Predpis bol zrušený predpisom 144/1970 Zb.

117/1965 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.11.1965 do 31.12.1970

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

117
ZÁKON
z 10. novembra 1965
o Štátnej banke československej
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Základné ustanovenia
§ 1
Štátna banka československá (ďalej len „banka“) zriadená v roku 1950 je ústrednou bankou Československej socialistickej republiky.
§ 2
(1)
Označenie banky je „Státní banka československá“ alebo „Štátna banka československá“.
(2)
Sídlom banky je Praha.
(3)
Banka môže vo svojom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa.
§ 3
(1)
Banka
a)
má výhradné právo vydávať bankovky a riadi obeh peňazí v štáte,
b)
poskytuje prevádzkové a investičné úvery socialistickým organizáciám,
c)
vykonáva platobný styk, ako aj zúčtovanie s organizáciami,
d)
financuje investičnú výstavbu uskutočňovanú socialistickými organizáciami a kontroluje jej prípravu a efektívnosť,
e)
vykonáva v socialistických organizáciách rozbory tvorby a používania prostriedkov na mzdy a kontrolu, či vyplácajú mzdy v rámci vytvorených prostriedkov,
f)
spravuje zlaté a devízové prostriedky a rezervy štátu a bankový devízový fond,
g)
nakupuje, vymieňa a predáva drahé kovy a cudzozemské platobné prostriedky,
h)
prijíma a poskytuje úvery a záruky v styku s devízovými cudzozemcami,
i)
vykonáva platobný styk a ďalšiu bankovoobchodnú činnosť v styku so zahraničím,
j)
vykonáva pokladničné plnenie štátneho rozpočtu,
k)
vykonáva ďalšiu činnosť podľa pokynov vlády.
(2)
Banka je oprávnená zisťovať, a to najmä pri účasti na plánovacích prácach a pri poskytovaní úveru, ako socialistické organizácie používajú celospoločenské prostriedky, prípadne prostriedky poskytované im bankou.
(3)
Organizácie sú povinné predkladať banke potrebné doklady, poskytovať jej požadované informácie, umožniť previerky na mieste a inak jej umožňovať plnenie jej funkcií.
(4)
Ak banka zistí nedostatky v hospodárení socialistických organizácií, je oprávnená požadovať od nich i od ich nadriadených orgánov odstránenie týchto nedostatkov a prípadne použiť proti organizáciám opatrenia ustanovené v osobitných predpisoch.
§ 4
Ústredie banky
a)
zostavuje a prerokúva s príslušnými ústrednými orgánmi návrh úverového a pokladničného plánu a zásad úverovej politiky a predkladá ich vláde na schválenie,
b)
určuje pomer československej koruny k cudzím menám na podklade ustanovenom zákonom a určuje ceny zlata v bankových operáciách s cudzinou,
c)
zastupuje štát na základe splnomocnenia vlády v medzinárodných finančných a bankových inštitúciách,
d)
ustanovuje zásady pre uzavieranie bankovofinančných dohôd s devízovými cudzozemcami a zásady pre poskytovanie a prijímanie zahraničných bankových úverov.
§ 5
Plnením niektorých úloh vyhradených banke môže ústredie banky poveriť iné peňažné ústavy alebo orgány; pokiaľ neustanoví inak, platia pre poverené peňažné ústavy (orgány) obdobne predpisy platné pre banku.
Riadenie, organizácia a hospodárenie banky
§ 6
(1)
Banku riadi generálny riaditeľ.
(2)
Generálneho riaditeľa a jeho námestníkov vymenúva a odvoláva vláda.
(3)
Generálny riaditeľ má postavenie vedúceho ústredného orgánu štátnej správy.
(4)
V zásadných finančných a menových otázkach postupuje generálny riaditeľ po dohode s ministrom financií.
(5)
Generálny riaditeľ vydáva právne predpisy o
- poskytovaní úverov socialistickým organizáciám,
- úrokových sadzbách z úverov poskytovaných socialistickým organizáciám a z prostriedkov na ich účtoch v peňažných ústavoch, ako aj o odmenách, náhradách a paušáloch náhrad pri vykonávaní bankových operácií,
- používaní ďalších bankových ekonomických nástrojov v oblasti vnútorných a zahraničných menových vzťahov,
- financovaní a o bankovej kontrole investičnej výstavby uskutočňovanej socialistickými organizáciami,
- platobnom styku v tuzemsku i so zahraničím, ako aj o zúčtovaní s organizáciami,
- pokladničných operáciách v socialistických organizáciách a o zmenárenskej činnosti.
§ 7
Poradným orgánom generálneho riaditeľa je banková správa.
§ 8
Banka vykonáva svoju činnosť prostredníctvom ústredia v Prahe, Oblastného ústavu pre Slovensko v Bratislave, pobočiek, prípadne iných organizačných jednotiek.
§ 9
(1)
Oblastný ústav pre Slovensko riadi oblastný riaditeľ vo funkcii námestníka generálneho riaditeľa pre Slovensko.
(2)
Oblastného riaditeľa vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh generálneho riaditeľa.
§ 10
Za banku podpisujú spoločne generálny riaditeľ a jeho námestník alebo jeden z nich a člen bankovej správy. Rozsah oprávnení ďalších pracovníkov podpisovať za banku ustanovia organizačné predpisy banky.
§ 11
Banka má štatutárny fond, všeobecný rezervný fond, prípadne ďalšie fondy ustanovené vládou.
§ 12
Štatutárny fond je jedna miliarda Kčs a slúži na zabezpečenie záväzkov banky. Vláda môže podľa potreby štatutárny fond zvýšiť a určiť, z akých prostriedkov sa zvýšená časť štatutárneho fondu doplní.
§ 13
Do všeobecného rezervného fondu idú prídely zo zisku tak dlho, až dosiahne výšku štatutárneho fondu.
§ 14
O použití zisku, ktorý zostane po prídeloch fondom zriadeným podľa § 11, rozhoduje vláda.
§ 15
Strata banky sa uhrádza zo všeobecného rezervného fondu; pokiaľ tento fond na úhradu straty nestačí, uhradí ju štát.
§ 16
Banka zostavuje za uplynulý rok účtovnú uzávierku a výročnú zprávu. Účtovnú uzávierku a výročnú zprávu schvaľuje vláda.
Všeobecné ustanovenia
§ 17
Banka neručí za záväzky štátu, pokiaľ výslovne takú záruku neprevezme. Štát ručí za záväzky banky, len ak je to výslovne ustanovené.
§ 18
Spory medzi bankou a socialistickými organizáciami z úverových vzťahov, pokiaľ spadajú do pôsobnosti orgánov hospodárskej arbitráže, môžu sa predložiť týmto orgánom na rozhodnutie len po bezvýslednom prerokovaní veci medzi bankou a orgánom nadriadeným úverovanej organizácii.
§ 19
Pre výpočet úrokov zo súm skladaných alebo dochádzajúcich v prospech účtov organizácií a zo zostatkov na týchto účtoch, ako aj z poskytnutých úverov je rozhodujúce zúčtovanie príslušnej sumy v banke.
§ 20
Na pracovníkov banky sa nevzťahujú ustanovenia § 23 zákona č. 84/1952 Zb. o organizácii peňažníctva.
§ 21
Činnosť, organizáciu a hospodárenie banky podrobnejšie upravuje štatút, ktorý schvaľuje vláda.
Záverečné ustanovenia
§ 22
(1)
Práva a záväzky ústavov uvedených v § 2 zákona č. 31/1950 Zb., ktoré sa podľa vyhlášky Ministerstva financií č. 383/1950 Ú. l. I (č. 380/1950 Ú. v. I.) na banku doteraz nepreviedli, nebudú sa na ňu prevádzať. Právne pomery ústavov uvedených v § 2 zákona č. 31/1950 Zb. upraví Ministerstvo financií.
(2)
Zrušujú sa:
a)
zákon č. 31/1950 Zb. o Štátnej banke československej,
b)
vyhláška Štátnej banky československej č. 1761/1950 Ú. l. II. (č. 241/1950 Ú. v. II.), ktorou sa uverejňuje znenie organizačných pravidiel schválených ministrom financií,
c)
vyhláška Ministerstva financií č. 383/1950 Ú. l. I (č. 380/1950 Ú. v. I) o prevode práv a záväzkov na Štátnu banku československú,
d)
§ 3 ods. 1 a § 7 až 12 zákona č. 84/1952 Zb. o organizácii peňažníctva,
e)
§ 11 ods. 1 rozpočtového zákona na rok 1957 č. 25/1957 Zb.,
f)
zákon č. 43/1958 Zb. o rozšírení odboru činnosti Štátnej banky československej,
g)
§ 8 zákona č. 93/1964 Zb. o určení odborov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady, a o súvisiacich zmenách v organizácii niektorých ústredných orgánov.
(3)
Mení sa:
a)
ustanovenie § 17 zákona č. 84/1952 Zb. o organizácii peňažníctva,
b)
ustanovenie § 11 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora,
c)
ustanovenia § 20 a 21 zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami,
d)
ustanovenie § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.
§ 23
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.