100/1965 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 09.10.1965 do 31.12.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

100
VYHLÁŠKA
Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov
zo 6. októbra 1965
o zrušení povinného odpredaja masti
Ústredná správa nákupu poľnohospodárskych výrobkov ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 6 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 40/1962 Zb. o zriadení Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov:
§ 1
Povinný odpredaj masti z domácich zakáľačiek ošípaných sa zrušuje.
§ 2
Zrušujú sa ustanovenia § 7, ako aj ustanovenie § 10 vyhlášky Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov č. 48/1963 Zb. o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek, pokiaľ upravujú povinný odpredaj masti.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Námestník predsedu:

Vaďura v. r.