115/1966 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.12.1966

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

115
UZNESENIE
Národného zhromaždenia
z 15. decembra 1966
o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 24. novembra 1966 č. 92 Zb. o priznávaní titulov absolventom Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa.
Laštovička v. r.