Predpis bol zrušený predpisom 128/1985 Zb.

10/1966 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.1966 do 31.12.1985

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

10
VYHLÁŠKA
ministra vnútorného obchodu
z 11. februára 1966
o nákupe tovaru vo vnútornom obchode socialistickými organizáciami
Minister vnútorného obchodu po dohode s ministrom financií a hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 1 zákona č. 160/1949 Zb. o vnútornom obchode:
§ 1
(1)
V predajniach štátneho obchodu, spotrebných a výrobných družstiev a iných organizácií (ďalej len „predajňa“) môžu socialistické organizácie nakupovať tovar, pokiaľ výška jedného nákupu neprevýši sumu 200 Kčs, v hotovosti. Ak ide o nákup tovaru, ktorý presahuje sumu 200 Kčs, predloží socialistická organizácia písomnú objednávku a uhradí ho bezhotovostne na základe faktúry.*)
(2)
Vo veľkoobchodných skladoch môžu socialistické organizácie nakupovať tovar len na základe písomnej objednávky a nákup tovaru uhradia bezhotovostne na základe faktúry.*)
§ 2
Predajne a veľkoobchodné sklady môžu odmietnuť predaj socialistickým organizáciám výnimočne tých druhov tovaru, ktorý potrebujú nevyhnutne na uspokojovanie potrieb obyvateľstva.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška ministrov vnútorného obchodu a financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky č. 49/1962 Zb. o nákupe tovaru v štátnom a družstevnom obchode socialistickými organizáciami v znení vyhlášky č. 117/1962 Zb.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1966.
Minister:

Uher v. r.
*)
Hospodárska zmluva je v tomto prípade uzavretá tým, že predajňa, prípadne veľkoobchodný sklad v lehote na prijatie objednávky poskytne plnenie [§ 153 ods. 2 písm. c) Hospodárskeho zákonníka].