51/1966 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 13.07.1966

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

51
UZNESENIE
Národného zhromaždenia
z 29. júna 1966
o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 12. mája 1966 č. 31 Zb. o zmene zákona o voľbách do Národného zhromaždenia a do národných výborov,
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 9. júna 1966 č. 36 Zb., ktorým sa zrušujú niektoré právne predpisy,
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 9. júna 1966 č. 37 Zb., ktorým sa dopĺňa zákon č. 115/1965 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých odvetvových ústredných orgánov.
Laštovička v. r.