Predpis bol zrušený predpisom 54/1975 Zb.

84/1966 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1967 do 30.06.1975

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

84
VYHLÁŠKA
Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy
zo 17. októbra 1966,
ktorou sa ustanovujú odchýlky pre výpočet priemerného zárobku pre niektoré skupiny pracovníkov
Štátna komisia pre financie, ceny a mzdy ustanovuje podľa § 33 ods. 4 vládneho nariadenia č. 66/1965 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce, a podľa § 4 zákona č. 113/1965 Zb.:
§ 1
Pracovníkom odmeňovaným podľa mzdových predpisov mesačnou mzdou sa priemerný zárobok pre účely náhrad miezd vypočítava tak, že sa k priznanej základnej mzde pripočíta priemer ostatných započítateľných premenlivých zložiek mzdy (§ 33 ods. 1 až 3 vládneho nariadenia č. 66/1965 Zb.). Týmto pracovníkom sa teda poskytuje ako náhrada mzdy pomerná časť priznanej základnej mzdy zvýšená o priemer započítateľných premenlivých zložiek mzdy; ak však ide o neprítomnosť v práci kratšiu ako jedna smena, náhrada mzdy sa o tento priemer nezvyšuje.
§ 2
Pracovníkom odmeňovaným podľa mzdových predpisov hodinovými mzdovými tarifami sa priemerný zárobok pre účely náhrad miezd pri prekážkach v práci kratších ako jedna smena vypočítava z hrubého zárobku (§ 33 ods. 1 až 3 vládneho nariadenia č. 66/1965 Zb.), do ktorého sa nezahŕňa mzda za prácu nadčas ani príplatok za túto prácu. Ak sa však pracovníkovi poskytlo za prácu nadčas náhradné voľno, mzda za túto prácu sa do hrubého zárobku zahŕňa.
§ 3
(1)
Do hrubého zárobku sa zahŕňajú, aj keď sú osobitným opatrením oslobodené od dane zo mzdy,
a)
mzdy a odmeny nevidomým občanom,
b)
odmeny členom záchranných sborov zriadených podľa osobitných predpisov pre rizikové pracoviská,
c)
časť základnej mzdy poskytovanej pracovníkom československých zastupiteľských úradov a iným pracovníkom trvale povereným výkonom služby v zahraničí,
d)
mzdy, z ktorých sa daň zo mzdy nezráža podľa medzinárodných dojednaní o zamedzení dvojakého zdanenia.
(2)
Do hrubého zárobku sa zahŕňa ďalej časť mzdy, ktorá sa pracovníkovi zráža na základe právoplatne uloženého nápravného alebo kárneho opatrenia.
§ 4
Mzda vo výške priemerného zárobku v zmysle § 115 Zákonníka práce pri prevedení pracovníka odmeňovaného hodinovou mzdovou tarifou na inú prácu na čas kratší ako jedna smena sa vypočítava spôsobom uvedeným v § 2 tejto vyhlášky; pri prevedení na inú prácu na dlhší čas sa mzda vypočítava z priemerného zárobku zisteného podľa § 30 až 34 vládneho nariadenia č. 66/1965 Zb. U pracovníkov odmeňovaných mesačnou mzdou sa postupuje obdobne podľa § 1 tejto vyhlášky.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1967.
Námestník ministra-predsedu:

Ing. Hůla v. r.