35/1965 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.1997 do 31.12.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

35
ZÁKON
z 25. marca 1965
o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon)
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto zákona je upraviť vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením a spoločenským uplatnením literárnych, vedeckých a umeleckých diel tak, aby boli chránené záujmy autorov a aby boli zabezpečené priaznivé podmienky pre rozvoj literárnej, vedeckej a umeleckej tvorby.
Časť I
Autorské právo
§ 2
Dielo
(1)
Predmetom autorského práva sú literárne, vedecké a umelecké diela, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti autora, najmä slovesné, divadelné, hudobné, výtvarné diela, vrátane diel architektonického umenia a diel užitého umenia, filmové, fotografické a kartografické diela. Za predmet ochrany sa považujú aj programy počítačov, pokiaľ spĺňajú pojmové znaky diel podľa tohto zákona.
(2)
Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na právne predpisy a rozhodnutia, verejné listiny, úradné spisy, denné správy, ani na prejavy prednesené pri prerokúvaní verejných vecí; na súborné vydanie takýchto prejavov alebo na ich zaradenie do sborníka treba však privolenie toho, kto ich predniesol.
§ 3
Spracovanie a preklad diela
(1)
Predmetom autorského práva sú aj nové pôvodné diela, ktoré vznikli osobitným tvorivým spracovaním diela iného.
(2)
Predmetom autorského práva sú ďalej i preklady diel do iných jazykov.
(3)
Dielo možno spracovať alebo preložiť do iného jazyka len s privolením jeho autora. Privolenie autora netreba na preklad do iného jazyka pri dielach uvedených v § 2 ods. 2.
§ 4
Súborné dielo
(1)
Predmetom autorského práva sú i sborníky, časopisy, pásma, výstavy a iné súborné diela, ak ich usporiadanie je výsledkom tvorivej činnosti; zaradiť dielo do súborného diela možno len s privolením autora.
(2)
Autorské právo na súborné dielo ako celok patrí tomu, kto ho usporiadal; tým nie sú dotknuté práva autorov diel zaradených do súboru.
(3)
Autorské právo na vydaný sborník, kartografické dielo a časopis vykonáva vydávateľ.
§ 5
Spojené diela
(1)
Spojiť diela možno len s privolením ich autorov. So spojenými dielami nakladajú všetci autori spoločne.
(2)
Práva autorov nakladať spojenými dielami iným spôsobom zostávajú nedotknuté.
(3)
Na vykonávanie hudobného diela s textom stačí privolenie autora hudobnej časti.
§ 6
Filmové dielo
Autori jednotlivých zložiek filmového diela alebo diela vyjadreného podobným spôsobom udeľujú výrobcovi privolenie na použitie diela zmluvou. Autorské právo na dielo takto vytvorené ako celok vykonáva výrobca.
§ 7
Dielo spoluautorov
Autorské právo na dielo, ktoré vzniklo tvorivou činnosťou niekoľkých autorov ako dielo jediné, patrí všetkým spoluautorom spoločne a nedielne.
§ 8
Anonymné a pseudonymné diela
(1)
Totožnosť autora, dielo ktorého bolo uvedené bez udania mena alebo s krycím menom, nie je dovolené bez jeho súhlasu prezradiť.
(2)
Dokiaľ sa autor verejne nevyhlási, môže autorské právo na dielo uplatniť ten, kto dielo prvý raz oprávnene vydal, a pokiaľ vydané nebolo, uverejnil. Verejné vyhlásenie autora netreba, ak jeho pravé meno je všeobecne známe.
§ 9
Vznik autorského práva na dielo
(1)
Autorské právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené slovom, písmom, náčrtom, skicou alebo v akejkoľvek inej vnímateľnej podobe.
(2)
Autorské právo na dielo sa vzťahuje tak na celok diela, ako aj na jeho jednotlivé časti.
§ 10
Uverejnenie a vydanie diela
(1)
Dielo je uverejnené v ten deň, keď bolo oprávnene prvý raz verejne vykonané alebo vystavené, vydané alebo inak uvedené na verejnosť.
(2)
Dielo je vydané v ten deň, keď sa oprávnene začalo s verejným rozširovaním jeho rozmnoženín.
§ 11
Krajina pôvodu diela
(1)
Za krajinu pôvodu diela sa považuje
a)
pri nevydaných dielach štát, ktorého je autor štátnym príslušníkom,
b)
pri vydaných dielach štát, kde sa oprávnene uskutočnilo prvé vydanie diela.
(2)
Na dielo, ktoré bolo vydané súčasne na území Československej socialistickej republiky aj inde, pozerá sa ako na dielo vydané v Československej socialistickej republike; za súčasné vydanie diela sa považuje vydanie v rozpätí najviac 30 dní.
Obsah autorského práva
§ 12
(1)
Autor má právo
a)
na ochranu svojho autorstva, najmä na nedotknuteľnosť svojho diela, a ak dielo používa iná osoba, aby sa tak dialo spôsobom neznižujúcim hodnotu diela,
b)
s dielom nakladať, najmä rozhodnúť o jeho uverejnení a udieľať privolenie na jeho použitie,
c)
na odmenu za tvorivú prácu (§ 13).
(2)
Právo na ochranu autorstva je neprevoditeľné.
§ 13
(1)
Pri každom použití diela patrí autorovi, s výnimkami uvedenými v § 15, autorská odmena. Výška tejto odmeny sa spravuje podľa hodnoty diela a jeho významu pre spoločnosť.
(2)
Autori diel, ktoré možno vzhľadom na ich povahu rozmnožovať pre vlastnú osobnú potrebu [§ 15 ods. 2 písm. a)] na podklade
a)
rozhlasového alebo televízneho vysielania alebo
b)
zvukovej, obrazovej alebo zvukovo-obrazovej snímky vyrobenej jej výrobcom (§ 45)
prenesením pomocou technického zariadenia na nenahrané nosiče záznamu majú právo na odmenu voči výrobcom takých nosičov, prípadne ich dovozcom, ako aj voči tým, ktorí snímky, ktoré môžu na vyhotovenie rozmnoženiny slúžiť, verejne požičiavajú. Právo na odmenu možno uplatňovať iba spoločne s obdobnými právami uvedenými v § 39 ods. 1, § 45 ods. 4 a § 46 ods. 3, a to len prostredníctvom organizácií uvedených v § 44. Právo na odmenu neprislúcha, pokiaľ ide o nenahrané nosiče záznamov na vývoz alebo pre prevádzkové potreby organizácie.
(3)
Autori diel, ktoré možno vzhľadom na ich povahu rozmnožovať pre vlastnú potrebu [§ 15 ods. 2 písm. a)] na podklade tlačovín alebo ich rozmnoženín prenesením pomocou technického zariadenia na iný hmotný podklad, majú právo na náhradu od výrobcu takýchto zariadení, prípadne od ich dovozcu.
(4)
Sadzby autorských odmien za použitie diela a spôsob ich platenia, ako aj rozdelenie odmeny uvedenej v odseku 2 medzi jednotlivé skupiny oprávnených subjektov môže upraviť Ministerstvo kultúry Českej republiky a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) všeobecne záväzným právnym predpisom.
Použitie diela
§ 14
(1)
Použiť dielo, pokiaľ to nie je dovolené priamo zákonom, možno len s privolením autora. Privolenie na použitie diela udeľuje autor zmluvou.
(2)
Ministerstvo kultúry môže vydať pre jednotlivé spôsoby použitia diel vzorové zmluvy.
(3)
Autorovo oprávnenie vyplývajúce zo zákona nemožno dohodou strán vylúčiť ani ukrátiť.
(4)
Bez privolenia autora môže sa dielo použiť iba v prípadoch ustanovených v § 15 a 16, na základe súdneho rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 alebo s úradným privolením podľa § 18.
§ 15
(1)
Autorské právo neporušuje, kto použije námet obsiahnutý v cudzom diele na vytvorenie nového pôvodného diela.
(2)
Autorovo privolenie na použitie diela nepotrebuje a odmenu nie je povinný poskytnúť, kto
a)
zhotoví rozmnoženinu alebo napodobeninu uverejneného diela pre svoju osobnú potrebu, pokiaľ ju, ak ide o výtvarné dielo, zreteľne ako rozmnoženinu alebo napodobeninu označí a ak nejde o rozmnoženinu alebo napodobeninu architektonického diela stavbou alebo iným vykonaním; ustanovenie § 13 ods. 2 tým nie je dotknuté;
b)
cituje úryvky vydaného diela a uvedie autora i názov diela;
c)
zaradí do vedeckého alebo kritického diela v miere potrebnej na vysvetlenie textu alebo do učebníc či učebných pomôcok v odôvodnenom rozsahu časti vydaných diel, drobné vydané diela celé, rozmnoženiny či napodobeniny diel alebo ich častí, ak uvedie autora i prameň;
d)
použije vydané dielo v samostatnej prednáške výlučne pre vyučovacie alebo vzdelávacie účely, ak uvedie autora i dielo;
e)
vytlačí v časopise články časového významu o hospodárskych alebo politických veciach uverejnené už v iných časopisoch, ak uvedie autora i prameň; také vytlačenie však nie je prípustné, ak je výslovne zapovedané;
f)
napodobí výtvarné dielo umiestnené na verejnom priestranstve v inom odbore výtvarného umenia; fotografie takto umiestneného výtvarného diela možno aj bez súhlasu jeho autora rozmnožovať a rozširovať;
g)
vytlačí v katalógu verejnej zbierky alebo výstavy vyobrazenie výtvarného diela do nej zaradeného;
h)
verejne vystavuje výtvarné alebo fotografické diela, ktoré autor už previedol na organizáciu; ak bolo výtvarné alebo fotografické dielo prevedené do osobného vlastníctva, netreba privolenie autora, ak sa dielo vystavuje bezplatne alebo ak sa organizácii na vystavenie bezplatne požičia;
i)
rozmnožuje alebo dáva rozmnožovať pre vlastnú osobnú potrebu alebo pre rozdávanie fotografické dielo, ktoré je jeho podobizňou a ktoré bolo odplatne objednané.
j)
zhotoví rozmnoženinu rozobraného vydania diela pre potrebu verejnej knižnice na dokumentačné účely a na účely vedeckého výskumu;
k)
rozmnoží vydané dielo osobitnou technikou pre potreby nevidomých.
(3)
Autorovo privolenie nepotrebuje a odmenu za použitie diela nie je tiež povinná poskytnúť organizácia pri zpravodajstve o aktuálnej udalosti fotografiou, filmom, rozhlasom alebo televíziou, ak sa v odôvodnenej miere použije aj dielo, ktoré sa pri takej udalosti vykonáva alebo je vystavené.
(4)
Oprávnený vlastník rozmnoženiny počítačového programu nie je povinný získať autorovo privolenie na vyhotovenie rozmnoženiny alebo úpravy takého programu, ak potrebuje túto rozmnoženinu alebo úpravu pre vlastnú prevádzku počítača, pre ktorý bol tento program získaný, na archívne účely, prípadne na nahradenie oprávnene získanej rozmnoženiny, ktorá sa stratila, zničila alebo inak znehodnotila; za vyhotovenie takej rozmnoženiny nie je ani povinnosť poskytnúť autorovi osobitnú odmenu.
§ 16
(1)
Samostatným použitím diela, okrem jeho vysielania rozhlasom alebo televíziou, je aj každé ďalšie verejné šírenie takto vysielaného diela pomocou akéhokoľvek zariadenia na prenos zvukov alebo obrazov, ak také šírenie uskutočňuje iný subjekt než organizácia pôvodného vysielania.
(2)
Za súčasť bezdrôtového rozhlasového alebo televízneho vysielania sa považuje súčasný, úplný a nezmenený prenos takého vysielania po drôte alebo iným spôsobom uskutočnený tou istou organizáciou. Umožnenie príjmu rozhlasového alebo televízneho vysielania na prijímačoch obyvateľov toho istého domu, prípadne domov bezprostredne súvisiacich pomocou anténových zariadení (tzv. spoločné televízne antény) sa za osobitné použitie nepovažuje.
§ 17
(1)
Zamestnávateľ môže používať na plnenie úloh patriacich do predmetu jeho činnosti vedecké alebo umelecké dielo vytvorené jeho pracovníkom na splnenie povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru bez ďalšieho autorovho privolenia.
(2)
Zamestnávateľ, do ktorého predmetu činnosti patrí vydávať alebo inak uverejňovať diela, môže vydať alebo inak uverejniť dielo svojho pracovníka vytvorené na splnenie povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru len s privolením autora. Ak mu autor odopiera udeliť privolenie bez závažných dôvodov, môže sa zamestnávateľ domáhať tohto privolenia na súde.
(3)
Autor diela, ktoré bolo vytvorené na splnenie povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru k zamestnávateľovi, môže udeliť privolenie na vydanie alebo iné uverejnenie diela len s jeho súhlasom. Ak mu zamestnávateľ odopiera udeliť súhlas bez závažného dôvodu, môže sa autor domáhať tohto súhlasu na súde.
(4)
Podrobnejšie podmienky použitia diela vytvoreného na splnenie povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru k zamestnávateľovi upravuje zmluva. Ak táto zmluva neurčuje inak, je zamestnávateľ oprávnený požadovať, aby mu autor z prijatej autorskej odmeny primerane prispel na náhradu nákladov, ktoré na vytvorenie diela vynaložil.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 platia obdobne pre diela vytvorené na splnenie povinností vyplývajúcich z členského pomeru k organizácii.
§ 18
Ministerstvo kultúry môže svojím výrokom nahradiť autorovo privolenie na preklad diel cudzích štátnych príslušníkov do jazykov národov Československej socialistickej republiky, pokiaľ to pripúšťajú medzinárodné zmluvy a za podmienok v nich ustanovených.
Prevod autorských práv
§ 19
(1)
Autor môže prevádzať len právo dielo použiť.
(2)
Nadobúdateľ smie získané oprávnenie previesť na tretiu osobu len s privolením autora.
(3)
Právo použiť dielo jeho uvedením na verejnosť môže autor previesť len na osobu oprávnenú uvádzať diela na verejnosť príslušným spôsobom.
§ 21
Ak zanikne právnická osoba alebo ak zomrie fyzická osoba, na ktorú bolo prevedené právo použiť dielo, bez právneho nástupcu, autor opäť nadobudne právo rozhodovať o ďalšom použití diela.
Zmluvy o rozširovaní diela
§ 22
(1)
Zmluvou o rozširovaní diela udeľuje autor organizácii za odmenu privolenie rozširovať svoje dielo; podmienky šírenia diela môžu obsahovať i hromadné zmluvy.
(2)
Zmluvami o rozširovaní diela sú najmä nakladateľská zmluva, zmluva o verejnom vykonávaní diela, zmluva o rozširovaní snímok zvukového záznamu diela a zmluva o vysielaní diela rozhlasom alebo televíziou.
(3)
Zmluva o rozširovaní diela musí určiť spôsob a rozsah rozširovania diela, čas, kedy sa tak stane, autorskú odmenu, súčinnosť autora, dobu, na ktorú je zmluva dojednaná, a záväzok organizácie, že rozširovanie diela vykoná na svoj účet.
(4)
Pokiaľ Ministerstvo kultúry neustanoví inak, musí sa zmluva o rozširovaní diela dojednať písomne.
§ 23
(1)
Autor je povinný odovzdať organizácii dielo včas a upravené tak, aby sa mohlo bez ťažkostí rozširovať dohodnutým spôsobom.
(2)
Organizácia môže od zmluvy odstúpiť, ak jej autor bez závažného dôvodu dielo riadne neodovzdal ani v dodatočnej lehote, ktorú mu organizácia poskytla; dodatočnú lehotu netreba poskytnúť, ak zo zmluvy alebo z povahy veci vyplýva, že organizácia nemôže mať na oneskorenom splnení záujem. V takom prípade môže organizácia požadovať vrátenie toho, čo už autorovi plnila.
(3)
Autor môže od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie diela, ak sa rozširovanie diela neuskutoční v lehote dojednanej v zmluve; tým nie je dotknutý jeho nárok na autorskú odmenu.
Nakladateľská zmluva
§ 24
(1)
Nakladateľskou zmluvou autor nakladateľstvu udeľuje privolenie vydať slovesné dielo, hudobno-dramatické alebo hudobné dielo, dielo výtvarných umení alebo fotografické dielo a nakladateľstvo sa zaväzuje na svoj účet dielo vydať, urobiť opatrenia na jeho rozširovanie a vyplatiť autorovi odmenu.
(2)
Dokiaľ trvá pomer založený nakladateľskou zmluvou, nemôže autor udeliť inej organizácii privolenie na vydanie diela bez súhlasu nakladateľstva, okrem ak ide o súborné vydanie jeho diel alebo o vydanie diela v periodickej publikácii.
(3)
Ak bude dielo rozobraté skôr, než uplynie doba, na ktorú bola zmluva dojednaná, môže autor, aj keď sa nedojednalo vydanie ďalšie, žiadať od nakladateľstva, aby vydalo dielo znova. Ak sa potom zmluva o novom vydaní diela nedojedná do 6 mesiacov, autor má voľnosť dojednať zmluvu s nakladateľstvom iným.
§ 25
(1)
Autor je oprávnený vykonať autorskú korektúru svojho diela.
(2)
Ak sa autorovi neumožní autorskú korektúru diela vykonať, môže od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie diela, ak by došlo k použitiu diela spôsobom znižujúcim jeho hodnotu; tým nie je dotknutý jeho nárok na autorskú odmenu.
§ 26
Zmluva o verejnom vykonávaní diela
Zmluvou o verejnom vykonávaní diela autor organizácii udeľuje privolenie vykonávať divadelné alebo hudobné dielo a organizácia sa zaväzuje na svoj náklad dielo vykonávať a zaplatiť autorovi odmenu.
§ 27
Zmluva o vytvorenie diela
(1)
Zmluvou o vytvorenie diela autor sa zaväzuje vytvoriť pre objednávateľa za odmenu literárne, vedecké alebo umelecké dielo a udeľuje privolenie, aby objednávateľ dielo použil na účel vymedzený zmluvou.
(2)
Autor je povinný vytvoriť dielo osobne v určenej lehote. Ak nie je dohodnuté inak, vznikne autorovi nárok na dojednanú odmenu odovzdaním diela.
(3)
Ak má dielo vady, ktoré bránia, aby sa mohlo dielo použiť na účel určený zmluvou, môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť. Ak sú vady odstrániteľné, môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť len vtedy, ak autor vady neodstráni v primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ na ten účel poskytol.
(4)
Ustanovenie § 23 ods. 2 platí obdobne pre zmluvu o vytvorenie diela.
§ 28
Zmluvy o inom použití diela
Na zmluvy o inom použití diela sa primerane vzťahujú ustanovenia § 22 ods. 3 a § 23.
§ 29
Prechod autorského práva
(1)
Autorské právo prechádza na dedičov. Ustanovenia tohto zákona o autorovi platia, pokiaľ nevyplýva z ich povahy iné, i pre jeho dedičov.
(2)
Ak spoluautor nemá dedičov, prirastá jeho podiel ostatným spoluautorom.
Prevod diela
§ 30
Kto nadobudne originál diela alebo jeho rozmnoženinu, nenadobúda týmto prevodom právo na použitie diela, ak nie je výslovne dojednané inak.
§ 31
Autor, ktorý previedol za odplatu originál svojho diela, môže sa domáhať slušného vyporiadania od každého nadobúdateľa, ktorý ďalším prevodom vlastníctva získal spoločensky neodôvodnený majetkový prospech. Tohto práva sa nemožno vopred vzdať.
§ 32
Porušenie autorského práva
(1)
Autor, právo ktorého bolo porušené, môže sa domáhať najmä toho, aby rušenie jeho práva bolo zakázané, následky porušenia odstránené a poskytnuté mu primerané zadosťučinenie. Ak vznikla porušením práva závažná ujma nemajetkovej povahy, má autor právo na zadosťučinenie v peňažnej sume, pokiaľ by sa priznanie iného zadosťučinenia nejavilo postačujúce; výšku peňažného zadosťučinenia určí súd, ktorý prihliadne najmä na rozsah vzniknutej ujmy, ako aj na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo.
(2)
Ak vznikla autorovi porušením jeho práv škoda, má právo na jej náhradu podľa Občianskeho zákonníka.
(3)
Pri diele vytvorenom spoluautormi patrí oprávnenie podľa odsekov 1 a 2 aj jednotlivým spoluautorom samostatne.
Trvanie práv
§ 33
(1)
Autorské právo trvá, pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak, po dobu autorovho života a 50 rokov po jeho smrti, pri dielach spoluautorov a pri spojených dielach vytvorených na účely používania v tomto spojení 50 rokov po smrti toho z nich, ktorý ostatných prežil.
(2)
Trvanie autorského práva na pozostalé dielo, uverejnené prvý raz v posledných desiatich rokoch lehoty podľa odseku 1, predlžuje sa na 10 rokov od uverejnenia diela.
(3)
Pri neanonymných a pseudonymných dielach, pri ktorých totožnosť autora nie je známa, trvá autorské právo 50 rokov po uverejnení diela.
(4)
Autorské právo na filmové diela trvá 50 rokov po uverejnení diela.
(5)
Pri sborníkoch a časopisoch vydaných organizáciami trvá autorské právo 10 rokov po uverejnení diela.
(6)
Autorské právo na fotografické diela trvá po dobu autorovho života a 10 rokov po jeho smrti.
(7)
Právo na ochranu autorstva je však časove neobmedzené.
§ 34
Doba trvania autorského práva sa počíta vždy až od konca roka, v ktorom došlo k udalosti rozhodujúcej pre jej počítanie.
§ 35
Voľné diela
(1)
Ak autor nemá dedičov alebo ak dedičia odmietnu dedičstvo prijať, stanú sa jeho diela, s výnimkou uvedenou v § 29 ods. 2, voľnými, a to i pred uplynutím lehôt uvedených v § 33.
(2)
Ak sa skončí doba trvania autorského práva alebo ak je dielo voľné z iného dôvodu, nie je užívateľ povinný vyžadovať na použitie diela privolenie, ani poskytnúť autorskú odmenu. Voľné dielo smie sa však použiť len spôsobom zodpovedajúcim jeho hodnote a musí sa uviesť autor diela, ak je známy. O zachovanie tejto podmienky starajú sa autorské zväzy a organizácie uvedené v § 44.
(3)
Za použitie voľného diela je organizácia povinná odviesť osobitný príspevok. Výšku tohto príspevku, spôsob jeho platenia a zásady hospodárenia s takto získanými prostriedkami určí vláda; môže ustanoviť aj výnimky z tejto povinnosti.
Časť II
Práva výkonných umelcov
§ 36
(1)
Predmetom práv výkonných umelcov podľa tohto zákona sú ich umelecké výkony, t. j. výkony hercov, spevákov, hudobníkov, tanečníkov a iných osôb, ktoré predstavujú, spievajú, hrajú, recitujú alebo inak vykonávajú literárne alebo umelecké dielo.
(2)
Bez privolenia výkonných umelcov nemožno použiť ich výkony pre
a)
zvukový, obrazový alebo obojaký záznam (ďalej len „záznam“), zhotovený pre výrobu rozmnoženín určených na verejný odbyt alebo pre výrobu filmov určených na verejné premietanie (ďalej len „snímky“),
b)
zhotovenie snímok určených na verejný odbyt alebo použitie záznamov alebo snímok na iný účel, než pre ktoré už bolo privolenie udelené, pokiaľ nejde o prípady uvedené v § 37 ods. 1,
c)
vysielanie rozhlasom alebo televíziou,
d)
verejné premietanie alebo rozširovanie inými prostriedkami, ak bol výkon uskutočnený pre niekoho iného než pre organizáciu, ktorá ho chce použiť.
(3)
Za použitie výkonu patrí výkonným umelcom odmena.
§ 37
(1)
Privolenie výkonného umelca netreba
a)
na zhotovenie záznamu jeho výkonu uskutočneného pre rozhlasovú alebo televíznu organizáciu, ak záznam vyhotovuje táto organizácia vlastnými prostriedkami pre vlastné vysielanie,
b)
na vysielanie jeho výkonu rozhlasom alebo televíziou, ak sa deje zo záznamu alebo snímky, ktorá bola bola zhotovená s privolením výkonného umelca,
c)
na verejný prednes jeho výkonu zo záznamu alebo zo snímky zhotovenej s jeho privolením alebo výkonu vysielaného rozhlasom alebo televíziou,
d)
na použitie jeho výkonu pre osobitnú potrebu používateľa; tým nie je dotknuté ustanovenie § 13 ods. 2 (§ 39 ods. 1).
e)
na použitie jeho výkonu zo záznamu alebo snímky výlučne pre vedecké alebo vyučovacie účely.
(2)
Za použitie výkonu spôsobom uvedeným v odseku 1 písm. a) až c) patrí výkonnému umelcovi odmena.
§ 38
Práva výkonných umelcov trvajú 50 rokov od konca roka, v ktorom bol záznam výkonu vyhotovený.
§ 39
(1)
Ustanovenia § 5 až 9, § 12, § 13 ods. 2 a 3, § 14 ods. 1, § 15 ods. 3, § 16 ods. 2 a 3, § 19, § 21 až 23, § 26 a 27, § 29, § 32 ods. 1 a 2, § 33 ods. 7, § 34 a § 35 ods. 2 sa vzťahujú obdobne na výkonných umelcov a ich výkony; to isté platí o § 35 ods. 1 s tým, že trvanie práva sa spravuje podľa § 38.
(2)
Ministerstvo kultúry môže ustanoviť spôsob, ktorým výkonní umelci uplatňujú svoje práva podľa tohto zákona, ak sa ich zúčastní niekoľko na uskutočnení jediného výkonu.
Časť IV
Práva výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových a televíznych organizácií
§ 45
(1)
Predmetom práv výrobcov zvukových záznamov podľa tohto zákona sú zvukové záznamy výkonov výkonných umelcov alebo iných zvukov.
(2)
Privolenie výrobcu zvukových záznamov treba
a)
na vysielanie zvukových záznamov a snímok rozhlasom a televíziou,
b)
na vyhotovenie rozmnoženín zvukového záznamu alebo snímky pre inú než vlastnú osobnú potrebu; tým nie je dotknuté ustanovenie § 13 ods. 2 (§ 45 ods. 4),
c)
na verejný prednes zvukových záznamov alebo snímok.
(3)
Za privolenie podľa odseku 2 má výrobca právo na náhradu, ktorej výšku môže upraviť ministerstvo kultúry všeobecne záväzným právnym predpisom; pritom môže ustanoviť i výnimky z povinnosti poskytnúť náhradu.
(4)
Ustanovenia § 13 ods. 2 a 3 sa vzťahujú obdobne na výrobcov zvukových záznamov.
(5)
Právo výrobcu zvukových záznamov trvá 50 rokov od konca roka, v ktorom bol záznam vyhotovený.
§ 46
(1)
Predmetom práv rozhlasovej alebo televíznej organizácie sú ich vlastné vysielané programy.
(2)
Rozhlasový alebo televízny program možno ďalej vysielať, zhotoviť jeho záznam pre inú než vlastnú osobnú potrebu a taký záznam ďalej rozmnožovať alebo inak verejne rozširovať len s privolením organizácie, ktorá program uskutočnila; za privolenie má organizácia právo na náhradu, ktorej výšku môže upraviť ministerstvo kultúry všeobecne záväzným právnym predpisom; pritom môže ustanoviť aj výnimky z povinnosti poskytnúť náhradu.
(3)
Ustanovenia § 13 ods. 2 a 3 sa vzťahujú obdobne na rozhlasové a televízne organizácie.
(4)
Právo rozhlasových a televíznych organizácií trvá 50 rokov od konca roka, v ktorom sa vysielanie po prvý raz uskutočnilo.
§ 47
Privolenie výrobcu zvukových záznamov a rozhlasových a televíznych organizácií ani poskytovanie náhrady nie je potrebné, ak ide o zhotovenie záznamu alebo snímky a jej použitie výhradne pre účely zpravodajstva o aktuálnych udalostiach alebo pre vedecké alebo vyučovacie účely.
§ 48
Vláda môže ustanoviť, za akých podmienok sa priznáva právo uvedené v § 45 a 46 zahraničným výrobcom zvukových záznamov a rozhlasovým a televíznym organizáciám podľa medzinárodných zmlúv.
Časť V
Spoločné ustanovenia
§ 50
(1)
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na diela autorov, ktorí sú československými občanmi, nech vznikli alebo boli uverejnené kdekoľvek. To isté platí o dielach autorov, ktorí požívajú v Československej socialistickej republike právo azylu.
(2)
Na diela cudzích štátnych príslušníkov vzťahujú sa ustanovenia tohto zákona podľa medzinárodných zmlúv, a ak ich niet, ak je zaručená vzájomnosť.
(3)
Ak nie je splnená žiadna z podmienok uvedených v odseku 2, vzťahuje sa tento zákon na diela autorov, ktorí nie sú československými občanmi, ak boli prvý raz v Československej socialistickej republike vydané alebo uverejnené alebo ak má tu autor bydlisko.
(4)
Trvanie autorského práva pri dielach cudzích štátnych príslušníkov nemôže byť dlhšie ako v krajine pôvodu diela.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 platia obdobne i pre výkonných umelcov a ich výkony.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 51
(1)
Doba trvania autorského práva sa spravuje týmto zákonom i vtedy, ak sa začala pred jeho účinnosťou. Ak tento zákon ustanovuje dlhšiu dobu, vzťahuje sa toto predĺženie len na diela, pri ktorých pred účinnosťou tohto zákona práva doteraz nezanikli.
(2)
To isté platí o právach výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových a televíznych organizácií.
§ 52
Ochrana diel užitého umenia podľa tohto zákona nevylučuje, aby tieto diela boli chránené takisto podľa predpisov o ochrane priemyslových vzorov.
§ 53
(1)
Pokiaľ z ustanovení tohto zákona alebo z predpisov na jeho vykonanie nevyplýva niečo iné, spravuje sa právny vzťah autorov a výkonných umelcov, ktorý vznikol v súvislosti s vytvorením a použitím ich diel a výkonov, všeobecnými právnymi predpismi.
(2)
Spory o nárokoch vyplývajúcich z tohto zákona rozhodujú súdy.
§ 54
Zrušuje sa zákon č. 115/1953 Zb. o autorskom práve.
§ 55
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1965.
Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.