3/1965 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.01.1965 do 20.06.1967

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

3
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií
z 31. decembra 1964,
ktorou sa určuje výška štátneho príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú od 1. januára 1965
Ministerstvo financií po dohode so Štátnou plánovacou komisiou, Štátnou komisiou pre investičnú výstavbu, Ústrednou radou družstiev a ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi ustanovuje podľa § 88 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.:
§ 1
(1)
Príspevok podľa § 1 ods. 1 vyhlášky č. 191/1964 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov na výstavbu družstevných bytových domov začínanú 1. januárom 1965 určuje sa podľa veľkosti bytov takto:
Veľkosť bytu Výška štátneho príspevku na 1 byt v Kčs
Užitková plocha bytu v m2*) Počet obytných miestností
najmenej
do 30 1 9 200
nad 30 do 44 1 12 200
nad 44 do 60 2 16 700
nad 60 do 70 2 20 400
nad 70 do 80 3 22 300
nad 80 3 24 700
Ak nie sú splnené obidva ukazovatele veľkosti bytu určené pre priznanie príspevku v určitej výške, poskytne sa príslušný nižší príspevok.
(2)
Ak to vyžadujú záujmy riadenia bytovej politiky v kraji, môžu krajské národné výbory určiť príspevok v inej výške alebo ho odstupňovať podľa veľkosti bytu ináč, než je uvedené v odseku 1, avšak jednotne pre celý kraj. Pritom úhrn príspevkov poskytnutých v kraji nesmie prekročiť sumu, ktorá by na družstevnú bytovú výstavbu patrila podľa veľkosti bytov a sadzieb uvedených v odseku 1.
(3)
Krajské národné výbory môžu určiť, že na rozptýlenú družstevnú bytovú výstavbu vykonávanú úplnou svojpomocou*) alebo vykonávanú vo vidieckych obciach pre pracovníkov v poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve**) poskytne sa príspevok vo výške zodpovedajúcej 30 % rozpočtového nákladu na výstavbu príslušného bytového objektu***) (vrátane nákladov na projekt) po vylúčení takých nákladov, ktoré prípadne boli vyvolané požiadavkami družstva na nadštandardné vybavenie bytov alebo objektu,) na umiestnenie stavby a pod. Pritom však úhrn týchto príspevkov nesmie v rámci kraja prekročiť sumu zodpovedajúcu 30 % priemerných nákladov určených pre tieto formy družstevnej bytovej výstavby.††)
§ 2
Zrušuje sa platnosť vyhlášky č. 5/1964 Zb., ktorou sa určuje výška štátneho príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú od 1. januára 1964, pokiaľ ide o družstevnú bytovú výstavbu začínanú po 31. decembri 1964.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Námestník ministra:

Řehák v. r.
*)
Užitkovou plochou bytu sa tu rozumie plocha v zmysle projektových československých štátnych noriem (ČSN).
*)
Za výstavbu úplnou svojpomocou sa považuje výstavba vo vlastnej réžii družstva vykonávaná bez nároku na plánované kapacity stavebnej výroby s výnimkou vykonania niektorých prác, najviac však v rozsahu 20 % rozpočtovej ceny objektu (§ 4 a 12 vyhlášky č. 191/1964 Zb.).
***)
Pokyny Štátnej plánovacej komisie č. 250 715/62-SM 6 z 21. februára 1962 o vymedzení obsahovej náplne rozpočtovej ceny bytu v objekte.
†)
T. j. vybavenie alebo vyhotovenie nad štandard určený príslušnými platnými typovými podkladmi (vrátane rozpočtov).
††)
Na rok 1965 limity rozpočtových nákladov pre tieto formy družstevnej bytovej výstavby (bez nákladov na projekt) určila krajským národným výborom Štátna komisia pre investičnú výstavbu pod č. 13/16.141/64 z 20. októbra 1964.