22/1966 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 26.04.1966

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

22
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 11. marca 1966
o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci
Dňa 29. júna 1965 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci.
Vzájomnou výmenou nôt o schválení vstúpila Dohoda na základe svojho článku 9 v platnosť 14. januára 1966.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
David v. r.
DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Francúzskej republiky,
vedené prianím uľahčiť a rozvíjať spoluprácu medzi Československom a Francúzskom na poli vedy a techniky,
presvedčené, že táto spolupráca prispeje k posilneniu priateľských vzťahov a výmen medzi oboma štátmi,
sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu:
Článok 1
Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že budú rozvíjať a posilňovať vedeckú a technickú spoluprácu. Vo vzájomnej zhode vymedzia jednotlivé oblasti tejto spolupráce so zreteľom na skúsenosti získané vedcami a technikmi oboch štátov a na možnosti ponúkajúce sa v jednotlivých oblastiach.
Článok 2
Vedecká a technická spolupráca podľa článku 1 bude sa uskutočňovať:
a)
poskytovaním študijných štipendií alebo praxe študentom prírodných vied, študujúcim inžinierom a technikom oboch štátov;
b)
organizovaním ciest špecialistov a technikov;
c)
výmenou vedeckej a technickej dokumentácie;
d)
organizovaním vedeckých a technických prednášok, konferencií a kolokvií.
Článok 3
Obe zmluvné strany berú na vedomie Dojednanie medzi Československou akadémiou vied a Národným strediskom vedeckého výskumu uzavretým 21. mája 1964 a budú podporovať obe inštitúcie pri pokračovaní a rozširovaní ich stykov v oblasti vedeckého výskumu.
Článok 4
Obe zmluvné strany budú podporovať zriadenie a rozvoj stredísk pre vedeckú a technickú dokumentáciu druhej krajiny na svojom území a za tým účelom prijmú príslušné opatrenia.
Článok 5
Každá zo zmluvných strán uľahčí ďalšie rozširovanie vedeckých a technických kníh a publikácií druhej krajiny, a to tak komerčnou cestu, ako aj formou výmen a darov.
Článok 6
Každá zmluvná strana poskytne na svojom území osobám vyslaným druhou zmluvnou stranou na základe ustanovení tejto Dohody všetky potrebné podmienky na splnenie ich úloh.
Článok 7
1.
Obe zmluvné strany vytvoria Československo-francúzsky stály výbor, ktorý bude zabezpečovať vykonávanie tejto dohody.
2.
Na zabezpečenie úzkej koordinácie v oblasti kultúrnych, vedeckých a technických vzťahov budú členovia tohto Stáleho výboru právoplatnými členmi Československo-francúzskej zmiešanej komisie vytvorenej na základe Protokolu o kultúrnych, vedeckých a technických výmenách z 26. septembra 1964.
3.
Stály výbor sa bude schádzať striedavo v Prahe a v Paríži v zásade raz ročne. Bude sa zaoberať najmä periodickými plánmi vedeckých a technických výmen. Podľa potreby môže na rokovanie prizvať expertov.
Článok 8
Československý a francúzsky predseda Stáleho výboru vezmú výmenou listov na vedomie osobitné dojednanie, ktoré by príslušné orgány oboch štátov považovali za nevyhnutné uzavrieť v oblastiach zahrnutých v tejto Dohode.
Článok 9
Každá zo zmluvných strán oznámi písomne druhej zmluvnej strane schválenie Dohody podľa svojich príslušných ústavných predpisov. Dohoda vstúpi v platnosť začínajúc dátumom posledného z týchto písomných oznámení.
Článok 10
Táto Dohoda je uzavretá na päť rokov a možno ju mlčky ďalej predĺžiť. Každá zo zmluvných strán ju môže vypovedať so šesťmesačnou výpovednou lehotou.
Dané v Prahe 29. júna 1965 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a francúzskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu

Československej socialistickej republiky

J. Piller v. r.

Za vládu

Francúzskej republiky

L. Joxe v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.