26/1965 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

26
VYHLÁŠKA
Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií
z 12. marca 1965
o rozšírení pomoci pracovníkom v železničnej doprave pri družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov
Štátna plánovacia komisia a Ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom dopravy, Ústrednou radou odborov, Ústrednou radou družstiev a Štátnou bankou československou ustanovujú podľa § 391 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.:
Článok I
Na základe uznesenia vlády č. 688/1964 rozširujú sa výhody poskytované podľa vyhlášky č. 191/1964 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov takto:
1.
Lehota 10 rokov ustanovená v § 12 ods. 2 vyhlášky č. 191/1964 Zb. pre odpustenie zvyšku pôžičky (90 %) poskytnutej organizáciou na získanie bytu v stavebnom bytovom družstve sa vzťahuje aj na určitých pracovníkov železničnej dopravy, a to na pracovníkov lokomotívnych a vlakových čiat, na posunovačov, signalistov, výhybkárov, robotníkov pracujúcich na údržbe a obnove železničného zvršku, vozmajstrov, výpravcov, opravárov pevných trakčných zariadení a návestných a spojových dozorcov.
2.
Výhody poskytované stavebníkom rodinných domčekov podľa § 14 ods. 1 písm. a) bodu bb) vyhlášky č. 191/1964 Zb. sa vzťahujú aj na pracovníkov v odvetví železničnej dopravy.
Článok II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Vzťahuje sa na družstevnú bytovú výstavbu začínanú od 1. januára 1965; od toho istého dňa sa vzťahuje aj na výstavbu rodinných domčekov vykonávanú na základe stavebného povolenia vydaného po 20. novembri 1964.
Prvý námestník predsedu Štátnej plánovacej komisie:

Dvořák v. r.

Prvý námestník ministra financií:

inž. Lér v. r.