146/1965 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

146
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií
z 24. decembra 1965
o správnych poplatkoch
Ministerstvo financií ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 17 ods. 1 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákonného opatrenia č. 138/1960 Zb. (ďalej len „zákon“).
§ 1
(1)
Predmety a sadzby správnych poplatkov (ďalej len „poplatky“) sa určujú v pripojených sadzobníkoch, ktoré sú súčasťou tejto vyhlášky.
(2)
Národné výbory a iné orgány štátnej správy (ďalej len „správne orgány“) vyberajú poplatky za poplatné úkony, ktoré vykonávajú, podľa sadzobníka I. Orgány štátnej mierovej služby vyberajú poplatky za osobitné poplatné úkony, ktoré vykonávajú, podľa sadzobníka II. Správne orgány vyberajú poplatky za poplatné úkony nimi vykonané bez ohľadu na to, v ktorom oddiele sadzobníka je poplatok určený.
§ 2
(1)
Poplatky určené v sadzobníkoch rámcove (najnižšou a najvyššou prípustnou sumou) vymeriavajú sa v medziach sadzby podľa rozsahu, času trvania a obťažnosti úkonu a podľa účelu sledovaného poplatkom.
(2)
Poplatky určené v sadzobníkoch percentom ceny vecí vymeriavajú sa z maloobchodnej, a ak nie je určená, z bežnej ceny vecí v čase, v ktorom sa poplatok vymeriava, alebo ak ide o poplatok splatný bez vymerania, v čase splatnosti poplatku. Poplatník je povinný oznámiť túto cenu správnemu orgánu vymeriavajúcemu poplatok; ak jeho údaj zrejme nezodpovedá maloobchodnej (bežnej) cene alebo ak poplatník túto cenu vôbec neudá, určí ju vymeriavajúci orgán.
(3)
Základ poplatku, ktorý je v sadzobníkoch určený percentom ceny, zaokrúhľuje sa nahor na sumu deliteľnú dvadsiatimi. Poplatky sa zaokrúhľujú do 50 hal. na celé koruny dolu a nad 50 hal. na celé koruny nahor.
§ 3
Čas a spôsob vymerania a splatnosť poplatku
(1)
Poplatky sa vymeriavajú pred vykonaním úkonu ústnou alebo písomnou výzvou na zaplatenie poplatku, ak sadzobníky neurčujú, že sa platia bez vymerania.
(2)
Poplatky sú splatné pred vykonaním úkonu, ak neurčujú sadzobníky inak.
(3)
Po vykonaní úkonu sa vymeriavajú len poplatky
1.
za úkony, pri ktorých to určujú sadzobníky;
2.
pri ktorých vykonanie úkonu je vzhľadom na spôsob určenia sadzby poplatku predpokladom pre určenie výšky poplatku;
3.
za úkony, ktoré sa vykonali, aj keď nebol poplatok zaplatený (§ 7 zákona).
(4)
Poplatky uvedené v odseku 3 sa vymeriavajú platobným výmerom a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia tohto výmeru.
§ 4
Spôsob platenia
(1)
Poplatky sa platia kolkovými známkami, ak neprevyšujú 400 Kčs.
(2)
V hotovosti alebo prevodom z účtu v peňažnom ústave sa platia poplatky
a)
ak tak určuje sadzobník,
b)
ak sú podľa sadzobníka priamym príjmom národných výborov,
c)
ak je tento spôsob platenia vhodnejší, i keď poplatok neprevyšuje 400 Kčs.
(3)
Poplatky, ktoré sa neplatia kolkovými známkami, platia sa na účet správneho orgánu a to spravidla toho, ktorý vymeral poplatok.
§ 5
Mena
(1)
Percentné poplatky za úkony zastupiteľských úradov sa vymeriavajú v mene, v ktorej je vyjadrená cena základu poplatku. Ostatné poplatky za úkony zastupiteľských úradov sa vymeriavajú v československých korunách.
(2)
Poplatky za úkony zastupiteľských úradov vymerané poplatníkom zdržujúcim sa v cudzine, platia sa v mene štátu, v ktorom je zastupiteľský úrad vymeriavajúci alebo vyberajúci poplatok. Ak to však zastupiteľský úrad uzná za vhodné, môže prijať platenie aj v inej cudzej mene. Poplatky za úkony zastupiteľských úradov vymerané poplatníkom zdržujúcim sa v Československej socialistickej republike platia sa v československých korunách. Správny orgán vyberajúci poplatok môže však prijať platenie aj v inej mene, ak to považuje za vhodné.
(3)
Pri vymeraní a platení poplatkov prepočítavajú sa československé koruny na cudzie meny a naopak podľa kurzov, ktoré určuje Štátna banka československá, prípadne podľa prepočítacích pomerov pre niektoré neobchodné platby.
Oslobodenie
§ 6
Okrem orgánov uvedených v § 10 ods. 1 zákona a v sadzobníkoch sú oslobodení:
1.
štátne hospodárske organizácie, družstevné organizácie a spoločenské organizácie združené v Národnom fronte, od poplatkov podľa sadzobníka I, pokiaľ v jednotlivých položkách nie je určené inak,
2.
diplomatickí zástupcovia poverení v Československej socialistickej republike, všetci príslušníci ich rodín, žijúci s nimi v spoločnej domácnosti, iné osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu a konzulovia z povolania za predpokladu, že nie sú československými občanmi a že je zaručená vzájomnosť. Toto oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky za úkony, ktorými sa poskytuje osobitná výhoda alebo plnenie.
§ 7
Okrem prípadov uvedených v sadzobníkoch sú vecne od poplatkov oslobodené:
1.
úkony potrebné na konanie podľa predpisov o nemocenskom poistení a sociálnom zabezpečení a o poskytovaní zdravotnej starostlivosti;
2.
úkony potrebné na vykonávanie predpisov o obrane štátu;
3.
úkony potrebné na založenie jednotných roľníckych družstiev, prípadne na pretvorenie alebo splynutie doterajších jednotných roľníckych družstiev;
4.
úkony urobené v súvislosti s vykonávaním pozemkových úprav alebo so zaokrúhľovaním pozemkov podľa vládneho nariadenia č. 47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov;
5.
úkony týkajúce sa prevodu správy a vlastníctva majetku na socialistické organizácie.
§ 8
Vrátenie
(1)
Správny orgán vráti poplatníkovi zaplatený poplatok,
a)
ktorý sa zaplatil pred vykonaním úkonu, na vykonanie ktorého nedošlo bez zavinenia poplatníka, alebo ktorý sa zaplatil bez toho, že by poplatník bol na to povinný;
b)
ktorý sa zaplatil pri predložení podania, ktorým sa má konanie začať, ak nedošlo k jeho vecnému prerokovaniu;
c)
ktorý sa odpísal;
d)
ak vzal poplatník pred vydaním rozhodnutia späť podanie, pri predložení ktorého sa poplatok zaplatil, alebo ak sa úkon zrušil.
(2)
Správny orgán vráti sumu, o ktorú poplatník zaplatil na poplatku viac, ako bol povinný, alebo o ktorú sa zaplatil poplatok, dodatočne znížený.
(3)
Správny orgán vymeriavajúci poplatok rozhodne o tom, či a aká časť zaplateného poplatku sa poplatníkovi vráti, ak nedošlo vinou poplatníka k vykonaniu úkonu, za ktorý sa poplatok zaplatil. Správny orgán môže vrátiť na žiadosť najviac 65% sumy zaplatenej na poplatok. Vracané sumy sa zaokrúhľujú na celé koruny.
(4)
Nárok na vrátenie poplatku (preplatku) zanikne uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom nastali skutočnosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch.
§ 9
Predchádzajúce ustanovenia platia, len ak neurčujú sadzobníky alebo jednotlivé položky inak.
§ 10
Oslobodenia od poplatku za patent udelené predpismi vydanými do 1. januára 1961 zostávajú v platnosti.
§ 11
(1)
Zrušujú sa
a)
vyhláška Ministerstva financií č. 160/1960 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášok č. 109/1962 Zb., č. 8/1964 Zb., č. 44/1964 Zb. a č. 115/1964 Zb.,
b)
smernice, pokyny a iné podrobnejšie predpisy o správnych poplatkoch.*)
(2)
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1966.
Minister:

Dvořák v. r.
Sadzobník I správnych poplatkov vyberaných národnými výbormi a inými orgánmi štátnej správy
Poznámka k celému sadzobníku.
Poplatky podľa položiek 5, 6, 19, 28, 29, 31 a 38 - pokiaľ úkony vykonávajú národné výbory - sú príjmom národného výboru, ktorý úkon vykonal. V týchto prípadoch sa poplatky neplatia kolkovými známkami.
Oddiel A
Spoločný pre všetky odbory správy
Pol. Predmet poplatku Poplatok Kčs
1. Vydanie druhej, tretej atď. kópie úradného vybavenia, odpisu alebo výpisu z kníh, úradných záznamov, registrov, listín a spisov alebo zo súkromných spisov v úradnej úschove za každú aj len začatú stranu 5,-
Poznámky
1. Prvá kópia (napr. výpis z matriky) nepodlieha poplatku, ak nie je v ďalších položkách alebo predpisoch určené inak.
2. Za odpisy, výpisy, osvedčenia obstarané z archívneho materiálu štátnych a ostatných archívov staršieho ako 25 rokov sa vyberá poplatok podľa obťažnosti úlohy za každú aj len začatú stranu odpisu, výpisu alebo osvedčenia vo výške dvojnásobku až päťnásobku sadzby podľa tejto položky.
3. Za písomné informácie z archívneho materiálu štátnych a ostatných archívov sa vyberá poplatok podľa obťažnosti úkonu za každú aj len začatú stranu písomnej informácie vo výške dvojnásobku až desaťnásobku sadzby poplatku podľa tejto položky.
4. Za preklady z archívneho materiálu štátnych a ostatných archívov sa vyberá poplatok podľa pol. 48.
5. Za vydanie kópie osvedčenia o zápise ochrannej značky alebo chráneného vzoru, výpisu alebo potvrdenia z registra ochranných značiek, alebo z registra chránených vzorov sa vyberá poplatok 20 Kčs.
6. Za odpisy vyhotovované čs. zastupiteľskými úradmi sa vyberá poplatok podľa pol. 47.
2. Vydanie dokladu (preukazu) náhradou za doklad (preukaz) stratený, zničený alebo neupotrebiteľný 10,-
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie i za vydanie náhradnej štátnej poznávacej značky motorových vozidiel. V tomto prípade platia poplatok tiež hospodárske a iné organizácie (nie však rozpočtové), i keď podľa všeobecných predpisov sú od poplatku oslobodené.
2. Poplatok sa vyberie, i keď za vydanie pôvodného dokladu (preukazu) sa poplatok nevyberá.
3. Správny orgán môže poplatok znížiť až na pätinu; príp. zvýšiť až na desaťnásobok.
3. Overenie podpisov strán na listinách - za každú osobu, ktorej podpis sa overuje 4,-
Poznámka
Za overenie podpisu Ministerstvom zahraničných vecí a čs. zastupiteľskými úradmi (legalizácia a superlegalizácia) sa vyberá poplatok podľa pol. 46.
4. Overenie neúradného odpisu (fotokópie) predloženého poplatníkom, ak nie je naň určený osobitný poplatok, za každú aj začatú stranu listiny, ktorej odpis (fotokópia) sa overuje
a) v českom alebo slovenskom jazyku 2,-
b) v cudzom jazyku 4,-
Poznámky
1. Za overenie odpisu zastupiteľským úradom vyberá sa poplatok podľa pol. 47.
2. Za overenie odpisu materiálu zo štátnych a ostatných archívov vyberá sa poplatok vo výške dvojnásobku až päťnásobku.
3. Poplatok sa neplatí za overovanie odpisov listín, ktoré sú potrebné na vymeranie notárskych poplatkov alebo pre zbierku registrovaných zmlúv alebo pre evidenciu nehnuteľností vedenú na príslušnom orgáne Ústrednej správy geodézie a kartografie. Na týchto odpisoch sa musí však vyznačiť účel, na ktorý sa vyhotovili.
5. Znalecký alebo odborný posudok úradu na žiadosť poplatníka za každú aj len začatú hodinu pracovného času potrebného na vypracovanie posudku (včítane overovania podkladov, získavania materiálu a pod.), vydanie osvedčenia o tuzemskom práve 25,-
najviac však celkom 3000,-
6. Miestne vyšetrenie (komisionálne konanie) - ak je podľa príslušných predpisov nariadené alebo ak sa koná z podnetu účastníkov konania 25,- až 250,-
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberá za miestne vyšetrenie vo veci výstavby budov, ak sa ďalej neurčí inak.
2. Poplatok sa nevyberie, ak sa miestne vyšetrenie koná vo všeobecnom záujme (napr. pri živelných pohromách a nehodách) alebo ak bolo miestne vyšetrenie nariadené bez návrhu účastníkov konania úradom, súdom alebo iným verejným orgánom.
Oddiel B
Všeobecná vnútorná správa
Pol. Predmet poplatku Poplatok Kčs
7. Vydanie potvrdenia alebo písomné oznámenie informácie o pobyte osôb za jednu adresu alebo potvrdenie 4,-
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky platia tiež hospodárske a iné organizácie (nie však rozpočtové), i keď sú podľa všeobecných predpisov od poplatku oslobodené.
8. Vydanie cestovného dokladu s vycestovacou doložkou 20,- až 400,-
Poznámky
1. Poplatok sa vymeriava podľa územnej platnosti vycestovacej doložky a podľa dĺžky pobytu v cudzine.
2. a) Poplatok podľa tejto položky platí sa tiež za udelenie každej ďalšej vycestovacej doložky.
b) Ak sa občanovi udelila trvalá vycestovacia doložka, je povinný platiť poplatok za každú ďalšiu cestu do cudziny.
3. Ak prekročí poplatník dĺžku pobytu v cudzine, za ktorú uhradil pred vycestovaním poplatok, je povinný doplatiť sumu zodpovedajúcu skutočnej dĺžke pobytu. Správny orgán môže v tomto prípade zvýšiť túto sumu až na dvojnásobok.
4. Poplatok je splatný pri vydaní cestovného dokladu alebo vycestovacej doložky.
5. Za vydanie cestovného pasu sa vyberie okrem poplatku podľa tejto položky ešte ďalší poplatok vo výške 10 Kčs.
6. Správny orgán môže znížiť poplatok až na polovicu bežne vyberanej sumy osobám, ktoré nie sú zárobkove činné (napr. študentom, učňom, dôchodcom a pod.).
7. Pri vydávaní hromadných cestovných dokladov sa vyberá poplatok za každú osobu uvedenú v hromadnom cestovnom doklade.
8. Poplatok sa nevyberá za vydanie cestovného dokladu alebo vycestovacej doložky pre deti do 15 rokov.
9. Za vydanie cestovného dokladu na vysťahovanie možno zvýšiť poplatok podľa dôvodov vysťahovania a majetkových pomerov žiadateľa až na dvadsaťpäťnásobok sadzby.
10. Poplatok sa nevyberá za vydanie cestovného dokladu alebo udelenie vycestovacej doložky na služobné cesty.
9. Predĺženie alebo rozšírenie platnosti cestovného dokladu alebo vycestovacej doložky 10,-
Poznámky
1. Správny orgán môže poplatok primerane znížiť, príp. od jeho vybratia upustiť, najmä v prípadoch, keď sa cesta nemohla nastúpiť v určenom termíne bez zavinenia poplatníka.
2. Poznámka 10 k pol. 8 platí tu obdobne.
10. Povolenie alebo predĺženie pobytu cudzincovi 10,- až 100,-
Poznámka
Správny orgán môže od vybratia poplatku upustiť na podklade vzájomnosti alebo z dôvodu všeobecného záujmu, príp. so súhlasom Ministerstva financií poplatok zvýšiť až na päťnásobok.
11. Vydanie hraničnej priepustky 5,- až 50,-
Poznámky
1. Pri vydaní hromadnej hraničnej priepustky sa vyberá poplatok za každú osobu uvedenú v priepustke.
2. Poplatok sa nevyberá za vydanie priepustky pre deti do 15 rokov.
12. Povolenie zmeny priezviska
a) hanlivého, výstredného, smiešneho, cudzojazyčného alebo priezviska ženy rozvedenej alebo rozlúčenej (pred 1. 1. 1950) na jej predchádzajúce priezvisko 20,-
b) v iných prípadoch alebo povoleniach zmeny mena 100,-
Poznámka
Poplatok sa nevyberie, ak ide o zmenu mena osvojených detí alebo o zmeny, ktoré treba urobiť v dôsledku nesprávnych (neúplných) zápisov v matrikách.
13. Udelenie štátneho občianstva alebo vydanie osvedčenia o prepustení zo štátneho zväzku 40,- až 500,-
14. Vysvedčenie o právnej spôsobilosti uzavrieť manželstvo v cudzine 20,-
15. Nazretie do matrík narodených, sobášených a zomretých, ktoré sú uložené v archívoch, za jednu knihu a jeden deň 5,-
Poznámka
Správny orgán môže poplatok primerane znížiť, príp. od vybratia poplatku upustiť z dôvodov všeobecného záujmu.
16. Vydanie zbrojného preukazu osvedčujúceho právo držať a nosiť zbraň, rozšírenie alebo predĺženie jeho platnosti za každý rok 20,-
Poznámky
1. Poplatok sa platí vopred pri podaní žiadosti; ak sa žiadosti nevyhovie, poplatok sa nevráti.
2. Príslušníci ozbrojených sborov v činnej službe, Ľudových milícií a pomocných sborov Ministerstva vnútra sú od tohto poplatku oslobodení.
3. Za povolenie držať poľovnú zbraň - ak nemá držiteľ poľovný lístok (pol. 29) - vyberie sa jednorazový poplatok vo výške 20 Kčs za každú zbraň.
17. Vydanie povolenia na nákup zbrane (krátkej alebo poľovnej guľovnice) alebo povolenie na jej prevod z jedného držiteľa na iného 20,-
Poznámka
Ak sa vydáva súčasne povolenie na vývoz zbraní a ak sa za toto povolenie vymeral poplatok podľa pol. 18, nevymeria sa už poplatok podľa tejto položky.
18. Povolenie na vývoz alebo dovoz zbraní za každú vyvážanú alebo dovážanú
krátku zbraň 20,-
malorážku 50,-
dlhú zbraň (guľovnicu, guľobrokovnicu, kozlicu, brokovnicu a pod.) 100,-
Poznámky
1. Ak majú dovážané alebo vyvážané poľovné zbrane náhradné hlavne, zvýši sa poplatok za každú ďalšiu náhradnú hlaveň o 20 Kčs.
2. Cudzinci, ktorí prichádzajú do ČSSR len prechodne poľovať, tento poplatok neplatia.
3. Vývoz alebo dovoz zbraní získaných ako ceny v streleckých a podobných súťažiach od poplatku je oslobodený. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku za povolenie na vývoz zbraní, ktoré poplatník získal ako dar od socialistickej organizácie.
Oddiel C
Výstavba
Pol. Predmet poplatku Poplatok Kčs
19. Rozhodnutie o prípustnosti stavby alebo iné obdobné povolenie, povolenie na trvalé užívanie stavby, povolenie zmien v užívaní stavby, povolenie výnimiek zo stavebných obmedzení v ochranných pásmach 100,-
Poznámky
1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku za vydanie rozhodnutia o prípustnosti stavby rodinného domčeka a povolenie na jeho trvalé užívanie vo vybratých alebo iných obciach vhodných pre sústreďovanie výstavby.*)
2. Pri drobných prístavbách, nadstavbách a pri iných stavebných úpravách alebo zmenách (napr. zriadenie priečok, dverných otvorov, zmena v účele užívania jednotlivých miestností a pod.) môže správny orgán znížiť poplatok za rozhodnutie o prípustnosti stavby a za povolenie trvalého užívania až na štvrtinu.
3. Poplatkom podľa tejto položky je kryté tak vydanie rozhodnutia o prípustnosti stavby, ako aj povolenie na trvalé užívanie stavby. Ak však ide o dodatočné vydanie uvedených povolení pre stavbu, ktorá sa vopred riadne nepovolila, príp. sa uskutočnila v zásadnom rozpore so schváleným projektom, správny orgán môže vymerať poplatok až päťdesiatnásobkom sadzby.
4. Za vydanie rozhodnutia o prípustnosti stavby rodinného domčeka v obciach, ktoré sa nevybrali pre sústreďovanie výstavby, správny orgán môže zvýšiť poplatok až na päťdesiatnásobok sadzby. Za povolenie výstavby objektov individuálnej rekreácie (rekreačné domčeky, chaty, altány a pod., včítane povolenia prístavieb a iných úprav týchto objektov - napr. zriadenie garáží a pod.) môže správny orgán zvýšiť poplatok až na dvadsaťpäťnásobok sadzby. Odbor výstavby krajského národného výboru určí v pochybnostiach, či ide o obec určenú pre sústreďovanie výstavby.
5. Za miestne vyšetrenie vo veci výstavby budov poplatok sa nevyberá, s výnimkou výstavby budov, pri ktorých sa vydáva povolenie dodatočne, ako i budov a objektov uvedených v poznámke 4.
Oddiel D
Cestná prevádzka a doprava
Poznámky spoločné pre celý oddiel
1.
Poplatky podľa pol. 20 a 21 platia tiež hospodárske a iné organizácie (nie však rozpočtové), i keď sú podľa všeobecných predpisov od poplatku oslobodené.
2.
O tom, ktoré motorové vozidlá sa posudzujú ako motocykle, platí pre účely správnych poplatkov obdobne ustanovenie § 4 ods. 1 vyhlášky č. 99/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani z motorových vozidiel.
Pol. Predmet poplatku Poplatok Kčs
20. Schválenie technickej spôsobilosti motorového vozidla zostaveného (i amatérsky) zo súčiastok, a to ak ide o
a) jednostopové vozidlá s obsahom valcov do 50 ccm 500,-
b) ostatné jednostopové vozidlá (včítane motocyklov s postranným vozíkom a motorových trojkoliek - ríkš) 2000,-
c) dvojstopové vozidlá (včítane tzv. autíčok) 8000,-
Poznámky
1. V poplatku je zahrnutý i poplatok za skúšku na schválenie technickej spôsobilosti, za vydanie technického preukazu a osvedčenia o technickom preukaze pre motorové vozidlo.
2. Pri motorových vozidlách zariadených pre invalidov sa znižuje poplatok podľa písm. b) a c) o 50 %.
3. Ak sa vo výnimočných prípadoch dodatočne povolí stavba motorového vozidla, ktoré bolo zostavené bez predchádzajúceho povolenia príslušných orgánov, vyberie sa poplatok sadzbou zvýšenou o 30 %.
4. Podľa tejto položky sa vyberie poplatok tiež v prípadoch, ak schvaľuje správny orgán technickú spôsobilosť motorového vozidla, ktoré bolo predtým na žiadosť držiteľa alebo z úradného príkazu trvale vyradené z prevádzky. Správny orgán môže v prípadoch uvedených v predchádzajúcej vete podľa okolností znížiť poplatok až na jednu pätinu sadzby.
21. Schválenie technickej spôsobilosti motorového vozidla alebo prívesu po zmene jeho podstatnej časti, ak sa použili časti iného typu, ako boli pôvodné
a) jednostopových motorových vozidiel
aa) s obsahom valcov do 50 ccm 50,-
bb) s obsahom valcov nad 50 ccm (včítane motorových trojkoliek - ríkš) 200,-
b) dvojstopových motorových vozidiel (včítane tzv. autíčok) 400,-
Poznámky
1. Súčasná alebo postupná výmena dvoch podstatných častí motorového vozidla za časti iného typu sa považuje za zostavenie vozidla zo súčiastok.
2. Za schválenie technickej spôsobilosti motorového vozidla, ak sa pripojí k motocyklu postranný vozík, vyberie sa poplatok vo výške 100 Kčs.
3. Pri motorových vozidlách zariadených pre invalidov sa znižuje poplatok podľa písm. a) bb) o polovicu, podľa písm. b) o 30 %.
4. Za schválenie technickej spôsobilosti vozidla, ktorého prestavba sa vykonala bez predchádzajúceho povolenia, poplatok sa primerane zvýši až na dvojnásobok sadzby, najmenej však o 20 %.
22. Zápis zmeny držiteľa motorového vozidla alebo prívesu (aj s vykonaním opráv v príslušných dokladoch):
a) jednostopových motorových vozidiel
aa) do 50 ccm 20,-
bb) ostatných (včítane motocyklov s prívesným alebo postranným vozíkom a motorových trojkoliek - ríkš) 200,-
b) dvojstopových motorových vozidiel, ktoré má prevodca v držbe z doby pred 1. 11. 1962, ak ide o motorové vozidlá vyrobené
aa) v období od 1. 1. 1946 do 31. 12. 1954 1000,-
bb) po 1. 1. 1955, ktoré sa získali na potvrdenku (poukaz)
Značka a typ Poplatok pri veku motorového vozidla
do 5 rokov včítane starších ako 5 rokov do 8 rokov včítane starších ako 8 rokov
I. Škoda - 1200 Sedan
- 1201 Sedan
- 1201 STW
Moskvič
6 500 5 000 3 500
II. Škoda - 440 Standard
- 440 de Luxe
- Octavia
Fiat - 600 a 600 D
Renault - 4 CV
Ford Anglia
Simca - Aronde
6 000 4 500 3 000
III. Wartburg - Standard 900
- de Luxe 900
- Combi 900
- Standard 1000
- de Luxe 1000
5 000 4 000 2 500
IV. Škoda - 445
P-70 - osobné
- Combi
Ifa F 9 - limuzína
- Combi
4 000 3 000 2 000
V. Pobieda - M 20
Warszawa
2 400 2 000 1 500
cc) po 1. 1. 1955, ktoré sa získali za tzv. voľné ceny
Značka a typ Poplatok pri veku motorového vozidla
do 5 rokov včítane starších ako 5 rokov do 8 rokov včítane starších ako 8 rokov
Volga
Hillman-Minx
Simca-Elysée
2 400 2 000 1 500
c) ostatných dvojstopových motorových vozidiel 600,-
Poznámky
1. Poplatok je povinný zaplatiť doterajší držiteľ pri ohlásení prevodu. Poznámka 3 k pol. 21 platí obdobne.
2. Pri vzájomnej výmene motorových vozidiel platí každý držiteľ poplatok vo výške určenej pod písm. c). Ak ide o osobné automobily uvedené pod písm. b) bb) alebo cc), zaplatí prevodca pri najbližšom budúcom zápise zmeny držiteľa motorového vozidla poplatok sadzbou podľa citovaného ustanovenia zodpovedajúcou veku vozidla v čase zápisu zmeny.
3. Za zápis zmeny držiteľa motorového vozidla z poručiteľa na dediča poplatok sa neplatí; ak ide však o osobné automobily uvedené pod písm. b) bb) alebo cc), vyberie sa poplatok za zápis zmeny držiteľa osobného auta z dediča na ďalšieho držiteľa sadzbou podľa citovaného ustanovenia zodpovedajúcou veku osobného auta v čase zápisu zmeny držiteľa. Predchádzajúce ustanovenie tejto poznámky sa použije obdobne, ak dôjde k zmene držiteľa z úradného príkazu, rozhodnutím súdu alebo v dôsledku zániku manželstva a s ním spojeného usporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
4. Ak došlo k zmene držiteľa osobného automobilu uvedeného pod písm. b) bb) alebo cc) celkom alebo čiastočne bezodplatne, započíta správny orgán na poplatok sumu notárskeho poplatku z darovania, ktorú preukázateľne zaplatil obdarovaný za darované motorové vozidlo.
5. Pokiaľ pre určenie sadzby poplatku rozhoduje vek vozidla, je pre posúdenie rozhodný ročník výroby zaznačený v evidencii dopravného inšpektorátu VB. Ak bolo motorové vozidlo prestavané na iný typ, rozhoduje typ, ktorý je zaznačený v evidencii dopravného inšpektorátu VB.
6. Za osobné automobily získané na potvrdenku (poukaz) sa považujú tiež osobné automobily získané z tzv. vládnej rezervy (fondu ministrov), ďalej poškodené, opotrebované, výstavné a iné automobily získané od Mototechny, n.p., národných výborov a pod.
23. a) Vydanie štátnej poznávacej značky pre osobné automobily, ktoré neboli dosiaľ v evidencii dopravného inšpektorátu 100,-
b) Vydanie štátnej poznávacej značky v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje pol. 23 písm. a), vydanie medzinárodnej alebo osobitnej poznávacej značky, zápis zmeny stanovišťa motorového vozidla, zmeny mena alebo priezviska alebo adresy držiteľa motorového vozidla a iné podobné zmeny i s vydaním príslušných dokladov alebo vykonanie opráv v nich 10,-
Poznámky
1. Ak sa poplatok vymeral podľa pol. 20, 21 alebo 22, nevymeria sa už poplatok podľa tejto položky.
2. Poplatok podľa písm. b) možno vymerať až vo výške desaťnásobku sadzby, ak sa neohlásili v určenej lehote skutočnosti, ktorých hlásenie je nariadené príslušnými predpismi o premávke na cestách.*)
24. Za povolenie individuálneho výcviku vodičov
a) jednostopových motorových vozidiel
aa) do 50 ccm 50,-
bb) ostatných 150,-
b) dvojstopových motorových vozidiel 450,-
Poznámky
1. Ak povoľuje správny orgán tomu istému žiadateľovi súčasne výcvik vodičov tak jednostopových, ako aj dvojstopových motorových vozidiel, poplatok je 600 Kčs.
2. Správny orgán môže poplatok znížiť, príp. od jeho vybratia upustiť, ak povoľuje individuálny výcvik vodičov-invalidov, ktorí v dôsledku svojej invalidity potrebujú osobitnú úpravu motorového vozidla.
25. Povolenie na vykonávanie prepravy osôb alebo nákladov motorovými vozidlami udelené zahraničnému podniku (podnikateľovi) 200,-
Poznámky
1. Ak sa nepreukáže vodič motorového vozidla pri vstupe na územie ČSSR riadnym povolením, vyberie sa poplatok vo výške dvojnásobku sadzby.
2. Správny orgán môže so súhlasom Ministerstva financií určiť poplatok na základe vzájomnosti vo výške, v akej vyberá poplatok štát, ktorého je podnik (podnikateľ) príslušníkom, príp. od vybratia poplatku upustiť.
Oddiel E
Letecká doprava a telekomunikácie
Pol. Predmet poplatku Poplatok Kčs
26. Povolenie na vykonávanie medzinárodnej leteckej prepravy osôb alebo nákladov udelené zahraničnému podniku (podnikateľovi) 1000,-
Poznámka
Poznámky k pol. 25 platia tu obdobne.
27. Povolenie na zriadenie a prevádzku vysielacej rádioelektrickej stanice pokusnej a amatérskej 100,-
Oddiel F
Pôdohospodárstvo
Pol. Predmet poplatku Poplatok Kčs
28. Povolenie domácej zakáľačky ošípaných - za kus 25,-
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa platí tiež za súhlas na ponechanie nutne zabitej ošípanej chovateľovi pre jeho domácnosť.
29. Poľovné lístky
a) ročné 50,-
b) trojročné 120,-
Poznámky
1. Za vydanie ročného poľovného lístku pre cudzinca sa vyberie poplatok vo výške 400 Kčs; za vydanie mesačného poľovného lístku pre cudzinca sa vyberie poplatok vo výške 200 Kčs.
2. Od poplatku sú oslobodené poľovné lístky
a) pre poslucháčov odborných škôl (lesnícke majstrovské školy, lesnícke technické školy a lesnícke fakulty vysokých škôl), ktorí nie sú po absolvovaní školy povinní skladať skúšku z poľovníctva (príloha č. 4 vyhlášky č. 24/1962 Zb.); žiadateľ musí predložiť potvrdenie správy školy o štúdiu;
b) pre lesníkov a poľovníkov z povolania, ktorí sú v pracovnom pomere v organizácii, úlohou ktorej je riadenie, výskum, prevádzka alebo dozor nad poľovníctvom alebo výchova poľovníkov za podmienky, že majú v náplni svojej pracovnej činnosti aktívne vykonávanie poľovníctva, kontrolu poľovníctva alebo výučbu poľovníctva. Oslobodenie od poplatku trvá i pri prechode týchto pracovníkov do dôchodku. Žiadateľ musí predložiť potvrdenie organizácie o úlohách organizácie a o právach a povinnostiach, ktorými je poverený na úseku poľovníctva;
c) pre cudzích štátnych príslušníkov, ktorí prídu do ČSSR na pozvanie vrcholných orgánov straníckych alebo vládnych alebo sú hosťami Ústredného výboru Československého poľovníckeho sväzu.
3. Cudzincom, ktorí majú v ČSSR trvalé bydlisko a sú tu zamestnaní, môže správny orgán na žiadosť poplatok znížiť až o 70 % sadzby platnej podľa poznámky 1. pre cudzincov. Žiadateľ musí predložiť doklady podľa § 24 vyhlášky č. 24/1962 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve, odporúčanie závodu, organizácie ROH, príp. MNV svojho bydliska a potvrdenie o priemernej výške mzdy za posledné 3 mesiace.
4. Poľovný lístok oprávňuje tiež držať najviac 3 kusy poľovnej zbrane; za každú ďalšiu poľovnú zbraň vyberie sa pri vydaní poľovného lístku 10 Kčs za každý rok. Od cudzincov sa nevyžaduje za držanie poľovných zbraní poplatok.
30. Povolenie mimoriadneho odstrelu zveri za kus
a) medveďa 600,-
b) kamzíka, dropa alebo vydry 150,-
c) raticovej zveri, divého moriaka, hlucháňa, tetrova alebo jariabka 30,-
d) zajaca, bažanta, kačice, husi alebo jarabice 3,-
e) ostatných druhov zveri neuvedených pod písm. a) až d) 5,- až 150,-
Poznámky
1. Povolenie na odstrel (lov) pre účely vedecké alebo učebné sú od poplatku oslobodené.
2. Poplatok podľa tejto položky platia aj hospodárske a iné organizácie (nie však rozpočtové), aj keď podľa všeobecných predpisov sú od poplatku oslobodené.
3. Správny orgán môže poplatok zvýšiť podľa vzácnosti a významu druhu zveri až na päťnásobok sadzieb podľa písm. a) až d) a až na dvadsaťnásobok sadzby podľa písm. e).
31. Rybárske lístky
a) ročné 30,-
b) trojročné 80,-
Poznámky
1. Školskej mládeži od 10 rokov do 15 rokov môže sa na čas školských prázdnin (spravidla na mesiac júl a august) vydať rybársky lístok pre mladistvých za znížený poplatok 10 Kčs. Podmienkou je odporúčanie školy a vydanie povolenia na rybolov bez odplaty, príp. za odplatu neprevyšujúcu sumu poplatku za rybársky lístok pre mladistvých.
2. Od poplatku sú oslobodené rybárske lístky
a) pre žiakov a učňov rybárskych škôl, ak predloží žiadateľ o svojom školení potvrdenie správy školy;
b) pre rybárskych hospodárov (ich zástupcov) ustanovených podľa § 9 zákona č. 102/1963 Zb. o rybárstve a pre osoby ustanovené ako rybárska stráž podľa § 18 cit. zákona o rybárstve, ak žiadateľ predloží doklad o svojom ustanovení za rybárskeho hospodára (jeho zástupcu) alebo za rybársku stráž na ochranu rybárstva;
c) pre učiteľov
aa) rybárskych škôl, ak žiadateľ predloží potvrdenie školy, že je členom učiteľského sboru;
bb) lesníckych škôl, ak žiadateľ predloží potvrdenie školy, že je členom učiteľského sboru a vyučuje na tejto škole rybárstvo;
d) pre vedeckých pracovníkov z odboru rybárstva činných na vysokých školách a vo výskumných ústavoch, ak žiadateľ predloží potvrdenie dekanstva alebo správy ústavu, že je vedeckým pracovníkom v odbore rybárstva.
Oddiel G
Školstvo, kultúra a zdravotníctvo
Pol. Predmet poplatku Poplatok Kčs
32. Povolenie súkromného vyučovania 500,-
33. a) Udelenie oprávnenia alebo predĺženie platnosti oprávnenia na vykonávanie, ak ide o
aa) bežné technické zariadenie ľudovej zábavy alebo iný druh ľudovej zábavy vykonávaný v sociálnej licencii 600,- až 2400,-
bb) povrazolezcov alebo stožiaristov 6000,-
cc) akékoľvek technické zariadenie ľudovej zábavy vykonávanej socialistickými organizáciami, do činnosti ktorých nepatrí vykonávanie ľudovej technickej zábavy 3000,- až 20 000,-
Poznámky
1. Poplatok podľa písm. a) cc) platia tiež hospodárske a iné organizácie (nie však rozpočtové), i keď sú podľa všeobecných predpisov od poplatku oslobodené.
2. Poplatok určený pod písm. a) aa) a cc) sa rozumie za jednotlivé zariadenia.
34. Za vydanie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave pre vystavenie vodičského preukazu,
žiadosť o daňovú úľavu,
súdne konanie,
jednorazové odškodnenie poškodenia na zdraví 10,-
Oddiel H
Finančná správa
Pol. Predmet poplatku Poplatok Kčs
35. Povolenie na vývoz predmetov z drahých kovov, drahokamov, perál z ceny vyvážaných predmetov 3 % až 200 %
najmenej však 20,-
Poznámky
1. Poplatok sa nevyberá za povolenie na vývoz predmetov z drahých kovov, drahokamov a perál, ktorých hodnota neprevyšuje 100 Kčs.
2. Podľa zásady vzájomnosti alebo z dôvodu všeobecného záujmu možno od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo ho znížiť; so súhlasom Ministerstva financií možno vyberať poplatok až do výšky dvojnásobku alebo vo výške, v akej vyberá poplatok štát, ktorého žiadateľ je príslušníkom.
36. a) Povolenie na vývoz vecných darov, sťahovacích zvrškov a iných hnuteľných vecí na neobchodné účely bez poskytnutia náhrady z cudziny, s výnimkou predmetov z drahých kovov, drahokamov a perál z ceny vyvážaných predmetov 3 % až 200 %
najmenej však 20,-
b) predĺženie platnosti povolenia uvedeného pod písm. a) 20,-
Poznámky
1. V ktorých prípadoch je potrebné povolenie na vývoz, ustanovujú vyhlášky č. 6/1963 Zb. k zákonu o devízovom hospodárstve a č. 31/1964 Zb. o konaní pri vývoze. Ak nepresahuje hodnota hnuteľných vecí 100 Kčs, poplatok sa nevyberá.
2. Podľa zásady vzájomnosti alebo z dôvodu všeobecného záujmu môže správny orgán od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo ho znížiť; so súhlasom Ministerstva financií možno poplatok vyberať až vo výške dvojnásobku alebo vo výške, v akej vyberá poplatok štát, ktorého je žiadateľ príslušníkom.
3. Poplatok podľa písm. a) možno zaplatiť až pri vývoze.
37. Povolenie podľa zákona o devízovom hospodárstve s výnimkou povolenia podľa položky 35, z ceny 1 % až 100 %
Poznámka
Poznámka 2 k položke 35 platí tu obdobne.
38. Povolenie vecnej lotérie, tombol a pod., z hernej istiny 10 %
najmenej však 50,-
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky platia aj hospodárske a iné organizácie (nie však rozpočtové), aj keď podľa všeobecných predpisov sú od poplatku oslobodené.
Oddiel K
Konzulárne poplatky
Poznámka spoločná pre celý oddiel
Poplatky podľa tohto oddielu vyberajú Ministerstvo zahraničných vecí a čs. zastupiteľské úrady, ak jednotlivé položky (a poznámky k nim) neurčujú inak.
Pol. Predmet poplatku Poplatok Kčs
39. Udelenie československého víza alebo predĺženie jeho platnosti 20,- až 120,-
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky vyberajú tiež orgány Ministerstva vnútra.
2. Ministerstvo zahraničných vecí môže určiť poplatok na základe vzájomnosti vo výške, v akej vyberá poplatok štát, ktorého občanom je držiteľ pasu, príp. poplatok znížiť alebo odpustiť.
3. Od poplatku sú oslobodené
a) diplomatické a osobitné víza,
b) víza udelené významným osobám.
40. Konanie o podaniach na zastupiteľských úradoch, ak nie je za úkony podaním vyvolané uložený osobitný poplatok 20,-
Poznámky
1. Podľa obťažnosti prípadu možno poplatok vybrať násobkom základnej sadzby, najviac však vo výške 500 Kčs.
2. Poplatok základnou sadzbou 20 Kčs sa vyberie, aj keď žiadaný úkon bol bezvýsledný.
41. Vybratie pohľadávky, renty a pod., s výnimkou pôžitkov zo sociálneho zabezpečenia, alebo úhrn úkonov v konaní o dedičstve (včítane intervencie u príslušných orgánov, vymáhania priamo zastupiteľským úradom a doručenia) z vybratej sumy (ceny) alebo z čistej hodnoty dedičstva 2 %
najmenej však 30,-
Poznámka
Za púhe zakročenie za účelom vybratia, ak dlžník poukáže platbu priamo veriteľovi (príjemcovi), vyberie sa poplatok podľa pol. 40.
42. Doručenie peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných cenných predmetov, z doručovanej sumy alebo z ceny doručovaného predmetu 1 %
najmenej však 10,-
43. Úradná úschova
a) peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných predmetov za rok 100,-
b) listín alebo spisov za rok 10,-
Poznámka
Správny orgán môže poplatok podľa písm. a) znížiť až na sumu 10 Kčs za rok zo sociálnych dôvodov alebo z dôvodov všeobecného záujmu.
44. Za spísanie písomností o právnych úkonoch, najmä zmlúv, závetov, splnomocnení a pod., ak nie je za najmenej ne uložený osobitný poplatok z ceny predmetu 0,5 ˇ
najmenej však 25,-
najviac 400,-
Poznámka
Poplatok sa nevyberá za vyplnenie pasových, vízových a iných formulárov pre úradnú potrebu.
45. Vidovanie listín bez overenia, ak nie je za ne uložený osobitný poplatok 30,-
46. Overenie
a) podpisu 10,-
b) úradnej pečate a úradných podpisov (superlegalizácia) 20,-
c) úradnej pečate a úradných podpisov i s opatrením legalizačnej doložky cudzieho úradu 40,-
d) legalizácie alebo vidovania obchodných listín podľa (osvedčení o pôvode tovaru a pod.) podľa zásady vzájomnosti vo výške, ktorú určí MZV po dohode s MZO a MF najmenej však 40,-
Poznámky
1. Poplatok za superlegalizáciu podľa tejto položky vyberajú aj iné orgány ako Ministerstvo zahraničných vecí a čs. zastupiteľské úrady, ak sú podľa príslušných predpisov oprávnené vykonávať superlegalizáciu.
2. Za overenie druhého a každého ďalšieho podpisu súkromnej osoby na tej istej listine alebo za overenie podpisu tej istej osoby na ďalších kópiách tej istej listiny sa vyberá poplatok vo výške 50 % sadzby.
3. Poplatky sa vyberajú určenou sadzbou len vtedy, ak nevyplýva z medzinárodných zmlúv alebo z doložky o najvyšších výhodách oslobodenie od poplatku alebo iná sadzba poplatku.
47. a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie) s overením jeho správnosti, za každú aj len začatú stranu 20,-
b) Overenie odpisu (fotokópie) predloženého stranou, za každú aj len začatú stranu listiny, ktorej odpis sa overuje 10,-
Poznámka
Pri vyhotovení niekoľkých odpisov alebo overení správnosti niekoľkých odpisov tej istej listiny sa vyberá poplatok plnou sadzbou len za vyhotovenie a overenie správnosti prvého odpisu; za vyhotovenie a overenie správnosti druhého a každého ďalšieho odpisu sa vyberá poplatok vo výške 50 % sadzby.
48. Vyhotovenie
a) prekladu matričného dokladu i s jeho overením 15,-
b) prekladu iného spisového materiálu ako je uvedený pod písm. a) s jeho overením
aa) z cudzieho jazyka do češtiny alebo slovenčiny 30,-
bb) z češtiny alebo slovenčiny do cudzieho jazyka 40,-
cc) z jedného cudzieho jazyka do druhého 80,-
dd) z čínštiny alebo japončiny za každý slovný znak 1,-
ee) do čínštiny alebo japončiny za každý slovný znak 2,-
c) bez overenia alebo za overenie správnosti vo výške prekladu predloženého stranou vo výške polovice sadzieb podľa písm. b)
Poznámky
1. Poplatok sa vyberá uvedenými sadzbami za každú i len začatú stranu prekladu.
2. Za preklad archívneho materiálu z latinčiny alebo zo starej nemčiny (pred rokom 1850) do češtiny alebo slovenčiny sa vyberá poplatok sadzbou podľa písm. a) cc). Za preklad archívneho materiálu z nemčiny po roku 1850 alebo z maďarčiny do češtiny alebo slovenčiny sadzbou podľa písm. a) bb). Poplatok vyberajú archívne orgány.
3. Za druhé a každé ďalšie vyhotovenie prekladu alebo overenie prekladu sa vyberá poplatok vo výške 30 % sadzieb.
Oddiel L
Konanie o vynálezoch, ochranných značkách a chránených vzoroch
Poznámka spoločná pre celý oddiel.
Správny orgán môže so súhlasom Ministerstva financií určiť poplatky podľa tohto oddielu na základe vzájomnosti, príp. od vybratia poplatku na jej základe upustiť.
A.
VYNÁLEZY
Poznámky spoločné položkám 49 až 54.
1.
Pre poplatky je nerozhodné, či ide o patent samostatný alebo závislý.
2.
Od poplatkov sú oslobodené úkony,
a)
týkajúce sa prihlášok a patentov, ktoré sú celkom alebo sčasti v majetku štátu alebo pokiaľ výlučné právo používať vynález a s ním voľne nakladať patrí štátu,
b)
týkajúce sa prihlášok a patentov, ktorých predmet je oprávnený využívať štát podľa zákona alebo preto, že vynález mu bol odovzdaný; toto oslobodenie sa vzťahuje na poplatky splatné po dni, keď bol vynález odovzdaný štátu,
c)
o ktoré požiada majiteľa patentu na výzvu príslušného orgánu.
Pol. Predmet poplatku Poplatok Kčs
49. Konanie o prihláške vynálezu 200,-
Poznámka
Od poplatku je oslobodené konanie o prihláške vynálezu, ktorý bol odovzdaný štátu súčasne s prihláškou.
50. Za patent na vynález
a) za prvých päť rokov 3000,-
b) za ďalšie tri roky 2000,-
c) za 9. až 15. rok ročne 500,-
Poznámky
1. Poplatok platí majiteľ patentu; môže ho platiť i pôvodca, ktorý požiadal, aby bol na neho prepísaný patent udelený neprávom inej osobe.
2. Poplatok za prvých päť rokov platnosti patentu je splatný vopred, najneskoršie do 6 mesiacov po dni, keď sa rozhodnutie o udelení patentu stane právoplatným. Poplatky za ďalšie 3 roky sú splatné najneskoršie pred uplynutím piateho roku platnosti patentu. Poplatky za 9. a ďalší rok sú splatné vždy pred uplynutím predchádzajúceho roku platnosti patentu.
3. Ak sa poplatok nezaplatí v lehotách uvedených v poznámke 2, môže sa zaplatiť ešte v ďalšej lehote 6 mesiacov; v týchto prípadoch vyberie sa poplatok v dvojnásobnej výške.
51. Tlač a uverejnenie patentného spisu 100,-
Poznámky
1. Poznámka 1 k pol. 50 platí obdobne.
2. Poplatok je splatný v lehote určenej písomnou výzvou úradu na zaplatenie poplatku.
52. Konanie o žiadostiach o zápis zmluvy o využití vynálezu alebo o zápis prevodu práva udeliť súhlas na využitie vynálezu do patentového registra 300,-
53. Konanie o žiadosti o určenie, či sa porušuje alebo neporušuje patent uvedený v žiadosti 300,-
54. Vydanie osvedčenia o práve prednosti 50,-
B.
OCHRANNÉ ZNAČKY A CHRÁNENÉ VZORY
Pol. Predmet poplatku Poplatok Kčs
55. Konanie
a) o prihláške ochrannej značky alebo chráneného vzoru aj so zápisom do registra alebo o žiadosti o obnovu zápisu 200,-
b) o žiadosti o zápis prevodu ochrannej značky alebo chráneného vzoru, o žiadosti o súhlas na prevod alebo o žiadosti o zápis práva na používanie chráneného vzoru (licencia) 20,-
c) o návrhu na výmaz ochrannej značky, chráneného vzoru alebo o zisťovacom návrhu 40,-
Poznámka
1. Poplatok podľa písm. a) môže správny orgán znížiť až na polovicu sadzby.
2. Ak sa poplatok nezaplatí súčasne s podaním prihlášky o zápis ochrannej značky alebo chráneného vzoru alebo súčasne so žiadosťou o obnovu zápisu, môže sa zaplatiť ešte v ďalšej lehote 6 mesiacov; v týchto prípadoch sa vyberie poplatok v dvojnásobnej výške.
56. Konanie o žiadosti o medzinárodný zápis jednej ochrannej značky 20,-
Sadzobník II
správnych poplatkov vyberaných orgánmi štátnej mierovej služby
Poznámky k celému sadzobníku
1.
Poplatky podľa tohto sadzobníka sa vymeriavajú a platia na účet správneho orgánu, ktorý ich vymeral.
2.
Ak obstará orgán štátnej mierovej služby na žiadosť strany prepravu skúšobného výstroja potrebného na skúšanie a overovanie meradiel vlastným dopravným prostriedkom, zvyšuje sa celková suma vymeraného poplatku o 2 Kčs za každý aj len začatý kilometer vzdialenosti, ak váži prepravovaná výzbroj menej ako 200 kg, o 4 Kčs za každý aj len začatý kilometer vzdialenosti, ak váži prepravovaná výzbroj viac ako 200 kg a menej ako 2 000 kg a o 6 Kčs za každý aj len začatý kilometer, ak váži viac. Vzdialenosťou sa rozumie vzdialenosť miesta výkonu od sídla príslušného krajského oddelenia Úradu pre normalizáciu a meranie (najkratšou cestou). Ak sa vykonáva skúšanie a overovanie meradiel pri okružných cestách podnikaných podľa určeného plánu priamo na mieste ich používania, zvyšuje sa celková suma poplatku o 10 Kčs, ak váži prepravovaná výzbroj potrebná na vykonanie skúšky do 1 500 kg, a o 50 Kčs, ak váži viac. Pri periodických okružných cestách, pri ktorých sa predkladajú meradlá na hromadné skúšanie a overovanie na určených miestach (strediskách), zvyšuje sa každý vymeraný poplatok o 2 Kčs.
3.
Ak sa vykoná skúšanie a overovanie na žiadosť mimo úradnej miestnosti, zvyšuje sa celková suma poplatku vymeraného žiadateľovi o 40 Kčs za každého vyslaného technického pracovníka a za každý začatý kalendárny deň. Ak poskytne žiadateľ bezodplatne vhodný dopravný prostriedok pre orgány štátnej mierovej služby, vyberie sa zvýšenie len polovičnou sumou (20 Kčs). Náhrada cestovných výdavkov sa nepožaduje.
4.
Poplatky sa vyberajú, aj keď sa predmet neuzná za správny. Ak sa však zistí pri úkone nesprávnosť predmetu už pri vonkajšej prehliadke, poplatok sa nevyberie, aj keď pritom treba prípadne zničiť štátnu overovaciu značku na predmete; táto úľava sa nevzťahuje na zvyšovacie poplatky podľa poznámok 2 a 3.
5.
Ak sa nemôže úkon vinou poplatníka vykonať (napr. preto, že neboli pripravené pomôcky potrebné na vykonanie skúšky), vyberie sa za každého technického pracovníka a za každý aj začatý kalendárny deň poplatok 40 Kčs (včítane prípadného zvýšenia podľa poznámky 2).
Oddiel A
Overovanie vybratých prevádzkových meradiel
Pol. Predmet poplatku Poplatok Kčs
I. Meranie dĺžky
1. Dĺžkové meradlá na strižný tovar 2,-
2. Meračské pásma oceľové pre veľmi presné meranie
pre meraciu dĺžku do 30 m 120,-
pre meraciu dĺžku nad 30 m, za každých i začatých 10 m 25,-
3. a) Meradlá dĺžky tkanín - (odvaľovacie, skladacie) 150,-
b) Prídavné zariadenia 50,-
II. Meranie plochy
4. Stroje na meranie veľkosti plochy usní 100,-
III. Meranie objemu
5. Miery na tekutiny
o objeme do 5 litrov 2,-
o objeme nad 5 litrov 4,-
6. Objemové meradlá na dávkovacie tekutiny
a) s jednou objemovou čiarkou alebo značkou
s menovitým objemom do 20 litrov 5,-
s menovitým objemom nad 20 litrov 10,-
b) s viacobjemovými čiarkami alebo značkami
o menovitom objeme do 20 litrov 10,-
o menovitom objeme nad 20 litrov 25,-
Poznámka
Poplatok sa vyberá za overovanie meradla v skúšobni výrobcu, resp. opravára alebo v laboratóriu krajského oddelenia ÚNM. Pri overovaní na mieste použitia poplatok sa zvyšuje na dvojnásobok.
7. Objemové meradlá na prietokové tekutiny pre
menovitý prietok 200 l/min. 25,-
menovitý prietok nad 200 l/min. do 1 000 l/min. 40,-
menovitý prietok nad 1 000 l/min. 60,-
Poznámka
Poznámka k položke 6 platí obdobne.
8. Kontrolné liehové meradlá 140,-
9. Vodomery, za kus o menovitom prietoku
do 20 m3/h 7,-
nad 20 m3/h a vodomery bubnov 15,-
10. Prepravné sudy a kade používané ako meradlá objemu, pri objeme
do 110 litrov 3,-
nad 110 litrov do 220 litrov 5,-
za každých ďalších i začatých 100 litrov 3,-
11. Prepravné tanky (cisterny) na mlieko a iné tekutiny, objemu do 3 000 litrov 80,-
za každých ďalších i začatých 1 000 litrov 20,-
12. Výčapné nádoby
pri jednotlivom overovaní 1,-
pri hromadnom overovaní 20,-
13. Plynomery objemové (mokré i suché) o menovitom prietoku do 20 m3/h 15,-
nad 20 m3/h do 300 m3/h 50,-
nad 300 m3/h do 3 000 m3/h 120,-
nad 3 000 m3/h 200,-
IV. Meranie hmoty
14. Obchodné závažia bežné a presné
do 2 kg 1,-
nad 2 kg do 5 kg 2,-
nad 5 kg do 50 kg 5,-
Poznámka
Za požičanie 100 kg zaťažovacích závaží vyberie sa poplatok 5 Kčs za každý i začatý kalendárny deň.
15. Váhy
a) Váhy rovnoramenné (obchodné bežné a obchodné presné) 5,-
b) Stolné sklonné váhy o váživosti do 20 kg 15,-
c) Váhy mostíkové o váživosti do 500 kg 20,-
nad 500 kg do 1 000 kg 30,-
nad 1 000 kg, za každých i začatých 1 000 kg 20,-
d) Váhy mostové pre cestné a koľajové vozidlá bez ohľadu na systém o váživosti
do 5 000 kg 100,-
nad 5 000 kg do 15 000 kg 150,-
nad 15 000 kg do 30 000 kg 200,-
nad 30 000 kg do 50 000 kg 300,-
nad 50 000 kg do 80 000 kg 400,-
nad 80 000 kg 600,-
e) Váhy poloautomatické a automatické na váženie obilia 70,-
f) Váhy na zisťovanie škrobnatosti a znečistenia zemiakov 20,-
V. Meranie akosti obilia
16. Obilné skúšače o veľkosti
1/4 litra 20,-
1 litra 50,-
VI. Meranie hustoty
17. a) Liehomery, cukromery, muštomery, mliekomery, hustomery
prístroje bez teplomeru 20,-
prístroje s teplomerom 35,-
b) za vyhotovenie korekčnej tabuľky (skúšobný list) 30,-
VII. Meranie teploty
18. Lekárske a zverolekárske teplomery
pri jednotlivom overovaní 2,-
pri hromadnom overovaní -,30
VIII. Meranie elektrického prúdu
19. Elektromery pre priame alebo nepriame meranie
do výkonu 100 kW 30,-
nad tento výkon 80,-
Poznámka
Sadzby poplatku sa zvyšujú o polovicu pri elektromeroch s viacerými tarifami alebo s pomocným zariadením úradne skúšaným a pri elektromeroch s viacerými meracími rozsahmi alebo pri elektrolytických elektromeroch.
20. Meracie transformátory prúdu alebo napätia s primárnym rozsahom do 500 A alebo do 25 000 V triedy presnosti 0,5 a 1 50,-
Poznámka
Za ďalších (i začatých) 100 A zvýši sa poplatok o 10 Kčs za každý prevod. Za ďalších i začatých 1 000 V zvýši sa poplatok o 5 Kčs. Pri transformátoroch s viacerými rozsahmi poplatok sa vypočíta podľa počtu rozsahov.
IX. Iné merania
21. a) Taxametre alebo tachometre 30,-
b) Ak sa skúšanie taxametrov a tachometrov vykonáva na jednom vozidle spoločne, za obidve meradlá 50,-
22. a) Trhacie stroje a lisy pre statické skúšky materiálu pre maximálne zaťaženie
do 1 000 kp 125,-
nad 1 000 kp do 20 000 kp 250,-
nad 20 000 kp 300,-
Poznámka
Ak sa skúška bude vykonávať na univerzálnom stroji na ťah i tlak, zvýši sa poplatok o polovicu.
b) Trhací stroj Michaelisov (zistenie správneho pákového pomeru) rozsah do 100 kp 75,-
23. Skúšobné stroje na dlhodobé skúšky tečenia materiálu 100,-
24. Kyvadlové kladivá 500,-
X. Laboratórne meranie
25. a) Odmerné banky a valce 6,-
b) Odmerné valce s delením 12,-
Poznámka
Sadzba poplatku sa zvyšuje za každú ďalšiu overenú rysku o 6 Kčs.
26. Byrety 25,-
27. Butyrometre 8,-
28. Pipety 6,-
29. Pipety s delením 12,-
30. Englerove viskózimetre za prístroj 50,-
Oddiel B
Overovanie hlavných podnikových etalónov
I. Miery a prístroje na meranie dĺžok a rozmerových meraní
31. Etalónové základné mierky relatívne meranie absolútne meranie
od 0,5 mm do 5 mm 4,- 30,-
nad 5 mm do 25 mm 6,- 50,-
nad 25 mm do 100 mm 10,- 100,-
nad 100 mm do 500 mm 30,- -
nad 500 mm 60,- -
Pol. Predmet poplatku Poplatok Kčs za kus
32. Etalónový meter na overovanie nivelačných lát 60,-
II. Miery a prístroje na meranie plochy, rovinných uhlov a odchýlok geometrického tvaru
33. Etalónové uhlové mierky 30,-
34. Etalónové merné hárky 80,-
III. Miery a prístroje na meranie hmoty
35. Etalónové závažia analytické 8,-
36. a) Etalónové závažia do 50 kg na overovanie a kontrolu váh, prípadne na overovanie závaží včítane príp. justovania 10,-
b) Zaťažovacie závažia
aa) nad 50 kg do 200 kg 20,-
bb) nad 200 kg 50,-
cc) závažový voz (železničný) 250,-
dd) rohový vozík 50,-
37. Váhy na kontrolu dávkovacích zariadení 15,-
IV. Miery a prístroje na hodnotenie plodín
38. Etalónové tŕne 16,-
V. Miery a prístroje na meranie objemu
39. Etalónové byret 75,-
40. Etalónové váhy 65,-
41. Odmerné banky sklenené alebo kovové 75,-
42. Kubické miery na vymeriavanie meradiel objemu, základný poplatok 125,-
Okrem základného poplatku sa vyberie za každých 100 litrov objemu alebo ich zlomok poplatok vo výške 5 Kčs; ak však treba stupnicu vymerať, poplatok vo výške 10 Kčs.
VI. Prístroje na meranie prietoku
43. Kubické miery na plyny a tekutiny (pre plynomery, vodomery a pod.) 250,-
Okrem základného poplatku sa vyberie za každých 100 litrov objemu alebo ich zlomok 20 Kčs; ak však treba stupnicu vymerať, poplatok vo výške 40 Kčs.
44. Špeciálne prietokomery
a) ortuťový alebo vodný ukazovateľ prietoku,
za každú dýzu 10,-
za výpočet každej stupnice 60,-
b) kalibre 6,-
za výpočet kalibra 20,-
c) rozdielový tlakomer vo vodomernej stanici 30,-
za vyhotovenie stupnice 20,-
VII. Prístroje na mechanické skúšky materiálu
45. Etalónové tvrdomerné doštičky Rockwell, Brinell, Vickers 30,-
46. Etalónové vnikacie telesá Rockwell-C, Vickers
a) kontrola geometrického tvaru 40,-
b) funkčná kontrola telies 60,-
47. Etalónové silomery (dynamometre) vyhodnotenie v jednom zmysle sily pri zaťažení
do 300 kp 70,-
nad 300 kp do 15 Mp 150,-
nad 15 Mp do 100 Mp 300,-
Poznámka
Ak sa bude silomer vyhodnocovať v obidvoch zmysloch, zvyšuje sa správny poplatok na dvojnásobok.
VIII. Prístroje na meranie obrátok
48. Etalónové obrátkomery s presnosťou do 1 % 50,-
IX. Prístroje na meranie tlaku
49. Etalónové piestové manometre, porovnávacia metóda 100,-
50. Deformačné manometre s presnosťou do 1 %
do 500 kp/cm2 25,-
nad 500 at do 2 000 kp/cm2 50,-
nad 2 000 kp/cm2 80,-
51. Tekutinové tlakomery s presnosťou čítania ± 0,2 torr 50,-
52. Kontrolné barometre s presnosťou čítania ± 0,1 torr 200,-
53. Kontrolné mikromanometre s presnosťou čítania ± 0,2 torr 50,-
54. Kompresné vákuometre s presnosťou čítania 3 % 100,-
X. Prístroje na meranie elektrických veličín
55. Etalónový voltmeter alebo ampérmeter za jeden rozsah triedy presnosti
0,1 80,-
0,2 50,-
56. Etalónový wattmeter, za jeden rozsah triedy presnosti
0,1 140,-
0,2 70,-
57. Etalónové Westonové články triedy I-II 120,-
58. Kompenzátory
laboratórne 600,-
technické 200,-
59. Laboratórne odporové mostíky
jednoduchý 500,-
dvojitý 750,-
60. Etalónový odpor
pri 20 oC 60,-
v závislosti od teplotného koeficienta α 120,-
s určením koeficienta α a β 250,-
61. Etalónové odporové dekády 450,-
62. Etalónový kondenzátor
pevný 50,-
obrátkový 150,-
63. Etalónové kapacitné dekády
bez obrátkového kondenzátora 150,-
s obrátkovým kondenzátorom 260,-
XI. Prístroje na meranie teploty
64. Etalónové sklenené teplomery od -60 oC do +300 oC 70,-
65. Etalónové jasové pyrometre, za jeden rozsah 200,-
66. Etalónové teplotné žiarovky III. stupňa 400,-
XII. Prístroje na meranie svetelných veličín (fotometria)
67. Etalónové žiarovky
a) na svetelný tok alebo na svietivosť 150,-
b) na farebnú teplotu, za jednu hodnotu farebnej teploty 150,-
Oddiel C
Iné skúšky
Pol. Predmet poplatku Poplatok Kčs za kus
68. Úradné skúšky nového typu meradla alebo zmien konštrukcie a materiálu meradla, prípadne rozhodnutie o jeho prípustnosti na úradné skúšanie, úradné skúšky (aj s prípadným overovaním) predmetov, ktoré nie sú uvedené v ostatných položkách tohto sadzobníka (napr. metrologické práce a iné fyzikálno-technické presné merania a skúšky), ďalej skúšky nových druhov a vzoriek mier, váh a meracích prístrojov a konečne skúšky meradiel alebo laboratórnych predmetov, ak majú prídavné zariadenie sťažujúce skúšku alebo ak sa žiada o vykonanie skúšky v širšom rozsahu alebo s vyššou presnosťou 25,- až 3000,-
Poznámka
V medziach sadzby sa vymeriava poplatok podľa času trvania skúšky, a to sumou 25 Kčs za každú, aj len začatú hodinu a za každého pracovníka, ktorý vykonáva skúšku. Správny orgán môže poplatok zvýšiť podľa obťažnosti skúšky až o 100% základnej sadzby.
*)
Zoznam týchto predpisov bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva financií.
*)
Uznesenie vlády z 29. 10. 1962 č. 1025 o usmerňovaní výstavby bytov, občianskej a technickej vybavenosti vo vidieckych sídliskách v najbližších rokoch, uverejnené v č. 58/1962 Zbierky smerníc pre národné výbory.
*)
Vyhláška č. 145/1958 Zb. o prevádzke na cestách.