Predpis bol zrušený predpisom 278/1996 Z. z.

71/1965 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1966 do 30.09.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

71
VYHLÁŠKA
Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky
z 30. júna 1965
o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov a jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve
Ústredná komisia ľudovej kontroly a štatistiky po dohode so Štátnou plánovacou komisiou, Ministerstvom financií a hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 45 zákona č. 23/1963 Zb. o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii:
Prvá časť
Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)
Jednotné klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov a jednotná klasifikácia výrobkov v poľnohospodárstve a v lesníctve*) (ďalej len „jednotné klasifikácie“) sú základným nástrojom pre odborové riadenie a plánovanie, pre spresnenie metód zisťovania bilančných väzieb a proporcií medzi výrobou a spotrebou, pre využívanie vyššej výpočtovej techniky pri riadení národného hospodárstva a v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Jednotné klasifikácie sú uceleným triediacim systémom priemyslovej, poľnohospodárskej a lesnej produkcie.
(2)
Jednotné klasifikácie sú v rozsahu ustanovenom touto vyhláškou záväzné pre národohospodársku evidenciu, dokumentáciu o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch a pre vydávanie čiastkových účelových nomenklatúr všetkých orgánov štátnej správy a socialistických organizácií (ďalej len „organizácie“).
(3)
Súčasťou jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov sú odborové číselníky priemyslových výrobkov (ďalej len „odborové číselníky“), v ktorých pokračuje triedenie priemyslových výrobkov až do konkrétnych položiek sortimentu potrebných pre úplnú identifikáciu výrobkov v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Odborové číselníky vydávajú vecne príslušné ústredné úrady a orgány alebo nimi poverené organizácie.
§ 2
Pre zavedenie a využívanie jednotných klasifikácií v národohospodárskej evidencii, v dokumentácii o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch a pri vydávaní čiastkových účelových nomenklatúr organizácie postupujú podľa ustanovení druhej časti tejto vyhlášky.
Druhá časť
Postup a rozsah zavedenia a využívania jednotných klasifikácií
Zavedenie jednotných klasifikácií v národohospodárskej evidencii
§ 3
(1)
Všetky organizácie sledujú v národohospodárskej evidencii stav zásob materiálu, hotových výrobkov a tovaru podľa číselných znakov odborových číselníkov a podľa jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve.
(2)
Pre organizácie, v ktorých podrobné sledovanie stavu zásob materiálu, hotových výrobkov a tovaru podľa odborových číselníkov by nebolo odôvodnené, môže týmto organizáciám nadriadený ústredný úrad alebo orgán povoliť po predchádzajúcom súhlase Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky toto sledovanie len do hĺbky jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov (šesťmiestny znak).
§ 4
(1)
Všetky organizácie sledujú v rokoch, v ktorých sa vykonáva štatistické vyšetrenie o medzi odborových vzťahoch, v národohospodárskej evidencii spotrebu materiálu (hmotné výdavky) podľa dodávateľských odborov jednotných klasifikácií; priemyslové organizácie a nepriemyslové organizácie s priemyslovou činnosťou ako vedľajšou činnosťou sledujú spotrebu materiálu podľa dodávateľských odborov aj za spotrebiteľské odbory, do ktorých spadajú výrobky, ktoré tieto organizácie vyrábajú.
(2)
Pre organizácie s malou spotrebou materiálu Ústredná komisia ľudovej kontroly a štatistiky určí pre sledovanie podľa odseku 1 zoskupenie odborov jednotných klasifikácií do väčších celkov.
§ 5
Priemyslové organizácie a nepriemyslové organizácie s priemyslovou činnosťou ako vedľajšou činnosťou sledujú v národohospodárskej evidencii za odbory jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov (trojmiestny znak) ukazovateľov najmä o výrobe [t. j. výroba tovaru, hrubý obrat*) a i.], o odbyte**), o celkových nákladoch, o celkových mzdách (počte pracovníkov) a o odpisoch zo základných prostriedkov (prípadne o obstarávacej a zostatkovej cene základných prostriedkov).
§ 6
Organizácie vnútorného obchodu a odbytové organizácie sledujú v národohospodárskej evidencii štruktúru pohybu tovaru v obchode podľa odborov a ďalších položiek jednotných klasifikácií, ktoré určí Ústredná komisia ľudovej kontroly a štatistiky po dohode so Štátnou plánovacou komisiou a Ministerstvom vnútorného obchodu.
§ 7
Podniky zahraničného obchodu sledujú v národohospodárskej evidencii dodávky pre vývoz a z dovozu podľa odborov jednotných klasifikácií (vo veľkoobchodných cenách a v cenách podľa obchodnej parity); pritom hodnotu dodávok z dovozu sledujú aj podľa základných odberateľských oblastí, t.j. podľa dodávok pre investície a generálne opravy, pre vnútorný obchod, pre špeciálne určenie a pre ostatných odberateľov (pre výrobnú alebo inú spotrebu).
§ 8
Poľnohospodárske organizácie a organizácie lesného hospodárstva sledujú v národohospodárskej evidencii za odbory jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a v lesníctve ukazovateľov najmä o výrobe, realizácii, nákladoch a o počte pracovníkov.
§ 9
Zavedenie jednotných klasifikácií v dokumentácii o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch
Všetky organizácie označujú v hospodárskych zmluvách (objednávkach), dodacích listoch, faktúrach a v ostatnej dokumentácii používanej v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch výrobky číselnými znakmi podľa odborových číselníkov a jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a v lesníctve.
§ 10
Nadväznosť čiastkových účelových nomenklatúr na jednotné klasifikácie
(1)
Jednotné klasifikácie s odborovými číselníkmi sú záväzné pre vydávanie všetkých čiastkových účelových nomenklatúr priemyslových a poľnohospodárskych výrobkov a výrobkov lesného hospodárstva (napr. plánovacích nomenklatúr, cenníkov, daňových sadzobníkov a i.); čiastkové účelové nomenklatúry musia preto mať na jednotné klasifikácie a odborové číselníky priamu nadväznosť.
(2)
Organizácie môžu čiastkové účelové nomenklatúry vydávať len v odôvodnených prípadoch a po ich predchádzajúcom schválení Ústrednou komisiou ľudovej kontroly a štatistiky z hľadiska dodržania číselného systému nomenklatúry a zásad triedenia. Bližší postup pre vydávanie čiastkových účelových nomenklatúr určí Ústredná komisia ľudovej kontroly a štatistiky.
Tretia časť
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 11
Druhy odborove sledovaných ukazovateľov, spôsob a lehoty pre ich štatistické vykazovanie určujú smernice Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky, ktoré tiež podrobnejšie vymedzujú náplň jednotlivých ukazovateľov.***)
§ 12
Ústredná komisia ľudovej kontroly a štatistiky určí spôsob, akým sa vykonávajú a vyhlasujú zmeny a doplnky jednotných klasifikácií a odborových číselníkov.
§ 13
Výnimky z ustanovení tejto vyhlášky pre jednotlivé organizácie v závažných prípadoch povoľuje Ústredná komisia ľudovej kontroly a štatistiky po dohode so Štátnou plánovacou komisiou, Ministerstvom financií, hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky a s ústredným úradom alebo orgánom nadriadeným týmto organizáciám.
§ 14
Dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky strácajú platnosť všetky celoštátne čiastkové účelové nomenklatúry priemyslových a poľnohospodárskych výrobkov a výrobkov lesného hospodárstva s výnimkou cenníkov veľkoobchodných a maloobchodných cien; Ústredná komisia ľudovej kontroly a štatistiky môže používanie týchto čiastkových účelových nomenklatúr na prechodnú dobu povoliť.
§ 15
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1966.
Minister-predseda:

Majling v. r.
*)
„Jednotnú klasifikáciu priemyslových odborov a výrobkov" (diel I-III) a „Jednotnú klasifikáciu výrobkov v poľnohospodárstve a v lesníctve" vydala Ústredná komisia ľudovej kontroly a štatistiky ako publikácie v roku 1965 v Štatistickom a evidenčnom vydavateľstve tlačív, n. p. Praha.
*)
Do hrubého obratu zisťovaného odborovou metódou sa zahŕňa tak hodnota všetkých dohotovených priemyslových výrobkov (polotovarov) a výkonov patriacich podľa jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov do určitého odboru (t. j. odvedená výroba odboru), bez ohľadu na to, či tieto výrobky a výkony sú určené pre použitie mimo podniku (na realizáciu) alebo pre vlastnú potrebu v inom odbore, ako aj hodnota zmeny stavu rozpracovanej výroby. Naproti tomu výroba tovaru a hrubá výroba zisťovaná za odbory podnikovou metódou sa odlišuje od hrubého obratu a odvedenej výroby odboru o hodnotu vnútropodnikových medzi odborových dodávok.
**)
Hodnota odbytu predstavuje celkový objem dodávok, ktorý sa člení na dodávky pre investičnú výstavbu a generálne opravy, pre vnútorný obchod, pre vývoz, pre špeciálne určenie a pre ostatných odberateľov (pre výrobnú alebo inú spotrebu).
***)
Smernice k štátnym štatistickým výkazom pre vykazujúce jednotky vydané v knižnici Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky „Smernice a pokyny".