Ústavný zákon o národných výboroch pôsobiacich v hlavnom meste Prahe
111/1967 Zb. Zákon o hlavnom meste Prahe
112/1967 Zb. Ústavný zákon o skončení volebného obdobia Národného zhromaždenia, Slovenskej národnej rady, Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov
113/1967 Zb. Zákon o voľbách do Národného zhromaždenia
114/1967 Zb. Zákon o voľbách do národných výborov
115/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Dodatkovom protokole k Dohovoru o colných úľavách pre turistiku, vzťahujúci sa na dovoz turistických propagačných dokumentov a materiálov
116/1967 Zb. Zákon o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov
117/1967 Zb. Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášky č. 142/1965 Zb.
118/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
119/1967 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa predlžuje účinnosť úprav niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov
120/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o niektorých opatreniach na úseku hospodárskych zmlúv v cestnej a vodnej nákladnej doprave.
121/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o vykonávaní periodických revízií hospodárenia
122/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 95/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu
123/1967 Zb. Vyhláška Ministra spravodlivosti o tom, čo sa podľa Trestného zákona považuje za nákazlivé choroby domácich alebo iných hospodársky dôležitých zvierat
124/1967 Zb. Vyhláška ministerstiev školstva a zdravotníctva a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o čiastočnej úhrade nákladov na starostlivosť poskytovanú v niektorých zariadeniach pre mládež
125/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Centrotexu, akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
126/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Exica, akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
127/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Chemapolu, akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
128/1967 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa zrušujú ďalšie právne predpisy v súvislosti so zdokonaľovaním sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva
129/1967 Zb. Vyhláška predsedu vlády o zrušení ďalších smerníc, inštrukcií, úprav a iných obdobných predpisov niektorých ústredných orgánov štátnej správy
130/1967 Zb. Vládne nariadenie o dodatkovom odvode pri nesplnení určených úloh dodávok pre zahraničný obchod
131/1967 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o prehĺbení hmotnej zainteresovanosti a zodpovednosti vedúcich pracovníkov hospodárskych organizácií
132/1967 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení mladistvých nastupujúcich po skončení povinnej školskej dochádzky priamo do pracovného pomeru
133/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Pragoinvestu, podniku zahraničného obchodu
134/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zmene vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 312/1953 Ú. l. (č. 357/1953 Ú. v.) o zriadení Strojexportu, podniku zahraničného obchodu, v znení vyhlášky č. 95/1960 Zb. a vyhlášky č. 147/1965 Zb.
135/1967 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v českom vydaní Zbierky zákonov vo vyhláške Zväzu výrobných družstiev č. 88/1967 Zb. o nemocenskom poistení členov výrobných družstiev