Predpis bol zrušený predpisom 140/1968 Zb.

94/1966 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1967 do 31.10.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

94
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva a kultúry
z 26. novembra 1966
o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich pri zamestnaní
Ministerstvo školstva a kultúry ustanovuje podľa § 126 ods. 3 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb., podľa § 33 ods. 3 zákona č. 186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania (školského zákona), podľa § 19 ods. 3 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách a na základe splnomocnenia daného uznesením vlády z 2. novembra 1966 č. 398:
§ 1
Rozsah úpravy
(1)
Táto vyhláška upravuje pracovné úľavy a hospodárske zabezpečenie pracovníkov, členov jednotných roľníckych družstiev a členov výrobných družstiev, ktorých odporučila organizácia na štúdium na vzdelávacích zariadeniach alebo v kurzoch, aby získali určitý stupeň vzdelania alebo si rozšírili alebo prehĺbili dosiahnutý stupeň vzdelania, prípadne odbornú kvalifikáciu.
(2)
Pracovné úľavy a hospodárske zabezpečenie podľa tejto vyhlášky patria študujúcim pri zamestnaní vo všetkých formách štúdia.
Prvá časť
Pracovné úľavy
§ 2
Pracovné úľavy pre študujúcich na stredných všeobecnovzdelávacích školách, stredných školách pre pracujúcich, na odborných školách, stredných odborných školách, podnikových technických školách a na konzervatóriách
Organizácie poskytnú študujúcim na stredných všeobecnovzdelávacích školách, stredných školách pre pracujúcich, na odborných školách, stredných odborných školách, podnikových technických školách a na konzervatóriách tieto pracovné úľavy:
a)
štyri hodiny pracovného voľna týždenne s náhradou mzdy s výnimkou učiteľov, ktorým patria dve hodiny týždenne z normálnej miery vyučovacej povinnosti, a vychovávateľov, ktorým patria tri hodiny týždenne z priamej výchovnej práce;
b)
jeden týždeň pracovného voľna s náhradou mzdy v každom školskom roku na prípravu a vykonanie skúšok;
c)
jeden týždeň pracovného voľna bez náhrady mzdy v školskom roku na študijné sústredenia (laboratórne cvičenia, praktiky, prax), ak sú súčasťou učebného plánu;
d)
na prípravu a vykonanie maturitnej skúšky (záverečnej umeleckej skúšky)
1.
dva týždne pracovného voľna bez náhrady mzdy, pokiaľ súčasťou maturitnej skúšky nie je odborná maturitná práca,
2.
päť týždňov (tri týždne absolventom škôl poskytujúcich úplné stredné vzdelanie) pracovného voľna bez náhrady mzdy, pokiaľ súčasťou maturitnej skúšky je odborná maturitná práca.
§ 3
Pracovné úľavy pre študujúcich na podnikových inštitútoch a vo vyšších ročníkoch konzervatórií*)
Organizácie poskytnú študujúcim na podnikových inštitútoch a vo vyšších ročníkoch konzervatórií tieto pracovné úľavy:
a)
štyri hodiny pracovného voľna týždenne s náhradou mzdy s výnimkou učiteľov, ktorým patria dve hodiny týždenne z normálnej miery vyučovacej povinnosti, a vychovávateľov, ktorým patria tri hodiny týždenne z priamej výchovnej práce;
b)
dva týždne pracovného voľna s náhradou mzdy v každom školskom roku na prípravu a vykonanie skúšok;
c)
jeden týždeň pracovného voľna bez náhrady mzdy v školskom roku na laboratórne cvičenia (praktiky), ak sú súčasťou učebného plánu;
d)
päť týždňov, učiteľom dva týždne pracovného voľna s náhradou mzdy na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky a na obhajobu odbornej práce.
§ 4
Pracovné úľavy pre študujúcich na vysokých školách
Organizácie poskytnú študujúcim na vysokých školách pracovné voľno s náhradou mzdy v tomto rozsahu:
a)
dvadsaťdva pracovných dní v každom školskom roku pri večernom a externom štúdiu s výnimkou učiteľov, ktorým patria dve hodiny týždenne z normálnej miery vyučovacej povinnosti;
b)
dvadsaťštyri pracovných dní v každom školskom roku pri diaľkovom štúdiu s výnimkou učiteľov, ktorým patria dve hodiny týždenne z normálnej miery vyučovacej povinnosti;
c)
dva pracovné dni na prípravu a vykonanie každej skúšky;
d)
jeden týždeň v školskom roku na študijné sústredenia, ak sú súčasťou učebného plánu;
e)
šestnásť týždňov na prípravu a vykonanie štátnej záverečnej skúšky s výnimkou učiteľov, ktorým patrí dvanásť týždňov.
§ 5
Pracovné úľavy pre účastníkov kurzov
Účastníkom kurzov poskytne organizácia pracovné voľno s náhradou mzdy v tomto rozsahu:
a)
v kurzoch, ktoré majú ročne najmenej 200 vyučovacích hodín alebo 80 konzultačných hodín v diaľkovom štúdiu,
1.
jednu hodinu týždenne s výnimkou učiteľov,
2.
tri pracovné dni, učiteľom dva pracovné dni na prípravu a vykonanie záverečných skúšok;
b)
v kurzoch, ktoré majú ročne najmenej 400 vyučovacích hodín alebo 160 konzultačných hodín v diaľkovom štúdiu,
1.
tri hodiny týždenne s výnimkou učiteľov, ktorým patrí jedna hodina týždenne z normálnej miery vyučovacej povinnosti,
2.
tri pracovné dni, učiteľom dva dni na prípravu a vykonanie záverečných skúšok;
c)
v kurzoch pre vedúcich pracovníkov trvajúcich najmenej šesť mesiacov
1.
dvanásť pracovných dní za šesť mesiacov na štúdium, konzultácie, laboratórne cvičenia a sústredenia,
2.
dva pracovné dni na prípravu a vykonanie každej skúšky s výnimkou riaditeľov škôl,
3.
jeden týždeň na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky.
§ 6
Pracovné úľavy pre účastníkov pomaturitného štúdia
V pomaturitnom štúdiu, ktoré má ročne najmenej 400 vyučovacích hodín alebo 160 konzultačných hodín pri diaľkovom štúdiu, poskytnú organizácie študujúcim pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu štyroch hodín týždenne a na prípravu a vykonanie skúšok v každom školskom roku v rozsahu jedného týždňa.
§ 7
Pracovné úľavy pre účastníkov postgraduálneho štúdia
(1)
Organizácie poskytnú študujúcim v postgraduálnom štúdiu s výnimkou učiteľov pracovné voľno s náhradou mzdy v tomto rozsahu:
a)
v dennej forme postgraduálneho štúdia
1.
jednorazove po dobu výučby, najviac však v trvaní pätnástich týždňov,
2.
dva pracovné dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,
3.
dva týždne na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky;
b)
v ostatných formách postgraduálneho štúdia
1.
dvadsaťštyri pracovných dní v školskom roku na štúdium, konzultácie a laboratórne cvičenia,
2.
dva pracovné dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,
3.
jeden týždeň v školskom roku na študijné sústredenie,
4.
dva týždne na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky.
(2)
Organizácie poskytnú učiteľom vo všetkých formách postgraduálneho štúdia pracovné voľno s náhradou mzdy v tomto rozsahu:
a)
dve hodiny týždenne z normálnej miery vyučovacej povinnosti,
b)
dva pracovné dni na prípravu a vykonanie každej skúšky.
§ 8
Pracovné úľavy pre študujúcich na večerných univerzitách marxizmu-leninizmu
Organizácie poskytnú študujúcim na večerných univerzitách marxizmu-leninizmu pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu dvoch pracovných dní na prípravu a vykonanie každej skúšky a jeden týždeň na prípravu a vykonanie záverečných skúšok.
§ 9
Ďalšie pracovné úľavy
(1)
Študujúcim na vzdelávacích zariadeniach uvedených v § 2 a 3, pokiaľ im učebné plány určujú viac ako pätnásť vyučovacích hodín povinných predmetov týždenne, sa predlžuje pracovné voľno ustanovené počtom hodín o ďalšiu hodinu pracovného voľna týždenne s náhradou mzdy za každé ďalšie tri vyučovacie hodiny, najviac však na osem hodín týždenne.
(2)
Ženám, ktoré sa starajú aspoň o jedno dieťa mladšie ako 15 rokov, predlžuje sa pracovné voľno s náhradou mzdy pri štúdiu uvedenom v § 2, 3, 4, 6, 7 s výnimkou dennej formy postgraduálneho štúdia o ďalší týždeň v školskom roku.
(3)
Tým, ktorí sa prihlásili na vykonanie externej maturitnej skúšky, poskytne organizácia pracovné voľno bez náhrady mzdy v rozsahu ustanovenom v § 2 písm. d).
(4)
Organizácie poskytnú uchádzačom o štúdium potrebné pracovné voľno bez náhrady mzdy na vykonanie prijímacích skúšok (pohovorov).
§ 10
Čerpanie pracovných úľav
(1)
Pracovné voľno
a)
ustanovené počtom hodín, ktoré môže študujúci čerpať týždenne, možno po dohode s organizáciou spočítať a použiť ho najdlhšie v období štyroch týždňov a pri štúdiu na stredných poľnohospodárskych a lesníckych technických školách v tom istom školskom roku;
b)
ustanovené počtom dní alebo týždňov nemožno čerpať po hodinách;
c)
poskytované v diaľkovom a externom štúdiu možno čerpať po celý školský rok, vrátane doby hlavných prázdnin, pri večernom a smenovom štúdiu mimo hlavných školských prázdnin a v kurzoch len počas trvania kurzov.
(2)
Nevyčerpané pracovné voľno nemožno prevádzať do iného školského roka s výnimkou voľna ustanoveného na prípravu a vykonanie maturitnej skúšky, záverečných skúšok a voľna poskytovaného v postgraduálnom štúdiu.
(3)
Do pracovného voľna ustanoveného počtom týždňov sa započítavajú i voľné dni pracovníka, ak bol pracovný čas v príslušnom týždni rozvrhnutý na menej ako 6 dní.
§ 11
Čerpanie pracovných úľav v čase pracovnej neschopnosti a dovolenky
(1)
Pracovné voľno
a)
sa prerušuje uznaním pracovnej neschopnosti, prípadne nariadením karantény v čase, keď študujúci čerpá pracovné úľavy podľa tejto vyhlášky; ak študujúci poberá študijný príspevok (§ 13), zastavuje sa pritom jeho výplata;
b)
ustanovené počtom hodín patrí študujúcemu i za týždeň, v ktorom nepracoval po ustanovený týždenný pracovný čas pre prekážku v práci, pri ktorej mu patrí náhrada mzdy alebo hmotné zabezpečenie podľa predpisov o nemocenskom poistení; ak prekážka v práci trvala nepretržite dlhšie ako štyri týždne, patrí mu pracovné voľno najviac za štyri týždne.
(2)
Pracovné voľno ustanovené počtom hodín nepatrí študujúcemu počas dovolenky na zotavenie, patrí mu však v plnom rozsahu i v týždni, v ktorom si vybral najviac dva pracovné dni dovolenky.
Druhá časť
Hospodárske zabezpečenie
§ 12
Náhrada mzdy
(1)
Náhrada mzdy za čas pracovného voľna sa poskytne vo výške priemerného zárobku (§ 275 Zákonníka práce).
(2)
Náklady na pracovné voľno s náhradou mzdy uhrádza organizácia.
§ 13
Študijný príspevok
(1)
Počas pracovného voľna bez náhrady mzdy poskytujú organizácie študujúcim pri zamestnaní študijný príspevok.
(2)
Študijný príspevok je týždenne:
u ženatých (vydatých), ovdovených, rozvedených a slobodných, ktorí majú vyživovaciu povinnosť aspoň na jedno dieťa 340,- Kčs
u ženatých (vydatých) bezdetných 275,- Kčs
u slobodných, ovdovených, rozvedených, ktorí nemajú vyživovaciu povinnosť na dieťa 170,- Kčs
(3)
Výška študijného príspevku nesmie presiahnuť výšku priemerného zárobku. Pri pracovnom voľne kratšom alebo dlhšom ako jeden týždeň sa poskytne pomerná časť študijného príspevku. Náklady na študijný príspevok uhrádza organizácia.
§ 14
Stravovanie
V čase študijných sústredení a počas konania záverečných skúšok sú študujúci na vzdelávacích zariadeniach oprávnení sa stravovať v školských jedálňach a v menzách za rovnakých podmienok ako študujúci v dennom štúdiu.*)
§ 15
Zľavy na cestovnom
(1)
Československé štátne dráhy a Československá štátna automobilová doprava poskytnú študujúcim s výnimkou miestnej prepravy rovnaké zľavy na cestovnom ako žiakom a študentom v dennom štúdiu.
(2)
Študujúci je povinný použiť najvýhodnejší verejný dopravný prostriedok z miesta bydliska do miesta vyučovania (konzultácie, sústredenia, skúšky atď.) a späť. Zľava na cestovnom patrí len pri použití najnižšej vozňovej triedy, a ak sa použije rýchlik, len pri vzdialenosti nad 100 km.
Tretia časť
Spoločné ustanovenia
§ 16
Úprava pracovného času
(1)
Organizácie umožnia študujúcim vhodnou úpravou pracovných podmienok, najmä rozvrhnutím pracovného času splniť všetky povinnosti spojené so štúdiom a nebudú im pokiaľ možno nariaďovať prácu nad čas.
(2)
Výchovným pracovníkom, ktorí študujú diaľkove alebo externe, rozvrhne organizácia pracovný čas tak, aby mali každý týždeň jeden voľný pracovný deň na konzultácie a na individuálne štúdium.
§ 17
Pracovné úľavy pri kratšom pracovnom čase
Študujúci s kratším než ustanoveným týždenným pracovným časom (§ 86 Zákonníka práce) nemajú nárok na pracovné voľno ustanovené počtom hodín týždenne a pri štúdiu na vysokých školách na pracovné voľno podľa § 4 písm. a), b).
§ 18
Trvanie pracovných úľav a hospodárskeho zabezpečenia
Pracovné úľavy a hospodárske zabezpečenie sa odnímu študujúcemu, ktorý v určenom termíne nevykonal s úspechom skúšky predpísané pre príslušný semester alebo školský rok. Znovu sa poskytnú vtedy, ak úspešne vykoná všetky predpísané skúšky v opravnom termíne. Ak ide o štúdium, v ktorom nie sú predpísané skúšky, odnímu sa študujúcemu pracovné úľavy a hospodárske zabezpečenie, ak organizácia zistí, že študujúci podstatne zanedbáva študijné povinnosti. Výnimky povoľuje organizácia v odôvodnených prípadoch po prerokovaní so závodným výborom základnej organizácie Revolučného odborového hnutia a s príslušným vzdelávacím zariadením.
§ 19
Rozšírenie pracovných úľav a hospodárskeho zabezpečenia
Organizácie môžu v prípadoch odôvodnených svojou kádrovou potrebou alebo potrebou študujúceho, ktorá je hodná osobitného zreteľa, poskytovať vyššie pracovné úľavy a hospodárske zabezpečenie, než sú ustanovené v tejto vyhláške; pred svojím rozhodnutím si organizácia vyžiada stanovisko závodného výboru základnej organizácie Revolučného odborového hnutia a príslušného vzdelávacieho zariadenia.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 20
(1)
V školskom roku 1966/67 sa do pracovného voľna patriaceho podľa tejto vyhlášky započítava i pracovné voľno vyčerpané v tomto roku podľa doterajších predpisov.
(2)
Ak organizácia súhlasila so štúdiom pred 1. januárom 1967 alebo ak pracovníka pred týmto dňom na štúdium vybrala, považuje sa to za odporúčanie podľa § 1 ods. 1 tejto vyhlášky.
§ 21
Ministerstvo školstva a kultúry môže pri ďalšom skracovaní pracovného času pracovné úľavy a hospodárske zabezpečenie ustanovené v predchádzajúcich ustanoveniach primerane obmedziť.
§ 22
Táto vyhláška sa nevzťahuje:
a)
na zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa pri zamestnaní vzdelávajú v zdravotníckych vzdelávacích zariadeniach,
b)
na účastníkov štúdia pri zamestnaní na lekárskych fakultách počas denného štúdia,*)
c)
na vojakov z povolania.
§ 23
(1)
Zrušujú sa:
1.
vyhláška ministra školstva č. 20/1955 Ú. l. (Ú. v.) o pracovných úľavách pre účastníkov mimoriadnych spôsobov štúdia a o ich hospodárskom zabezpečení,
2.
vyhláška ministra školstva a kultúry č. 131/1956 Ú. l. (Ú. v.) o pracovných úľavách a úhrade cestovného účastníkom špeciálnych kurzov,
3.
vládna vyhláška č. 107/1961 Zb. o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich pri zamestnaní na školách poskytujúcich stredné a vyššie vzdelanie, na niektorých vysokých školách a na večerných univerzitách marxizmu-leninizmu,
4.
všetky pokyny Ministerstva školstva a kultúry k týmto vyhláškam.**)
(2)
Nedotknuté zostávajú:
1.
ustanovenia bodu 2 až 7 úpravy Ministerstva školstva a kultúry zo 14. februára 1961 č. 7354/61-III/5 o hmotnom zabezpečení poslucháčov fakulty - Inštitútu národohospodárskeho plánovania na Vysokej škole ekonomickej v Prahe,
2.
úprava Ministerstva školstva a kultúry z 20. júla 1961 č. 35.120/61-III/5 o rozšírení platnosti úpravy uvedenej pod bodom 1 na fakultu - Inštitút národohospodárskeho plánovania na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave,
3.
predpisy upravujúce pracovné úľavy a finančné zabezpečenie vedeckých a umeleckých ašpirantov.*)
§ 24
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1967.
Minister:

Hájek v. r.
*)
§ 15 zákona č. 186/1960 Zb.
*)
T. j. v menzách za poplatok ustanovený pre študujúcich v dennom štúdiu, v školských jedálňach za poplatok určený pre stravovanie žiakov škôl poskytujúcich stredné vzdelanie.
*)
Hospodárske zabezpečenie týchto študujúcich je upravené smernicou MŠK z 8. apríla 1964 č. 10.480/64-III/2c.
**)
Pokyny MŠK z 28. mája 1958 č. 23.824/58-L k vyhláške MŠ č. 20/1955 Ú. l. (Ú. v.) [r. 1958, čiastka 47] v znení doplnku Ú. l. (Ú. v.) [r. 1958, čiastka 106].Ustanovenie bodu 1 úpravy MŠK zo 14. februára 1961č. 7.354/61-III/5 o hmotnom zabezpečení poslucháčov fakulty - Inštitútu národohospodárskeho plánovania na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.
Pokyny MŠK z 12. mája 1962 č. 17.976/62-III/5 k vládnej vyhláške č. 107/1961 Zb. (Vestník MŠK r. 1962, zoš. 15).Pokyn MŠK z 26. septembra 1963 č. 41.549/63-II/4 k pracovným úľavám a hospodárskemu zabezpečeniu majstrov odborného výcviku pri doplnkovom pedagogickom štúdiu na pedagogických inštitútoch (Vestník MŠK r. 1963, zoš. 29).Pokyny MŠK z 12. novembra 1963 č. 38.377/63-III/4 k vládnej vyhláške č. 107/1961 Zb. (Vestník MŠK r. 1963, zoš. 33).Pokyn MŠK zo 17. januára 1964 č. 53.772/63-II/4 k žiackej zľave cestovného ČSD študujúcim pri zamestnaní (Vestník MŠK r. 1964, zoš. 4).Pokyny MŠK zo 4. januára 1965 č. 54.070/64 pre poskytovanie pracovných úľav a hospodárskeho zabezpečenia študentom pedagogických fakúlt (pedagogických inštitútov) pri riadenej pedagogickej praxi (Vestník MŠK r. 1965, zoš. 2).Pokyn MŠK z 10. septembra 1965 č. 37.066/65-II/4 na vykonanie § 3 ods. 2, písm. c) vládnej vyhlášky č. 107/1961 Zb. (Vestník MŠK r. 1965, zoš. 28).
*)
Vyhláška predsedu ČSAV a ministra školstva a kultúry č. 199/1964 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov.
Vyhláška MŠK č. 210/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydáva organizačný a študijný poriadok pre umeleckých ašpirantov.