21/1966 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 21.04.1966

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

21
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 3. februára 1966
o Dohovore o zriadení Rady pre colnú spoluprácu
V súlade s československými ústavnými predpismi bola 23. septembra 1965 uložená na belgickom Ministerstve zahraničných vecí listina o prístupe Československej socialistickej republiky k Dohovoru o zriadení Rady pre colnú spoluprácu.
Pri prístupe k Dohovoru bolo urobené vyhlásenie, že Československá socialistická republika sa necíti viazaná článkom XIV Dohovoru a že výsady ustanovené v oddiele 6 Prílohy Dohovoru bude československá strana poskytovať v tom rozsahu, v akom sa v Československej socialistickej republike priznávajú ostatným medzinárodným organizáciám.
Dohovor o zriadení Rady pre colnú spoluprácu v súlade s článkom XVIII vstúpil pre Československú socialistickú republiku v platnosť 23. septembra 1965.
Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)
David v. r.
DOHOVOR
o zriadení rady pre colnú spoluprácu
Vlády, ktoré podpísali tento Dohovor,
súdiac, že je vhodné, aby svojím colným systémom zabezpečili čo možno najvyšší stupeň vzájomného súladu a jednotnosti a aby najmä študovali otázky súvisiace s vývojom a pokrokom v colnej technike i v colnom zákonodarstve,
súc presvedčené, že je v záujme medzinárodného obchodu, aby sa podporovala spolupráca medzi vládami na tomto poli, pri ktorej by sa prihliadalo na hospodárske i technické činitele, ktoré s tým súvisia,
dohodli sa na tomto:
Článok I
Zriaďuje sa Rada pre colnú spoluprácu (ďalej len „Rada“).
Článok II
a)
Členmi Rady sú:
i)
Zmluvné strany tohto Dohovoru,
ii)
Vláda ktoréhokoľvek colného územia samostatného vo veciach zahraničného obchodu, ktorá bola navrhnutá zmluvnou stranou zodpovednou za diplomatické styky tohto územia a ktorej prístup ako samostatného člena schválila Rada.
b)
Vláda samostatného colného územia, ktorá je členom Rady podľa odseku a) ii), prestane byť členom Rady na základe notifikácie o zrušení jej členstva, ktorú urobí Rade zmluvná strana zodpovedná za jej diplomatické styky.
c)
Každý člen Rady vymenuje jedného delegáta a jedného alebo viacerých náhradných delegátov pre svoje zastúpenie v Rade. Títo delegáti môžu mať poradcov.
d)
Rada môže pripustiť ako pozorovateľov zástupcov nečlenských krajín alebo medzinárodných organizácií.
Článok III
Do pôsobnosti Rady patrí:
a)
štúdium všetkých otázok týkajúcich sa spolupráce v colných veciach, ktorú sa zmluvné strany dohodli podporovať v súlade so všeobecnými cieľmi tohto Dohovoru;
b)
rozbory technickej stránky colných systémov, ako i hospodárskych činiteľov s nimi súvisiacich s cieľom navrhnúť členom Rady praktické opatrenia, ktorými by sa dosiahol čo najvyšší stupeň súladu a jednotnosti;
c)
vypracovanie návrhov dohovorov a zmien dohovorov, ako aj ich odporúčanie zúčastneným vládam na prijatie;
d)
predkladanie odporúčaní na zabezpečenie jednotného výkladu a jednotného vykonávania dohovorov uzavretých na základe jej prác, ako aj na základe Dohovoru o názvosloví pre triedenie tovaru v colných tarifách a Dohovoru o určovaní colnej hodnoty tovaru, vypracovaných Študijnou skupinou pre európsku colnú úniu, a za tým účelom vykonávanie funkcií, ktoré by jej tieto dohovory výslovne uložili;
e)
ako zmierovací orgán pre urovnávanie sporov, ktoré by mohli vzniknúť vo veci výkladu alebo vykonávania dohovorov uvedených v prechádzajúcom odseku d), vyslovovať odporúčania podľa ustanovení týchto dohovorov; zúčastnené strany sa môžu spoločnou dohodou vopred zaviazať, že prijmú odporúčania Rady ako záväzné;
f)
zabezpečenie rozširovania informácií týkajúcich sa colných predpisov a colnej techniky;
g)
poskytovanie informácií alebo rád a predkladanie patričných odporúčaní v colných otázkach patriacich do rámca všeobecných cieľov tohto Dohovoru buď z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť zúčastnených vlád;
h)
spolupráca s inými medzištátnymi organizáciami vo veciach patriacich do jej pôsobnosti.
Článok IV
Členovia Rady poskytnú Rade na jej žiadosť akékoľvek informácie a doklady potrebné na plnenie jej úloh; žiadny člen Rady však nebude povinný poskytnúť dôverné informácie, ktorých rozšírenie by bolo na prekážku vykonávaniu niektorého zákona alebo by inak odporovalo verejnému záujmu alebo by mohlo poškodiť zákonné obchodné záujmy verejných alebo súkromných podnikov.
Článok V
Rada má Stály technický výbor a generálneho tajomníka.
Článok VI
a)
Rada zvolí každý rok z delegátov predsedu a najmenej dvoch podpredsedov.
b)
Rokovací poriadok ustanoví Rada dvojtretinovou väčšinou svojich členov.
c)
Rada zriadi Výbor pre názvoslovie podľa ustanovení Dohovoru o názvosloví pre triedenie tovaru c colných tarifách, ak aj Výbor pre určovanie hodnoty podľa ustanovení Dohovoru o určovaní colnej hodnoty tovaru. Okrem toho môže Rada zriadiť akékoľvek iné výbory, ktoré by považovala za potrebné na vykonávanie dohovorov uvedených v článku III d) alebo pre inú otázku patriacu do jej pôsobnosti.
d)
Rada vymedzí úlohy zverené Stálemu technickému výboru a plnomocenstvá, ktoré naňho prenesie.
e)
Rada schvaľuje ročný rozpočet, preskúmava výdavky a dáva generálnemu tajomníkovi smernice potrebné pre finančné veci.
Článok VII
a)
Sídlo Rady je v Bruseli.
b)
Rada, Stály technický výbor a výbory zriadené Radou môžu zasadať na inom mieste než v sídle Rady, ak sa Rada na tom uznesie.
c)
Rada zasadá najmenej dvakrát za rok. Jej prvé zasadanie sa bude konať najneskôr za tri mesiace po vstupe tohto Dohovoru v platnosť.
Článok VIII
a)
Každý člen Rady má jeden hlas; avšak žiadny člen sa nemôže zúčastňovať hlasovania o otázkach týkajúcich sa výkladu a vykonávania platných dohovorov uvedených v predchádzajúcom článku III d), ktoré sa na tohto člena nevzťahujú, ani hlasovania o zmenách takých dohovorov.
b)
S výnimkou ustanovenia článku VI b) rozhoduje Rada dvojtretinovou väčšinou prítomných a na hlasovanie oprávnených členov. rada sa nemôže o veci platne uzniesť, ak nie je prítomných viac ako polovica členov oprávnených na hlasovanie.
Článok IX
a)
Rada nadviaže so Spojenými národmi, ich hlavnými a pomocnými orgánmi a odbornými organizáciami, ako aj s inými medzištátnymi organizáciami potrebné styky na zabezpečenie spolupráce pri plnení ich príslušných úloh.
b)
Rada môže dohodnúť opatrenie potrebné na uľahčenie porád a spolupráce s nevládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa otázkami patriacimi do jej pôsobnosti.
Článok X
a)
Stály technický výbor sa skladá zo zástupcov členov Rady. Každý člen Rady môže vymenovať jedného delegáta a jedného alebo viacerých náhradných delegátov pre svoje zastúpenie vo Výbore. Týmito zástupcami majú byť úradníci špecializovaní v otázkach colnotechnických. Môžu mať expertov.
b)
Stály technický výbor sa schádza najmenej štyrikrát za rok.
Článok XI
a)
Rada vymenúva generálneho tajomníka a námestníka generálneho tajomníka a určí ich práva i povinnosti, ich služobné postavenie i dĺžku ich funkčného obdobia.
b)
Generálny tajomník vymenúva správnych zamestnancov generálneho sekretariátu. Počet a služobné postavenie týchto zamestnancov podliehajú schváleniu Rady.
Článok XII
a)
Každý člen Rady bude znášať náklady svojej delegácie v Rade, v Stálom technickom výbore a vo výboroch zriadených Radou.
b)
Výdavky Rady budú rozvrhnuté medzi jej členov podľa kľúča ustanoveného Radou.
c)
Rada môže zbaviť hlasovacieho práva každého člena, ktorý by nesplnil svoje finančné záväzky do troch mesiacov po tom, čo mu bola oznámená výška jeho príspevku.
d)
Každý člen Rady je povinný zaplatiť svoj celý ročný príspevok na výdavky rozpočtového roka, počas ktorého sa stal členom Rady, ako aj rozpočtového roka, počas ktorého nadobudol jeho výstup z Rady účinnosť.
Článok XIII
a)
Rada požíva na území každého svojho člena právne postavenie potrebné na plnenie jej úloh vymedzené v Prílohe tohto Dohovoru.
b)
Rada, zástupcovia jej členov, poradcovia a experti a úradníci Rady požívajú výsady a imunity vymedzené v Prílohe tohto Dohovoru.
c)
Príloha je nedeliteľnou súčasťou tohto Dohovoru a každý odkaz na Dohovor sa považuje súčasne za odkaz na Prílohu.
Článok XIV
Zmluvné strany prijímajú ustanovenia Protokolu týkajúceho sa Študijnej skupiny pre Európsku colnú úniu, otvoreného na podpis v Bruseli toho istého dňa ako tento Dohovor. Pri ustanovení príspevkového kľúča podľa článku XII b) prihliadne Rada na účasť svojich členov v Študijnej skupine.
Článok XV
Tento Dohovor bude otvorený na podpis do 31.marca 1951.
Článok XVI
a)
Tento Dohovor bude ratifikovaný.
b)
Ratifikačné listiny budú uložené na belgickom Ministerstve zahraničných vecí, ktoré upovedomí o tomto uložení všetky vlády, ktoré tento Dohovor podpísali alebo k nemu pristúpili, ako aj generálneho tajomníka.
Článok XVII
a)
Tento Dohovor vstúpi v platnosť, len čo sedem vlád, ktoré ho podpísali, uložia svoje ratifikačné listiny.
b)
Pre každú vládu, ktorá tento Dohovor podpíše a uloží svoju ratifikačnú listinu neskôr, vstúpi Dohovor v platnosť dňom uloženia tejto ratifikačnej listiny.
Článok XVIII
a)
Vláda ktoréhokoľvek štátu, ktorý tento Dohovor nepodpísal, môže k nemu pristúpiť začínajúc 1.aprílom 1951.
b)
Listiny o prístupe budú uložené na belgickom Ministerstve zahraničných vecí, ktoré o tom upovedomí všetky vlády, ktoré tento Dohovor podpísali alebo k nemu pristúpili, ako aj generálneho tajomníka.
c)
Tento Dohovor vstúpi v platnosť pre každú pristupujúcu vládu dňom uloženia jej listiny o prístupe, avšak nie skôr, než vstúpi v platnosť podľa článku XVII a).
Článok XIX
Tento Dohovor je uzavretý na neobmedzený čas, avšak každá zmluvná strana ho môže vypovedať kedykoľvek po uplynutí piatich rokov od jeho vstupu v platnosť podľa článku XVII a). Výpoveď nadobudne účinnosť po uplynutí jedného roka odo dňa, kedy oznámenie o výpovedi došlo belgickému Ministerstvu zahraničných vecí; toto ministerstvo upovedomí o došlej výpovedi všetky vlády, ktoré tento Dohovor podpísali alebo k nemu pristúpili, ako aj generálneho tajomníka.
Článok XX
a)
Rada môže odporučiť zmluvným stranám zmeny tohto Dohovoru.
b)
Každá zmluvná strana, ktorá prijíma nejakú zmenu, oznámi jej prijatie písomne belgickému Ministerstvu zahraničných vecí, ktoré upovedomí o došlom oznámení o prijatí všetky vlády, ktoré tento Dohovor podpísali alebo k nemu pristúpili, ako aj generálneho tajomníka.
c)
Zmena vstúpi v platnosť za tri mesiace po tom, keď oznámenie o prijatí došlo belgickému Ministerstvu zahraničných vecí od všetkých zmluvných strán. Len čo niektorú zmenu takto prijmú všetky zmluvné strany, belgické Ministerstvo zahraničných vecí o tom upovedomí všetky vlády, ktoré Dohovor podpísali alebo k nemu pristúpili, ako aj generálneho tajomníka, pričom im oznámi, ktorým dňom zmena vstúpila v platnosť.
d)
Po tom, keď nejaká zmena vstúpila v platnosť, žiadna vláda nebude môcť tento Dohovor ratifikovať alebo k nemu pristúpiť bez toho, že by súčasne prijala túto zmenu.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení svojimi vládami, podpísali tento Dohovor.
Dané v Bruseli pätnásteho decembra roku tisíc deväťsto päťdesiat (15.decembra 1950) v jednom vyhotovení v jazyku francúzskom a anglickom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť. Originál bude uložený v archíve belgickej vlády, ktorá doručí všetkým vládam, ktoré tento Dohovor podpísali alebo k nemu pristúpili, jeho overené odpisy.
PRÍLOHA
Právne postavenie, výsady a imunity Rady
Článok I
Definície
Oddiel 1
V tejto Prílohe:
i)
Pre účely článku III sa slová „majetok a aktíva“ vzťahujú aj na majetok a peňažné prostriedky spravované Radou pri výkone jej funkčných oprávnení.
ii)
Pre účely článku V sa pod výrazom „zástupcovia členov“ rozumejú všetci zástupcovia, náhradní zástupcovia, technickí experti a tajomníci delegácií.
Článok II
Spôsobilosť na práva a právne úkony
Oddiel 2
Rada je právnickou osobou. Môže:
a)
uzavierať kontrakty,
b)
nadobúdať nehnuteľný i hnuteľný majetok a nakladať s ním,
c)
konať pred súdmi.
V týchto veciach zastupuje Radu generálny tajomník.
Článok III
Majetok, kapitálové hodnoty a aktíva
Oddiel 3
Rada, jej majetok a aktíva, nech sú na ktoromkoľvek mieste a v akýchkoľvek rukách, požívajú súdnu imunitu, okrem ak by sa jej Rada v určitom prípade výslovne vzdala. Rozumie sa však, že vzdanie sa imunity nemôže zahŕňať i exekučné opatrenia.
Oddiel 4
Miestnosti Rady sú nedotknuteľné.
Jej majetok a aktíva, nech sú na ktoromkoľvek mieste a v akýchkoľvek rukách, sú oslobodené od prehliadok, rekvizícií, zhabania, vyvlastnenia a akýchkoľvek iných donucovacích opatrení zo strany exekučných, správnych, súdnych alebo zákonodarných orgánov.
Oddiel 5
Archív Rady a vôbec všetky listinné materiály, ktoré jej patria alebo sú v jej rukách, sú nedotknuteľné, nech sú kdekoľvek.
Oddiel 6
Bez toho, že by bola obmedzovaná akýmkoľvek finančným dozorom, finančnou úpravou alebo moratóriom:
a)
Rada môže mať v držaní devízy všetkých druhov a mať účty v ktorejkoľvek mene;
b)
Rada môže voľne prevádzať svoje peňažné prostriedky z jednej krajiny do druhej alebo vnútri ktorejkoľvek krajiny a vymieňať devízy, ktoré má v držaní, za akúkoľvek inú menu.
Oddiel 7
Pri výkone oprávnení, ktoré jej patria podľa predchádzajúceho oddielu 6, bude Rada prihliadať na všetky pripomienky, ktoré by u nej uplatnil niektorý z jej členov, a vyhovie im, ak usúdi, že tak môže urobiť bez ujmy na záujmoch Rady.
Oddiel 8
Rada, jej majetok, príjmy a iný majetok sú:
a)
oslobodené od všetkých priamych daní. Rozumie sa však, že Rada nebude požadovať oslobodenie od daní, ktoré sú v podstate len odplatou za všeobecne užitočné služby;
b)
oslobodené od všetkých ciel a všetkých dovozných a vývozných zákazov alebo obmedzení, pokiaľ ide o predmety dovážané alebo vyvážané Radou pre jej úradnú potrebu. Rozumie sa však, že predmety takto bezcolne dovezené nepredajú sa na území krajiny, kam boli dovezené, okrem ak za podmienok schválených vládou tejto krajiny;
c)
oslobodené od všetkých ciel a všetkých zákazov a obmedzení, pokiaľ ide o jej publikácie.
Oddiel 9
Rada nebude spravidla požadovať oslobodenie od spotrebných daní a od dane z obratu obsiahnutých v cene, za ktorú kupuje hnuteľný alebo nehnuteľný majetok. Ak však Rada bude robiť pre svoju úradnú potrebu väčšie nákupy, kde budú v cene obsiahnuté takéto dane, členovia Rady urobia, kedykoľvek im to bude možné, správne opatrenia za účelom odpustenia alebo vrátenia súm pripadajúcich na tieto dane.
Článok IV
Uľahčenie pre dopravu zpráv
Oddiel 10
Rada bude na území každého svojho člena požívať pre svoju úradnú korešpondenciu nakladanie nie menej priaznivé, než aké tento člen poskytuje ktorejkoľvek inej vláde vrátane jej diplomatického zastupiteľstva vo veci prednostného práva, taríf a poplatkov za listovú poštu, kábelogramy, telegramy, rádiogramy, telefotografie, telefonické spojenia a iné spoje, ako aj vo veci tlačových taríf pre zprávy do tlače a rozhlasu.
Oddiel 11
Úradná korešpondencia a iné úradné oznámenia Rady nebudú cenzurované.
Tento oddiel nebude sa môcť nijako vykladať v tom zmysle, že je vylúčené použiť primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré by boli ustanovené dohodou medzi Radou a tým, ktorým jej členom.
Článok V
Zástupcovia členov
Oddiel 12
Zástupcovia členov na zasadaniach Rady, Stáleho technického výboru a výborov Rady budú pri výkone svojej funkcie a pri ceste do miesta zasadania a pri ceste z tohto miesta požívať tieto výsady a imunity:
a)
imunity, pokiaľ ide o zatknutie alebo zadržanie i pokiaľ ide o zhabanie ich osobných batožín, a pokiaľ ide o všetky ich činy (vrátane ústnych alebo písomných prejavov), ku ktorým došlo v rámci výkonu ich úradnej funkcie, a imunity, pokiaľ ide o akékoľvek súdne stíhanie;
b)
nedotknuteľnosť všetkých spisov a listín;
c)
práva používať kódy a prijímať spisy alebo listy dopravované kuriérmi alebo v zapečatených vreciach;
d)
oslobodenie pre seba a manželku (manžela) od všetkých opatrení obmedzujúcich prisťahovalectvo a od všetkých formalít pri registrácii cudzincov v krajinách, ktoré navštevujú alebo ktorými prechádzajú pri výkone svojej funkcie;
e)
rovnaké úľavy, pokiaľ ide o menové a devízové obmedzenia, aké sa poskytujú zástupcom cudzích vlád pri dočasných úradných poslaniach;
f)
rovnaké imunity a úľavy, pokiaľ ide o ich osobné batožiny, aké sa poskytujú členom diplomatických misií obdobnej úradnej hodnosti.
Oddiel 13
Aby sa zástupcom členov Rady zabezpečila na zasadaniach Rady, Stáleho technického výboru a výborov Rady úplná sloboda slova a úplná nezávislosť pri výkone ich funkcií, zostane ich súdna imunita, pokiaľ ide o všetky ich činy (vrátane ústnych alebo písomných prejavov), ku ktorým došlo v rámci výkonu ich funkcií, naďalej zachovaná, a to i po tom, keď prestali tieto funkcie vykonávať.
Oddiel 14
Výsady a imunity sa poskytujú zástupcom členov nie pre ich osobný prospech, ale na zabezpečenie nezávislosti pri výkone ich funkcií týkajúcich sa Rady. Preto má člen nielen právo, ale aj povinnosť zrušiť imunitu svojho zástupcu vo všetkých prípadoch, v ktorých by podľa jeho názoru imunita bránila tomu, aby sa urobilo spravodlivosti zadosť, a keď možno imunitu zrušiť bez ujmy účelu, pre ktorý sa poskytuje.
Oddiel 15
Ustanovenie oddielov 12 a 13 nemožno použiť voči úradom štátu, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom alebo ktorého je alebo bola zástupcom.
Článok VI
Úradníci Rady
Oddiel 16
Rada určí kategórie úradníkov, pre ktorých platia ustanovenia tohto článku.
Generálny tajomník oznámi členom Rady mená úradníkov patriacich do týchto kategórií.
Oddiel 17
Úradníci Rady:
a)
budú požívať súdne imunity, pokiaľ ide o všetky ich konania (vrátane ústnych alebo písomných prejavov), ku ktorým došlo pri výkone ich úradných funkcií a v medziach ich právomoci;
b)
budú oslobodení od daní zo mzdy a odmien, ktoré im vypláca Rada;
c)
spolu s manželkou (manželom) a príslušníkmi svojej rodiny, ktorých vyživujú, nebudú podliehať opatreniam obmedzujúcim prisťahovalectvo a registráciu cudzincov;
d)
budú požívať rovnaké výsady, pokiaľ ide o úľavy v devízových predpisoch, aké sa poskytujú členom diplomatických misií obdobnej úradnej hodnosti;
e)
budú v čase medzinárodnej krízy požívať spolu s manželkou (manželom) a príslušníkmi svojej rodiny, ktorých vyživujú, rovnaké úľavy pre repatriáciu ako členovia diplomatických zastupiteľstiev obdobnej úradnej hodnosti;
f)
budú mať právny nárok doviezť bez cla nábytok a ostatné zvršky pri prvom nástupe služby v krajine pôsobnosti a vyviezť ich späť bez cla do domovskej krajiny po skončení funkcie.
Oddiel 18
Popri výsadách a imunitách uvedených v oddiele 17 bude generálny tajomník Rady, a to ako on sám, tak i jeho manželka a deti mladšie ako 21 rokov požívať výsady, imunity. oslobodenia a úľavy, aké sa podľa medzinárodného práva poskytujú vedúcim diplomatických misií.
Námestník generálneho tajomníka bude požívať výsady, imunity, oslobodenia a úľavy, aké sa poskytujú diplomatickým zástupcom obdobnej úradnej hodnosti.
Oddiel 19
Výsady a imunity sa poskytujú úradníkom jedine v záujme Rady a nie pre ich osobný prospech. Generálny tajomník má právo a povinnosť zrušiť imunitu poskytovanú niektorému úradníkovi vo všetkých prípadoch, v ktorých by podľa jeho názoru bola táto imunita na prekážku tomu, aby sa urobilo spravodlivosti zadosť, a keď možno imunitu zrušiť bez ujmy na záujmoch Rady. Imunitu generálneho tajomníka môže zrušiť iba Rada.
Článok VII
Experti poverení Radou
Oddiel 20
Experti (ak sú nimi iné osoby než úradníci, ktorých sa týka článok VI), ktorí plnia určité úlohy pre Radu, požívajú po dobu plnenia týchto úloh vrátane doby strávenej cestami s tým súvisiace výsady, imunity a úľavy potrebné pre nezávislý výkon ich úloh, najmä:
a)
imunity, pokiaľ ide o zatknutie alebo zadržanie ich osoby a zhabanie ich batožín;
b)
súdne imunity, pokiaľ ide o všetky ich konania (vrátane ústnych alebo písomných prejavov), ku ktorým došlo pri výkone ich funkcií a v medziach ich právomoci;
c)
nedotknuteľnosť všetkých spisov a listín.
Oddiel 21
Výsady, imunity a úľavy sa poskytujú expertom v záujme Rady a nie pre ich osobný prospech. Generálny tajomník má právo a povinnosť zrušiť imunitu poskytnutú niektorému z expertov vo všetkých prípadoch, v ktorých by podľa jeho názoru bola táto imunita na prekážku tomu, aby sa urobilo spravodlivosti zadosť, a keď možno imunitu zrušiť bez ujmy na záujmoch Rady.
Článok VIII
Zneužitie výsad
Oddiel 22
Zástupcovia členov na zasadaniach Rady, Stáleho technického výboru a výborov Rady, dokiaľ vykonávajú svoje funkcie a počas svojich ciest do miesta zasadnutia alebo z neho, ako aj úradníci uvedení v oddiele 16 a oddiele 20 nebudú nútení miestnymi úradmi opustiť krajinu, v ktorej vykonávajú svoju funkciu, z dôvodu činnosti, ktorú vyvíjajú v rámci úradného poslania. jednako v prípade, že by taká osoba zneužila výsady miesta pobytu a vyvíjala v tejto krajine činnosť, ktorá nesúvisí s jej úradnými funkciami, bude môcť byť vládou tejto krajiny prinútená opustiť krajinu s výhradou týchto ustanovení:
i)
Zástupcovia členov Rady alebo osoby požívajúce diplomatické imunity podľa oddielu 18 budú môcť byť prinútené opustiť krajinu len v súlade s diplomatickou procedúrou, ktorá sa používa u členov diplomatických misií zriadených v tejto krajine.
ii)
Ak pôjde o úradníka, na ktorého sa nevzťahuje oddiel 18, neurobí sa žiadne rozhodnutie o vyhostení bez schválenia ministerstva zahraničných vecí krajiny pôsobnosti a také schválenie sa vysloví až po porade s generálnym tajomníkom Rady; ak sa proti niektorému úradníkovi začne konanie o vyhostenie, bude generálny tajomník Rady oprávnený zúčastniť sa tohto konania v prospech osoby, proti ktorej sa konanie zaviedlo.
Oddiel 23
Generálny tajomník bude v každom čase spolupracovať s príslušnými úradmi členov Rady, aby sa uľahčila spravodlivá ochrana práva, zabezpečilo zachovávanie policajných predpisov a zabránilo akémukoľvek zneužitiu, ku ktorému by mohlo dôjsť v súvislosti s výsadami, imunitami a úľavami uvedenými v tejto Prílohe.
Článok IX
Urovnávanie sporov
Oddiel 24
Rada sa postará o ustanovenie vhodného spôsobu, ktorým sa budú urovnávať:
a)
spory v odbore kontraktov alebo iné spory súkromnoprávnej povahy, v ktorých je Rada stranou;
b)
spory, v ktorých by bol zúčastnený niektorý úradník Rady, ktorý vzhľadom na svoje úradné postavenie požíva imunity, ak sa táto imunita nezrušila podľa ustanovení oddielov 19 a 21.
Článok X
Dodatkové dohody
Oddiel 25
Rada môže uzavrieť s jednou alebo viacerými zmluvnými stranami dodatkové dohody, ktorými by sa ustanovenia tejto prílohy prispôsobili pomerom tejto zmluvnej strany alebo týchto zmluvných strán.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.