Predpis bol zrušený predpisom 87/1968 Zb.

67/1965 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1966 do 30.06.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

67
ZÁKON
zo 16. júna 1965
o niektorých zmenách v nemocenskom poistení
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky uznieslo sa na tomto zákone:
§ 1
Doba zamestnania, podľa ktorej sa určujú sazby nemocenského a peňažnej pomoci v materstve
(1)
Sadzby nemocenského a peňažnej pomoci v materstve, ktoré sa podľa doterajších predpisov o nemocenskom poistení určovali podľa doby neprerušeného zamestnania v tom istom podniku, sa od 1. januára 1966 určujú podľa doby zamestnania. Do tejto doby sa započítavajú doby zamestnaia, ktoré pracovník získal od 1. januára 1966; doby získané pred týmto dňom sa započítavajú, ak boli alebo mali byť podľa doterajších predpisov o nemocenskom poistení pracovníkovi započítané ako doba neprerušeného zamestnania v tom istom podniku. To platí aj o zápočte dôb, ktoré sú podľa predpisov o nemocenskom poistení postavené na roveň dobám zamestnania.
(2)
Pracovníkovi možno započítať plne alebo čiastočne ostatné doby zamestnania získané pred 1. januárom 1966, ak dosahuje aspoň po dobu dvoch rokov mimoriadne pracovné výsledky; ak zmení potom pracovník zamestnanie, platí tento zápočet aj naďalej.
(3)
Matke a žene, ktorá prevzala dieťa do trvalej starostlivosti, sa do doby zamestnania započítava aj doba, po ktorú sa starala o dieťa mladšie ako tri roky.
(4)
U pracovníkov, ktorí pracujú v poľnohospodárstve alebo v lesníctve, sa ako doba zamestnania posudzuje aj doba, po ktorú taký pracovník bol členom jednotného roľníckeho družstva.
(5)
Pokiaľ sa započitateľné doby zamestnania a doby im na roveň postavené časove navzájom kryjú, započítajú sa len raz.
§ 2
Spôsob určenia nemocenského a peňažnej pomoci v materstve
(1)
Nemocenské a peňažná pomoc v materstve určujú sa z priemernej čistej mzdy pracovníka pripadajúcej na pracovný deň, najviac však zo sumy 100 Kčs (čistá denná mzda). Základom je zárobok, ktorý pracovník dosliahol v zamestnaní zakladajúcom jeho nemocenské poistenie alebo v súvislosti s týmto zamestnaním za určené obdobie pred vznikom nároku na dávku, a to po odpočítaní dane zo mzdy.
(2)
Nemocenské a peňažná pomoc v materstve patrí za pracovné dni. Pracovným dňom kladú sa na roveň sviatky, za ktoré sa poskytuje náhrada mzdy.
§ 3
Podpora pri ošetrovaní člena rodiny
(1)
Podpora pri ošetrovaní člena rodiny patrí za podmienok ďalej ustanovených pracovníkovi (mužovi alebo žene), ktorý nemôže pracovať, pretože musí
1.
ošetrovať choré dieťa mladšie ako 10 rokov alebo
2.
starať sa o dieťa mladšie ako 10 rokov z toho dôvodu, že
a)
detské výchové zariadenie, v starostlivosti ktorého dieťa inak je, alebo škola, do ktorej chodí, boli uzavreté na základe nariadenia príslušných orgánov, alebo
b)
dieťa nemôže byť pre nariadenú karanténu v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo dochádzať do školy, alebo
c)
osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo bola jej nariadená karanténa (karanténne opatrenie), a preto sa nemôže o dieťa starať alebo
3.
ošetrovať iného chorého člena rodiny, ak jeho zdravotný stav vyžaduje nevyhnutne ošetrovanie inou osobou.
(2)
Podmienkou pre poskytovanie podpory pri ošetrovaní člena rodiny je, že dieťa alebo chorý člen rodiny žije v domácnosti nie je nikto iný, kto by sa mohol o dieťa starať alebo chorého ošetrovať; ak ide o ošetrovanie chorého dieťaťa alebo iného chorého člena rodiny, ďalšou podmienkou je, že chorého nie je možné alebo vhodné umiestniť v nemocnici.
(3)
Podpora pri ošetrovaní člena rodiny poskytuje sa najviac po dobu troch pracovných dní, pokiaľ potreba ošetrovania v nich trvá; poskytovanie možno predĺžiť až o ďalšie tri pracovné dni, ak sa nedala počas prvých troch pracovných dní obstarať potrebná starostlivosť.
(4)
Pracovníkovi, ktorý má v trvalej starostlivosti aspoň jedno dieťa vo veku d skončenia povinnej školskej dochádzky a je inak osamelý, môže sa poskytovanie podpory priznané podľa odsekov 1 až 3 ďalej predĺžiť, avšak doba poskytovania nesmie v tom istom prípade ošetrovania (starostlivosti) prevýšiť 12 pracovných dní.
(5)
O určení podpory a o jej sadzbách obdobne platia predpisy o nemocenskom.
(6)
V tom istom prípade ošetrovania (starostlivosti) patrí podpora len raz a len jednému oprávnenému.
§ 4
Vyrovnávací príspevok v tehotnosti a materstve
(1)
Pracovníčke, ktorá vykonávala prácu, ktorá je tehotným ženám zakázaná alebo ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotnosť a je preto v tehotnosti dočasne prevedená na inú prácu, pri ktorej dosahuje bez svojho zavinenia nižší zárobok ako na doterajšej práci, patrí vyrovnávací príspevok z prostriedkov nemocenského poistenia.
(2)
Ustanovenie predchádzajúceho odseku platí obdobne o matkách do konca deviateho mesiaca po pôrode.
(3)
Vyrovnávací príspevok v tehotnosti a materstve (ďalej len „vyrovnávací príspevok“)poskytuje sa vo výške rozdielu medzi priemerným zárobkom, ktorý pracovníčka dosahovala po odpočítaní dane zo mzdy pred prevedením na inú prácu, a zárobkom, ktorý dosahuje po odpočítaní dane zo mzdy v jednotlivých kalendárnych mesiacoch po tomto prevedení. Na pokles zárobku, ktorý pracovníčke vznikol skrátením jej pracovného úväzku, sa neprihliada: taktiež sa neprihliada na sumy zárobku, ktoré po odpočítaní dane zo mzdy v priemere prevyšujú 100 Kčs za pracovný deň.
(4)
Vyrovnávací príspevok poskytuje sa za dobu, za ktorú pracovníčka mala po prevedení na inú prácu nárok na mzdu alebo na náhradu mzdy. V tehotnosti sa poskytuje najdlhšie do nástupu materskej dovolenky a po ukončení materskej dovolenky najdlhšie do konca deviateho mesiaca po pôrode.
(5)
Vyrovnávací príspevok je ďalšou preňažnou dávkou nemocenského poistenia. Platia pre ňu spoločné ustanovenia, ktoré upravujú nároky na peňažné dávky nemocenského poistenia;*) o premlčaní platí to isté, čo o premlčaní nemocenského.
§ 5
(1)
Ústredná rada odborov určí obdobia, za ktoré sa zisťuje zárobok pre určenie nemocenského, podpory pri ošetrovaní člena rodiny a peňažnej pomoci v materstve, a upraví podrobnosti o spôsobe výpočtu týchto dávok.
(2)
Ústredná rada odborov vydá podrobnejšie predpisy o vyrovnávacom príspevku, najmä o tom, ako sa zisťuje a vypočítava zárobok, podľa ktorého sa vyrovnávací príspevok určuje.
§ 6
(1)
Kde sa v predpisoch nemocenskom poistení hovorí o neprerušenom zamestnaní v tom istom podniku,**) rozumie sa tým doba zamestnania ustanovená podľa § 1.
(2)
Zrušujú sa ustanovenia § 17 a 25 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov a § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 58/1964 Zb. o zvýšení starostlivosti o tehotné ženy a matky.
§ 7
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1966.
Novotný v. r.

Lastovička v. r.

Lenárt v. r.
*)
Piata časť zákona č. 54/1956 Zb. nemocenskom poistení zamestnancom v znení zákona č. 16/1959 Zb.
**)
§ 18 zákona č. 54/1956 Zb. a § 4 ods. 3 zákona č. 58/1964 Zb. o zvýšení starostlivosti o tehotné ženy a matky.