Predpis bol zrušený predpisom 172/1990 Zb.

92/1966 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 07.12.1966 do 30.06.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

92
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Národného zhromaždenia
z 24. novembra 1966
o priznávaní titulov absolventom Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
(1)
Absolventom Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, ktorí vykonajú predpísanú rigoróznu skúšku zo zvoleného vedného odboru a jeho širšieho základu, priznáva Vysoká škola politická Ústredného výboru Komunistickej strany Československa titul „doktor sociálnopolitických náuk“ (v skratke „RSDr.“).
(2)
Týmto zákonným opatrením sa doplňuje zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 7/1966 Zb. o Vysokej škole politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa.
§ 2
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.