Predpis bol zrušený predpisom 39/1980 Zb.

28/1966 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1966 do 31.08.1980

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

28
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva a kultúry
z 27. apríla 1966,
ktorou sa vydávajú predpisy o habilitačnom a vymenúvacom konaní a o obsadzovaní voľných pracovných miest učiteľov vysokých škôl
Ministerstvo školstva a kultúry ustanovuje po dohode s Ústredným výborom Odborového sväzu zamestnancov školstva a kultúry a so súhlasom Ústrednej rady odborov podľa § 31 ods. 1 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách (ďalej len „zákon“) a § 23 ods. 2 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.:
Oddiel I
Habilitačné konanie pre docentov vysokých škôl
§ 1
(1)
Za docentov pre určitý odbor môžu byť vymenovaní odborní asistenti, vedeckí (umeleckí) pracovníci alebo odborníci z praxe, ktorí vyhovujú morálnopolitickým požiadavkám, v habilitačnom konaní preukázali pedagogickú a vedeckú, prípadne umeleckú spôsobilosť, majú potrebnú prax, a ak nejde o vymenovanie za docentov umeleckého odboru, majú vedeckú hodnosť. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môžu byť vymenovaní za docentov i tí, ktorí nemajú vedeckú hodnosť.
(2)
Pedagogická spôsobilosť uchádzača podľa odseku 1 sa posudzuje podľa výsledkov jeho pedagogickej činnosti.
(3)
Vedeckú spôsobilosť podľa odseku 1 preukazuje uchádzač výsledkami svojej vedeckej práce, najmä vedeckými spismi, habilitačnou prácou, ktorá je buď samostatným spisom alebo súborom prác uchádzača, a jej obhajobou. Ako habilitačná práca môže sa predložiť i práca, ktorá nebola osobitne vypracovaná na tento účel, avšak nesmie ísť o prácu totožnú s prácou, ktorá bola podkladom pre udelenie iného titulu alebo vedeckej hodnosti. Musí ísť o prácu spoločensky významnú, napr. o realizáciu plánovanej výskumnej úlohy. Umeleckú spôsobilosť preukazuje uchádzač najmä predložením umeleckých diel alebo prehľadu výkonov.
(4)
Potrebnou praxou podľa odseku 1 sa rozumie spravidla niekoľkoročná odborná prax, v ktorej uchádzač získal praktické skúsenosti potrebné pre učiteľskú činnosť docenta v danom odbore; prax sa vykonáva buď na odbornom pracovisku mimo vysokej školy, najmä ak ide o hlavné odbory na vysokých školách technického, ekonomického a pôdohospodárskeho smeru a na lekárskych fakultách, alebo na odborných pracoviskách vysokej školy.
§ 2
(1)
Habilitačné konanie sa začína na základe žiadosti uchádzača. Žiadosť sa podáva dekanovi príslušnej fakulty, ktorá je oprávnená uskutočniť habilitačné konanie (odsek 2). Uchádzač v žiadosti uvedie odbor, v ktorom sa hodlá habilitovať. Týmto odborom je spravidla niektorý z vedných odborov*) alebo odbor vymedzený podľa potrieb výučby.
(2)
Habilitačné konanie sa uskutočňuje na fakulte, kde navrhovaný odbor patrí medzi hlavné odbory**) a kde je aspoň jeden profesor príslušného odboru. V prípade, že na žiadnej vysokej škole nie je profesor príslušného odboru, môže sa habilitačné konanie uskutočniť na fakulte, kde je aspoň jeden profesor blízkeho odboru.*) V prípade, že sa habilitačné konanie uskutočňuje na inej fakulte, než kde má uchádzač ako docent pôsobiť, zúčastní sa na habilitácii aj zástupca fakulty, na ktorej má uchádzač pôsobiť.
(3)
Ak ide o nový odbor alebo o hraničný odbor, môže sa habilitačné konanie uskutočniť na niektorej z fakúlt, tematike ktorej je odbor najbližší.
§ 3
(1)
Žiadosť o začatie habilitačného konania treba doložiť
a)
dokladom o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní, príp. o priznaní titulu podľa študijného odboru,
b)
dokladmi o odbornej a pedagogickej činnosti.
(2)
Okrem dokladov uvedených v odseku 1 treba k žiadosti priložiť:
a)
v umeleckých odboroch súbor umeleckých diel alebo prehľad výkonov s ukážkami a dokladmi podľa povahy príslušného odboru,
b)
v ostatných odboroch
aa) doklad o dosiahnutí vedeckej hodnosti,
bb) zoznam vedeckých a odborných prác uchádzača s vyznačením, ktorá z nich bude podkladom pre habilitačné konanie,
cc) habilitačnú prácu a niekoľko ďalších najdôležitejších vedeckých a odborných prác uchádzača.
§ 4
(1)
Ak dekan po predložení žiadosti uchádzača zistí také nedostatky alebo závady, pre ktoré by ďalšie konanie bolo zrejme neúčelné, najmä ak uchádzač nevyhovuje morálnopolitickým požiadavkám, nemá ukončené vysokoškolské vzdelanie, nemôže predložiť zoznam vedeckých a odborných prác, habilitačnú prácu a ďalšie vedecké a odborné práce, v umeleckých odboroch súbor umeleckých diel alebo prehľad výkonov, odmietne dekan žiadosť s odôvodnením.
(2)
Ak dekan žiadosť uchádzača odmietne preto, že nevyhovuje morálnopolitickým požiadavkám, môže sa uchádzač odvolať do 15 dní od doručenia rozhodnutia k rektorovi. Ak rektor vyhovie odvolaniu uchádzača, uloží dekanovi uskutočnenie habilitačného konania; ak rektor potvrdí odmietavé stanovisko, je jeho rozhodnutie konečné. Ak dekan žiadosť uchádzača odmietne z iných dôvodov uvedených v odseku 1, je jeho rozhodnutie konečné.
(3)
Dekan môže výnimočne po vypočutí vedeckej rady začať habilitačné konanie i v tom prípade, že uchádzač, ktorý spĺňa ostatné podmienky pre začatie habilitačného konania, nemá vedeckú hodnosť. Po úspešnom uskutočnení habilitácie predloží rektor na návrh dekana Ministerstvu školstva a kultúry (ďalej len „ministerstvo“) návrh na vymenovanie za docenta uchádzača, ktorý nemá vedeckú hodnosť.
§ 5
(1)
Podklady pre habilitáciu pripraví habilitačná komisia. Habilitačná komisia je najmenej trojčlenná; je zložená z profesorov, docentov alebo vedúcich samostatných vedeckých pracovníkov príslušného alebo blízkeho odboru. Aspoň jeden z členov komisie musí byť profesorom. Habilitačnú komisiu vymenúva dekan, prípadne po prerokovaní vo vedeckej rade fakulty; za predsedu vymenuje spravidla profesora.
(2)
Habilitačná komisia určí najmenej dvoch oponentov, ktorí sú profesormi, doktormi vied alebo docentmi príslušného alebo blízkeho odboru. Aspoň jeden z oponentov musí byť pracovníkom inej fakulty alebo pracoviska mimo vysokej školy. Oponenti zhodnotia v posudku uchádzačovu vedeckú (umeleckú) spôsobilosť, a ak je to možné, pedagogickú spôsobilosť a prax. Habilitačná komisia si môže vyžiadať i ďalšie odborné posudky; pri umeleckých odboroch si vyžiada aj stanovisko príslušného umeleckého sväzu.
(3)
Pokiaľ uchádzač dostatočne nepreukázal pedagogickú spôsobilosť, môže habilitačná komisia uložiť verejnú habilitačnú prednášku.
§ 6
(1)
Habilitácia sa vykonáva za účasti uchádzača pred vedeckou radou fakulty alebo s jej súhlasom pred jej sekciou. Ďalej musia byť pozvaní členovia habilitačnej komisie a oponenti; v prípadoch uvedených v § 2 ods. 2 aj zástupca fakulty, na ktorej má uchádzač ako docent pôsobiť.
(2)
Habilitácia má tento priebeh:
a)
zpráva habilitačnej komisie obsahujúca stručné opísanie života a práce uchádzača, rozbor jeho vedeckej (umeleckej) a pedagogickej spôsobilosti i jeho praxe s prihliadnutím na odborné posudky, prípadne vyjadrenia oponentov;
b)
rozprava s uchádzačom vychádzajúca z habilitačnej práce, prípadne z iných jeho prác (v umeleckých odboroch zo súboru diel alebo výkonov); rozprava sa zameria na celý odbor;
c)
celkové zhodnotenie priebehu habilitácie predsedajúcim (bez účasti uchádzača) a hlasovanie vedeckej rady alebo jej sekcie, ktoré je tajné,
d)
vyhlásenie výsledku hlasovania za účasti uchádzača.
§ 7
Ak je výsledok hlasovania kladný, predloží dekan návrh rektorovi, ktorý ho so svojím vyjadrením postúpi ministerstvu. Proti rozhodnutiu vedeckej rady alebo jej sekcie nie je odvolanie prípustné.
§ 8
Na vysokej škole, ktorá sa nedelí na fakulty, prebieha habilitačné konanie obdobne podľa ustanovení § 2 až 7; habilitácia sa vykonáva pred vedeckou radou vysokej školy alebo s jej súhlasom pred jej sekciou. Proti rozhodnutiu rektora sa môže uchádzač obdobne podľa ustanovenia § 4 ods. 2 odvolať na ministerstvo.
Oddiel II
Vymenúvacie konanie pre riadnych a mimoriadnych profesorov vysokých škôl
§ 9
(1)
Za riadnych profesorov pre určitý odbor môžu byť vymenovaní mimoriadni profesori, docenti, vedeckí (umeleckí) pracovníci alebo odborníci z praxe, ktorí vyhovujú morálnopolitickým požiadavkám, vytvorili vynikajúce vedecké alebo umelecké práce, majú pedagogickú spôsobilosť a potrebnú prax, a ak nejde o vymenovanie za riadnych profesorov umeleckého odboru, majú vedeckú hodnosť doktora vied. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môžu byť vymenovaní za riadnych profesorov i tí, ktorí nemajú vedeckú hodnosť doktora vied.
(2)
Za mimoriadnych profesorov pre určitý odbor môžu byť vymenovaní docenti, vedeckí (umeleckí) pracovníci alebo odborníci z praxe, ktorí vyhovujú morálnopolitickým požiadavkám, vytvorili významné vedecké alebo umelecké práce, majú pedagogickú spôsobilosť a potrebnú prax, a ak nejde o vymenovanie za mimoriadnych profesorov umeleckého odboru, majú vedeckú hodnosť. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môžu byť vymenovaní za mimoriadnych profesorov i tí, ktorí nemajú vedeckú hodnosť.
(3)
Pedagogická spôsobilosť uchádzača podľa odsekov 1 a 2 sa posudzuje podľa výsledkov jeho pedagogickej činnosti.
(4)
Vedeckú spôsobilosť podľa odsekov 1 a 2 preukazuje uchádzač výsledkami svojej vedeckej práce, najmä predložením súboru svojich prác zodpovedajúcich rozsahom a úrovňou požadovanej kvalifikácii. Umeleckú spôsobilosť preukazuje uchádzač obdobne, najmä predložením súboru umeleckých diel alebo prehľadu výkonov.
(5)
Potrebnou praxou podľa odsekov 1 a 2 sa rozumie spravidla mnohoročná odborná prax, v ktorej uchádzač získal praktické skúsenosti potrebné pre učiteľskú činnosť profesora v danom odbore; prax sa vykonáva buď na odbornom pracovisku mimo vysokej školy, najmä ak ide o hlavné odbory na vysokých školách technického, ekonomického a pôdohospodárskeho smeru a na lekárskych fakultách alebo na pracoviskách vysokej školy.
§ 10
Pre začatie vymenovacieho konania platí obdobne ustanovenie § 2.
§ 11
(1)
Žiadosť o začatie vymenovacieho konania treba doložiť:
a)
dokladom o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní, prípadne o priznaní titulu podľa príslušného študijného odboru,
b)
dokladmi o odbornej a pedagogickej činnosti.
(2)
Okrem dokladov uvedených v odseku 1 treba k žiadosti priložiť:
a)
v umeleckých odboroch súbor umeleckých diel alebo prehľad výkonov s ukážkami a dokladmi podľa povahy príslušného odboru,
b)
v ostatných odboroch
aa) doklad o dosiahnutí vedeckej hodnosti,
bb) zoznam vedeckých a odborných prác,
cc) najdôležitejšie vedecké a odborné práce.
§ 12
(1)
Ak dekan po predložení žiadosti uchádzača zistí také nedostatky alebo závady, pre ktoré by konanie bolo zrejme neúčelné, platia pre ďalší postup obdobne ustanovenia § 4 ods. 1 a 2.
(2)
Pre začatie vymenovacieho konania s uchádzačom, ktorý nemá vedeckú hodnosť, platí obdobne ustanovenie § 4 ods. 3.
§ 13
(1)
Podklady pre rokovanie vedeckej rady o návrhu na vymenovanie pripraví návrhová komisia. Návrhová komisia je najmenej trojčlenná. Je zložená:
a)
pre vymenovanie riadnych profesorov z riadnych profesorov, doktorov vied a vedúcich vedeckých pracovníkov príslušného alebo blízkeho odboru; predsedom je vždy riadny profesor;
b)
pre vymenovanie mimoriadnych profesorov z riadnych profesorov alebo mimoriadnych profesorov, doktorov vied a vedúcich vedeckých pracovníkov príslušného alebo blízkeho odboru; predsedom je vždy riadny alebo mimoriadny profesor.
Návrhovú komisiu a jej predsedu vymenuje dekan po prerokovaní vo vedeckej rade fakulty.
(2)
Návrhová komisia určí troch oponentov; dvaja z nich musia byť profesormi alebo doktormi vied príslušného alebo blízkeho odboru. Aspoň jeden z oponentov musí byť z inej fakulty alebo z pracoviska mimo vysokej školy. Oponenti zhodnotia v posudku uchádzačovu vedeckú (umeleckú) spôsobilosť, a ak je to možné, i pedagogickú spôsobilosť a prax. Najmä zhodnotia úroveň a význam hlavných prác uchádzača. Návrhová komisia si môže vyžiadať i ďalšie odborné posudky; v umeleckých odboroch si vyžiada aj stanovisko príslušného umeleckého sväzu.
(3)
Pokiaľ uchádzač dostatočne nepreukázal pedagogickú spôsobilosť, môže návrhová komisia uložiť verejnú prednášku.
§ 14
(1)
Návrh na vymenovanie za riadneho alebo mimoriadneho profesora sa prerokúva pred vedeckou radou fakulty za účasti uchádzača. Ďalej musia byť pozvaní členovia návrhovej komisie, oponenti a v prípade, že sa vymenúvacie konanie uskutočňuje na inej fakulte, než kde má uchádzač ako riadny alebo mimoriadny profesor pôsobiť, i zástupca fakulty, na ktorej má uchádzač pôsobiť.
(2)
Rokovanie má tento priebeh:
a)
zpráva návrhovej komisie obsahujúca stručné opísanie života a práce uchádzača, rozbor jeho vedeckej (umeleckej) a pedagogickej spôsobilosti a praxe, najmä zhodnotenie jeho hlavných vedeckých prác, ich významu a prínosu pre rozvoj odboru,
b)
vyjadrenie oponentov a rozprava s uchádzačom o význame jeho prác pre spoločenskú prax,
c)
celkové zhodnotenie priebehu vymenovacieho konania predsedajúcim (bez účasti uchádzača) a hlasovanie vedeckej rady fakulty, ktoré je tajné,
d)
vyhlásenie výsledkov hlasovania za účasti uchádzača.
§ 15
(1)
Ak je výsledok hlasovania kladný, predloží dekan návrh rektorovi na prerokovanie vo vedeckej rade vysokej školy. Ak vedecká rada vysokej školy tajným hlasovaním návrh schváli, zašle ho rektor ministerstvu.
(2)
Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak je v štatúte vysokej školy ustanovené, že návrhy na vymenovanie riadnych a mimoriadnych profesorov sa prerokúvajú len vo vedeckej rade fakulty. V tomto prípade predloží dekan návrh prerokovaný vo vedeckej rade fakulty rektorovi, ktorý ho so svojím vyjadrením postúpi ministerstvu.
(3)
Proti rozhodnutiu vedeckej rady fakulty a proti rozhodnutiu vedeckej rady vysokej školy alebo jej sekcie nie je odvolanie prípustné.
§ 16
Na vysokej škole, ktorá sa nedelí na fakulty, prebieha vymenovacie konanie obdobne podľa ustanovení § 10 až 15; vymenovacie konanie sa uskutočňuje pred vedeckou radou vysokej školy. Proti rozhodnutiu rektora sa môže uchádzač obdobne podľa ustanovenia § 12 ods. 1 odvolať na ministerstvo.
Oddiel III
Obsadzovanie voľných pracovných miest profesorov a docentov vysokých škôl
§ 17
Voľné pracovné miesta profesorov a docentov na vysokých školách v určitom odbore sa obsadzujú v medziach limitov daných ministerstvom spravidla na základe konkurzu osobami, ktoré získali vedeckopedagogický alebo umeleckopedagogický titul podľa oddielu I a II tejto vyhlášky.
§ 18
Prihlášku do konkurzu treba doložiť:
a)
dokladom o československom štátnom občianstve, pokiaľ nejde o pracovníkov podľa § 30 zákona,
b)
dokladom o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní a o priznaní titulu podľa príslušného študijného odboru,
c)
dokladom o dosiahnutí vedeckej hodnosti,
d)
dokladom o nadobudnutí vedeckopedagogického (umeleckopedagogického) titulu,
e)
dokladom o vedeckej (umeleckej) a pedagogickej činnosti.
§ 19
(1)
Podklady pre konkurzné konanie pripraví konkurzná komisia na fakulte, pre ktorú platí obdobne, ak ide o docentov, ustanovenie § 5 ods. 1, a ak ide o profesorov, ustanovenie § 13 ods. 1.
(2)
Konkurzná komisia prerokuje došlé prihlášky a navrhne poradie uchádzačov.
(3)
Ak je to účelné, môže habilitačná alebo návrhová komisia plniť aj funkciu konkurznej komisie alebo táto komisia funkciu habilitačnej alebo návrhovej komisie.
§ 20
Po prerokovaní a posúdení prihlášky uchádzača konkurznou komisiou vykoná dekan po prerokovaní vo vedeckej rade fakulty alebo jej sekcii výber najvhodnejšieho uchádzača a urobí potrebné opatrenia na dojednanie pracovnej zmluvy.
§ 21
Ak prebieha habilitačné alebo vymenovacie konanie a konanie pre obsadzovanie voľných miest profesorov a docentov súčasne, voľné miesto sa obsadí až vtedy, keď uchádzač získa vedeckopedagogický titul.
§ 22
Ak by vypísanie konkurzu bolo zrejme neúčelné, najmä pre výnimočnú úroveň uchádzača, môže od neho rektor alebo dekan (§ 28 ods. 1 zákona) upustiť. V tomto prípade platia pre obsadzovanie voľného miesta profesorov a docentov obdobne ustanovenia § 18 a 20.
§ 23
Na vysokej škole, ktorá sa nedelí na fakulty, prebieha konanie pred vedeckou radou vysokej školy alebo jej sekciou.
Oddiel IV
Obsadzovanie voľných pracovných miest odborných asistentov, lektorov, asistentov a odborných inštruktorov vysokých škôl
§ 24
(1)
Voľné pracovné miesta odborných asistentov a lektorov sa obsadzujú na základe konkurzu, ak je to účelné.
(2)
Voľné pracovné miesta asistentov a odborných inštruktorov sa obsadzujú spravidla bez konkurzu.
§ 25
Voľné pracovné miesto môže byť obsadené:
a)
ak ide o miesto odborného asistenta, absolventom príslušného alebo príbuzného odboru vysokoškolského štúdia, ktorý vyhovuje morálnopolitickým požiadavkám, má predpoklady pre vedeckú (umeleckú) a pedagogickú prácu a najmenej trojročnú prax v odbore po dosiahnutí vysokoškolského vzdelania,
b)
ak ide o miesto lektora, absolventom príslušného alebo blízkeho odboru vysokoškolského štúdia, ktorý vyhovuje morálnopolitickým požiadavkám, má predpoklady pre pedagogickú prácu hlavne z hľadiska metodického a má aspoň päťročnú prax v príslušnom odbore, spravidla na škole poskytujúcej stredné vzdelanie,
c)
ak ide o miesto asistenta, absolventom príslušného alebo blízkeho odboru vysokoškolského štúdia, ktorý vyhovuje morálnopolitickým požiadavkám a má predpoklady pre vedeckopedagogickú (umeleckopedagogickú) činnosť,
d)
ak ide o miesto odborného inštruktora, absolventom štvorročnej odbornej školy, ktorý vyhovuje morálnopolitickým požiadavkám a má také pracovné skúsenosti a zručnosti, že môže pomáhať pri pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti učiteľov, pripravovať, prípadne viesť praktické dielenské alebo laboratórne cvičenia a pod.; v umeleckotechnických odboroch možno upustiť od podmienky odborného vzdelania.
Oddiel V
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 26
Ak sa má riadnemu profesorovi, mimoriadnemu profesorovi alebo docentovi odňať vedeckopedagogický titul (§ 24 ods. 2 a § 29 ods. 2 zákona), platia pre prerokovanie návrhu vysokej školy primerane ustanovenia oddielu I a II tejto vyhlášky.
§ 27
Na vysokých školách, ktoré sa nedelia na fakulty, plní úlohy dekana podľa tejto vyhlášky rektor.
§ 28
V osobitne odôvodnených prípadoch môže minister povoliť výnimky, pokiaľ ide o požiadavky na uchádzača a spôsob habilitačného a vymenovacieho konania.
§ 29
Táto vyhláška platí i pre prerokovanie žiadostí o začatie habilitačného konania pre docentov alebo vymenovacieho konania pre profesorov vysokých škôl podaných pred 1. májom 1966. Návrhy na vymenovanie, ktoré už pred týmto dňom schválila vedecká rada vysokej školy, budú sa posudzovať podľa doterajších predpisov.
§ 30
Pôsobnosť ministra, prípadne ministerstva podľa § 4 ods. 3, § 8, § 15 ods. 1 a 2, § 17 a § 28 vykonáva na Slovensku povereník, prípadne Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru.
§ 31
Zrušujú sa smernice o habilitačnom a konkurznom konaní na vysokých školách z 8. augusta 1958 č. 35 975/58-III/1 (Vestník MŠK r. 1958, zoš. 23 a 24, str. 244) v znení smerníc z 8. marca 1962 č. 11 014/62-L (Vestník MŠK r. 1962, zošit 9, str. 101).
§ 32
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1966.
Minister:

Hájek v. r.
*)
Vedné odbory sú uvedené v Zozname odborov pre výchovu vedeckých pracovníkov a vied, príp. odborov, v ktorých možno robiť obhajoby č. 10 239/65 vydanom 20. januára 1965 Štátnou komisiou pre vedecké hodnosti (Vestník MŠK, rok 1965, zoš. 8, str. 83).
**)
Hlavným odborom sú napr. jazyky na filozofických fakultách, telovýchovné odbory na fakultách telesnej výchovy a športu, politická ekonómia na fakultách ekonomických, vedecký komunizmus na fakultách filozofických, odborné predmety a metodiky vyučovania jednotlivých predmetov na fakultách pedagogických a pod.
*)
Blízkymi odbormi sú napr. filozofia a dejiny filozofie, teória štátu a práva a štátne právo, organická chémia a organická technológia a pod.