146/1965 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.06.1969 do 13.06.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

146
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií
z 24. decembra 1965
o správnych poplatkoch
Ministerstvo financií ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 17 ods. 1 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákonného opatrenia č. 138/1960 Zb. (ďalej len „zákon“).
§ 1
(1)
Predmety a sadzby správnych poplatkov (ďalej len „poplatky“) sa určujú v pripojených sadzobníkoch, ktoré sú súčasťou tejto vyhlášky.
(2)
Národné výbory a iné orgány štátnej správy (ďalej len „správne orgány“) vyberajú poplatky za poplatné úkony, ktoré vykonávajú, podľa sadzobníka I. Orgány štátnej mierovej služby vyberajú poplatky za osobitné poplatné úkony, ktoré vykonávajú, podľa sadzobníka II. Správne orgány vyberajú poplatky za poplatné úkony nimi vykonané bez ohľadu na to, v ktorom oddiele sadzobníka je poplatok určený.
§ 2
(1)
Poplatky určené v sadzobníkoch rámcove (najnižšou a najvyššou prípustnou sumou) vymeriavajú sa v medziach sadzby podľa rozsahu, času trvania a obťažnosti úkonu a podľa účelu sledovaného poplatkom.
(2)
Poplatky určené v sadzobníkoch percentom ceny vecí vymeriavajú sa z maloobchodnej, a ak nie je určená, z bežnej ceny vecí v čase, v ktorom sa poplatok vymeriava, alebo ak ide o poplatok splatný bez vymerania, v čase splatnosti poplatku. Poplatník je povinný oznámiť túto cenu správnemu orgánu vymeriavajúcemu poplatok; ak jeho údaj zrejme nezodpovedá maloobchodnej (bežnej) cene alebo ak poplatník túto cenu vôbec neudá, určí ju vymeriavajúci orgán.
(3)
Základ poplatku, ktorý je v sadzobníkoch určený percentom ceny, zaokrúhľuje sa nahor na sumu deliteľnú dvadsiatimi. Poplatky sa zaokrúhľujú do 50 hal. na celé koruny dolu a nad 50 hal. na celé koruny nahor.
§ 3
Čas a spôsob vymerania a splatnosť poplatku
(1)
Poplatky sa vymeriavajú pred vykonaním úkonu ústnou alebo písomnou výzvou na zaplatenie poplatku, ak sadzobníky neurčujú, že sa platia bez vymerania.
(2)
Poplatky sú splatné pred vykonaním úkonu, ak neurčujú sadzobníky inak.
(3)
Po vykonaní úkonu sa vymeriavajú len poplatky
1.
za úkony, pri ktorých to určujú sadzobníky;
2.
pri ktorých vykonanie úkonu je vzhľadom na spôsob určenia sadzby poplatku predpokladom pre určenie výšky poplatku;
3.
za úkony, ktoré sa vykonali, aj keď nebol poplatok zaplatený (§ 7 zákona).
(4)
Poplatky uvedené v odseku 3 sa vymeriavajú platobným výmerom a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia tohto výmeru.
§ 4
Spôsob platenia
(1)
Poplatky sa platia kolkovými známkami, ak neprevyšujú 400 Kčs.
(2)
V hotovosti alebo prevodom z účtu v peňažnom ústave sa platia poplatky
a)
ak tak určuje sadzobník,
b)
ak sú podľa sadzobníka priamym príjmom národných výborov,
c)
ak je tento spôsob platenia vhodnejší, i keď poplatok neprevyšuje 400 Kčs.
(3)
Poplatky, ktoré sa neplatia kolkovými známkami, platia sa na účet správneho orgánu a to spravidla toho, ktorý vymeral poplatok.
§ 5
Mena
(1)
Percentné poplatky za úkony zastupiteľských úradov sa vymeriavajú v mene, v ktorej je vyjadrená cena základu poplatku. Ostatné poplatky za úkony zastupiteľských úradov sa vymeriavajú v československých korunách.
(2)
Poplatky za úkony zastupiteľských úradov vymerané poplatníkom zdržujúcim sa v cudzine, platia sa v mene štátu, v ktorom je zastupiteľský úrad vymeriavajúci alebo vyberajúci poplatok. Ak to však zastupiteľský úrad uzná za vhodné, môže prijať platenie aj v inej cudzej mene. Poplatky za úkony zastupiteľských úradov vymerané poplatníkom zdržujúcim sa v Československej socialistickej republike platia sa v československých korunách. Správny orgán vyberajúci poplatok môže však prijať platenie aj v inej mene, ak to považuje za vhodné.
(3)
Pri vymeraní a platení poplatkov prepočítavajú sa československé koruny na cudzie meny a naopak podľa kurzov, ktoré určuje Štátna banka československá, prípadne podľa prepočítacích pomerov pre niektoré neobchodné platby.
Oslobodenie
§ 6
Okrem orgánov uvedených v § 10 ods. 1 zákona a v sadzobníkoch sú oslobodení:
2.
diplomatickí zástupcovia poverení v Československej socialistickej republike, všetci príslušníci ich rodín, žijúci s nimi v spoločnej domácnosti, iné osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu a konzulovia z povolania za predpokladu, že nie sú československými občanmi a že je zaručená vzájomnosť. Toto oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky za úkony, ktorými sa poskytuje osobitná výhoda alebo plnenie.
§ 7
Okrem prípadov uvedených v sadzobníkoch sú vecne od poplatkov oslobodené:
1.
úkony potrebné na konanie podľa predpisov o nemocenskom poistení a sociálnom zabezpečení a o poskytovaní zdravotnej starostlivosti;
2.
úkony potrebné na vykonávanie predpisov o obrane štátu;
3.
úkony potrebné na založenie jednotných roľníckych družstiev, prípadne na pretvorenie alebo splynutie doterajších jednotných roľníckych družstiev;
4.
úkony urobené v súvislosti s vykonávaním pozemkových úprav alebo so zaokrúhľovaním pozemkov podľa vládneho nariadenia č. 47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov;
5.
úkony týkajúce sa prevodu správy a vlastníctva majetku na socialistické organizácie.
§ 8
Vrátenie
(1)
Správny orgán vráti poplatníkovi zaplatený poplatok,
a)
ktorý sa zaplatil pred vykonaním úkonu, na vykonanie ktorého nedošlo bez zavinenia poplatníka, alebo ktorý sa zaplatil bez toho, že by poplatník bol na to povinný;
b)
ktorý sa zaplatil pri predložení podania, ktorým sa má konanie začať, ak nedošlo k jeho vecnému prerokovaniu;
c)
ktorý sa odpísal;
d)
ak vzal poplatník pred vydaním rozhodnutia späť podanie, pri predložení ktorého sa poplatok zaplatil, alebo ak sa úkon zrušil.
(2)
Správny orgán vráti sumu, o ktorú poplatník zaplatil na poplatku viac, ako bol povinný, alebo o ktorú sa zaplatil poplatok, dodatočne znížený.
(3)
Správny orgán vymeriavajúci poplatok rozhodne o tom, či a aká časť zaplateného poplatku sa poplatníkovi vráti, ak nedošlo vinou poplatníka k vykonaniu úkonu, za ktorý sa poplatok zaplatil. Správny orgán môže vrátiť na žiadosť najviac 65% sumy zaplatenej na poplatok. Vracané sumy sa zaokrúhľujú na celé koruny.
(4)
Nárok na vrátenie poplatku (preplatku) zanikne uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom nastali skutočnosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch.
§ 9
Predchádzajúce ustanovenia platia, len ak neurčujú sadzobníky alebo jednotlivé položky inak.
§ 10
Oslobodenia od poplatku za patent udelené predpismi vydanými do 1. januára 1961 zostávajú v platnosti.
§ 11
(1)
Zrušujú sa
a)
vyhláška Ministerstva financií č. 160/1960 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášok č. 109/1962 Zb., č. 8/1964 Zb., č. 44/1964 Zb. a č. 115/1964 Zb.,
b)
smernice, pokyny a iné podrobnejšie predpisy o správnych poplatkoch.*)
(2)
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1966.
Minister:

Dvořák v. r.
Sadzobník I správnych poplatkov vyberaných národnými výbormi a inými orgánmi štátnej správy
Poznámka k celému sadzobníku.
Poplatky podľa položiek 5, 6, 6b, 13b, 13c, 13d, 13e, 19, 19a, 25a, 28, 28a, 29, 31, 38, 38a, 38b, pokiaľ úkony vykonávajú národné výbory, sú príjmom národného výboru, ktorý úkon vykonal. V týchto prípadoch sa poplatky neplatia kolkovými známkami.
Oddiel A
Spoločný pre všetky odbory správy
Pol. Predmet poplatku Poplatok Kčs
1. Vydanie úradného potvrdenia, druhého, tretieho atď. rovnopisu vybavenia, odpisu alebo výpisu z kníh, úradných záznamov, registrov, listiny a spisov alebo zo súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou potvrdení uvedených v pol. 7 a 38a tohto sadzobníka za každú i len začatú stranu 5,-
Poznámky
1. Prvá kópia (napr. výpis z matriky) nepodlieha poplatku, ak nie je v ďalších položkách alebo predpisoch určené inak.
2. Za odpisy, výpisy, osvedčenia obstarané z archívneho materiálu štátnych a ostatných archívov staršieho ako 25 rokov sa vyberá poplatok podľa obťažnosti úlohy za každú aj len začatú stranu odpisu, výpisu alebo osvedčenia vo výške dvojnásobku až päťnásobku sadzby podľa tejto položky.
3. Za písomné informácie z archívneho materiálu štátnych a ostatných archívov sa vyberá poplatok podľa obťažnosti úkonu za každú aj len začatú stranu písomnej informácie vo výške dvojnásobku až desaťnásobku sadzby poplatku podľa tejto položky.
4. Za preklady z archívneho materiálu štátnych a ostatných archívov sa vyberá poplatok podľa pol. 48.
5. Za vydanie kópie osvedčenia o zápise ochrannej značky alebo chráneného vzoru, výpisu alebo potvrdenia z registra ochranných značiek, alebo z registra chránených vzorov sa vyberá poplatok 20 Kčs.
6. Za odpisy vyhotovované čs. zastupiteľskými úradmi sa vyberá poplatok podľa pol. 47.
1a. Vyhľadávanie archívneho materiálu na žiadosť poplatníka za účelom urobenia reprodukcie mikrofilmom, prípadne inými reprografickými postupmi, za každú začatú hodinu pracovného času potrebného na vyhľadanie archívneho materiálu 2,- až 20,-
Poznámka:
Správny poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa úkony vykonávajú v rámci vedeckého styku so zahraničím za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
2. Vydanie dokladu (preukazu) náhradou za doklad (preukaz) stratený, zničený alebo neupotrebiteľný 10,-
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie i za vydanie náhradnej štátnej poznávacej značky motorových vozidiel.
2. Poplatok sa vyberie, i keď za vydanie pôvodného dokladu (preukazu) sa poplatok nevyberá.
3. Správny orgán môže poplatok znížiť až na pätinu; príp. zvýšiť až na desaťnásobok.
3. Overenie podpisov strán na listinách - za každú osobu, ktorej podpis sa overuje 4,-
Poznámka
Za overenie podpisu Ministerstvom zahraničných vecí a čs. zastupiteľskými úradmi (legalizácia a superlegalizácia) sa vyberá poplatok podľa pol. 46.
4. Overenie neúradného odpisu (fotokópie) predloženého poplatníkom, ak nie je naň určený osobitný poplatok, za každú aj začatú stranu listiny, ktorej odpis (fotokópia) sa overuje
a) v českom alebo slovenskom jazyku 2,-
b) v cudzom jazyku 4,-
Poznámky
1. Za overenie odpisu zastupiteľským úradom vyberá sa poplatok podľa pol. 47.
2. Za overenie odpisu materiálu zo štátnych a ostatných archívov vyberá sa poplatok vo výške dvojnásobku až päťnásobku.
3. Poplatok sa neplatí za overovanie odpisov listín, ktoré sú potrebné na vymeranie notárskych poplatkov alebo pre zbierku registrovaných zmlúv alebo pre evidenciu nehnuteľností vedenú na príslušnom orgáne Ústrednej správy geodézie a kartografie. Na týchto odpisoch sa musí však vyznačiť účel, na ktorý sa vyhotovili.
5. Znalecký alebo odborný posudok úradu na žiadosť poplatníka za každú aj len začatú hodinu pracovného času potrebného na vypracovanie posudku (včítane overovania podkladov, získavania materiálu a pod.), vydanie osvedčenia o tuzemskom práve 25,-
najviac však celkom 3000,-
Poznámky
1. Za odborný posudok k žiadosti o vývoz kultúrnych pamiatok zvyšuje sa poplatok o jednu pätinu.
2. Za znalecký alebo odborný posudok pri posudzovaní projektov technických zariadení, parných kotlov, tlakových nádob, zdvíhadiel a silnoprúdových elektrických zariadení vyberá sa základný poplatok 300,- Kčs, za každú druhú i ďalšiu začatú hodinu 25,- Kčs, najviac však 3000,- Kčs.
6. Miestne vyšetrenie (komisionálne konanie) - ak je podľa príslušných predpisov nariadené alebo ak sa koná z podnetu účastníkov konania 25,- až 250,-
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberá za miestne vyšetrenie vo veci výstavby budov, ak sa ďalej neurčí inak.
2. Poplatok sa nevyberie, ak sa miestne vyšetrenie koná vo všeobecnom záujme (napr. pri živelných pohromách a nehodách) alebo ak bolo miestne vyšetrenie nariadené bez návrhu účastníkov konania úradom, súdom alebo iným verejným orgánom.
6a. Podanie žiadosti na orgánoch štátnej správy 5,-
Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie za žiadosti o vykonanie úkonov, ak sa za žiadaný úkon vyberie poplatok podľa ostatných položiek tohto sadzobníka, s výnimkou žiadosti o povolenie na vycestovanie do cudziny, kde sa vyberie aj poplatok podľa tejto položky vo výške dvojnásobku.
2. Poplatok sa taktiež nevyberie, ak ide o žiadosti o priznanie štipendia.
3. Za žiadosti sa považujú i podania - s výnimkou sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich*) - ak sa podľa ich obsahu má vydať rozhodnutie, ktoré sleduje majetkový prospech účastníka konania.
4. Za žiadosť o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa vyberá poplatok vo výške štvornásobku.
5. Za žiadosť o zrušenie práva užívať byt alebo časť bytu (v zmysle § 37 zák. č. 41/1964) v prospech vlastníka rodinného domčeka alebo užívateľa bytu vyberá sa poplatok vo výške dvanásťnásobku.
6b. Privolenie k výmene bytu alebo k dohode o výmene bytu. 20,-
Oddiel B
Všeobecná vnútorná správa
Pol. Predmet poplatku Poplatok Kčs
7. Vydanie potvrdenia alebo písomné oznámenie informácie o pobyte osôb za jednu adresu alebo potvrdenie 4,-
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky platia tiež hospodárske a iné organizácie (nie však rozpočtové), i keď sú podľa všeobecných predpisov od poplatku oslobodené.
8. Vydanie povolenia na vycestovanie do cudziny 20,- až 400,-
Poznámky
1. Ak je vydané povolenie na vycestovanie s platnosťou na dobu niekoľkých rokov alebo na dve alebo viac ciest, vyberie sa poplatok pri každom vycestovaní.
2. Poplatok sa vyberie pri každej ceste pred prekročením štátnych hraníc vylepením kolkovej známky do colného a devízového vyhlásenia, ktoré je nedeliteľnou súčasťou cestovného dokladu.
3. Výška poplatku sa spravuje podľa územnej platnosti cestovného dokladu a dĺžky pobytu v cudzine.
4. Správny orgán môže znížiť poplatok až na polovicu osobám, ktoré nie sú zárobkovo činné (študenti, učni, dôchodcovia atď.), alebo ak ide o krátkodobú cestu podľa turistickej konvencie.
5. Poplatok sa nevyberá za povolenie cesty do cudziny detí vo veku do 15 rokov.
6. Poplatok sa nevyberá, ak ide o služobné cesty.
7. Ak poplatník prekročí dĺžku pobytu v cudzine, podľa ktorej bola pred vycestovaním určená výška poplatku, je povinný doplatiť sumu zodpovedajúcu skutočnej dĺžke pobytu. Správny orgán môže v tomto prípade zvýšiť poplatok až na dvojnásobok.
8. Za povolenie na vycestovanie pri vysťahovaní možno zvýšiť poplatok až na dvadsaťpäťnásobok.
9. Za vydanie cestovného pasu sa vyberie okrem poplatku podľa tejto položky ešte suma vo výške 10,- Kčs ako čiastočná náhrada hotových výdavkov.
9. Predĺženie alebo rozšírenie platnosti cestovného dokladu alebo vycestovacej doložky 10,-
Poznámky
1. Správny orgán môže poplatok primerane znížiť, príp. od jeho vybratia upustiť, najmä v prípadoch, keď sa cesta nemohla nastúpiť v určenom termíne bez zavinenia poplatníka.
2. Poznámka 10 k pol. 8 platí tu obdobne.
10. Povolenie alebo predĺženie pobytu cudzincovi 10,- až 100,-
Poznámka
Správny orgán môže od vybratia poplatku upustiť na podklade vzájomnosti alebo z dôvodu všeobecného záujmu, príp. so súhlasom Ministerstva financií poplatok zvýšiť až na päťnásobok.
11. Vydanie hraničnej priepustky 5,- až 50,-
Poznámky
1. Pri vydaní hromadnej hraničnej priepustky sa vyberá poplatok za každú osobu uvedenú v priepustke.
2. Poplatok sa nevyberá za vydanie priepustky pre deti do 15 rokov.
12. Povolenie zmeny priezviska
a) hanlivého, výstredného, smiešneho, cudzojazyčného alebo priezviska rozvedenej ženy (alebo rozlúčenej pred 1. 1. 1950) na jej predchádzajúce priezvisko 20,-
b) v iných prípadoch alebo povolenie zmeny mena 100,-
Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak ide o zmenu mena osvojených detí alebo zmeny, ktoré treba urobiť v dôsledku nesprávnych (neúplných) zápisov v matrikách.
2. Vybratie poplatku neprichádza do úvahy, ak ide o vyhlásenie rozvedeného manžela, že opäť prijíma predchádzajúce priezvisko, ak táto skutočnosť bola oznámená do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zrušení manželstva rozvodom (§ 29 zák. č. 94/1963 Zb.).
13. Udelenie štátneho občianstva alebo vydanie osvedčenia o prepustení zo štátneho zväzku 40,- až 500,-
Poznámky
1. Za vydanie osvedčenia o prepustení zo štátneho zväzku môže sa poplatok zvýšiť až na dvadsaťpäťnásobok sadzby.
2. Ak sa doručuje osvedčenie o prepustení zo štátneho zväzku do cudziny, poplatok určí zastupiteľský úrad.
13a. Vydanie osvedčenia o československom štátnom občianstve 10,-
13b. Povolenie uzavrieť manželstvo na inom miestnom národnom výbore poverenom viesť matriky, než je miestny národný výbor uvedený v ods. 1 § 4 Zákona o rodine č. 94/1963 Zb. 50,- až 150,-
13c. Uskutočnenie uzavretia manželstva iným miestnym národným výborom povereným viesť matriky, než je miestny národný výbor uvedený v ods. 1 § 4 Zákona o rodine č. 94/1963 Zb. 100,- až 500,-
Poznámky k položkám 13b a 13c
1. Podľa okolností prípadu správny orgán poplatok odpustí alebo ustanovenú výšku poplatku zníži.
2. Vyberanie poplatku neprichádza do úvahy, ak je život toho, kto chce uzavrieť manželstvo priamo ohrozený (§ 4 ods. 3 zák. č. 94/1963 Zb.).
13d. Uzavretie manželstva medzi cudzími štátnymi príslušníkmi alebo osobami bez štátnej príslušnosti a povolenie uzavrieť manželstvo zástupcom 100,- až 1000,-
Poznámky
1. Podľa okolností prípadu správny orgán poplatok odpustí alebo ustanovenú výšku poplatku zníži.
2. Poplatok sa nevyberie, ak bol už vybratý poplatok za delegáciu národného výboru podľa pol. 13b.
3. Správny orgán môže poplatok určiť na základe vzájomnosti vo výške, v akej vyberá poplatok štát, ktorého jeden zo snúbencov je štátnym príslušníkom, prípadne od vybratia poplatku upustiť.
13e. Povolenie na uzavretie manželstva mimo ustanoveného času alebo mimo určenej svadobnej siene 100,- až 500,-
Poznámka:
Podľa okolností prípadu správny orgán poplatok odpustí alebo ustanovenú výšku poplatku zníži.
14. Vysvedčenie o právnej spôsobilosti uzavrieť manželstvo v cudzine 20,-
15. Nazretie do matrík narodených, sobášených a zomretých, ktoré sú uložené v archívoch, za jednu knihu a jeden i začatý deň 5,-
Poznámka
Správny orgán môže poplatok primerane znížiť, prípadne od vybratia poplatku upustiť z dôvodov všeobecného záujmu.
16. Vydanie zbrojného preukazu osvedčujúceho právo držať a nosiť zbraň, rozšírenie alebo predĺženie jeho platnosti za každý rok 20,-
Poznámky
1. Poplatok sa platí vopred pri podaní žiadosti; ak sa žiadosti nevyhovie, poplatok sa nevráti.
2. Príslušníci ozbrojených sborov v činnej službe, Ľudových milícií a pomocných sborov Ministerstva vnútra sú od tohto poplatku oslobodení.
3. Za povolenie držať poľovnú zbraň - ak držiteľ nemá poľovný lístok (položka 29) - vyberie sa jednorazový poplatok vo výške dvojnásobku za každú zbraň.
17. Vydanie povolenia na nákup zbrane (krátkej alebo poľovnej guľovnice) alebo povolenie na jej prevod z jedného držiteľa na iného 20,-
Poznámka
Ak sa vydáva súčasne povolenie na vývoz zbraní a ak sa za toto povolenie vymeral poplatok podľa pol. 18, nevymeria sa už poplatok podľa tejto položky.
18. Povolenie na vývoz alebo dovoz zbraní za každú vyvážanú alebo dovážanú
krátku zbraň 20,-
malorážku 50,-
dlhú zbraň (guľovnicu, guľobrokovnicu, kozlicu, brokovnicu a pod.) 100,-
Poznámky
1. Ak majú dovážané alebo vyvážané poľovné zbrane náhradné hlavne, zvýši sa poplatok za každú ďalšiu náhradnú hlaveň o 20 Kčs.
2. Cudzinci, ktorí prichádzajú do ČSSR len prechodne poľovať, tento poplatok neplatia.
3. Vývoz alebo dovoz zbraní získaných ako ceny v streleckých a podobných súťažiach od poplatku je oslobodený. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku za povolenie na vývoz zbraní, ktoré poplatník získal ako dar od socialistickej organizácie.
Oddiel C
Výstavba
Pol. Predmet poplatku Poplatok Kčs
19. Rozhodnutie o prípustnosti stavby alebo iné obdobné povolenie, povolenie na trvalé užívanie stavby, povolenie zmien v užívaní stavby, povolenie výnimiek zo stavebných obmedzení v ochranných pásmach 100,-
Poznámky
1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku za vydanie rozhodnutia o prípustnosti stavby rodinného domčeka a povolenie na jeho trvalé užívanie vo vybratých alebo iných obciach vhodných pre sústreďovanie výstavby.*)
2. Pri drobných prístavbách, nadstavbách a pri iných stavebných úpravách alebo zmenách (napr. zriadenie priečok, dverných otvorov, zmena v účele užívania jednotlivých miestností a pod.) môže správny orgán znížiť poplatok za rozhodnutie o prípustnosti stavby a za povolenie trvalého užívania až na štvrtinu.
3. Poplatkom podľa tejto položky je kryté tak vydanie rozhodnutia o prípustnosti stavby, ako aj povolenie na trvalé užívanie stavby. Ak však ide o dodatočné vydanie uvedených povolení pre stavbu, ktorá sa vopred riadne nepovolila, príp. sa uskutočnila v zásadnom rozpore so schváleným projektom, správny orgán môže vymerať poplatok až päťdesiatnásobkom sadzby.
4. Za vydanie rozhodnutia o prípustnosti stavby rodinného domčeka v obciach, ktoré sa nevybrali pre sústreďovanie výstavby, správny orgán môže zvýšiť poplatok až na päťdesiatnásobok sadzby. Za povolenie výstavby objektov individuálnej rekreácie (rekreačné domčeky, chaty, altány a pod., včítane povolenia prístavieb a iných úprav týchto objektov - napr. zriadenie garáží a pod.) môže správny orgán zvýšiť poplatok až na dvadsaťpäťnásobok sadzby. Odbor výstavby krajského národného výboru určí v pochybnostiach, či ide o obec určenú pre sústreďovanie výstavby.
5. Za miestne vyšetrenie vo veci výstavby budov poplatok sa nevyberá, s výnimkou výstavby budov, pri ktorých sa vydáva povolenie dodatočne, ako i budov a objektov uvedených v poznámke 4.
6. Pri výstavbe súvislých garáží vyberie sa poplatok 100,- Kčs za každú garáž bez ohľadu na počet stavebníkov.
7. Pri výstavbe budovy pre hromadné garážovanie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na dvadsaťnásobok.
19a. Vydanie povolenia na zborenie stavby 20,- až 200,-
Poznámka
Poplatok sa nevyberie v prípadoch, v ktorých zborenie stavby nariadil príslušný národný výbor.
19b. Vydanie osvedčenia na vykonávanie prác na projektovej dokumentácii stavby (vždy len pre určitú stavbu) 1 % z ceny za práce na projektovej dokumentácii
Oddiel D
Cestná prevádzka a doprava
Poznámky spoločné pre celý oddiel
2.
O tom, ktoré motorové vozidlá sa posudzujú ako motocykle, platí pre účely správnych poplatkov obdobne ustanovenie § 4 ods. 1 vyhlášky č. 99/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani z motorových vozidiel.
Pol. Predmet poplatku Poplatok Kčs
20. Schválenie technickej spôsobilosti motorového vozidla zostaveného (i amatérsky) zo súčiastok, a to ak ide o:
a) jednostopové vozidlá s obsahom do 50 ccm 500,-
b) ostatné jednostopové vozidlá (vrátane motocyklov s postranným vozíkom a motorových trojkoliek - ríkš) 2000,-
c) osobné automobily (vráane tzv. autíčok) 12 000,-
d) ostatné dvojstopové vozidlá 15 000,-
Poznámky
1. V poplatku je zahrnutý i poplatok za skúšku na schválenie technickej spôsobilosti, za vydanie technického preukazu a osvedčenia o technickom preukaze pre motorové vozidlo.
2. Pri motorových vozidlách zariadených pre invalidov sa znižuje poplatok podľa písm. b) a c) o 50 %.
3. Ak sa vo výnimočných prípadoch dodatočne povolí stavba motorového vozidla, ktoré bolo zostavené bez predchádzajúceho povolenia príslušných orgánov, vyberie sa poplatok sadzbou zvýšenou o 30 %.
4. Podľa tejto položky sa vyberie poplatok tiež v prípadoch, ak schvaľuje správny orgán technickú spôsobilosť motorového vozidla, ktoré bolo predtým na žiadosť držiteľa alebo z úradného príkazu trvale vyradené z prevádzky. Správny orgán môže v prípadoch uvedených v predchádzajúcej vete podľa okolností znížiť poplatok až na jednu pätinu sadzby.
5. Poplatok podľa pol. 20 písm. d) za schválenie technickej spôsobilosti špeciálneho automobilu (sériove nevyrábaného) a traktora zostaveného zo súčiastok sa znižuje na jednu tretinu.
21. Schválenie technickej spôsobilosti motorového vozidla alebo prívesu po zmene jeho podstatnej časti, ak sa použili časti iného typu, ako boli pôvodné
a) jednostopových motorových vozidiel
aa) s obsahom valcov do 50 ccm 50,-
bb) s obsahom valcov nad 50 ccm (včítane motorových trojkoliek - ríkš) 200,-
b) dvojstopových motorových vozidiel (včítane tzv. autíčok) 400,-
Poznámky
1. Súčasná alebo postupná výmena dvoch podstatných častí motorového vozidla za časti iného typu sa považuje za zostavenie vozidla zo súčiastok.
2. Za schválenie technickej spôsobilosti motorového vozidla, ak sa pripojí
a) k motocyklu postranný vozík,
b) za osobný alebo dodávkový automobil alebo za motocykel prívesný vozík,
vyberie sa poplatok vo výške 100 Kčs.
Pri prívesných a postranných vozíkoch k motocyklu, technickú spôsobilosť ktorých schválilo Ministerstvo dopravy pre určitý typ motocykla, a pri schválených typoch prívesov za osobné a dodávkové automobily sa vyberie poplatok podľa položky 23b.
3. Pri motorových vozidlách zariadených pre invalidov sa znižuje poplatok podľa písm. a) bb) o polovicu, podľa písm. b) o 30 %.
4. Za schválenie technickej spôsobilosti vozidla, ktorého prestavba sa vykonala bez predchádzajúceho povolenia, poplatok sa primerane zvýši až na dvojnásobok sadzby, najmenej však o 20 %.
22. Zápis zmeny držiteľa motorového vozidla alebo prívesu (aj s vykonaním opráv v príslušných dokladoch):
a) jednostopových motorových vozidiel
aa) do 50 ccm 20,-
bb) ostatných (vrátane motocyklov s prívesným alebo postranným vozíkom a motorových trojkoliek - ríkš) 200,-
b) dvojstopových motorových vozidiel nadobudnutých pred 10. 6. 1969 a na poradník po 9. 6. 1969, ak ide o zápis prvej zmeny držiteľa motorového vozidla:
Poplatok pri veku motorového vozidla
Značka a typ do 1 roku vrátane staršieho
ako 1 rok do 2 rokov vrátane ako 2 roky do 3 rokov vrátane ako 3 roky do 4 rokov vrátane ako 4 roky do 5 rokov vrátane ako 5 roky do 6 rokov vrátane ako 6 roky do 7 rokov vrátane
I. Trabant 600, 601
Wartburg 311
Simca Aronde, Elysée, Étoile, Arianne, Monthlery
Warszawa 201 všetky vyhotovenia
Moskvič 403, 407
Záporožec
9 000 8 000 7 000 6 000 4 000 2 000 1 000
II. Škoda Octavia, Felicia, všetky vyhotovenia
Škoda 1 000 MB všetky vyhotovenia
Škoda 1 100 MB všetky vyhotovenia
Škoda 1 202 všetky vyhotovenia
Wartburg 353 všetky vyhotovenia
Warszawa 203 všetky vyhotovenia
Renault R-8
Hillman-Minx všetky vyhotovenia
Moskvič 408
Fiat 600 všetky vyhotovenia
18 000 16 000 14 000 12 000 8 000 4 000 2 000
III. Fiat 600 D, 850 všetky vyhotovenia
Renault R - 10
Ford Cortina všetky vyhotovenia
Saab 96
27 000 24 000 21 000 18 000 12 000 6 000 3 000
IV. Simca 1 300, 1 500,
1 301, 1 501 všetky vyhotovenia
Ford Cortina 1 300, 1 500, 1 600
všetky vyhotovenia
Saab 96 - V 4 a 99 všetky vyhotovenia
Volga všetky vyhotovenia
Fiat 125 - P
Tatra T-603 všetky vyhotovenia
Renault R - 16
36 000 32 000 28 000 24 000 16 000 8 000 4 000
V. Z motorových vozidiel neuvedených v skupine I. až IV. sa vyberie poplatok pri vozidlách s obsahom valcov:
a) do 900 ccm sadzbou uvedenou v I. skupine
b) nad 900 ccm do 1 250 ccm sadzbou uvedenou v II. skupine
c) nad 1 250 ccm do 1 500 ccm sadzbou uvedenou v III. skupine
d) nad 1 500 ccm sadzbou uvedenou v IV. skupine
Pri vozidlách starších ako 7 rokov sa vyberie poplatok 600 Kčs.
c) ostatných dvojstopových motorových vozidiel 600,-
Poznámky
1. Ak došlo k prvej zmene držiteľa motorového vozidla pred 10.6.1969 medzi blízkymi osobami,*) nepovažuje sa táto zmena za prvú zmenu v zmysle položky 22 písm. b).
2. Poplatok je povinný zaplatiť doterajší držiteľ pri ohlásení prevodu.
3. Pokiaľ pre určenie sadzby poplatku rozhoduje vek vozidla, je pre posúdenie rozhodujúci ročník výroby zaznačený v evidencii dopravného inšpektorátu VB. V tých prípadoch, v ktorých sa koncom roka dodávajú vozidlá, pri ktorých je na typovom štítku a v technickom preukaze uvedený nasledujúci rok ako rok výroby, je pre určenie sadzby poplatku rozhodujúci rok, v ktorom bolo vozidlo zapísané do evidencie. Ak bolo motorové vozidlo prestavané na iný typ, rozhoduje typ, ktorý je zaznačený v evidencii dopravného inšpektorátu VB.
4. Ak došlo k zmene držiteľa motorového vozidla uvedeného pod písm. b) úplne alebo čiastočne bezodplatným prevodom, odpočíta sa od určeného poplatku zaplatený notársky poplatok z darovania, ktorý sa preukázateľne zaplatil za darované vozidlo.
5. Ak došlo k zmene držiteľa motorového vozidla z poručiteľa na dediča, poplatok sa neplatí; ak však ide o motorové vozidlá uvedené pod písm. b), vyberie sa poplatok za zápis zmeny držiteľa motorového vozidla z dediča na ďalšieho držiteľa sadzbou podľa citovaného ustanovenia zodpovedajúcou veku motorového vozidla v čase zápisu zmeny držiteľa. Predchádzajúce ustanovenie tejto poznámky sa použije obdobne, ak dôjde k zmene držiteľa na úradný príkaz, rozhodnutím súdu alebo pre zánik manželstva a s ním spojeného vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo darovaním vozidla medzi rodičmi a deťmi.
6. Ak došlo k prevodu motorového vozidla uvedeného pod písmenom b) z poručiteľa na dediča, na úradný príkaz, rozhodnutím súdu alebo pre zánik manželstva a s ním spojeného vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo darovaním medzi rodičmi a deťmi pred 10. 6. 1969 a nevybral sa poplatok alebo sa vybral poplatok vo výške 600 Kčs, vyberie sa poplatok za zápis zmeny držiteľa motorového vozidla na ďalšie osoby v uvedených prípadoch podľa písmena b).
7. Pri vzájomnej výmene dvojstopových motorových vozidiel, ktorých ročník výroby sa neodlišuje o viac ako 2 roky, platí každý držiteľ poplatok vo výške určenej pod písmenom c). Ak ide o motorové vozidlá uvedené pod písmenom b), zaplatí prevodca pri najbližšom budúcom zápise zmeny držiteľa motorového vozidla poplatok sadzbou podľa citovaného ustanovenia zodpovedajúcou veku vozidla v čase zápisu zmeny.
8. Za zápis zmeny držiteľa dvojstopového motorového vozidla zariadeného pre invalidov a prevádzaného medzi invalidmi vyberá sa poplatok znížený o polovicu.
9. Za motorové vozidlá získané na poradník sa považujú aj vozidlá získané z rezervy vedúcich ústredných orgánov, získané na základe príslušných smerníc nositeľmi čs. radov a vyznamenaní, ďalej vozidlá poškodené, ojazdené, výstavné a iné získané od socialistických organizácií.
10. Za zápis zmeny držiteľa motorového vozidla získaného výhrou v lotérii alebo individuálne dovezeného z cudziny znižuje sa poplatok podľa písmena b) na polovicu. Za zápis zmeny držiteľa motorového vozidla zakúpeného v Tuzexe vyberie sa poplatok podľa písmena c).
11. Ak sa za zápis zmeny držiteľa motorového vozidla vybral poplatok podľa písmena b), podliehajú všetky ďalšie zápisy zmien držiteľa tohto vozidla sadzbe podľa písmena c).
23. a) Vydanie štátnej poznávacej značky pre osobné automobily, ktoré neboli dosiaľ v evidencii dopravného inšpektorátu 100,-
b) Vydanie štátnej poznávacej značky v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje pol. 23 písm. a), vydanie zvláštnej poznávacej značky, zápis zmeny stanovišťa motorového vozidla, zmeny mena alebo priezviska alebo adresy držiteľa motorového vozidla a iné podobné zmeny i s vydaním príslušných dokladov alebo vykonanie zmeny v nich 10,-
Poznámky
1. Ak sa poplatok vymeral podľa pol. 20, 21 alebo 22, nevymeria sa už poplatok podľa tejto položky.
2. Poplatok podľa písm. b) možno vymerať až vo výške desaťnásobku sadzby, ak sa neohlásili v určenej lehote skutočnosti, ktorých hlásenie je nariadené príslušnými predpismi o premávke na cestách.*)
24. Za povolenie individuálneho výcviku vodičov
a) jednostopových motorových vozidiel
aa) do 50 ccm 50,-
bb) ostatných 150,-
b) dvojstopových motorových vozidiel 450,-
Poznámky
1. Ak povoľuje správny orgán tomu istému žiadateľovi súčasne výcvik vodičov tak jednostopových, ako aj dvojstopových motorových vozidiel, poplatok je 600 Kčs.
2. Správny orgán môže poplatok znížiť, príp. od jeho vybratia upustiť, ak povoľuje individuálny výcvik vodičov-invalidov, ktorí v dôsledku svojej invalidity potrebujú osobitnú úpravu motorového vozidla.
25. Povolenie na vykonávanie dopravy osôb alebo nákladov udelené podľa zákona č. 57/1950 Zb. o úprave podnikania v cestnej doprave tuzemskej alebo zahraničnej organizácii (podniku, podnikateľovi) 200,- až 1000,-
Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak ide o nepravidelnú prepravu osôb pri zabezpečovaní brigádnických prác a pri nepravidelnej preprave osôb a telovýchovného inventára, ak sa tým zabezpečuje plnenie plánu rozvoja telovýchovy a športu.
2. Ak sa vodič motorového vozidla pri vstupe na územie ČSSR a pri výstupe z územia ČSSR nepreukáže riadnym povolením, vyberie sa poplatok vo výške dvojnásobku sadzby.
3. Správny orgán so súhlasom Ministerstva financií určí poplatok na základe vzájomnosti vo výške, v akej vyberá poplatok štát, ktorého je podnik (podnikateľ) príslušníkom, prípadne môže od vybratia poplatku upustiť.
25a. Povolenie na zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií I., II. a III. triedy pri preprave zvlášť ťažkých, rozmerných predmetov a na užívanie vozidiel, ktorých rozmer alebo váha presahuje mieru ustanovenú osobitnými predpismi
a) pri doprave po cestách presahujúcich územie obvodu jedného okresu 200,-
b) pri doprave po cestách v obvode jedného okresu 100,-
Poznámka
V prípadoch uvedených pod písm. a) vyberá poplatok KNV (NVP), aj keď doprava presahuje jeho územie, v prípadoch uvedených pod písm. b) ONV.
25b. Povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa písm. b) až g) § 13 vyhlášky č. 136/1961 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o cestných komunikáciách (cestný zákon) 100,- až 500,-
Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak ide o povolenie na zloženie materiálu potrebného na opravu alebo údržbu pozemnej komunikácie, pokiaľ doba skládky nepresiahla dobu potrebnú na vykonanie prác.
2. Poplatok sa taktiež nevyberie za povolenie za užívanie pozemnej komunikácie, ak ide o usporiadanie kultúrneho, zábavného, športového alebo iného podniku celoštátneho významu.
Oddiel E
Letecká doprava a telekomunikácie
Pol. Predmet poplatku Poplatok Kčs
26. Povolenie na vykonávanie medzinárodnej leteckej prepravy osôb alebo nákladov udelené zahraničnému podniku (podnikateľovi) 1000,-
Poznámka
Poznámky k pol. 25 platia tu obdobne.
27. Povolenie na zriadenie a prevádzku vysielacej rádioelektrickej stanice pokusnej a amatérskej 100,-
Oddiel F
Pôdohospodárstvo
Pol. Predmet poplatku Poplatok Kčs
28. Povolenie domácej zakáľačky ošípaných - za kus 25,-
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa platí tiež za súhlas na ponechanie nutne zabitej ošípanej chovateľovi pre jeho domácnosť.
28a. Vydanie sprievodného dobytčieho listu pre všetkých držiteľov 5,-
29. Poľovné lístky
a) ročné 50,-
b) trojročné 120,-
Poznámky
1. Za vydanie ročného poľovného lístku pre cudzinca sa vyberie poplatok vo výške 400 Kčs; za vydanie mesačného poľovného lístku pre cudzinca sa vyberie poplatok vo výške 200 Kčs.
2. Od poplatku sú oslobodené poľovné lístky
a) pre poslucháčov odborných škôl (lesnícke majstrovské školy, lesnícke technické školy a lesnícke fakulty vysokých škôl), ktorí nie sú po absolvovaní školy povinní skladať skúšku z poľovníctva (príloha č. 4 vyhlášky č. 24/1962 Zb.); žiadateľ musí predložiť potvrdenie správy školy o štúdiu;
b) pre lesníkov a poľovníkov z povolania, ktorí sú v pracovnom pomere v organizácii, úlohou ktorej je riadenie, výskum, prevádzka alebo dozor nad poľovníctvom alebo výchova poľovníkov za podmienky, že majú v náplni svojej pracovnej činnosti aktívne vykonávanie poľovníctva, kontrolu poľovníctva alebo výučbu poľovníctva. Oslobodenie od poplatku trvá i pri prechode týchto pracovníkov do dôchodku. Žiadateľ musí predložiť potvrdenie organizácie o úlohách organizácie a o právach a povinnostiach, ktorými je poverený na úseku poľovníctva;
c) pre cudzích štátnych príslušníkov, ktorí prídu do ČSSR na pozvanie vrcholných orgánov straníckych alebo vládnych alebo sú hosťami Ústredného výboru Československého poľovníckeho sväzu.
3. Cudzincom, ktorí majú v ČSSR trvalé bydlisko a sú tu zamestnaní, môže správny orgán na žiadosť poplatok znížiť až o 70 % sadzby platnej podľa poznámky 1. pre cudzincov. Žiadateľ musí predložiť doklady podľa § 24 vyhlášky č. 24/1962 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve, odporúčanie závodu, organizácie ROH, príp. MNV svojho bydliska a potvrdenie o priemernej výške mzdy za posledné 3 mesiace.
4. Poľovný lístok tiež oprávňuje držať najviac tri poľovné zbrane; za každú ďalšiu poľovnú zbraň sa vyberie pri vydaní poľovného lístku 10,- Kčs za každý rok. Tento poplatok sa nevyberá od osôb oslobodených podľa poznámky 2a/b tejto položky a od cudzincov.
5. Rovnako ako poľovné zbrane sa posudzujú náhradné hlavne pri kozliciach.
30. Povolenie mimoriadneho odstrelu zveri za kus
a) medveďa 600,-
b) kamzíka, dropa alebo vydry 150,-
c) raticovej zveri, divého moriaka, hlucháňa, tetrova alebo jariabka 30,-
d) zajaca, bažanta, kačice, husi alebo jarabice 3,-
e) ostatných druhov zveri neuvedených pod písm. a) až d) 5,- až 150,-
Poznámky
1. Povolenie na odstrel (lov) pre účely vedecké alebo učebné sú od poplatku oslobodené.
2. Poplatok podľa tejto položky platia aj hospodárske a iné organizácie (nie však rozpočtové), aj keď podľa všeobecných predpisov sú od poplatku oslobodené.
3. Správny orgán môže poplatok zvýšiť podľa vzácnosti a významu druhu zveri až na päťnásobok sadzieb podľa písm. a) až d) a až na dvadsaťnásobok sadzby podľa písm. e).
31. Rybárske lístky
a) ročné 30,-
b) trojročné 80,-
Poznámky
1. Mládeži do 15 rokov môže sa vydať ročný rybársky lístok za znížený poplatok 10,- Kčs na základe:
a) odporúčania školy,
b) záväzného vyhlásenia Československého rybárskeho sväzu miestnej organizácie, že maloletému sa vydá povolenie na rybolov za odplatu neprevyšujúcu sumu poplatku 10,- Kčs,
c) vyhlásenie zákonného zástupcu žiadateľa, že súhlasí s vydaním rybárskeho lístku a že žiadateľ (maloletý) bude vykonávať rybolov pod osobným dozorom zákonného zástupcu alebo plnoletej osoby, ktorá je oprávnená na výkon rybárskeho práva.
Nárok na vydanie rybárskeho lístku za znížený poplatok maloletý má ešte v roku, v ktorom už dovŕšil 15 rokov.
2. Od poplatku sú oslobodené rybárske lístky
a) pre žiakov a učňov rybárskych škôl, ak predloží žiadateľ o svojom školení potvrdenie správy školy;
b) pre rybárskych hospodárov (ich zástupcov) ustanovených podľa § 9 zákona č. 102/1963 Zb. o rybárstve a pre osoby ustanovené ako rybárska stráž podľa § 18 cit. zákona o rybárstve, ak žiadateľ predloží doklad o svojom ustanovení za rybárskeho hospodára (jeho zástupcu) alebo za rybársku stráž na ochranu rybárstva;
c) pre učiteľov
aa) rybárskych škôl, ak žiadateľ predloží potvrdenie školy, že je členom učiteľského sboru;
bb) lesníckych škôl, ak žiadateľ predloží potvrdenie školy, že je členom učiteľského sboru a vyučuje na tejto škole rybárstvo;
d) pre vedeckých pracovníkov z odboru rybárstva činných na vysokých školách a vo výskumných ústavoch, ak žiadateľ predloží potvrdenie dekanstva alebo správy ústavu, že je vedeckým pracovníkom v odbore rybárstva.
3. Rybárske lístky vydané bezodplatne pre rybárskych hospodárov a pre rybársku stráž majú platnosť pre celé územie ČSSR.
Oddiel G
Školstvo, kultúra a zdravotníctvo
Pol. Predmet poplatku Poplatok Kčs
32. Povolenie súkromného vyučovania 500,-
33. a) Udelenie oprávnenia alebo predĺženie platnosti oprávnenia na vykonávanie, ak ide o
aa) bežné technické zariadenie ľudovej zábavy alebo iný druh ľudovej zábavy vykonávaný v sociálnej licencii 600,- až 2400,-
bb) povrazolezcov alebo stožiaristov 6000,-
cc) akékoľvek technické zariadenie ľudovej zábavy vykonávanej socialistickými organizáciami, do činnosti ktorých nepatrí vykonávanie ľudovej technickej zábavy 3000,- až 20 000,-
Poznámky
1. Zrušená od 1. 4. 1967.
2. Poplatok určený pod písm. a) aa) a cc) sa rozumie za jednotlivé zariadenia.
34. Za vydanie lekárskeho vysvedčenia, potvrdenia alebo posudku 10,-
Poznámky
1. Za lekárske vysvedčenia, potvrdenia alebo posudky sa nepovažujú také zdravotné preukazy, vydanie ktorých zdravotníckym zariadeniam ukladajú všeobecne záväzné predpisy.
2. Poplatok sa nevyberá za vydanie lekárskeho vysvedčenia, potvrdenia alebo posudku osobám mladším ako 18 rokov a študujúcim, ktorí okrem štipendia nemajú vlastný príjem.
Oddiel H
Finančná správa
Pol. Predmet poplatku Poplatok Kčs
35. Povolenie na vývoz predmetov z drahých kovov, drahokamov, perál z ceny vyvážaných predmetov 3 % až 200 %
najmenej však 20,-
Poznámky
1. Poplatok sa nevyberá za povolenie na vývoz predmetov z drahých kovov, drahokamov a perál, ktorých hodnota neprevyšuje 100 Kčs.
2. Podľa zásady vzájomnosti alebo z dôvodu všeobecného záujmu možno od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo ho znížiť; so súhlasom Ministerstva financií možno vyberať poplatok až do výšky dvojnásobku alebo vo výške, v akej vyberá poplatok štát, ktorého žiadateľ je príslušníkom.
36. a) Povolenie na vývoz vecných darov, sťahovacích zvrškov a iných hnuteľných vecí na neobchodné účely bez poskytnutia náhrady z cudziny, s výnimkou predmetov z drahých kovov, drahokamov a perál z ceny vyvážaných predmetov 3 % až 200 %
najmenej však 20,-
b) predĺženie platnosti povolenia uvedeného pod písm. a) 20,-
Poznámky
1. V ktorých prípadoch je potrebné povolenie na vývoz, ustanovujú vyhlášky č. 6/1963 Zb. k zákonu o devízovom hospodárstve a č. 31/1964 Zb. o konaní pri vývoze. Ak nepresahuje hodnota hnuteľných vecí 100 Kčs, poplatok sa nevyberá.
2. Podľa zásady vzájomnosti alebo z dôvodu všeobecného záujmu môže správny orgán od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo ho znížiť; so súhlasom Ministerstva financií možno poplatok vyberať až vo výške dvojnásobku alebo vo výške, v akej vyberá poplatok štát, ktorého je žiadateľ príslušníkom.
3. Poplatok podľa písm. a) možno zaplatiť až pri vývoze.
37. Povolenie podľa zákona o devízovom hospodárstve s výnimkou povolenia podľa položky 35, z ceny 1 % až 500 %
Poznámka
Poznámka 2 k položke 35 platí tu obdobne.
38. Povolenie vecnej lotérie, tombol a pod., z hernej istiny 10 %
najmenej však 50,-
38a. Vydanie potvrdenia o nedoplatkoch na daniach a poplatkoch, prípadne o tom, že žiadateľ nedlhuje dane a poplatky 10,-
Poznámka
Ak sa potvrdenie vydáva k žiadosti o vysťahovanie, zvyšuje sa poplatok na dvojnásobok.
38b. Povolenie remeselníckej činnosti alebo drobnej živnosti 20,- až 500,-
Poznámka
Poplatok sa nevyberie, ak ide o povolenie činnosti alebo vykonávanie služieb podľa Zásad č. 20/1965 Zb. pre poskytovanie niektorých služieb a opráv občanmi na základe povolenia národného výboru.
Oddiel K
Konzulárne poplatky
Poznámky spoločné pre celý oddiel
1.
Poplatky podľa tohto oddielu vyberajú Ministerstvo zahraničných vecí a čs. zastupiteľské úrady, ak jednotlivé položky (a poznámky k nim) neurčujú inak.
2.
Pri vyrubovaní a platení konzulárnych poplatkov na československú menu zastupiteľské úrady spravidla používajú prepočítavací kurz (pevný) ustanovený po dohode s Ministerstvom financií.
Pol. Predmet poplatku Poplatok Kčs
39. Udelenie československého víza alebo predĺženie jeho platnosti 20,- až 120,-
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky vyberajú tiež orgány Ministerstva vnútra.
2. Ministerstvo zahraničných vecí môže určiť poplatok na základe vzájomnosti vo výške, v akej vyberá poplatok štát, ktorého občanom je držiteľ pasu, príp. poplatok znížiť alebo odpustiť.
3. Od poplatku sú oslobodené
a) diplomatické a osobitné víza,
b) víza udelené významným osobám.
40. Konanie o podaniach na zastupiteľských úradoch, ak nie je za úkony podaním vyvolané uložený osobitný poplatok 20,-
Poznámky
1. Podľa obťažnosti prípadu možno poplatok vybrať násobkom základnej sadzby, najviac však vo výške 500 Kčs.
2. Poplatok základnou sadzbou 20 Kčs sa vyberie, aj keď žiadaný úkon bol bezvýsledný.
41. Vybratie pohľadávky, renty a pod., s výnimkou pôžitkov zo sociálneho zabezpečenia, alebo úhrn úkonov v konaní o dedičstve (včítane intervencie u príslušných orgánov, vymáhania priamo zastupiteľským úradom a doručenia) z vybratej sumy (ceny) alebo z čistej hodnoty dedičstva 2 %
najmenej však 30,-
Poznámka
Za púhe zakročenie za účelom vybratia, ak dlžník poukáže platbu priamo veriteľovi (príjemcovi), vyberie sa poplatok podľa pol. 40.
42. Doručenie peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných cenných predmetov, z doručovanej sumy alebo z ceny doručovaného predmetu 1 %
najmenej však 10,-
43. Úradná úschova
a) peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných predmetov za rok 100,-
b) listín alebo spisov za rok 10,-
Poznámka
Správny orgán môže poplatok podľa písm. a) znížiť až na sumu 10 Kčs za rok zo sociálnych dôvodov alebo z dôvodov všeobecného záujmu.
44. Za spísanie písomností o právnych úkonoch, najmä zmlúv, závetov, splnomocnení a pod., ak nie je za najmenej ne uložený osobitný poplatok z ceny predmetu 0,5 ˇ
najmenej však 25,-
najviac 400,-
Poznámka
Poplatok sa nevyberá za vyplnenie pasových, vízových a iných formulárov pre úradnú potrebu.
45. Vidovanie listín bez overenia, ak nie je za ne uložený osobitný poplatok 30,-
46. Overenie
a) podpisu 10,-
b) Overenie úradnej pečate a úradných podpisov (superlegalizácia) 20,- až 100,-
c) úradnej pečate a úradných podpisov i s opatrením legalizačnej doložky cudzieho úradu 40,-
d) legalizácie alebo vidovania obchodných listín podľa (osvedčení o pôvode tovaru a pod.) podľa zásady vzájomnosti vo výške, ktorú určí MZV po dohode s MZO a MF najmenej však 40,-
Poznámky
1. Poplatok za superlegalizáciu podľa tejto položky vyberajú aj iné orgány ako Ministerstvo zahraničných vecí a čs. zastupiteľské úrady, ak sú podľa príslušných predpisov oprávnené vykonávať superlegalizáciu.
2. Za overenie druhého a každého ďalšieho podpisu súkromnej osoby na tej istej listine alebo za overenie podpisu tej istej osoby na ďalších kópiách tej istej listiny sa vyberá poplatok vo výške 50 % sadzby.
3. Poplatky sa vyberajú určenou sadzbou len vtedy, ak nevyplýva z medzinárodných zmlúv alebo z doložky o najvyšších výhodách oslobodenie od poplatku alebo iná sadzba poplatku.
47. a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie) s overením jeho správnosti, za každú aj len začatú stranu 20,-
b) Overenie odpisu (fotokópie) predloženého stranou, za každú aj len začatú stranu listiny, ktorej odpis sa overuje 10,-
Poznámka
Pri vyhotovení niekoľkých odpisov alebo overení správnosti niekoľkých odpisov tej istej listiny sa vyberá poplatok plnou sadzbou len za vyhotovenie a overenie správnosti prvého odpisu; za vyhotovenie a overenie správnosti druhého a každého ďalšieho odpisu sa vyberá poplatok vo výške 50 % sadzby.
48. Vyhotovenie
a) prekladu matričného dokladu i s jeho overením 15,-
b) prekladu iného spisového materiálu ako je uvedený pod písm. a) s jeho overením
aa) z cudzieho jazyka do češtiny alebo slovenčiny 30,-
bb) z češtiny alebo slovenčiny do cudzieho jazyka 40,-
cc) z jedného cudzieho jazyka do druhého 80,-
dd) z čínštiny alebo japončiny za každý slovný znak 1,-
ee) do čínštiny alebo japončiny za každý slovný znak 2,-
c) bez overenia alebo za overenie správnosti vo výške prekladu predloženého stranou vo výške polovice sadzieb podľa písm. b)
Poznámky
1. Poplatok sa vyberá uvedenými sadzbami za každú i len začatú stranu prekladu.
2. Za preklad archívneho materiálu z latinčiny alebo zo starej nemčiny (pred rokom 1850) do češtiny alebo slovenčiny sa vyberá poplatok sadzbou podľa písm. b), cc). Poplatok vyberajú archívne orgány.
3. Za druhé a každé ďalšie vyhotovenie prekladu alebo overenie prekladu sa vyberá poplatok vo výške 30 % sadzieb.
Oddiel L
Konanie o vynálezoch, ochranných značkách a chránených vzoroch
Poznámka spoločná pre celý oddiel.
Správny orgán môže so súhlasom Ministerstva financií určiť poplatky podľa tohto oddielu na základe vzájomnosti, príp. od vybratia poplatku na jej základe upustiť.
A.
VYNÁLEZY
Poznámky spoločné položkám 49 až 54.
1.
Pre poplatky je nerozhodné, či ide o patent samostatný alebo závislý.
2.
Od poplatkov sú oslobodené úkony,
a)
týkajúce sa prihlášok a patentov, ktoré sú celkom alebo sčasti v majetku štátu alebo pokiaľ výlučné právo používať vynález a s ním voľne nakladať patrí štátu,
b)
týkajúce sa prihlášok a patentov, ktorých predmet je oprávnený využívať štát podľa zákona alebo preto, že vynález mu bol odovzdaný; toto oslobodenie sa vzťahuje na poplatky splatné po dni, keď bol vynález odovzdaný štátu,
c)
o ktoré požiada majiteľa patentu na výzvu príslušného orgánu.
Pol. Predmet poplatku Poplatok Kčs
49. Konanie o prihláške vynálezu 200,-
Poznámka
Od poplatku je oslobodené konanie o prihláške vynálezu, ktorý bol odovzdaný štátu súčasne s prihláškou.
50. Za patent na vynález
a) za prvých päť rokov 3000,-
b) za ďalšie tri roky 2000,-
c) za 9. až 15. rok ročne 500,-
Poznámky
1. Poplatok platí majiteľ patentu; môže ho platiť i pôvodca, ktorý požiadal, aby bol na neho prepísaný patent udelený neprávom inej osobe.
2. Poplatok za prvých päť rokov platnosti patentu je splatný vopred, najneskoršie do 6 mesiacov po dni, keď sa rozhodnutie o udelení patentu stane právoplatným. Poplatky za ďalšie 3 roky sú splatné najneskoršie pred uplynutím piateho roku platnosti patentu. Poplatky za 9. a ďalší rok sú splatné vždy pred uplynutím predchádzajúceho roku platnosti patentu.
3. Ak sa poplatok nezaplatí v lehotách uvedených v poznámke 2, môže sa zaplatiť ešte v ďalšej lehote 6 mesiacov; v týchto prípadoch vyberie sa poplatok v dvojnásobnej výške.
51. Tlač a uverejnenie patentného spisu 100,-
Poznámky
1. Poznámka 1 k pol. 50 platí obdobne.
2. Poplatok je splatný v lehote určenej písomnou výzvou úradu na zaplatenie poplatku.
52. Konanie o žiadostiach o zápis zmluvy o využití vynálezu alebo o zápis prevodu práva udeliť súhlas na využitie vynálezu do patentového registra 300,-
53. Konanie o žiadosti o určenie, či sa porušuje alebo neporušuje patent uvedený v žiadosti 300,-
54. Vydanie osvedčenia o práve prednosti 50,-
B.
OCHRANNÉ ZNAČKY A CHRÁNENÉ VZORY
Pol. Predmet poplatku Poplatok Kčs
55. Konanie
a) o prihláške ochrannej značky alebo chráneného vzoru aj so zápisom do registra alebo o žiadosti o obnovu zápisu 200,-
b) o žiadosti o zápis prevodu ochrannej značky alebo chráneného vzoru, o žiadosti o súhlas na prevod alebo o žiadosti o zápis práva na používanie chráneného vzoru (licencia) 20,-
c) o návrhu na výmaz ochrannej značky, chráneného vzoru alebo o zisťovacom návrhu 40,-
Poznámka
1. Poplatok podľa písm. a) môže správny orgán znížiť až na polovicu sadzby.
2. Ak sa poplatok nezaplatí súčasne s podaním prihlášky o zápis ochrannej značky alebo chráneného vzoru alebo súčasne so žiadosťou o obnovu zápisu, môže sa zaplatiť ešte v ďalšej lehote 6 mesiacov; v týchto prípadoch sa vyberie poplatok v dvojnásobnej výške.
56. Konanie o žiadosti o medzinárodný zápis jednej ochrannej značky 20,-
Sadzobník II
správnych poplatkov vyberaných orgánmi štátnej mierovej služby
Poznámky k celému sadzobníku
1.
Poplatky podľa tohto sadzobníka sa vymeriavajú a platia na účet správneho orgánu, ktorý ich vymeral.
2.
Ak obstará orgán štátnej mierovej služby na žiadosť strany prepravu skúšobného výstroja potrebného na skúšanie a overovanie meradiel vlastným dopravným prostriedkom, zvyšuje sa celková suma vymeraného poplatku o 2 Kčs za každý aj len začatý kilometer vzdialenosti, ak váži prepravovaná výzbroj menej ako 200 kg, o 4 Kčs za každý aj len začatý kilometer vzdialenosti, ak váži prepravovaná výzbroj viac ako 200 kg a menej ako 2 000 kg a o 6 Kčs za každý aj len začatý kilometer, ak váži viac. Vzdialenosťou sa rozumie vzdialenosť miesta výkonu od sídla príslušného krajského oddelenia Úradu pre normalizáciu a meranie (najkratšou cestou). Ak sa vykonáva skúšanie a overovanie meradiel pri okružných cestách podnikaných podľa určeného plánu priamo na mieste ich používania, zvyšuje sa celková suma poplatku o 10 Kčs, ak váži prepravovaná výzbroj potrebná na vykonanie skúšky do 1 500 kg, a o 50 Kčs, ak váži viac. Pri periodických okružných cestách, pri ktorých sa predkladajú meradlá na hromadné skúšanie a overovanie na určených miestach (strediskách), zvyšuje sa každý vymeraný poplatok o 2 Kčs.
3.
Ak sa vykoná skúšanie a overovanie na žiadosť mimo úradnej miestnosti, zvyšuje sa celková suma poplatku vymeraného žiadateľovi o 40 Kčs za každého vyslaného technického pracovníka a za každý začatý kalendárny deň. Ak poskytne žiadateľ bezodplatne vhodný dopravný prostriedok pre orgány štátnej mierovej služby, vyberie sa zvýšenie len polovičnou sumou (20 Kčs). Náhrada cestovných výdavkov sa nepožaduje.
4.
Poplatky sa vyberajú, aj keď sa predmet neuzná za správny. Ak sa však zistí pri úkone nesprávnosť predmetu už pri vonkajšej prehliadke, poplatok sa nevyberie, aj keď pritom treba prípadne zničiť štátnu overovaciu značku na predmete; táto úľava sa nevzťahuje na zvyšovacie poplatky podľa poznámok 2 a 3.
5.
Ak sa nemôže úkon vinou poplatníka vykonať (napr. preto, že neboli pripravené pomôcky potrebné na vykonanie skúšky), vyberie sa za každého technického pracovníka a za každý aj začatý kalendárny deň poplatok 40 Kčs (včítane prípadného zvýšenia podľa poznámky 2).
6.
Orgány štátnej mierovej služby môžu v jednotlivých odôvodnených prípadoch poskytovať výnimočne zľavy poplatkov až do výšky 50 % sadzby poplatku, ak organizácia uhrádza náklady za vykonané úradné skúšky.
7.
Pri meradlách, pri ktorých doba platnosti úradného overenia uplynula alebo pri ktorých sa žiadalo o úradné overenie oneskorene (vyhl. č. 61/1965 Zb.), môže orgán štátnej mierovej služby zvýšiť poplatky až na dvojnásobok.
Oddiel A
Overovanie vybratých prevádzkových meradiel
Pol. Predmet poplatku Poplatok Kčs
I. Meranie dĺžky
1. Dĺžkové meradlá na strižný tovar 2,-
2. Meračské pásma oceľové pre veľmi presné meranie pre meraciu dĺžku
do 30 m 120,-
pre meraciu dĺžku nad 30 m, za každých ďalších i začatých 10 m 25,-
3. a) Meradlá dĺžky tkanín - (odvaľovacie, skladacie) 150,-
b) Prídavné zariadenia 50,-
II. Meranie plochy
4. Stroje na meranie veľkosti plochy usní 100,-
III. Meranie objemu
5. Miery na tekutiny
o objeme do 5 litrov 2,-
o objeme nad 5 litrov 4,-
6. Objemové meradlá na dávkovacie tekutiny
a) s jednou objemovou čiarkou alebo značkou
s menovitým objemom do 20 litrov 5,-
s menovitým objemom nad 20 litrov 10,-
b) s viacobjemovými čiarkami alebo značkami
o menovitom objeme do 20 litrov 10,-
o menovitom objeme nad 20 litrov 25,-
Poznámka
Poplatok sa vyberá za overovanie meradla v skúšobni výrobcu, resp. opravára alebo v laboratóriu krajského oddelenia ÚNM. Pri overovaní na mieste použitia poplatok sa zvyšuje na dvojnásobok.
7. Objemové meradlá na prietokové tekutiny pre
menovitý prietok 200 l/min. 25,-
menovitý prietok nad 200 l/min. do 1 000 l/min. 40,-
menovitý prietok nad 1 000 l/min. 60,-
Poznámka
Poznámka k položke 6 platí obdobne.
8. Kontrolné liehové meradlá 140,-
9. Vodomery, za kus o menovitom prietoku
do 20 m3/h 7,-
nad 20 m3/h a vodomery bubnov 15,-
10. Prepravné sudy a kade používané ako meradlá objemu, pri objeme
do 110 litrov 3,-
nad 110 litrov do 220 litrov 5,-
za každých ďalších i začatých 100 litrov 3,-
11. Prepravné tanky (cisterny) na mlieko a iné tekutiny, objemu do 3 000 litrov 80,-
za každých ďalších i začatých 1 000 litrov 20,-
12. Výčapné nádoby
pri jednotlivom overovaní 1,-
pri hromadnom overovaní 20,-
13. Plynomery objemové (mokré i suché) o menovitom prietoku do 20 m3/h 15,-
nad 20 m3/h do 300 m3/h 50,-
nad 300 m3/h do 3 000 m3/h 120,-
nad 3 000 m3/h 200,-
IV. Meranie hmoty
14. Bežné a presné obchodné závažia
do 5 kg 1,-
nad 5 kg do 20 kg 2,-
50 kg 5,-
Poznámka
Za požičanie 100 kg zaťažovacích závaží vyberie sa poplatok 3 Kčs za každý i začatý kalendárny deň.
15. Váhy:
a) Váhy stolné rovnoramenné (obchodné bežné a presné) do 30 kg 5,-
b) Váhy stolné sklonné do 30 kg 15,-
c) Váhy poloautomatické a automatické pre váženie obilnín a iných sypkých hmôt
do 50 kg 70,-
nad 50 kg do 200 kg 100,-
nad 200 kg 200,-
d) Váhy pre zisťovanie vlhkosti látok, váhy na zisťovanie škrobnatosti zemiakov a váhy na počítanie kusov 20,-
e) Váhy ostatné s váživosťou
do 500 kg 20,-
nad 500 kg do 1000 kg 30,-
nad 1000 kg do 3000 kg 60,-
nad 3000 kg do 5000 kg 100,-
nad 5000 kg do 15 000 kg 150,-
nad 15 000 kg do 30 000 kg 200,-
nad 30 000 kg do 50 000 kg 300,-
nad 50 000 kg do 80 000 kg 400,-
nad 80 000 kg 600,-
V. Meranie akosti obilia
16. Obilné skúšače o veľkosti
1/4 litra 20,-
1 litra 50,-
VI. Meranie hustoty
17. a) Liehomery, cukromery, muštomery, mliekomery, hustomery
prístroje bez teplomeru 20,-
prístroje s teplomerom 35,-
b) za vyhotovenie korekčnej tabuľky (skúšobný list) 30,-
VII. Meranie teploty
18. Lekárske a zverolekárske teplomery
pri jednotlivom overovaní 2,-
pri hromadnom overovaní -,30
VIII. Meranie elektrického prúdu
19. Elektromery pre priame alebo nepriame meranie
do výkonu 100 kW 30,-
nad tento výkon 80,-
Poznámka
Sadzby poplatku sa zvyšujú o polovicu pri elektromeroch s viacerými tarifami alebo s pomocným zariadením úradne skúšaným a pri elektromeroch s viacerými meracími rozsahmi alebo pri elektrolytických elektromeroch.
20. Meracie transformátory prúdu alebo napätia s primárnym rozsahom do 500 A alebo do 25 000 V triedy presnosti 0,5 a 1 50,-
Poznámka
Za ďalších (i začatých) 100 A zvýši sa poplatok o 10 Kčs za každý prevod. Za ďalších i začatých 1 000 V zvýši sa poplatok o 5 Kčs. Pri transformátoroch s viacerými rozsahmi poplatok sa vypočíta podľa počtu rozsahov.
IX. Iné merania
21. a) Taxametre alebo počítadlá kilometrov 40,-
b) Ak sa skúšanie taxametrov a počítadiel kilometrov vykonáva na jednom vozidle spoločne, za obe meradlá 60,-
22. a) Trhacie stroje a lisy pre statické skúšky materiálu pre maximálne zaťaženie
do 1 000 kp 125,-
nad 1 000 kp do 20 000 kp 250,-
nad 20 000 kp 300,-
Poznámka
Ak sa skúška bude vykonávať na univerzálnom stroji na ťah i tlak, zvýši sa poplatok o polovicu.
b) Trhací stroj Michaelisov (zistenie správneho pákového pomeru) rozsah do 100 kp 75,-
23. Skúšobné stroje na dlhodobé skúšky tečenia materiálu 100,-
24. Kyvadlové kladivá 500,-
X. Laboratórne meranie
25. a) Odmerné banky a valce 6,-
b) Odmerné valce s delením 12,-
Poznámka
Sadzba poplatku sa zvyšuje za každú ďalšiu overenú rysku o 6 Kčs.
26. Byrety 25,-
27. Butyrometre 8,-
28. Pipety 6,-
29. Pipety s delením 12,-
30. Englerove viskózimetre za prístroj 50,-
Oddiel B
Overovanie hlavných podnikových etalónov
I. Miery a prístroje na meranie dĺžok a rozmerových meraní
31. Etalónové základné mierky relatívne meranie absolútne meranie
od 0,5 mm do 5 mm 4,- 30,-
nad 5 mm do 25 mm 6,- 50,-
nad 25 mm do 100 mm 10,- 100,-
nad 100 mm do 500 mm 30,- -
nad 500 mm 60,- -
Pol. Predmet poplatku Poplatok Kčs za kus
32. Etalónový meter na overovanie nivelačných lát 60,-
II. Miery a prístroje na meranie plochy, rovinných uhlov a odchýlok geometrického tvaru
33. Etalónové uhlové mierky 30,-
34. Etalónové merné hárky 80,-
III. Miery a prístroje na meranie hmoty
35. Etalónové závažia analytické 8,-
36. a) Etalónové závažia do 50 kg pre overovanie a kontrolu váh, prípadne pre overovanie závaží vrátane justovania 10,-
b) Zaťažovacie závažia
    aa) nad 50 kg do 500 kg 20,-
    bb) nad 500 kg do 1000 kg 50,-
    cc) nad 1000 kg 100,-
    dd) závažový vozeň (železničný) 250,-
    ee) rohový vozík 50,-
37. Váhy na kontrolu dávkovacích zariadení 15,-
IV. Miery a prístroje na hodnotenie plodín
38. Etalónové tŕne 16,-
V. Miery a prístroje na meranie objemu
39. Etalónové byret 75,-
40. Etalónové váhy 65,-
41. Odmerné banky sklenené alebo kovové 75,-
42. Kubické miery na vymeriavanie meradiel objemu, základný poplatok 125,-
Okrem základného poplatku sa vyberie za každých 100 litrov objemu alebo ich zlomok poplatok vo výške 5 Kčs; ak však treba stupnicu vymerať, poplatok vo výške 10 Kčs.
VI. Prístroje na meranie prietoku
43. Kubické miery na plyny a tekutiny (pre plynomery, vodomery a pod.) 250,-
Okrem základného poplatku sa vyberie za každých 100 litrov objemu alebo ich zlomok 20 Kčs; ak však treba stupnicu vymerať, poplatok vo výške 40 Kčs.
44. Špeciálne prietokomery
a) ortuťový alebo vodný ukazovateľ prietoku,
  za každú dýzu 10,-
  za výpočet každej stupnice 60,-
b) kalibre 6,-
  za výpočet kalibra 20,-
c) rozdielový tlakomer vo vodomernej stanici 30,-
  za vyhotovenie stupnice 20,-
VII. Prístroje na mechanické skúšky materiálu
45. Etalónové tvrdomerné doštičky Rockwell, Brinell, Vickers 30,-
46. Etalónové vnikacie telesá Rockwell-C, Vickers
a) kontrola geometrického tvaru 40,-
b) funkčná kontrola telies 60,-
47. Etalónové silomery (dynamometre) vyhodnotenie v jednom zmysle sily pri zaťažení
do 300 kp 70,-
nad 300 kp do 15 Mp 150,-
nad 15 Mp do 100 Mp 300,-
Poznámka
Ak sa bude silomer vyhodnocovať v obidvoch zmysloch, zvyšuje sa správny poplatok na dvojnásobok.
VIII. Prístroje na meranie obrátok
48. Etalónové obrátkomery s presnosťou do 1 % 50,-
IX. Prístroje na meranie tlaku
49. Etalónové piestové manometre, porovnávacia metóda 100,-
50. Deformačné manometre s presnosťou do 1 %
do 500 kp/cm2 25,-
nad 500 at do 2 000 kp/cm2 50,-
nad 2 000 kp/cm2 80,-
51. Tekutinové tlakomery s presnosťou čítania ± 0,2 torr 50,-
52. Kontrolné barometre s presnosťou čítania ± 0,1 torr 200,-
53. Kontrolné mikromanometre s presnosťou čítania ± 0,2 torr 50,-
54. Kompresné vákuometre s presnosťou čítania 3 % 100,-
X. Prístroje na meranie elektrických veličín
55. Etalónový voltmeter alebo ampérmeter za jeden rozsah triedy presnosti
0,1 80,-
0,2 50,-
56. Etalónový wattmeter, za jeden rozsah triedy presnosti
0,1 140,-
0,2 70,-
57. Etalónové Westonové články triedy I-II 120,-
58. Kompenzátory
laboratórne 600,-
technické 200,-
59. Laboratórne odporové mostíky
jednoduchý 500,-
dvojitý 750,-
60. Etalónový odpor
pri 20 oC 60,-
v závislosti od teplotného koeficienta α 120,-
s určením koeficienta α a β 250,-
61. Etalónové odporové dekády 450,-
62. Etalónový kondenzátor
pevný 50,-
obrátkový 150,-
63. Etalónové kapacitné dekády
bez obrátkového kondenzátora 150,-
s obrátkovým kondenzátorom 260,-
XI. Prístroje na meranie teploty
64. Etalónové sklenené teplomery od -60 oC do +300 oC 70,-
65. Etalónové jasové pyrometre, za jeden rozsah 200,-
66. Etalónové teplotné žiarovky III. stupňa 400,-
XII. Prístroje na meranie svetelných veličín (fotometria)
67. Etalónové žiarovky
a) na svetelný tok alebo na svietivosť 150,-
b) na farebnú teplotu, za jednu hodnotu farebnej teploty 150,-
Oddiel C
Iné skúšky
Pol. Predmet poplatku Poplatok Kčs za kus
68. Úradné skúšky nového typu meradla alebo zmien konštrukcie a materiálu meradla, prípadne rozhodnutie o jeho prípustnosti na úradné skúšanie, úradné skúšky (aj s prípadným overovaním) predmetov, ktoré nie sú uvedené v ostatných položkách tohto sadzobníka (napr. metrologické práce a iné fyzikálno-technické presné merania a skúšky), ďalej skúšky nových druhov a vzoriek mier, váh a meracích prístrojov a konečne skúšky meradiel alebo laboratórnych predmetov, ak majú prídavné zariadenie sťažujúce skúšku alebo ak sa žiada o vykonanie skúšky v širšom rozsahu alebo s vyššou presnosťou 25,- až 3000,-
Poznámky
1. V medziach sadzby sa vymeriava poplatok podľa času trvania skúšky, a to sumou 25 Kčs za každú, aj len začatú hodinu a za každého pracovníka, ktorý vykonáva skúšku. Správny orgán môže poplatok zvýšiť podľa obťažnosti skúšky až o 100 % základnej sadzby.
2. Ak ide o vykonávanie bežného úradného overovania alebo skúšania jednotlivých meradiel, ktoré sú uvedené v oddiele C pol. 68 tohto sadzobníka, môže orgán štátnej mierovej služby vyrúbiť poplatok pomernou sumou hodinovej sadzby, ak úradný úkon netrvá celú hodinu.
*)
Zoznam týchto predpisov bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva financií.
*)
Vládna vyhláška č. 150/1958 Ú. l. (Ú. v.) o vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich.
*)
Uznesenie vlády z 29. 10. 1962 č. 1025 o usmerňovaní výstavby bytov, občianskej a technickej vybavenosti vo vidieckych sídliskách v najbližších rokoch, uverejnené v č. 58/1962 Zbierky smerníc pre národné výbory.
*)
§ 116 prvá veta Obč. zák. č. 40/1964 Zb. (príbuzní v priamom rade, súrodenec a manžel).
*)
Vyhláška č. 145/1958 Zb. o prevádzke na cestách.