23/1966 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1966

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

23
VYHLÁŠKA
Ústrednej správy spojov a Ministerstva vnútra
z 31. marca 1966
o vymedzení pojmu vysielacích rádiových staníc a o ich prechovávaní
Ústredná správa spojov a Ministerstvo vnútra ustanovujú podľa § 5 ods. 4 a § 22 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách:
§ 1
Vysielacie rádiové stanice
Vysielacie rádiové stanice sú telekomunikačné zariadenia na dopravu správ, údajov, obrazov a návestí na princípe vyžarovania elektromagnetických vĺn o kmitočtoch vyšších ako 10 kHz.
§ 2
Povolenie na prechovávanie vysielacích rádiových staníc
(1)
Vydávaním povolení na prechovávanie vysielacích rádiových staníc sa poverujú organizácie spojov oprávnené povoľovať zriadenie a prevádzanie príslušného druhu vysielacích staníc podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 111/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o telekomunikáciách. Toto poverenie sa nevzťahuje na vysielacie rádiové stanice amatérske [§ 5 ods. 1 písm. c) zákona], prechovávanie ktorých povoľuje Ministerstvo vnútra.
(2)
Povolenie na prechovávanie treba i pre vysielacie rádiové stanice neúplné, ktoré by po jednoduchej úprave, najmä po doplnení chýbajúcich alebo po oprave vadných súčastí boli schopné prevádzky. V pochybnostiach je prechovávateľ stanice povinný vyžiadať si rozhodnutie príslušného povoľujúceho orgánu.
(3)
Povolenie na prechovávanie netreba pre vysielacie stanice, ktoré sú uvedené ako zálohové v povolení na zriadenie a prevádzanie vysielacích rádiových staníc.
§ 3
Prechodné ustanovenia
(1)
Povolenia na prechovávanie vysielacích rádiových staníc vydané Ministerstvo vnútra podľa vyhlášky č. 324/1953 Ú. l. o prechovávaní vysielacích rádioelektrických staníc (č. 369/1953 Ú. v.) a podľa § 5 ods. 4 zákona zostávajú v platnosti po dobu v nich uvedenú.
(2)
O predĺžení platnosti týchto povolení, prípadne o vydaní nového povolenia na prechovávanie rozhoduje orgán príslušný podľa tejto vyhlášky.
§ 4
Záverečné ustanovenia
(1)
Zrušuje sa vyhláška č. 54/1951 Ú. l. o vymedzení pojmu vysielacej rádioelektrickej stanice (č. 135/1951 Ú. v.) a vyhláška č. 324/1953 Ú. l. o prechovávaní vysielacích rádioelektrických staníc (č. 369/1953 Ú. v.).
(2)
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1966.
Minister vnútra:

Kudrna v. r.

Riaditeľ Ústrednej správy spojov:

Ing. Laipert v. r.