87/1965 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.08.1965

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

87
VYHLÁŠKA
Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem
z 28. júna 1965,
ktorou sa odníma niektorým mestským národným výborom v kraji pôsobnosti stavebného úradu
§ 1
(1)
Rada Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem odňala s účinnosťou od 1. júla 1965 podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku pôsobnosť stavebného úradu týmto mestským národným výborom:
Česká Kamenice, okres Děčín
Doksy, okres Česká Lípa
Dubí v Krušných horách, okres Teplice
Frýdlant v Čechách, okres Liberec
Hrádok nad Nisou, okres Liberec
Jirkov, okres Chomutov
Lovosice, okres Litoměřice
Nový Bor, okres Česká Lípa
Podbořany, okres Louny
Rumburk, okres Dečín
Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou.
(2)
Tým sa mení § 1 č. 5 a 6 vyhlášky č. 22/1957 Zb. § 1 vyhlášky č. 66/1959 Ú. l. ( Ú. v. ), § 1 vyhlášky č. 137/1959 Ú. l. ( Ú. v. ) a § 1 písm. b) vyhlášky č. 58/1960 Zb.
§ 2
Vyhláška č. 115/1959 Ú. l. ( Ú. v. ), č. 16/1961 Zb. a č. 22/1962 Zb. sa zrušujú.
Tajomník:

Cihlář v. r.

Predseda:

Jelínek v. r.