68/1966 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.08.1966

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

68
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby v českom vydaní Zbierky zákonov v zákone č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov
Redakcia
V zákone č. 52/1966 Zb. v § 23 ods. 2 v štvrtom riadku od konca vypadlo slovo „byt“, takže tento riadok správne znie takto: „povinnosti, užívá-li byt vlastník (§ 78 odst. 2 zákona ...“