35/1966 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.06.1966

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

35
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 2.apríla 1966
o Protokole medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o ukončení platnosti Zmluvy o zmierovacom a rozhodcovskom konaní podpísanej vo Varšave 23.apríla 1925 a Zmluvy o právnej ochrane a právnej pomoci vo veciach daňových podpísanej vo Varšave 23.apríla 1925
Dňa 29. júla 1965 bol vo Varšave podpísaný Protokol medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o ukončení platnosti Zmluvy o zmierovacom a rozhodcovskom konaní podpísanej vo Varšave 23. apríla 1925 a Zmluvy o právnej ochrane a právnej pomoci vo veciach dňových podpísanej vo Varšave 23. apríla 1925.
Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 24. marca 1966, kedy podľa svojho článku 2 vstúpil Protokol v platnosť. Tým dňom stráca platnosť Zmluva o zmierovacom a rozhodcovskom konaní medzi Československom a Poľskom podpísaná vo Varšave 23. apríla 1925 (č. 175/1926 Zb.) a Zmluva medzi Republikou Československou a Republikou Poľskou o právnej ochrane a právnej pomoci vo veciach daňových podpísaná vo Varšave 23. apríla 1925 (č. 254/1925 Zb.).
České znenie Protokolu sa vyhlasuje súčasne.*)
David v. r.
PROTOKOL
medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o ukončení platnosti Zmluvy o zmierovacom a rozhodcovskom konaní podpísanej vo Varšave 23. apríla 1925 a Zmluvy o právnej ochrane a právnej pomoci vo veciach daňových podpísanej vo Varšave 23. apríla 1925
Prezident Československej socialistickej republiky a Štátna rada Poľskej ľudovej republiky sa dohodli na nasledujúcom uznesení:
Článok 1
Platnosť strácajú:
1.
Zmluva o zmierovacom a rozhodcovskom konaní medzi Československom a Poľskom podpísaná vo Varšave 23. apríla 1925.
2.
Zmluva medzi republikou Československou a Republikou Poľskou o právnej ochrane a právnej pomoci vo veciach daňových podpísaná vo Varšave 23. apríla 1925.
Článok 2
Tento Protokol podlieha ratifikácii a vstúpi v platnosť v deň výmeny ratifikačných listín, ktorá sa vykoná v Prahe.
Spísané vo Varšave 29. júla 1965, v dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a poľskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Z plnomocenstva prezidenta

Československej socialistickej republiky

O. Jeleň v. r.

Z plnomocenstva

Štátne rady Poľskej ľudovej republiky

M. Naszkowski v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.