108/1966 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1967 do 30.06.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

108
VYHLÁŠKA
Štátnej komisie pre techniku
z 13. decembra 1966
o oprávnení na projektovú činnosť
Štátna komisia pre techniku ustanovuje po dohode s Ministerstvom financií a Ústrednou radou odborov podľa § 11 zákona č. 113/1965 Zb. o Štátnej komisii pre financie, ceny a mzdy, Štátnej komisie pre techniku, Štátnej komisii pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu a Štátnej komisii pre riadenie a organizáciu, podľa § 31 zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku a podľa § 239 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.:
§ 1
Úvodné ustanovenie
(1)
Projektovou činnosťou v zmysle tejto vyhlášky sa rozumie spracúvanie územných plánov a štúdií, projektovej dokumentácie stavieb, úloh typizácie a experimentálneho overovania vo výstavbe a poskytovanie odbornej pomoci pri tejto činnosti.
(2)
Činnosť uvedená v odseku 1 môže sa vykonávať len na základe a v rozsahu udeleného oprávnenia.*)
Prvá časť
Oprávnenie na projektovú činnosť
§ 2
(1)
Oprávnenie podľa § 1 ods. 2 udeľujú organizáciám vo svojej pôsobnosti ministerstvá, krajské národné výbory alebo iné ústredné orgány (ďalej len „ústredné orgány“) po predchádzajúcom prerokovaní so Štátnou komisiou pre techniku alebo so Slovenskou komisiou pre techniku, ak organizácia má sídlo na Slovensku.**)
(2)
Organizáciami podľa odseku 1 sa rozumejú samostatné projektové organizácie alebo projektove inžinierske organizácie, organizácie s inou hlavnou činnosťou než projektovou, útvary hlavného architekta a vysoké školy, prípadne stredné odborné školy technického smeru.
(3)
Ústredný orgán udelí organizácii oprávnenie len vtedy,
a)
ak je spôsobilá prevziať zodpovednosť vyplývajúcu z projektovej činnosti,
b)
ak zamestnáva na vedúcich a ostatných dôležitých funkciách odborne spôsobilých pracovníkov s potrebnými kvalifikačnými predpokladmi,***)
c)
ak je spôsobilá v rozsahu požadovaného oprávnenia odborne zabezpečovať komplexné technicko-ekonomické riešenie projektových prác, vrátane riešení súvisiacich územných vzťahov, otázok životného prostredia a bezpečnosti práce.
§ 3
Postup pri udeľovaní oprávnenia
(1)
Organizácia žiada o udelenie oprávnenia, prípadne o zmenu jeho rozsahu nadriadený ústredný orgán. V žiadosti uvedie:
a)
názov a sídlo,
b)
odborné zameranie (špecializáciu) a druh stavieb, prípadne prác, pre ktoré bude organizácia oprávnená vykonávať projektovú činnosť,
c)
meno vedúceho a mená štatutárnych orgánov,)
d)
celkový počet pracovníkov a ich skladbu podľa odborného zamerania v percentách,††)
e)
ako spĺňa podmienky uvedené v § 2 ods. 3.
(2)
Ústredný orgán, pokiaľ ju sám neodmietne, prerokuje žiadosť podľa § 2 ods. 1. Predchádzajúce prerokovanie však netreba, ak ústredný orgán obmedzí rozsah oprávnenia organizácie sumou do 250 000 Kčs ceny projektových prác pre jednotlivú stavbu (zákazku) a ak nejde pritom o spracovanie územných plánov vrátane štúdií a úloh typizácie a experimentálneho overovania vo výstavbe.
(3)
Ústredný orgán zašle rovnopis udeleného oprávnenia Štátnej komisii pre techniku a Štátnej banke československej; tieto orgány upovedomí aj vtedy, ak udelené oprávnenie zruší.
Druhá časť
Zadávanie prác projektantom
§ 4
(1)
Organizácie oprávnené na projektovú činnosť (ďalej len „oprávnené organizácie“) môžu zadávať projektantom jednotlivcom a iných pracovníkom (ďalej len „projektanti“) práce v odbore svojej činnosti, ktoré nemožno zabezpečiť pracovníkmi organizácie v rámci ich povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru, alebo ak to vyžaduje povaha úloh organizácie.
(2)
Stavebníci (investori) (ďalej len „stavebníci“) môžu zadávať projektantom práce na projektovej dokumentácii stavby, ak projektant má osvedčenie na ich vykonávanie a ak investičný náklad stavby nepresahuje 500 000 Kčs. Pri stavebnom bytovom družstve sa táto hranica zvyšuje na 3 mil. Kčs, ak projektovú dokumentáciu spracúva jeho člen alebo niekoľko projektantov, z ktorých aspoň jeden je členom družstva.
§ 5
Osvedčenie
(1)
Osvedčenie na vykonávanie všetkých alebo určitých prác na projektovej dokumentácii stavby vydá projektantovi na jeho žiadosť stavebný úrad príslušný podľa miesta stavby, a to vždy len pre určitú stavbu.
(2)
Podmienkou pre vydanie osvedčenia je, že projektant
a)
má vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru*) a najmenej 6 rokov odbornej praxe, pri ktorej sa vyžaduje znalosť projektovania, alebo má úplné stredné vzdelanie príslušného smeru a najmenej 8 rokov odbornej praxe, pri ktorej sa vyžaduje znalosť projektovania;
b)
je v pracovnom pomere na plný ustanovený pracovný čas; táto podmienka sa nevyžaduje u dôchodcu alebo ženy trvale sa starajúcej o dieťa vo veku do 3 rokov.
(3)
Ak je stavba súčasťou sústredenej výstavby,**) treba na vydanie oprávnenia súhlas organizácie vykonávajúcej funkciu generálneho projektanta tejto stavby sústredenej výstavby.
(4)
Stavebný úrad osvedčenie nevydá, ak je mu známe, že doterajšie pracovné výsledky žiadateľa v projektovaní neposkytujú záruku požadovanej kvality diela.
(5)
Za vydanie osvedčenia projektant zaplatí stavebnému úradu 1% z predpokladanej ceny za práce na projektovej dokumentácii.
(6)
Osvedčenie netreba
a)
ak sa zadáva spracovanie dokumentácie interiérov, výstav a úprav umiestnenia výtvarných diel prostredníctvom Českého (Slovenského) fondu výtvarných umení;
b)
na vykonávanie pisárskych, kresličských, planografických, knihárskych a iných pomocných prác na projektovej dokumentácii.
§ 6
Vykonávanie prác
(1)
Organizácia uzaviera s projektantom na vykonanie prác uvedených v § 4 dohodu o vykonaní prác; dohody o pracovnej činnosti o týchto prácach sa nesmú uzavierať.
(2)
Ak je stavebníkom občan, uzaviera s projektantom zmluvu o občianskej výpomoci.
(3)
Ak má na projektovej dokumentácii stavby pracovať niekoľko projektantov, stavebník uzavrie s jedným z nich v rámci dohôd alebo zmlúv ešte dojednanie o koordinácii ich prác.
§ 7
Posúdenie dokumentácie
(1)
Ak stavba bude mať zložitejšie územno-technické alebo architektonické podmienky, stavebný úrad pri vydávaní osvedčenia určí, že projektová dokumentácia pred odovzdaním stavebníkovi musí byť posúdená, ako týmto podmienkam vyhovuje.
(2)
Projektovú dokumentáciu posudzuje útvar hlavného architekta, prípadne urbanistické stredisko krajského projektového ústavu príslušné podľa miesta stavby.
(3)
Za posúdenie projektant zaplatí 10 % z ceny projektovej dokumentácie.
§ 8
Odmena
(1)
Organizácie oprávnené na projektovú činnosť dojednajú s projektantom odmenu***) vo výške mzdy, ktorá by patrila projektantovi, keby vykonával rovnaké práce v tejto organizácii v pracovnom pomere.
(2)
Stavebníci dojednajú s projektantom odmenu
a)
až do 65 % ceny) projektovej dokumentácie, ktorú bude potrebné posudzovať (§ 7),
b)
až do 50 % ceny*) projektovej dokumentácie, ktorú nebude potrebné posudzovať.
Základom pre určenie odmeny je cena projektovej dokumentácie ustanovená podľa cenníka projektových prác.
(3)
Odmeny sa zdaňujú a vyplácajú podľa osobitných predpisov.**)
Tretia časť
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 9
(1)
Organizácie oprávnené podľa doterajších predpisov na vykonávanie prieskumných a projektových prác môžu vykonávať projektovú činnosť, ak požiadajú ústredný orgán o udelenie oprávnenia podľa tejto vyhlášky najneskôr do 31. 3. 1967. Nedokončené práce, o vykonaní ktorých boli uzavreté hospodárske zmluvy najneskôr do uvedeného dňa, môžu sa dokončiť podľa doterajších oprávnení.
(2)
Pre dohody o vykonaní práce a zmluvy o občianskej výpomoci uzavreté pred účinnosťou tejto vyhlášky platia doterajšie predpisy.
§ 10
(1)
Zrušuje sa úprava Štátnej komisie pre techniku č. 552/43/66 z 24. marca 1966 splnomocňujúca rady krajských národných výborov vydávať podriadeným organizáciám oprávnenia na projektovú činnosť.
(2)
Ustanovenie § 3 vyhlášky č. 144/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vykonáva zákon o stavebnom poriadku, sa mení takto:
㤠3
Projektovanie stavby
(1)
Projektovú dokumentáciu pre stavby a stavebné práce (ďalej len „dokumentácia”) vypracúvajú organizácie a projektanti jednotlivci oprávnení na projektovú činnosť podľa osobitných predpisov.
(2)
Dokumentácia musí byť odborne vypracovaná, úplná, podpísaná zodpovedným projektantom a stavebníkom (investorom) (ďalej len „stavebník”) a opatrená menom (názvom) a adresou spracovateľa. Ak sa niektorá z týchto podmienok nesplní, stavebný úrad dokumentáciu odmietne. Na zabezpečenie kvality dokumentácie spracovanej projektantom jednotlivcom stavebný úrad si môže vyžiadať od stavebníka predloženie tužkového konceptu projektu na predbežné posúdenie.“.
§ 11
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1967.
Minister-predseda:

dr. Vlasák v. r.
*)
Táto vyhláška sa nevzťahuje na geologické a hydrogeologické výskumné a prieskumné práce, na inžiniersko-geologické prieskumné práce a na projekty potrebné ako príprava na tieto práce, pokiaľ ich vykonávajú samostatné organizácie geologického prieskumu.
**)
Štátna komisia pre techniku (Slovenská komisia pre techniku) si k svojmu stanovisku vyžiada vyjadrenie Sväzu architektov ČSSR (Sväzu slovenských architektov).
***)
Napríklad autorov projektov úspešne realizovaných stavieb a ďalších pracovníkov, ktorých doterajšie pracovné výsledky poskytujú záruku kvalitného výkonu projektovej činnosti.
†)
Pri združení projektových ateliérov meno vedúceho ateliéru, pri projektových zložkách organizácií aj meno vedúceho projektovej zložky.
††)
V členení na stavebných projektantov, architektov, statikov, vodohospodárov, zdravotníckych technikov, vzduchotechnikov, elektrotechnikov, technológov, strojárov, rozpočtárov,
geodetov, geológov a pod.
*)
Ak ide o bytovú alebo občiansku výstavbu so zložitejšími architektonickými podmienkami, mieni sa tým vysokoškolské vzdelanie smeru architektúra.
**)
Ide o obytnú a priemyslovú aglomeráciu, obytné súbory, administratívne a obchodné centrá a pod.
***)
V tejto odmene nie je zahrnutá náhrada vecných výdavkov, ktoré organizácia uzná za nevyhnutné.
†)
Ak je stavebníkom organizácia, vyrovná sa rozdiel medzi takto ustanovenou cenou a cenou ustanovenou cenníkom projektových prác spôsobom, ktorý určí Ministerstvo financií.
*)
Ak je stavebníkom organizácia, vyrovná sa rozdiel medzi takto ustanovenou cenou a cenou ustanovenou cenníkom projektových prác spôsobom, ktorý určí Ministerstvo financií.
**)
Zákon č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy,
zákon č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti,
zákon č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva a predpisy vydané podľa týchto zákonov.