109/1966 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.12.1966

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

109
VYHLÁŠKA
ministra zahraničného obchodu
zo 6. decembra 1966
o niektorých zmenách vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 104/1960 Zb. o zriadení podniku Brnenské veľtrhy a výstavy, podniku pre usporadúvanie veľtrhov a výstav a vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 105/1960 Zb. o zriadení podniku Rapid, podniku pre propagáciu v zahraničnom obchode v zmení vyhlášky č. 32/1961 Zb.
Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s ministrom financií podľa § 2 a 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:
Článok I
Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 104/1960 Zb. o zriadení podniku Brnenské veľtrhy a výstavy, podniku pre usporadúvanie veľtrhov a výstav sa mení takto:
§ 3 ods. 1 znie:
„(1)
Predmetom podnikania podniku je
a)
správa a celoročná prevádzka výstavišťa v Brne, vrátane výlučného usporadúvania medzinárodných veľtrhov v Brne; ďalej projekcia, výroba a inštalácia zariadení a poskytovanie služieb pre výstavy a veľtrhy a iné podobné akcie v tuzemsku a zahraničí;
b)
výlučné usporadúvanie samostatných československých oficiálnych výstav v zahraničí, pokiaľ majú význam pre zahraničný obchod, usporadúvanie oficiálnych československých účastí na medzinárodných veľtrhoch a výstavách aj iných podnikoch obdobnej povahy v zahraničí majúcich význam pre zahraničný obchod, ďalej koordinovanie účasti československých podnikov a organizácií na výstavách a veľtrhoch v zahraničí, ako aj zriaďovanie vzorkovní v zahraničí pre účely propagácie československých výrobkov i pre potreby technickej dokumentácie;
c)
usporadúvanie výstav (a účastí na výstavách) pre československé i zahraničné podniky a organizácie v tuzemsku, pokiaľ majú význam pre zahraničný obchod.“.
Článok II
Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 105/1960 Zb. o zriadení podniku Rapid, podniku pre propagáciu v zahraničnom obchode v znení vyhlášky č. 32/1961 Zb. sa mení takto:
1.
V § 1 sa mení názov podniku tak, že znie:
„Rapid, československá reklamná agentúra“.
2.
Ustanovenie § 3 ods. 1 znie:
„(1)
Hlavným predmetom podnikania podniku je
a)
výlučné vykonávanie všetkých druhov agentúrnej propagačnej činnosti súvisiacej so zahraničným obchodom vrátane vývozu a dovozu služieb a tlačovín určených na propagáciu, zriaďovanie potrebných zariadení v zahraničí na účely propagácie československých výrobkov a zabezpečovanie vydavateľskej činnosti;
b)
usporadúvanie výstav (a účastí na výstavách) pre československé i zahraničné podniky a organizácie v tuzemsku, pokiaľ majú význam pre zahraničný obchod, s výnimkou Medzinárodného veľtrhu v Brne;
c)
dovoz a vývoz iných propagačných prostriedkov, než uvedených v písmene a).“.
Článok III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Hamouz v. r.