5/1965 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.1965

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

5
VLÁDNE NARIADENIE
zo 6. januára 1965
o zmenách názvov niektorých fakúlt
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 3 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách:
§ 1
Na Univerzite Karlovej v Prahe sa menia názvy Inštitútu osvety a novinárstva a Inštitútu telesnej výchovy a športu a znejú: Fakulta osvety a novinárstva a Fakulta telesnej výchovy a športu.
§ 2
Na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave sa mení názov Chemickej fakulty a znie: Chemickotechnologická fakulta.
§ 3
Na Univerzite Komenského v Bratislave sa mení názov Inštitútu telesnej výchovy a športu a znie: Fakulta telesnej výchovy a športu.
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februárom 1965.
Lenárt v. r.