12/1966 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.1966 do 31.12.1967

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

12
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy
z 12. februára 1966
o zmene vyhlášky č. 3/1962 Zb. o riadení nákladnej automobilovej dopravy národnými výbormi
Ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ministerstvami a ústrednými orgánmi podľa § 8 ods. 1 zákona č. 57/1950 Zb. o úprave podnikania v cestnej doprave:
Článok I
Ustanovenia § 2 až 5 vyhlášky č. 3/1962 Zb. o riadení nákladnej automobilovej dopravy národnými výbormi sa zrušujú a nahrádzajú týmto znením:
㤠2
Plány prepravy sa zostavujú ako plány päťročné a ročné, a to podľa predpisov o plánovaní.
§ 3
(1)
Organizácie verejnej dopravy a prevádzatelia plánovanej závodovej dopravy*) sú povinní hlásiť krajskému dopravnému stredisku na zostavenie mesačného prepravného prehľadu:
a)
organizácie verejnej dopravy (podniky za svoje závody) najmä objemy prepráv, na ktoré sú v príslušnom mesiaci uzavreté hospodárske zmluvy,**) a objemy ďalších zabezpečovaných prepráv, na ktoré sa hospodárske zmluvy neuzavreli. Obsah hlásenia určí krajské dopravné stredisko po prerokovaní s príslušnou organizáciou verejnej dopravy,
b)
prevádzatelia plánovanej závodovej dopravy objemy a druhy prepráv, ktoré zabezpečujú v príslušnom mesiaci vlastnou závodovou dopravou. Obsah hlásení určí Ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ministerstvami a ústrednými orgánmi.***) Hlásenie sa predkladá podľa základných plánujúcich jednotiek organizácie, a to tej pobočke krajského dopravného strediska, v obvode ktorej sa má preprava začať.
(2)
Organizácie sú povinné predložiť hlásenie podľa odseku 1 najneskôr piaty deň pred začiatkom mesiaca, ktorého sa hlásenie týka. Na vyzvanie krajského dopravného strediska sú organizácie povinné umožniť nahliadnutie do podkladov hlásenia a poskytnúť ďalšie informácie a vysvetlenia o potrebe prepráv a ich zabezpečení, najmä o priebehu uzavierania hospodárskych zmlúv v cestnej nákladnej doprave, o dojednávaní čiastkových špecifikácií týchto zmlúv a o plnení zmluvných záväzkov.
(3)
V odôvodnených prípadoch môže krajské dopravné stredisko zjednodušiť obsah hlásenia ustanovený podľa odseku 1 písm. b) a výnimočne prevádzateľov závodovej dopravy tejto povinnosti i zbaviť.“.
Článok II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1966.
Námestník ministra:

inž. Tichý v. r.
**)
Vyhláška č. 11/1966 Zb. o hospodárskych zmluvách v cestnej nákladnej doprave.
***)
Táto úprava sa vyhlási v Prepravnom a tarifnom vestníku Ministerstva dopravy.