Predpis bol zrušený predpisom 314/1996 Z. z.

60/1965 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1993 do 24.03.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

60
ZÁKON
zo 17. júna 1965
o prokuratúre
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Prvá časť
Základné ustanovenia
§ 1
(1)
Dozor nad dôsledným vykonávaním a zachovávaním zákonov a iných právnych predpisov ministerstvami a inými orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, právnickými a fyzickými osobami prislúcha Prokuratúre Slovenskej republiky (ďalej len „prokuratúra“), na čele ktorej stojí generálny prokurátor Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“).
(2)
Postavenie a oprávnenie prokurátorov pred súdmi upravujú osobitné zákony. Prokurátor môže v mene štátu podať návrh na začatie konania, ak to ustanovujú osobitné predpisy.
(3)
Orgány prokuratúry tvoria jednotnú centralizovanú sústavu vedenú generálnym prokurátorom, v ktorej nižší prokurátori sú podriadení vyšším prokurátorom. Prokurátori vykonávajú svoje funkcie nezávisle od iných orgánov.
(4)
Orgány prokuratúry sú podriadené generálnemu prokurátorovi.
§ 2
(1)
Výkonom dozoru nad dôsledným vykonávaním a zachovávaním zákonov a iných právnych predpisov prokuratúra chráni
a)
práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu,
b)
bojaschopnosť ozbrojených síl a ozbrojených zborov, disciplínu a poriadok v nich ustanovený.
(2)
Svojou činnosťou prokuratúra prispieva k zvyšovaniu úcty k právnemu poriadku, k plneniu občianskych povinností a k rešpektovaniu občianskych práv a slobôd.
§ 3
(1)
Prokurátori plnia svoje úlohy
a)
dozorom nad dôsledným vykonávaním a zachovávaním zákonov a iných právnych predpisov ministerstvami a inými orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, právnickými a fyzickými osobami,
b)
trestným stíhaním osôb, ktoré sa dopustili trestných činov,
c)
dozorom nad zachovávaním zákonnosti v prípravnom trestnom konaní,
d)
účasťou a uplatňovaním oprávnení v konaní pred súdmi podľa osobitných zákonov.
e)
dozorom nad zachovávaním zákonnosti v miestach, v ktorých sa vykonáva väzba, trest odňatia slobody, ochranné liečenie a ochranná výchova.
(2)
Nadriadený prokurátor je oprávnený vykonávať jednotlivé úkony prokurátorov jemu podriadených.
§ 4
Prokurátori, vykonávajúc v mene štátu dozor nad dôsledným vykonávaním a zachovávaním zákonov a iných právnych predpisov, sú povinní robiť opatrenia na odstránenie porušenia zákonnosti bez ohľadu na to, kto ju porušil, ako aj na obnovu porušených práv, a dbať, aby každý, kto zavinil porušenie zákonnosti, bol braný na zodpovednosť.
§ 5
Vyšetrovatelia prokuratúry vykonávajú vyšetrovanie trestných činov v rozsahu, ktorý ustanovujú osobitné predpisy.
§ 6
(1)
Generálny prokurátor je zodpovedný Národnej rade Slovenskej republiky.
(2)
Generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky.
(3)
Generálny prokurátor skladá do rúk prezidenta Slovenskej republiky tento sľub:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem zachovávať Ústavu a ostatné zákony a presadzovať a upevňovať zákonnosť.“.
§ 7
(1)
Generálny prokurátor podáva Národnej rade Slovenskej republiky správy o stave zákonnosti.
(2)
Generálny prokurátor je povinný na požiadanie osobne sa zúčastniť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a jej výborov; podáva im žiadané informácie a správy.
(3)
Generálny prokurátor predkladá predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky podnety na prijatie zákonov, na ich zmeny alebo doplnenia.
§ 8
Generálny prokurátor je oprávnený podať návrh na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.
§ 9
(1)
Generálny prokurátor sa zúčastňuje s poradným hlasom na zasadaniach vlády Slovenskej republiky.
(2)
Prokurátori sú oprávnení zúčastňovať sa s poradným hlasom na zasadaniach orgánov územnej samosprávy.
§ 10
(1)
Prokurátori pôsobia na to, aby orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy a právnické osoby samy zabezpečovali dodržiavanie zákonnosti tak pri výkone svojej pôsobnosti, ako aj v podriadených orgánoch a dbali na to, aby ten, kto zavinil jej porušenie, bol volaný na zodpovednosť.
(2)
Prokurátori dozerajú, či a ako kontrolné orgány plnia svoje povinnosti pri zabezpečovaní zákonnosti uložené im právnymi predpismi a pôsobia svojimi prostriedkami na odstránenie zistených závad.
§ 11
(1)
Ministerstvá, iné orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy a právnické osoby sú povinné pomáhať prokurátorom pri plnení ich úloh, v ustanovenej lehote vyhovovať ich dožiadaniam, najmä im požičiavať spisy a doklady a podávať im vysvetlenia a umožniť im za účelom zistenia, či sú zachovávané zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy, vstup do svojich úradných budov a ďalších objektov.
(2)
Na plnenie úloh ustanovených v tomto zákone napomáhajú prokurátorom aj súdy najmä tým, že im požičiavajú spisy a doklady.
(3)
Prokurátori sú oprávnení vyžadovať od štátnych orgánov a právnických osôb vykonanie previerok a revízií, pokiaľ je dôvodné podozrenie, že došlo k porušeniu zákonnosti, prípadne, že bol spáchaný trestný čin. Tieto orgány a právnické osoby sú povinné žiadostiam v lehotách určených prokurátorom vyhovieť. Pokiaľ ide o náhradu nákladov s tým spojených, bude upravená osobitným predpisom.
(4)
Povinnosti a oprávnenia uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 sa nevzťahujú na veci operačnej a mobilizačnej povahy.
§ 12
(1)
Každý má právo žiadať prokurátora o preskúmanie postupu alebo rozhodnutia orgánov a právnických osôb z hľadiska dodržania zákonnosti a o prokurátorské opatrenie na odstránenie zisteného porušenia zákonnosti.
(2)
Prokurátor je povinný takýto podnet preskúmať. Musí prešetriť všetky okolnosti rozhodujúce pre posúdenie, či došlo k porušeniu zákonnosti, a urobiť opatrenie na odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovenie porušených práv a na vyvodenie zodpovednosti proti tomu, kto porušenie zákonnosti zavinil.
(3)
Vybavenie podnetu musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a zabezpečovať ochranu práv a zákonom chránených záujmov občanov a právnických osôb v zhode s celospoločenskými záujmami.
(4)
O vybavení podnetu sa musí ten, kto ho urobil, upovedomiť. Upovedomenie sa musí zdôvodniť. Ak ten, kto podnet urobil, nie je s vybavením spokojný, môže požiadať o preskúmanie vybavenia; v takom prípade preskúma vec nadriadený prokurátor. Ďalšie podnety v tej istej veci sa prešetrujú, len pokiaľ obsahujú nové skutočnosti.
(5)
Podnet musí prokurátor vybaviť do dvoch mesiacov. Túto lehotu môže v odôvodnených prípadoch predĺžiť nadriadený prokurátor.
§ 13
(1)
Každý je povinný na výzvu sa ustanoviť na prokuratúru a podať prokurátorovi potrebné vysvetlenia.
(2)
Podať vysvetlenie môže odoprieť ten, kto by tým porušil zákonom výslovne uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti, okrem prípadu, ak by bol od tejto povinnosti oslobodený príslušným orgánom alebo tým, v záujme ktorého túto povinnosť má, alebo kto by tým spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo osobám blízkym (§ 116 Občianskeho zákonníka).
(3)
Kto sa ustanoví na výzvu podľa ustanovenia odseku 1, má nárok na náhradu hotových výdavkov a ušlého zárobku. Tento nárok nemá ten, kto bol predvolaný vo svojom vlastnom záujme. Nárok zaniká, ak ho oprávnený neuplatní do troch dní po ustanovení sa.
(4)
Ak občan bez ospravedlnenia sa alebo bez závažných dôvodov nevyhovie výzve, môže mu prokurátor uložiť poriadkovú pokutu až do 500 Kčs, prípadne môže nariadiť jeho predvedenie. Proti uloženiu pokuty je prípustná sťažnosť. Musí sa podať do pätnástich dní u prokurátora, ktorý pokutu uložil. Ak prokurátor nevyhovie sťažnosti sám, predloží ju neodkladne na rozhodnutie nadriadenému prokurátorovi. Prokurátor môže uloženú pokutu taktiež odpustiť. Právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty je vykonateľné podľa predpisov Občianskeho súdneho poriadku o výkone rozhodnutí.
(5)
Ustanovenia uvedené v odsekoch 1 až 4 sa nevzťahujú na úkony podľa ustanovení Trestného poriadku.
Druhá časť
Výkon prokurátorského dozoru
Oddiel 1
Všeobecný dozor
§ 14
(1)
Prokurátori vykonávajú dozor nad dôsledným vykonávaním a zachovávaním zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstvami a inými orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a právnickými osobami a nad tým, aby nikto nebol nezákonne obmedzovaný vo svojich právach.
(2)
Pri plnení týchto úloh sú prokurátori oprávnení najmä
a)
preskúmavať zákonnosť všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení obcí, smerníc, úprav, uznesení a iných aktov všeobecnej povahy vydávaných orgánmi uvedenými v odseku 1,
b)
preskúmavať zákonnosť postupu a rozhodnutí orgánov uvedených v odseku 1 v jednotlivých prípadoch,
c)
vykonávať na orgánoch uvedených v odseku 1 previerky dodržiavania zákonnosti.
§ 15
(1)
Proti všeobecne záväzným právnym predpisom, proti všeobecne záväzným nariadeniam obcí a proti rozhodnutiam, opatreniam a iným aktom (ďalej len „rozhodnutia“), ktoré odporujú zákonom a iným právnym predpisom, podá prokurátor protest na orgáne, ktorý ich vydal, alebo na orgáne tomuto orgánu nadriadenému alebo naň dozerajúcemu.
(2)
Ak bol protest podaný na orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, môže tento orgán sám svoje rozhodnutie, proti ktorému protest smeruje, zrušiť alebo ho nahradiť rozhodnutím zodpovedajúcim zákonu. Ak nevyhovie takto orgán plne protestu sám, je povinný predložiť ho v lehote uvedenej v odseku 7 orgánu nadriadenému alebo dozerajúcemu, ktorý o proteste rozhodne.
(3)
Ak orgán o proteste v ustanovenej lehote nerozhodne, ani sám vec nepredloží orgánu nadriadenému alebo dozerajúcemu, podá prokurátor protest priamo na tento orgán.
(4)
O proteste prokurátora, ktorému nevyhovel orgán obce, rozhodne orgán ustanovený osobitným zákonom2).
(5)
Proti rozhodnutiu, ktorým sa protestu nevyhovelo, môže prokurátor podať nový protest.
(6)
Ak ministerstvo alebo iný ústredný orgán protestu nevyhovie, predloží ho na rozhodnutie vláde Slovenskej republiky. Vo veciach, ktoré sa spravujú predpismi o správnom konaní, platia ustanovenia o správnom konaní.
(7)
Ak prokurátor neurčí inú lehotu, musí sa protest vybaviť do tridsiatich dní.
(8)
Ak sa protestu vyhovelo, rozhodnutie sa zrušilo a vec sa vrátila orgánu, rozhodnutím ktorého sa porušil zákon alebo iný právny predpis, je orgán vydávajúci nové rozhodnutie viazaný právnym názorom vysloveným v rozhodnutí o proteste.
(9)
Protest nemožno podať, ak uplynulo päť rokov od vydania rozhodnutia. Vo veciach, ktoré sa spravujú predpismi o správnom konaní, sa táto lehota počíta od právoplatnosti rozhodnutia.
§ 16
(1)
Výkon rozhodnutia sa zastavuje uplynutím lehoty ustanovenej na vybavenie protestu, pokiaľ prokurátor zastavenie výkonu nenavrhne už pri podaní protestu alebo pred uplynutím lehoty ustanovenej na jeho vybavenie. Orgán je povinný takému návrhu vyhovieť. Ak protest smeruje proti nariadeniu alebo uskutočňovaniu výkonu rozhodnutia, zastavuje sa ďalší výkon rozhodnutia podaním protestu.
(2)
Ak sa protestu vyhovelo, musí orgán, rozhodnutie ktorého sa zrušilo alebo zmenilo, porušené práva bez meškania obnoviť, a to najneskoršie do tridsiatich dní, ak prokurátor neurčí inú lehotu. Ak obnova porušeného práva nie je možná, je orgán povinný urobiť v tej istej lehote inú primeranú nápravu. O obnove práv alebo inej primeranej náprave je povinný podať prokurátorovi v určenej lehote zprávu.
§ 17
(1)
Ministerstvám a iným orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy a právnickým osobám podávajú prokurátori upozornenie za účelom odstránenia porušovania zákonov a iných právnych predpisov.
(2)
Ak v upozornení nie je určená iná lehota, je orgán, ktorému sa upozornenie podalo, povinný do tridsiatich dní upozornenie prejednať, urobiť opatrenie na odstránenie porušovania zákonov a iných právnych predpisov, ako aj príčin, ktoré k nemu viedli, a o výsledku prejednania a o urobených opatreniach podať prokurátorovi zprávu.
Oddiel 2
Trestné stíhanie osôb a dozor nad zachovávaním zákonnosti v prípravnom trestnom konaní
§ 18
(1)
Prokurátori dozerajú, aby sa všetky trestné činy zistili a dôsledne objasnili, a ich páchateľov stíhajú podľa ustanovení Trestného poriadku.
(2)
Prokurátori podľa ustanovení Trestného poriadku vykonávajú dozor nad zachovávaním zákonnosti v prípravnom trestnom konaní.
(3)
Pri plnení týchto úloh zabezpečujú, aby nikto nebol bezdôvodne trestne stíhaný, nezákonne obmedzovaný na osobnej slobode alebo inak nezákonne obmedzovaný vo svojich právach.
Oddiel 3
Účasť a pôsobnosť prokurátora v konaní pred súdmi
§ 20
(1)
Prokurátori sa podľa Trestného poriadku zúčastňujú na trestnom konaní súdnom.
(2)
Prokurátori sú oprávnení podľa osobitných zákonov podávať návrhy na začatie konania alebo kedykoľvek do konania vstúpiť, ak majú za to, že to vyžaduje záujem spoločnosti alebo ochrana práv občanov, a zúčastňovať sa na týchto konaniach.
§ 21
Proti rozhodnutiam súdov, ktoré odporujú zákonom a iným právnym predpisom, podávajú prokurátori opravné prostriedky podľa ustanovení predpisov o konaní pred súdmi.
§ 22
Prokurátori podávajú podľa predpisov o konaní pred súdmi sťažnosti pre porušenie zákona a podnety na zaujatie stanovísk na zabezpečenie jednotného výkladu zákonov.
§ 23
Generálny prokurátor je oprávnený zúčastňovať sa na zasadaniach pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
Oddiel 4
Dozor nad zachovávaním zákonnosti v miestach, v ktorých sa vykonáva väzba, trest odňatia slobody, ochranné liečenie a ochranná výchova
§ 24
(1)
Prokurátori dozerajú, aby sa v miestach, v ktorých sa vykonáva väzba, trest odňatia slobody, ochranné liečenie a ochranná výchova držali osoby len na základe rozhodnutia na to oprávneného orgánu a aby sa presne zachovávali predpisy platné pre výkon väzby, trestu odňatia slobody, ochranného liečenia a ochrannej výchovy.
(2)
Pri výkone dozoru v miestach, v ktorých sa vykonáva trest odňatia slobody, prokurátori taktiež dbajú, aby sa dodržiavali zákony a iné právne predpisy o zabezpečení a vykonávaní prevýchovy pri výkone trestu odňatia slobody.
§ 25
(1)
Prokurátori sú povinní vykonávať pravidelne previerky v miestach uvedených v ustanovení § 24 ods. 1, oboznamovať sa s činnosťou správ týchto miest, zastavovať vykonávanie rozkazov a rozhodnutí, prípadne ich zrušiť, ak odporujú zákonom a iným právnym predpisom.
(2)
Osoby, ktoré sú v týchto miestach držané nezákonne, je prokurátor povinný ihneď prepustiť.
§ 26
Pri výkone dozoru podľa ustanovení § 24 sú prokurátori oprávnení
- navštevovať miesta uvedené v ustanovení § 24 ods. 1 v ktoromkoľvek čase, pričom majú voľný prístup do všetkých ich priestorov,
- nazerať do dokladov, podľa ktorých boli osoby pozbavené slobody, a hovoriť s týmito osobami bez prítomnosti iných osôb,
- preverovať, či rozkazy a rozhodnutia správ miest uvedených v ustanovení § 24 ods. 1 alebo orgánov im nadriadených týkajúce sa výkonu väzby, trestu odňatia slobody, ochranného liečenia a ochrannej výchovy zodpovedajú zákonom a iným právnym predpisom,
- žiadať od pracovníkov správ miest uvedených v § 24 ods. 1 potrebné vysvetlenia a predloženie spisov, dokladov, rozkazov a rozhodnutí týkajúcich sa výkonu väzby, trestu odňatia slobody, ochranného liečenia a ochrannej výchovy.
§ 27
(1)
Správy miest uvedených v ustanovení § 24 ods. 1 sú povinné vykonať rozkazy prokurátora, ktoré sa týkajú zachovávania predpisov platných pre výkon väzby, trestu odňatia slobody, ochranného liečenia a ochrannej výchovy.
(2)
Správy miest uvedených v ustanovení § 24 ods. 1 sú povinné do 24 hodín odoslať prokurátorovi jemu určenú sťažnosť alebo oznámenie osoby držanej v týchto miestach.
(3)
Prokurátori sú povinní dozerať, aby sa sťažnosti a oznámenia osôb držaných v miestach uvedených v ustanovení § 24 ods. 1 bez meškania odoslali tým orgánom alebo činiteľom, ktorým sú adresované.
Tretia časť
Vyšetrovanie vykonávané vyšetrovateľmi prokuratúry
§ 28
Pri vyšetrovaní trestných činov postupujú vyšetrovatelia prokuratúry podľa ustanovení Trestného poriadku.
§ 29
Prokurátor uplatňuje pri vyšetrovaní svoju pôsobnosť voči vyšetrovateľom prokuratúry dozorom nad vyšetrovaním podľa ustanovení Trestného poriadku.
Štvrtá časť
Organizácia prokuratúry
§ 30
(1)
Prokuratúra sa člení na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“), ktorej súčasťou je Hlavná vojenská prokuratúra, na krajské prokuratúry, vyššiu vojenskú prokuratúru, okresné prokuratúry a vojenské obvodové prokuratúry. Na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy plní úlohy krajskej prokuratúry Mestská prokuratúra Bratislava a úlohy okresných prokuratúr plnia obvodné prokuratúry. Úlohy okresnej prokuratúry na území mesta Košíc plnia obvodné prokuratúry. Za brannej pohotovosti štátu pôsobia ako vojenské prokuratúry aj vyššie poľné prokuratúry a nižšie poľné prokuratúry.
(2)
Sídla a obvody prokuratúr sa zhodujú so sídlami a obvodmi súdov.
(3)
Generálny prokurátor môže určiť výnimky z ustanovenia odseku 2. Tieto opatrenia vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
§ 31
(1)
Sídla, obvody a pôsobnosť vyššej vojenskej prokuratúry a vojenských obvodových prokuratúr ustanoví generálny prokurátor po dohode s ministrom obrany Slovenskej republiky.
(2)
Činnosť vojenskej prokuratúry hmotne zabezpečuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.
§ 32
(1)
Na čele Hlavnej vojenskej prokuratúry je hlavný vojenský prokurátor.
(2)
Na čele krajských prokuratúr sú krajskí prokurátori, na čele mestských prokuratúr mestskí prokurátori, na čele okresných prokuratúr okresní prokurátori a na čele obvodných prokuratúr obvodní prokurátori.
(3)
Na čele vyššej vojenskej prokuratúry je vyšší vojenský prokurátor, na čele vojenských obvodových prokuratúr sú vojenskí obvodoví prokurátori.
(4)
Na jednotlivých prokuratúrach sú činní prokurátori a vyšetrovatelia prokuratúr, ktorí sú podriadení vedúcim prokurátorom (odsek 1 až 3) a spolu s nimi ich nadriadeným prokurátorom.
§ 33
(1)
Generálny prokurátor a hlavný vojenský prokurátor riadia a kontrolujú činnosť im podriadených prokuratúr. Na plnenie úloh vydávajú príkazy a pokyny záväzné pre podriadených pracovníkov prokuratúry.
(2)
Na zjednotenie výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vydáva generálny prokurátor stanoviská, ktoré sú záväzné pre všetkých prokurátorov a vyšetrovateľov prokuratúry.
(3)
Generálneho prokurátora zastupujú v ustanovenom rozsahu jeho námestníci. Jedným z námestníkov generálneho prokurátora je hlavný vojenský prokurátor, ktorý zastupuje generálneho prokurátora pri plnení úloh v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch.
§ 35
Krajskí prokurátori, vyšší vojenský prokurátor, mestskí prokurátori, okresní prokurátori, vojenskí obvodní prokurátori a obvodní prokurátori môžu mať námestníkov, ktorí ich zastupujú v určenom rozsahu.
§ 36
(1)
Dozor nad zachovávaním zákonnosti orgánmi, ktorých pôsobnosť presahuje obvod krajskej prokuratúry (Mestskej prokuratúry v Bratislave), vykonáva generálny prokurátor a v rozsahu ním určenom prokurátori činní na generálnej prokuratúre.
(2)
Dozor nad zachovávaním zákonnosti orgánmi, ktorých pôsobnosť presahuje obvod okresnej (obvodnej) prokuratúry, vykonávajú krajskí prokurátori (mestský prokurátor v Bratislave) a v rozsahu nimi určenom prokurátori činní na krajských prokuratúrach (Mestskej prokuratúre v Bratislave).
(3)
Dozor nad zachovávaním zákonnosti ostatnými orgánmi vykonávajú okresní (obvodní) prokurátori a v rozsahu nimi určenom prokurátori činní na okresných (obvodných) prokuratúrach.
(4)
Dozor nad zachovávaním zákonnosti právnickými osobami vykonávajú okresní (obvodní) prokurátori, v obvode pôsobnosti ktorých sa nachádza sídlo právnickej osoby.
(5)
Generálny prokurátor môže určiť výnimky z ustanovení odsekov 1 až 4.
(6)
Dozor nad zachovávaním zákonnosti v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch vykonávajú vojenskí prokurátori v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.
Piata časť
Prokurátori, vyšetrovatelia prokuratúry a právni čakatelia prokuratúry
§ 37
(1)
Prokurátorom alebo vyšetrovateľom prokuratúry môže byť ustanovený odborne vyspelý, bezúhonný občan Slovenskej republiky, ktorý
a)
dosiahol vek najemnej 24 rokov,
b)
má úplné vysokoškolské právnické vzdelanie,
c)
po určený čas vykonával čakateľskú prax a úspešne zložil záverečnú skúšku,
d)
nie je členom žiadnej politickej strany1) alebo politického hnutia.1)
(2)
Vojenským prokurátorom alebo vyšetrovateľom vojenskej prokuratúry môže byť len dôstojník alebo generál v činnej službe.
(3)
Generálny prokurátor a hlavný vojenský prokurátor môže pri ustanovení prokurátorom z dôležitých dôvodov výnimočne odpustiť čakateľskú prax aj zloženie záverečnej skúšky, ak ustanovovaný inak dáva záruku správneho výkonu prokurátorskej funkcie.
§ 38
(1)
Generálny prokurátor vymenúva a odvoláva námestníkov generálneho prokurátora a hlavného vojenského prokurátora. Ustanovuje taktiež do funkcií a odvoláva z nich prokurátorov a vyšetrovateľov prokuratúry.
(2)
Hlavný vojenský prokurátor ustanovuje do funkcií a odvoláva z nich vojenských prokurátorov a vyšetrovateľov vojenskej prokuratúry.
§ 39
Prokurátori a vyšetrovatelia prokuratúry skladajú pri prvom ustanovení do funkcie prokurátora alebo vyšetrovateľa prokuratúry do rúk nadriadeného prokurátora tento sľub:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem zachovávať Ústavu a ostatné zákony a presadzovať a upevňovať zákonnosť. Budem chrániť práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu.“.
§ 40
(1)
Pracovné pomery prokurátorov a vyšetrovateľov prokuratúry sa spravujú všeobecnými právnymi predpismi, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Pracovný pomer prokurátorov a vyšetrovateľov prokuratúry vzniká ustanovením do funkcie prokurátora alebo vyšetrovateľa prokuratúry.
(3)
Pracovný pomer prokurátora alebo vyšetrovateľa prokuratúry sa končí
a)
ak sa prokurátorovi alebo vyšetrovateľovi prokuratúry uložilo kárne opatrenie prepustenia,
b)
ak prokurátor alebo vyšetrovateľ prokuratúry splnil podmienky pre nárok na plný starobný alebo invalidný dôchodok, a to ak prokurátor alebo vyšetrovateľ prokuratúry o to požiadal, alebo ak tak rozhodne nadriadený prokurátor oprávnený na rozhodnutie podľa § 38.
(4)
O skončení pracovného pomeru rozhodne nadriadený prokurátor (§ 38) tiež vtedy, ak prokurátor alebo vyšetrovateľ prokuratúry nemá štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo je členom politickej strany alebo politického hnutia1).
§ 40a
(1)
Ak uplynula lehota uvedená v § 47 ods. 1 na zavedenie kárneho konania, môže nadriadený prokurátor oprávnený na rozhodnutie podľa § 38 po zistení stanoviska komisie zriadenej za tým účelom pracovný pomer s prokurátorom alebo vyšetrovateľom prokuratúry okamžite skončiť prepustením, ak prokurátor alebo vyšetrovateľ porušil svoje povinnosti takým spôsobom, že stratil dôveru potrebnú na zastávanie doterajšej funkcie.
(2)
Opatrenie podľa odseku 1 možno vykonať do 1. júna 1991.
§ 41
Prokurátor alebo vyšetrovateľ prokuratúry môže sa svojej funkcie vzdať. Vyhlásenie o tom musí byť písomné. Vzdanie sa funkcie môže nadriadený prokurátor oprávnený na rozhodnutie podľa § 38 odmietnuť len výnimočne z dôležitých celospoločenských záujmov.
§ 42
(1)
O vojenskom služobnom pomere platia pre vojakov činných na prokuratúre, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, právne predpisy vzťahujúce sa na vojakov, ako i vojenské služobné predpisy a poriadky.
(2)
Osobným úradom vojakov činných na prokuratúre a ostatných zamestnancov činných na vojenských prokuratúrach je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.
§ 43
Prokurátori a vyšetrovatelia prokuratúry sú povinní pri plnení svojich úloh zachovávať zákony aj iné právne predpisy. Sú tiež povinní dbať na služobné príkazy a zachovávať mlčanlivosť v úradných veciach, pokiaľ ich od tejto povinnosti pre určitý prípad neoslobodil nadriadený prokurátor oprávnený na rozhodnutie podľa § 38. Ďalej sú povinní zdržať sa pri výkone svojej funkcie aj v občianskom živote všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť prokuratúry alebo znížiť dôveru občanov k nej.
§ 44
(1)
Prokurátori a vyšetrovatelia prokuratúry nesmú bez súhlasu nadriadeného prokurátora oprávneného na rozhodnutie podľa § 38 vykonávať vedľajšiu platenú činnosť s výnimkou činnosti vedeckej, publicistickej, umeleckej a pedagogickej činnosti na vysokých školách.
(2)
Prokurátori a vyšetrovatelia prokuratúry sú povinní aj po skončení pracovného pomeru zachovávať mlčanlivosť a splniť všetky záväzky, ktoré vznikli za trvania pracovného pomeru.
§ 45
(1)
Zavinené porušenie povinností prokurátormi alebo vyšetrovateľmi prokuratúry, najmä porušenie pracovnej disciplíny, vážne závady pri plnení pracovných povinností, nedôstojné správanie sa pri výkone služby alebo v občianskom živote, je kárnym previnením; u vojakov činných na prokuratúre je disciplinárnym priestupkom.
(2)
Za kárne previnenie sa prokurátorom a vyšetrovateľom prokuratúry uloží niektoré z kárnych opatrení, ktorými sú
a)
pokarhanie,
b)
verejné pokarhanie,
c)
zníženie funkčného platu až o 10 %, a to najdlhšie na dobu troch mesiacov,
d)
preradenie na nižšiu funkciu,
e)
prepustenie.
§ 46
(1)
Kárna právomoc nad prokurátormi a vyšetrovateľmi prokuratúry patrí nadriadeným prokurátorom oprávneným na rozhodnutie podľa § 38. Výkon kárnej právomoci upraví generálny prokurátor.
(2)
Disciplinárnu právomoc nad vojakmi činnými na prokuratúre vykonáva hlavný vojenský prokurátor podľa predpisov pre nich platných. Disciplinárnu právomoc nad hlavným vojenským prokurátorom vykonáva generálny prokurátor.
§ 47
(1)
Kárne konanie možno zaviesť do jedného mesiaca odo dňa, keď kárne previnenie vyšlo najavo, najneskoršie však do jedného roka, a ak ide o previnenie zistené pri previerkach práce, do dvoch rokov odo dňa, keď sa prokurátor alebo vyšetrovateľ prokuratúry previnenia dopustil.
(2)
Ak proti prokurátorovi alebo vyšetrovateľovi prokuratúry sa začalo stíhanie pre trestný čin takého druhu, že to môže mať vplyv na jeho ďalšie zotrvanie vo funkcii, možno kárne konanie zaviesť aj po uplynutí lehôt uvedených v odseku 1, pokiaľ nedošlo k premlčaniu trestného stíhania podľa príslušných ustanovení Trestného zákona.
§ 48
(1)
Ak sa prokurátor alebo vyšetrovateľ prokuratúry stane dôvodne podozrivým z kárneho previnenia takej povahy, že by sa jeho ďalším zotrvaním v práci ohrozil dôležitý verejný záujem, pozbaví ho príslušný krajský prokurátor (mestský prokurátor v Bratislave) alebo generálny prokurátor výkonu práce. Pokiaľ pozbavenie výkonu práce vykoná krajský prokurátor (mestský prokurátor), oznámi to bez meškania generálnemu prokurátorovi.
(2)
Po dobu pozbavenia výkonu práce patrí slobodnému prokurátorovi alebo vyšetrovateľovi prokuratúry 30 % a ženatému 50 % základného platu. Táto časť základného platu sa zvyšuje o 10 % na každé dieťa, na ktoré patrí prídavok na deti, najviac však do výšky dvoch tretín základného platu. Prídavok na deti patrí neskrátený. Iné príjmy získané prokurátorom alebo vyšetrovateľom prokuratúry v tejto dobe sa započítavajú, pokiaľ spolu so zníženým základným platom prevyšujú základný plat.
(3)
Ak zaniknú okolnosti, ktoré odôvodňovali pozbavenie výkonu práce, nadriadený prokurátor oprávnený na rozhodnutie podľa § 38 zruší. Ak kárne konanie skončilo zastavením, nevyplatené príjmy sa doplatia.
§ 49
Priestupky postihované inými orgánmi než súdmi sa u prokurátorov a vyšetrovateľov prokuratúry posudzujú ako kárne previnenia podľa tohto zákona.
§ 50
(1)
Generálny prokurátor má postavenie vedúceho ústredného orgánu Slovenskej republiky.
(2)
Platové pomery prokurátorov, vyšetrovateľov prokuratúry a právnych čakateľov prokuratúry upravuje osobitný predpis.
§ 51
(1)
Právnych čakateľov prokuratúry prijíma generálny prokurátor a pre vojenské prokuratúry hlavný vojenský prokurátor. Na pracovné pomery právnych čakateľov prokuratúry, s výnimkou právnych čakateľov na vojenských prokuratúrach, sa vzťahujú všeobecné právne predpisy.
(2)
Právnym čakateľom na vojenskej prokuratúre môže byť len vojak v činnej službe.
(3)
Právni čakatelia prokuratúry sú oprávnení vykonávať jednoduché úkony prokurátora alebo vyšetrovateľa prokuratúry v rozsahu určenom generálnym prokurátorom.
Šiesta časť
Záverečné ustanovenia
§ 52
Zrušujú sa:
a)
zákon č. 65/1956 Zb. o prokuratúre,
b)
ustanovenia zákona č. 67/1950 Zb. o pracovných a platových pomeroch sudcov z povolania, prokurátorov a sudcovských čakateľov (sudcovský zákon), pokiaľ sa vzťahujú na prokurátorov.
§ 53
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1965.
Čl. II
Pracovnoprávne pomery prokurátorov, vyšetrovateľov a ostatných pracovníkov Generálnej prokuratúry nie sú zriadením Generálnej prokuratúry Československej socialistickej republiky, Generálnej prokuratúry Českej socialistickej republiky a Generálnej prokuratúry Slovenskej socialistickej republiky dotknuté. O zaradení týchto pracovníkov na jednotlivé generálne prokuratúry rozhodne do tridsiatich dní odo dňa účinnosti tohto zákona generálny prokurátor Československej socialistickej republiky po dohode s generálnymi prokurátormi Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.
Čl. III
V čase od 1. januára do 31. marca 1970 nadriadený prokurátor oprávnený na rozhodnutie podľa § 38 zákona o prokuratúre môže prokurátora, vojenského prokurátora alebo vyšetrovateľa prokuratúry i bez jeho súhlasu odvolať z funkcie a ustanoviť ho do inej funkcie prokurátora, vojenského prokurátora alebo vyšetrovateľa prokuratúry, prípadne i v inom mieste. Odvolaním z funkcie sa nekončí pracovný pomer prokurátora, vojenského prokurátora alebo vyšetrovateľa prokuratúry.
Čl. II
Prechodné ustanovenia
1.
Prokurátori a vyšetrovatelia prokuratúry, ktorí sú k dátumu účinnosti zákona členmi politickej strany,1) nestrácajú predpoklady pre výkon funkcie, ak do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona svoje členstvo v nich ukončia.
2.
Prokurátori a vyšetrovatelia prokuratúry zložia podľa § 39 sľub do rúk nadriadeného prokurátora v lehote do 1 mesiaca od účinnosti tohto zákona. Zloženie sľubu musí byť v tejto lehote umožnené. Ak prokurátori alebo vyšetrovatelia prokuratúry odmietnu zloženie sľubu, bude sa predpokladať, že sa pracovný pomer k dátumu odmietnutia sľubu skončil.
Čl. II
Prechodné ustanovenia
1.
Vojenskí prokurátori a vyšetrovatelia vojenských prokuratúr činní ku dňu účinnosti tohto zákona v orgánoch vojenskej prokuratúry na území Slovenskej republiky považujú sa za vojenských prokurátorov a vyšetrovateľov vojenských prokuratúr ustanovených do funkcií podľa tohto zákona.
2.
Do doby ustanovenia nových sídiel a obvodov (§ 31 ods. 1) pôsobia vojenské obvodové prokuratúry a vyššia vojenská prokuratúra na území Slovenskej republiky v sídlach a obvodoch, v ktorých pôsobili ku dňu účinnosti tohto zákona.
3.
U prokurátorov a vyšetrovateľov prokuratúry, ktorí sú ku dňu účinnosti tohto zákona činní v orgánoch prokuratúry na území Slovenskej republiky, nebude nedostatok štátneho občianstva Slovenskej republiky (§ 37 ods. 1) do 30. júna 1993 dôvodom na skončenie pracovného pomeru (§ 40 ods. 4).
4.
Prokurátori a vyšetrovatelia prokuratúry činní ku dňu účinnosti tohto zákona v orgánoch prokuratúry na území Slovenskej republiky zložia v lehote do jedného mesiaca od účinnosti tohto zákona sľub podľa § 39 do rúk nadriadeného prokurátora. Zloženie sľubu sa im musí v tejto lehote umožniť. Odmietnutím zloženia sľubu sa končí pracovný pomer prokurátora alebo vyšetrovateľa prokuratúry.
Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.
1)
Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
2)
§ 27 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.