1/1966 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 25.01.1966

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

1
VYHLÁŠKA
vlády a Ústrednej rady odborov
z 5. januára 1966
k ďalšiemu rozvoju závodného stravovania
Vláda Československej socialistickej republiky spoločne s Ústrednou radou odborov ustanovuje:
§ 1
Vláda a Ústredná rada odborov zrušujú svoju vyhlášku č. 42/1964 Zb. o závodnom stravovaní vychádzajúc z toho, že Zákonník práce ukladá podnikom a organizáciám umožniť pracujúcim závodné stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy a že je potrebné v súlade so zásadami zdokonaleného plánovitého riadenia národného hospodárstva závodné stravovanie rozvíjať diferencovane podľa podmienok jednotlivých odvetví.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Podpredseda ÚRO:

Pastyřík v. r.

Predseda vlády:

Lenárt v. r.