Predpis bol zrušený predpisom 136/1969 Zb.

45/1965 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1965 do 31.12.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

45
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií
zo 7. mája 1965
o zmene vyhlášky č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom
Ministerstvo financií ustanovuje po dohode s Ministerstvom spravodlivosti na vykonanie § 325 až 344 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a ustanovení § 17 a 22 zákona č. 84/1952 Zb. o organizácii peňažníctva:
Článok I
Vyhláška č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom sa mení takto:
Ustanovenie § 34 znie:
„Ročné úrokové sadzby z pôžičiek sú:
a)
z pôžičiek poskytovaných na obstaranie rodinného domčeka dodávateľským spôsobom, na stavbu (prestavbu, prístavbu a pod.) rodinného domčeka vykonávanú svojpomocou, na zloženie členského podielu stavebnému bytovému družstvu, nákladnejšiu úpravu bytu a na zakúpenie rodinného domčeka od organizácie, najviac 4%,
b)
pri ostatných pôžičkách poskytovaných občanom, najviac 6%,
c)
pri pôžičkách nesplatených v lehote, pokiaľ ide o sumy priznané súdnym rozhodnutím, 7,2%.“.
Článok II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1965.
Prvý námestník ministra:

inž. Lér v. r.